Socjeta’ fqira hafna

Socjeta’ fqira hafna

Fl-Ewropa ahna biss l-uniku pajjiz li fl-ahhar elezzjoni tellajna zewg partit biss fil-Parlament. anke pajjizi zghar hafna bhal Lussemburgu u San Marino ghandom ruxxmata partit fil-Parlament.

Surveys ricenti juru li fil-verta f’dan l-pajjiz hawn biss partit wiehed u f’dan s-sens ahna l-aktar socjeta fqira fl-Ewropa. Socjeta tkun sinjura skont kemm ikollha ideat differenti, opinjonijiet, alternattivi li ovvjamet iwasslu ghal partiti . . . . .  .

Socjeta tkun tassew nixfet u qieghda f’sitwazzjoni hazina meta tipproduci biss angolu, punto di vista wiehed minghajr alternattivi jew hsibijiet differenti ohrajn.

Fil-pajjizi kollha tal-ewropa ghandek qawsalla ta’ partiti politici li huma l-ossignu tad-demokrazija. Minghajr pluralita ta partiti d-demokrazija tmut. Ahna mhux qawsall m’ghandniex, talli lanqas zewg kuluri black and white izda biss kulur wihed – sejjahlu li trid abjad JEW iswed.

F’dan s-sens ahna l-ifqar socjeta fl-Ewropa.

1 Comment
 • David
  Posted at 22:11h, 24 August

  Go dal pajjiz jekk ma tkunx ahmar mela int blu. Il kuluri l ohra jistghu ma jezistux. Mhux hekk, issa iktar gejna ottu ghax skont surveys, naqr ohra u nigu kollha homor.
  Iva possibli ahna Gens daqshekk rasu maddsa?
  Possibli hemm bzonn jghidilna l leader x suppost nahsbu u kif nitkellmu? Possibbli rhejna l hsieb u l menti taghna f idejn haddiehor u m ahniex kapaci nifformulaw argument,hsieb,idea,opinjoni li tkun taghna.
  Ahna socjeta libera jew socjeta mahkuma fil jasar tal hsieb?
  Rnexxielna nibnu identita mil Independenza l hawn, jew ghadna nqisu ruhna sudditi ta xi hadd,li jekk forsi mhux pajjiz imma possibilment partit li mhux bilfors wara kollox jirraprezenta ideologija?