Il-PN jista’ jirbah l-elezzjoni li jmiss?

Il-PN jista’ jirbah l-elezzjoni li jmiss?

Smajt li xi hadd qal li l-P.N. ma jistax jirbah l-elezzjoni li jmiss. Ovvjament kulhadd ghandu dritt ghall-opinjoni u nirrispettaw l-opinjoni ta’ kulhadd.

Il-hsieb tieghi huwa dan –

1. Hafna drabi ma tkunx l-Opposizzjoni li tirbah l-elezzjoni izda l-Gvern li jitlifha bl-izbalji li jaghmel specjalment jekk ripetuti, fuq medda ta’ zmien;

2. Jien ma nafx jekk l-Partit Nazzjonalista jistax jirbah l-elezzjoni li gejja jew le, pero’ li naf li jekk xi Gvern hu min hu  jibqa’ jaghmel zball wara iehor zgur li jista’ jitlef l-elezzjoni!

3. Mistoqsija retorika – U jekk l-Partit fil-Gvern jitlef l-elezzjoni, min jirbahha?

Dan jghidu wkoll l-ahhar survey tal-Maltatoday.

 

21 Comments
 • S. Caruana
  Posted at 03:18h, 13 February

  Set Up your Party Franco !

 • Jean Carl
  Posted at 23:50h, 10 February

  There is an agreement amongst most people I know, that you should re enter politics. Well actually I have been hearing lately that it would be best if you join the PN as surely that is where your heart has been all along.

 • Manwel Camilleri
  Posted at 22:44h, 10 February

  Bla dubbju …PL ser jerga jirbah

 • Kelly
  Posted at 20:21h, 10 February

  Disillusioned is an understatement. PN and PL have let us down big time. We have nobody else to turn to. Nobody has the answers and solutions to the situation that Malta has found itself in, ammeno che……
  Dottor Debono, would you consider entering politics again? You have contributed a lot and I’m sure you still have much to offer.
  Come on give us a sparkle of hope for a real and true begining, set up a new party, you know that you have followers and a word from your end is all they need to set everything in motion.

 • blue titanium soldiet
  Posted at 19:26h, 10 February

  Dottore,
  Mela ghax ma taghmilx partit iehor int ukoll halli tkun fit tellieqa mahhom ?

  • Stephen
   Posted at 21:32h, 10 February

   Naqbel

 • Giov DeMartino
  Posted at 13:38h, 10 February

  Il-laburisti li jafu li qatt ma kellna l-korruzzjoni u l-oxxenitajiet li kellna dawn l-ahhar tliet snin jippruvaw jiggustifakaw ruhhom billi jghidu li z-zewg partiti huma xorta. MHU VERU XEJN. M’HEMMX PARAGUN BEJNIETHOM. Dak li ghamlu dawn fi 3 snin anqa s f’25 sena ma ghamluh il-PN. Qed nghid ghall-hnizrijiet li qed naraw kull jum tas-sena.

  • Tony Delia
   Posted at 23:02h, 10 February

   N-Nazzjonalisti kollha li nitkellem maghhom jiena jixtiequ li Franco jerga lura fil-partit

 • Peter Bonnici
  Posted at 10:14h, 10 February

  L-AD, hix pressure group jew partit politiku, ma taghmel l-ebda differenza.L-importanti hu li l hekk imsejha partiti l-kbar, naqsu li jagixxu fl-interesss genwin tal-poplu u l-gid komuni filwaqt li l-AD dejjem hadmet kontra dawk li gew jaqghu u jqumu mill-ambjent. Sahansitra kellhom il-hila, li jappellaw ghal-kostituzzjoni u ssejjah Referendum-ghax is-Socjeta’ Civili fehmet li riedet tibghat MESSAGG b’sahhtu. Dik hi l-AD.

 • Antoinette Cassar
  Posted at 00:21h, 10 February

  Wara hamsa u ghoxrin sena ta’ tmexxija l-Partit Nazzjonalista telghalu ghall rasu u qazzez lill kulhadd inkluz anke Nazzjonalisti. Izda issa wara sentghejn u nofs ta’ Partit Laburista fil-gvern il-pajjiz indirettament ghadu mmexxi minn partitarji Nazzjonlisti, li ghadhom ghaddejjin bl-arroganza kif kienu imdorrijin jaghmlu fi zmienhom, bil-konegwenza li l-Laburisti ghadhom ibaghtu kif baghtew ghall 25 sena shah. Wisq nibza li l-Partt laburista issa tilef r-ruh tieghu biex iwettaq l-weghda tieghu ta’ Malta taghna lkoll. Fil-verita ikun hemm min ikun hmm fil-gvern, il-partitarji Laburisti dejjem minn taht qed ikunu.

