L-moviment sfaxxa u hadd ma nduna – l-iswitchers sparixxew mil-kabinett

L-moviment sfaxxa u hadd ma nduna – l-iswitchers sparixxew mil-kabinett

F’Gunju 2017, appena erba’ snin wara l-ghajta elettorali tal-moviment u Malta taghna lkoll fl-2013, kien diga sfaxxa kollox u hadd ma nduna li l-movement kien gia’ sparixxa.

Wara l-elezzjoni 2017, appena erba’ snin wara l-ghajta tal-moviement u tal-Malta taghna lkoll ma kien baqa’ HADD mill-iswitchers fil-kabinett u dak fatt. Mela x’sar minnu l-moviment? L-movement sfaxxa u hadd ma nduna. Illum m’hemm had fil-kabinett ta’ Muscat li jista jitqies switcher. Manwel Mallia, Deborah Schembri u Godfrey Farrugia m’ghadomx hemm.

Illum Muscat gustifikat isejjahlu movement? Mhux li l-kelma ghada hafna moda!

Manuel Mallia tela’ bil-byelection u ma regax gie mahtur fil-kabinett. Godfrey Farrugia kien telaq mal-P.N. u mieghu ovvjament Marlene Farrugia, li wkoll kienet qabel ikkontestat mal-P.N. Deborah Schembri tilfet s-siggu u mieghu l-post fil-kabinett. Ian Castaldi Paris, Jeffrey u Jeanclaude Micallef, li wkoll kienu qabel fil-P.N.ma gewx eletti. Dawn kollha hbieb tieghi u qed nsemmihom biss dwar fatti biex nillustra punt.

Fil-Labour qed jergghu jiehdu over nies li zammew l-partit 25 sena fl-abbissi tal-Opposizzjoni b’mentalitajiet partikolari.

Ma nafx x’jista’ jigri ghada pero’ sal-llum l-uniku partit li kont membru u mmilitajt fi hdanu kien l-Partit Nazzjonalista . . . .fl-2017 qghadt gallarija u ma jiddispjacini xejn . . . it was the right choice!

8 Comments
 • victor vella
  Posted at 16:33h, 28 January

  Int ma kellekx il kuragg li tiggieled il-hazin tal-partit tieghek minn go ‘l-partit tieghek.Gejt tibki fuq spallejn il-P.L., u issa

  qed tara l’opportunita biex tahtaf dak li xtaqt.

  Good luck………….you need it !

 • Martin D Borg
  Posted at 13:39h, 28 January

  Wise imbasta tallegaw b’korruzzjoni imbaghad tinhbew wara nom de plume. KODARD u gifa.

  • Wise
   Posted at 18:31h, 30 January

   Tghallem aqra xi ktibt. Tibqax hmar nkella tindirizzanix. Il-punt tijej kien fuq l-appointments f entitajiet minn backbenchers. Xi haga porkerija li vvinta musxat niex ma jibkulux u jduru kontrih. U llum hi kkundannata minn Venice Commision

 • Martin D borg
  Posted at 13:38h, 28 January

  Ma jridx xi hadd icedilu postu , FRanco u l-PM jghamlu ministru ta’ xi haga. Jekk fil-kabinett ghosfru l-switchers zgur fil-bqija tal-MOVIMENT.hemm minnhom bhal Engerer li kien fdatt b’pozzizjoni responsabli fl’EU.
  Jien dejjem kont u ghadni suspettuz ghal turncoats u Franco hu wiehed minnhom. Ha dak li talab u kien imcahhad taht gonziPN issa jista jmur minn fejn gie hekk jew b’hekk il-PN jinstab f’agunija forsi jghatih il” kiss of life”

 • Maltaltima
  Posted at 02:00h, 28 January

  Malta qed terga ssejahlek Franco.

 • Chris scerri
  Posted at 23:19h, 27 January

  Prosit Dr.Debono, qaghdt ‘dormant’ sakemm jasal il-mument tant mistenni biex tkun kap tal-PN. Ftit iehor forsi jirnexxielek, tinsiex pero li ma ta’ Delia hemm is-sur Schiavone!

 • toninu
  Posted at 20:46h, 27 January

  Dr Debono , bir rispett kollu lejk imma dawk li int seahtilhom bhala nies li zammew il Pl fl oppozizzjoni ghall 25 sena kienu ghadhom tfal matul dawk iz zmienijiet. ma nahsibx li int korrett fl analizi tieghek.

 • Wise
  Posted at 19:31h, 27 January

  Imissek tisthi. Qed tara l-PN f’tant bzonn u mqar mort tara ghandux bzonnok. Mur aghmel laqgha ma’ Gonzi, tkellem ma’ Delia u uru li hemm ghaqda. Perswaz li l-PN jilqak u tohorgu b’sahha enormi li tixkupaw ‘il barra dil-korruzzjoni rampanti li thobbu jew tobghodu lil PL, hu mgharraq fiha. CEOs ta’ entitajiet tal-gveen, jigru ma’ Muscat U HADD MA JGHID XEJN. PORKERIJI.