Marda kronika fil-P.N. – n-nostalgija

Marda kronika fil-P.N. – n-nostalgija

Wara l-elezzjoni kulhadd isir espert jaghmel analizi u djanjosi ta’ x’gara u ma garax u tibda tisma’ hmerijiet inkredibbli.

Hafna minn dawk li jiktbu dwar l-politika tinduna li ma jkollomx idea – l-politika qatt ma jkunu ghexuha u ma jafuhiex. L-problemi kbar li jinsab fihom l-P.N. imorru ferm oltre milli wiehed jisma’ n-nies jew jorganizza l-kumitati sezzjonali!

Wahda mill-aghar mardiet li hakmet lil PN fl-ahhar snin hija n-nostalgia. U dan nafu ghax kont gewwa, fil-qalba tal-partit, deputat.

L-P.N. dejjem hares lura b’nostalgija ghal certi kisbiet elettorali li issa pero’ gew ridimensjonati bid-distakki elettorali ta’ Muscat. L-unika soluzzjoni ghal din d-dilemma hija li l-P.N. jabbanduna n-nostalgija ghal-passat u jittama li l-aqwa zmien ghadu gej fi hdanu wkoll jekk irid xi darba jikseb rebhiet tal-kalibru ta’ Muscat. R-rebhiet tal-passat mhumiex tal-istess kalibru ta’ dawk li rajna ricentement. N-nostalgija ghal passat hija wahda mill-akbar problemi li kissret lil P.N. Ir-rifugju fil-passat lanqas konsolazzjoni ma ghadu ahseb u ara soluzzjoni.

Li kap partikolari fil-passat ta kontribut partikolari fil-passat lil partit u lil pajjiz huwa maghruf minn kulhadd imma li dan jaghti xi drittijiet lilu u lil familja ghal generazzjoni wara ohra huwa problema serja.

Imma aghar minn hekk, li xi hadd ikisser u jfarrak bl-iskop li zmien dak kap jibqa l-aqwa zmien huwa inaccettabbli u ghandu jigi respint u kkundannat bil-qawwa kollha, anke ghax min kien qed jaghmel hekk ma ndunax li sadanittant l-partit l-iehor harab jigri ‘l quddiem u rridefenixxa xi ifisser l-aqwa zmien.

Fil-P.N. hemm ligi mhux miktuba izda suprema li hija l-ghajn tal-problemi l-ohra kollha fil-P.N. – li hadd u qatt ma jista jkun daqs jew mqar qrib kap partikolari u jekk tipprova jwarrbuk u mieghek ikunu warrbu c-cans tas-soluzzjoni tal-problema!

L-Labour jirbah u xorta jhares ‘l quddiem u jghid l-aqwa zmien ghadu gej u l-P.N. jitlef u jhares lura maqbud fin-nostagija. Din hi l-qalba tal-problema. Din nafha jien mill-esperjenza. Ghax l-politika trid tgixha biex tifhimha.

L-P.N. jakkuza lil Labour li l-partit nbidel minn zmien Mintoff u ma jindunax li anke ghalih hija dik s-soluzzjoni – li peress li zminijiet nbidlu irid ikun partit kompletament differenti minn ta’ zmien Fenech Adami ! Ghaliex qed ifalli l-P.N.? Ghax qed jaghmel bil-maqlub!

Tirrispetta l-imghoddi b’gieh pero’ ma thallihx jikkundizzjonak u jimmazzrak – tirrispettah izda thares ‘l quddiem.

Qed nghid dan kollu bhala persuna li hames snin ilu prevedejt dan l-ghawg kollu li l-partit kellu jghaddi minnu u tajt soluzzjonijiet li mhux biess gew mwarrba izda gejt mwarrab jien maghhom – soluzzjonijiet li llum kulhadd irrealizza kemm kienu essenzjali.

8 Comments
 • Carmen
  Posted at 00:23h, 19 June

  Jiena niskanta bik dottore kif qieghed itteserat ma dal partit,jiena bhalek kont itteserata ,lanqas nisma bihom ma irrid ahseb u ara nitessera mghahom,il pn spicca sfaxxa fix xejn , u semaw min dcg hlief odju mghandiex u bis sahha tghaha rebah il partit laburista.

 • Recycling
  Posted at 07:05h, 15 June

  Jien nahseb li l PN spicca u ghalxejn isir tibdil kosmetiku u l qalba tibqa l istess ghax il problemi hemm ha jibqghu.
  Dawk il personalitajiet li ghamlu l partit kbir, huma l istess personalitajiet li qed jeqirduh.
  Allura nsaqsi…… dawn l individvi, kemm vera jhobbu l partit bhal ma jistqarru?
  Huma ghexu ghal partit, jew il partit inholoq ghalihom?
  Nitlob u nittama li dawk l erbgha min nies li ghandhom ghamad li mhux ihallihom jirragunaw, biex jifqu ftit u jindunaw kif dak l istess partit li qed jipprotegu, sejjer ghal forka habba l attitudni hazina taghhom.
  J’Alla nifthu mohhna ghal dak li qed isehh madwarna.

 • Maria cefai
  Posted at 20:54h, 14 June

  Il poplu taghliem hafna ,huwa wiezen sew , ma trig hafna biex tara u tisma min qed jajt il verita u min qed jamel il bsaten fi rotti Dr Debono ,il pn ghndu x jetalem hafna jekk irid imma l aroganza ma thalihx, will in that case its there call.

 • Manuel Calleja
  Posted at 13:48h, 14 June

  Ghaziz Dr Debono,
  Naqbel mieghek 100% u iva trid tinbidell dik ta ahna u huma, naqbel ukoll li jridu jinbidlu hafna u hafna nies biss hemm nies hekk imsjha veterani,li hadmu ghal partit u postom ghadu hemm. Imma iva il politika ma tinkitibx fil wirt u trid tahdem ghalija mhux tirita.
  Proset tal kumment.
  PS,Irrid ikollok partit vera nadif biex thammeg.

 • Renald Schembri
  Posted at 12:49h, 14 June

  dr debono inselimlek lunika haga jew marda li em ijja arroganza

 • Patrick Grech
  Posted at 12:31h, 14 June

  naqbel mieghek Franco mija fil mija ghax anke jien inhoss dak li qed tghid inti. Tipprova qisek tifthilhom ghajnejhom imma qisu ghalxejn. Hasra xi kultant partit bhal dak Taghna…..

 • Carmen
  Posted at 09:13h, 14 June

  Flopinjoni tieghi labour tela ghax qeda hafna nies anki min tal pn u hekk ghandu ikun,ghalkemm ghamel affarijiet tajbin imma min dak jintersahom kif gew moqdija.il poplu ma jintersahx fuq panama u iktar.in-nies mghadomx boloh jivvutaw lil min jaqdijhom.