  • Ahna llkoll ahwa Maltin
   Posted at 08:47h, 10 February

   Ahna llkoll ahwa Maltin. Kemm iweggani l-argument ta ahna u huma. Kieku kulhadd jahdem b’ghan wiehed, li huwa l-gid ta pajjizna, kieku tinqata’ darb ghal-dejjem dil-mentalita ta Nazzjonalisti u Laburisti, kieku nkunu bdejna t-triq it-tajba.
   Ejjew naraw jekk dan il-gid komuni hux jintlahaq jew le, ejjew nezaminaw jekk hix issir gustizzja ma min ghandha ssir, u mhux nghazlu lil hutna Maltin skont l-ghazliet politici taghhom.
   Iva nemmen bis-shih li ahna llkoll ahwa Maltin.

 • domdom
  Posted at 21:14h, 09 February

  jiena nixtieq nistaqsi jekk ahna ma nivotaw il hadd u voti iz zewg nahat ma jaqbzux il 50% x jigri? ma jigverna hadd ? jikmandaw it tnejn ? xjigri tistaw tajduli pls?

 • mario
  Posted at 18:12h, 09 February

  Jien nahseb li tajjeb u laqwa jirbah zgur …..tag min u laqwa bhalissa jekk ma tafx int Jew intom ….najdilkhom jien …I’ll partier ta simon u lahjar ghal futur …… On the best

 • Li tizra tahsad
  Posted at 17:45h, 09 February

  Nixtieq insaqsi, x’investimenti qed jghamel dan il-gvern? Sa llum qed jahsad dak li nzera qabel, imma x’ser nahsdu, xi frott ha jkollna ghada u pitghada jekk mhux isiru progetti li jhallu l-frott?
  Meta nkunu bihhejna ic-cittadinanzi kollha, nispiccaw induru ghal-difrejna.
  Pero Franco m’ghandekx ghax tgerger rigward riformi, ghax ta l-inqas dan il-gvern tella hafna mil-proposti ghar-riformi tieghek fil-parlament u llum saru ligi. Xi haga li fi zmien il-gvern tal-PN kienet tigi mblukkata.
  Issa nittama li jaraw x’jghamlu fuq il-hatra tal-gudikanti, ghax dan li sar dan l-ahhar mil-Ministru tal-gustizzja nnifsu, kienet GAFF GAFFUN.
  Jghidu li a week is a long time in politics, sa l-elezzjoni fadal, u hafna fatturi jiddeterminaw ir-rizultat.
  Nistennew u naraw u nosservaw.
  Sahhiet

 • Anthony Galea
  Posted at 12:17h, 09 February

  Il-PL fil-Gvern ghamel diversi zbalji imma zgur li ghamel hafna u hafna aktar gid. Zieda fil-pensjonijiet, ta’ lura il-hlas tal-VAT li haddiehor seraqna, Ha l-ekonomija il-quddiem b’ passi ta’ ggant, naqqas id-dejn u deficit, ghamel Child care centres b’xejn. naqqas il-qaghad u zied l-impjiegi, u fuq kollox rahsilna il-kontijiet tal-eletriku u income TAX. Kif nistghu ma ntuhx il-fiducja u l-vot taghna Lill Prim Ministry Joseph Muscat?

  • Giov DeMartino
   Posted at 20:12h, 10 February

   Jonqsok tghidilna kemm licenzji u permessi gholla mas-smewwiet, kemm affarijiet bzonjuzi, inkluz l-ilma tal-*-flixkun ghola, kemm qed jisraqna mill-fuel u kemm qed jisrquna konsulenti, hbieb tal-hbieb, tfal tal-hbieb, in-nisa tal-MP”s Kaxxa ta’ Malta selhuha.

 • laburist dizapuntat
  Posted at 10:34h, 09 February

  jien nahseb li il gvern mhux fuq liskandli biss jista jitlef l elezjoni imma anka fuq it telqa li ghandu lejn il partitarji tieghu(jien inkluz) li mhux issibu ghajnuna lanqas ghal bicca transfer! nahseb li din l elezjoni ser ikun hemm is sorprizi.

  • domdom
   Posted at 21:11h, 09 February

   ghandek ragun habib

 • Peter Bonnici
  Posted at 09:56h, 09 February

  Jekk wiehed ihares lejn minn, bil fatti, jixpruna azzjoni li l-ebda mill-partiti l-kbar lest biex jiehu ( bhal fil kazijiet tal-kacca fir-rebbiegha u l-gustizzja ghal ambjent ) malajr tasal ghal konkluzzjoni li l-Alternattiva, minghajr sahha fil-Parlament, kellha titfa fuq spallejha, il-glieda biex il-gid ta’ kullhadd jigi osservat. Dan minghajr hafna daqq ta’ trombi u tlajjar ghal kisba sfrenata ghal voti.

  • Peas and love
   Posted at 11:41h, 09 February

   L-AD mhix partit, l-AD hija pressure group.

 • Vacum
  Posted at 08:54h, 09 February

  Malta m’ghadx ghandna ghazla.