Ma’ Bundy – 19/2/2016

Ma’ Bundy – 19/2/2016

 

Punti saljenti

 

1)      Ivvotajt kif ivvotajt fil-vot ta’ Carm wara li, u fil-kuntest ta’ Riforma holistika tal-Gustizzja li jiena pprezentajt fil-Parlament f’Novembru 2011 u li giet konfermata sentejn wara fir-Rapport Bonello u li kienet qed tkun rezistita u imblukkata. F’dan is-sens inzomm ferm mal-posizzjonijijet kollha li hadt specjalment ghax l-istorja tatni ragun mhux biss fir-rizultat elettorali izda wkoll ir-rapport Bonello nnifsu. Biss pero wara dak li gara fl-iskandlu tat-Triq Zekka u specjalment wara l-kontroversja ta’ nomina ricenti ta’ Magistrat bi ksur tal-Kostituzzjoni nghid li kieku kelli nerga’ nsib ruhi fl-istess sitwazzjoni tal-vot tal-Karm nivvota b’mod differenti. Ovvjament inzomm ferm mar-Riformi li pproponejt li uhud minnhom gew implimentati, qeghdin fil-process li, jew se jkunu implimentati.   

 
2)      Ghaliex importanti li nzommu quddiem ghajnejna l-origini/twelid ta’ riforma specjalment fil-Gustizzja? Kif tista’ taghmel riformi fil-Gustizzja jekk ma jkollokx sens ta’ gustizzja l-ewwel u qabel kollox mal-fatti. Il-memorja kollettiva u l-istorja ta’ poplu hija wahda mill-eghzez elementi li jsawru kull nazzjon.
 
3)      Dwar il-Konvenzjoni Kostituzzjonali tajjeb nirriflettu llum wara d-dhul fis-sehh tal-Ligi dwar il-Finanzjament fil-Partiti, id-dibattitu attwali tal-Ligi dwar l-Awtonomija tal-Parlament kif ukoll issa bl-abbozzi prezentati dwar il-hatriet tal-Gudikanti jekk il-forma ta’ Konvenzjoni ghal Riformi Kostituzzjonali ghadiex l-aktar wahda idonea jew jekk ghandiex tiehu forma differenti.
 

5 Comments