Mibeghda, korruzzjoni, droga u l-vot16

Mibeghda, korruzzjoni, droga u l-vot16

Xi hadd jista jichad li sfortunatament nghixu f’sistema politika fejn l-mibeghda kompliet zdiedet fl-ahhar snin flok naqset?

Xi hadd jista’ jichad li sfortunatament nghixu f’sistema politika fejn l-korruzzjoni hija wahda mill-aktar kelmiet uzati fil-vokabularju? U dan minghajr ma nidhol fil-mertu tal-allegazzjonijiet b’ebda mod.

Xi hadd jista jichad li issa bhallikieku s-sitwazzjoni ma kenitx mwieghra bizzejjed, wara lbierah s-sitwazzjoni kompliet tithawwar b’allegazzjonijiet t’abbuz ta’ droga minn politici, minn politiku li issa spicca sfida lil grupp Parlamentari oppost biex jaghmlu kollha testijiet?U dan minghajr ma nidhol fil-mertu tal-allegazzjonijiet b’ebda mod, u jekk humiex veri jew le.

Wiehed jista jzid l-kelma vjolenza li fl-ahhar sena ddominat l-vokabularju politiku Malti.

Allura tistghu tghiduli f’dan t-tghaffig kollu ghaliex gew mkaxkra zghazagh ta’ 16-il sena u dan meta pajjizi ohra hafna aktar avvanzati poltikament KOLLHA ghandom l-eta ta’ 18 ghall-vot?

M’ghandix dubju li hemm hafna zghazagh se jipprotestaw u jghidu – ma rridux nidhlu f’dan l-hmieg ta 16-il sena. Irrangaw l-affarijiet qabel tkaxkruna f’dan t-tgerfix.

Naghtu z-zoghzija lura liz-zaghzagh – ma ndahhluhomx ta’ sittax-il sena f’dan l-hmieg.

4 Comments
 • Eva
  Posted at 12:00h, 16 October

  What has the world come to! I cry for my country and to what it has turned into.

 • Il ferita li ma sghabx it tabib
  Posted at 23:41h, 15 October

  Min jaf khem hawn min jixtieqek lura fil parlament. Il mistoqsija hi jekk int tridx?

 • Viva Albania
  Posted at 23:40h, 15 October

  Mhux ahjar tibda tiehu il politika bis serjeta u tidhol tghati semhek?

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:38h, 15 October

  Jien liktar li jinkwetani hu li iesu kullhad xejn mhu xejn. Gejna pajjies tas slavag u kif jghid il Malti min h#x@ mexa u min ma h#xi#x inh#x@. Il parlament sar iesu tejatrin jew back to the 80’s. Issa ohra gdida id droga. Sa fejn naf jien hafna kompetizzjonijiet ta lisport jghamlu doping test khem viex jerbhu medalja u lghola instituzzjoni fil pajjies jew ewropew dawn ma jsirux. Ara ghal min issallab kristu ghal erba boloh bhalna nghatu isa sahha lil dawn il briganti. Biss ha nghid din u nieqaf fdhawn lahhar hames snin Malta gravat fuq li gravat.