Tliet Generazzjonijiet ta’ injoranza

Tliet Generazzjonijiet ta’ injoranza

michael-vellaWara snin ta’ gideb, malafami, qlajja’ infondati foloz u bla bazi fuqi u membri tal-familja tieghi, jien ghandi dritt niddefendi ruhi minn Daphne nee’ Vella, li kellha sehem kbir fil-kollass tal-P.N. Tliet generazzjonijiet – Missierha Michael Vella kkontesta l-elezzjoni generali 1987 u gab 51 vot mil-Hdax-il distrett, u binha Mathhew li m’ghaddiex hames darbet minn ezami tal-O-level. Daphne hija dik li tmexxi l-propaganda tal-P.N. u tghajjar lil haddiehor injurant u hamallu! Hasra li l-pariri li kienet taghti lil Gonzi ma taghthomx lil missierha forsi kien igib aktar minn 51 vot. Jiddispjacini sincerament ghal eluf ta’ Nazzjonalisti genwini li raw l-partit jitkisser minn nies bhal dawn.Din li tridha tal-akbar Nazzjonalista ta’ Malta, fejn kienet fl-aktar elezzjoni importanti ghal P.N., dik tal-1987, meta missierha ikkontesta mal- P.D.M. (Partit Demokratiku Malti) u gab mizerja ta’ voti? Kellha madwar tlieta u ghoxrin sena dak z-zmien, u jekk hi tant gharfa u tifhem fil-politika ma setghetx taghtu ftit pariri biex ma jaqax ghac-cajt?
matthew-caruana-galiziamcgmcg-1
4 Comments
 • Josephbonnici
  Posted at 00:04h, 07 February

  Bilfors.tibza. ghax Lil Dan ma ghandix x tivvinta fuqu

 • andrew farrugia
  Posted at 18:31h, 06 February

  taqtax qalbek franco il partit laburista qed jistena nies bhalek li huma patrijotti biex jaraw lil pajjizna ahjar ,u int taf min dejjem hadem ghal pajjiz .ghamel kuragg jien se nkun l ewwel wiehed li min ghandi tiehu number one ghax anke meta kont tahdem fil kamp oppost jien dejjem kont insegwig b attenzjoni ,hahseb li taf li prim ministru gab dawk il voti kollha mhux ghax kien feroci bhal pn imma bil perseveranza dawwar l opinjoni tal poplu warajh u hekk rega qed jghamel jimxi bil mod u jasal u nahseb li jasal fejn qatt ma jista il kap jekk hu ghax jien ghandi dubji li lil pn qed immexih hu ,ghamel kuragg sur debono lili se sibni mieghek ,jien xih u ghal grazzja t alla ma ghandi bzonn xejn hlief li nara l poplu jimxi l quddiem .dan huwa s slogan ta joseph inselimlek u nixtieqlek kul gid meta trid ikuntajani jien inhobb insegwig sahha

 • Albert Spiteri
  Posted at 09:51h, 19 September

  Nahseb li l-izjed elezjoni mportanti ghall-PN kienet tal-1998, meta tant hadmu u mmanuvraw biex jiddistabilizaw il-gvern legittimu laburista ta’ Alfred Sant. L-elezzjoni tal-1987 rebahha l-PN fl-ahhar tappa meta hareg biz-zewg manuvri, (1) dik ta’ Tal-Barrani u (2) il-qtil misterjuz ta’ Ray Caruana. Dan johrog anke minn diskorsi publici ta’ EFA stess.

 • King
  Posted at 22:07h, 13 September

  Jghidu li min imaqdar irid jixtri u s-sinjura Caruana Galizia taf li Franco Debono jiswa mitqlu deheb allura tmaqdar kemm tiflah u tigdeb forsi, tigdeb illum u tigdeb ghada, forsi fl ahhar dak li tibza minnu, tikkontrollah.
  Kemm sejra mqarrqa, Franco Debono King u mhux la kemm timmanipulah.