L-agħar fl-Ewropa

L-agħar fl-Ewropa

Mingħajr indipendenza intellettwali fil-politika se nibqgħu l-agħar fl-Ewropa b’zewg partiti biss jigu eletti fil-Parlament fl-ahhar elezzjoni ġenerali. Fi żmien Borg Olivier fil-Parlament ġieli kien hemm ħames partiti.
Xi tfisser l-Indipendenza llum?

9 Comments
 • Warajk
  Posted at 14:36h, 19 September

  Dott Debono jekk tghamel hsieb tohrog ghal politika kellimni halli niddiskutu kif nista’ nghinek.
  Sahhiet

 • nostradamus
  Posted at 08:50h, 18 September

  Franco kellek cans tibdel is sitwazzjoni u minflok mort man naha opposta.

 • nostradamus
  Posted at 08:41h, 18 September

  f’din naqbel mieghek. it tribalizmu kiber mhux naqas specjalment dawn l-ahhar snin. qatt ma konna mifrudin daqs kemm ahna llum. fejn pajjizi ohra jimmaturaw intelletwalment maz zmien ahna nimxu lura.

 • Mercedes Mifsud
  Posted at 20:40h, 17 September

  Filmat tal Belt kapitali bil parliament u n nies ghaddejjin fuq xogholhom.
  Dak li temmen fih ghamiltu centrali fil blog ukoll.
  Il belt kapitali li hija l qalb ta Malta,
  Il parlament fejn jinhmew il ligijiet li int tajt sehmek biex dan isehh u n nies li dan kollu minghajr in nies ma kien ikun jiswa xejn.
  Hemm tinsab qalbek.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 19:46h, 17 September

  Ikunu qed nistennewk ghal lelezzjoni ta l MEP’s. Kuragg jien ghal warajk

 • Robert Borg
  Posted at 14:37h, 16 September

  Il pajjiz ilu mxennaq ghal alternativa ghaz zewgt partiti. Wasal iz zmien li xi hadd serju u ta stoffa jibda jaghti sfida serja lil partit tradizzjonali tradizzjonali.

 • Brian Zammit
  Posted at 09:02h, 16 September

  Independenza intelletwali!

  Laqtitni hafna din. Nkunu sidien ta mohhna. Ma nafdawh f idejn hadd biex jahseb ghalina, janalizza ghalina, jiddeciedi ghalina, johrog bi slogans ghalina biex mbaghad nirrepetu bl amment.
  Il poplu Malti qed juri, skont l ahhar surveys li mxabba bil monopolju ta partiti li m ghandhom xejn gdid x joffru ghax jibzghu jirfsu l kallu ta xulxin.

  Independenza Intelletwali!

  Din hi s soluzzjoni ghal helsien tal persuna mil hakma tal politika li tjassar.

  L Independenza intelletwali hija l liberta, l gharfien, u l kuragg li tagixxi fuq dak li temmen fih.
  Prosit qed tghid affarijiet li l partiti li drajna bihom ma jridux jghidulna.
  Sahhiet

 • Nazzjonalist mit twelid
  Posted at 22:51h, 15 September

  Ilqat il musmar fuq rasu il poplu ghami bit dutrina ta tfulitna. Iz zmien inbidel u ninbidlu maz zmien