Welcome Haiku Herman

Welcome Haiku Herman

http://www.francodebono.com/2012/08/01/haiku-herman/

The first copy of my book, a haiku anthology,  has been sent  via Parliament, to Herman van Rompuy, President of the European Council, who was on official visit in Malta some weeks ago,  writes haiku and  has recently published his first haiku collection. This has earned him the nickname of Haiku Herman. 

The book has an introduction by Prof Oliver Friggieri and by the late Rev Prof Peter Serracino Inglott. A special thanks also goes to Lino Spiteri for his patience, suggestions  and especially his eye for detail.

October 2012

 

http://www.francodebono.com/2012/10/03/haiku-herman-3/

 

haiku number 66 :

 

-justice-

tension in the strings

balancing the scales

31 Comments
 • FROSTA
  Posted at 22:47h, 13 July

  Rambo ghamel zmien Il-Blue kien iqajjem naqra diskussjoni hawn izda nerga nghidlek li ghadni impressjonat bil-blog posts tighek fuq il klandestini,kont semplici hafna u prattiku fi hsibijjietek ta x-ghandu jsir u x-ma ghandux jibqa jsir ghall gid ta kullhadd.Nista nassigurak li fost il vittmi tighek kien hemm DCG u jidher li ippanikjat u thawdet sewwa f-inqas min 24 sigha min meta iccalingjajta.
  Ara naqra x-risposta kellha ghac chalange li ghamiltila.

  Never underestimate the power of stupid people in large groups. And it’s not as though we didn’t have that amply illustrated in the run-up to 9 March.
  Published: July 12, 2013 at 5:22pm
  Please download this image and pass it on, or link it directly through this site.

  B-ritratt mghemuz tan-nazi ma dan l-artiklu insulentat lill dawk kollha li ivvutaw bil kwantita fit 8 ta marzu li huma stupidi u nazi.

  Mela sewwa Simoncellu jitlob l-iskuzi u jghid li 36.000 cant be wrong u il-bloger li Simoncellu huwa komplici maghha taghjjar 158.000 li ivvutaw ghall bidla Stupidi u Nazi.Tghid din infiskat daqsekk ghax int ghettilha li Simoncellu issa ser jkollhu jghid lill l-istupid supporters tighu soory again this time 50.000 cant be wrong sorry.

  Keep it up Rambo.

  • Pitirross
   Posted at 16:17h, 14 July

   “stupidi u nazi”……
   Is-sahhara tal-bidnija taqbez ghal immigranti illegali izda fl-istess nifs tghajjar lil hutha Maltin “stupidi u nazi” ghax ivvutaw ghall-bidla! Din taf x’inhi tghid jew?

   DCG = Xejnsew.com

   • Frosta
    Posted at 11:08h, 15 July

    Ikkompetijja ghax immorogijja kulljum qeghda taghddi minna,ghax qeghda fin nofs tal-meno pawsa.lanqas demma stess ma tista izzom go fiha.

 • David Busuttil
  Posted at 17:56h, 13 July

  IL Vapur Bl Albanizi tghid ghadu jiftakru hu baghthom lura pajjizhom meta kien jaf li hemm oppressjoni mill Gvern komunista ta L Albanija ta dak iz zmien

 • justice at last
  Posted at 08:41h, 13 July

  Blue titanium soldier- Nahseb ahjar ma tparlax u semmiex fuq dak iz-zmien ghax ghad jridu johorgu veritajiet li lilek ihhaluk miblugh ta min kien wara dak iz-zmien li ssemmi int tat tmeninijiet ghax ghandek tkun taf li il-kbir tieghek Eddie kellu min dawk in-nies ta qattani mdawrin mieghu pero kienu jagixxu min that bil pulit u biex jidher il-partit tal-labour ikrah kienu jipprovokaw min that bhal ma qed juruna li ghadhom l-istess illum il-gurnata ghara min immure ixxewwex kontra demmu stess ghax ghal li ma naqblux politikament trid tkun traditur biex tghamel affarijiet bhal dawn. U insejt li meta xi puluzija li ghamlu xi irrvelijiet fi zmien il-labour umbghad telghu tal-pn allajbierek inghataw il-promotions u hallina trid inkompli. U meta ser jghajdilna l-KBIR EDDIE min qatel lil ray caruana mhux jaf min qal u meta jkun fil gvern jghid min ara kemm ghadda zmien u ghadna bla twegiba!!! U min jaf kos ux min mar ikkisirlu dar??????

 • J.A.
  Posted at 20:03h, 12 July

  jaqbillu jibda jilaghba li qed ibati bid dimenzja is sur eddie, ghax hawn hafna lesti jitkellmu dwar dan ix xewwiex taz zmien it tmeninijet li fired dan il poplu zghir u zera’ hdura li ma bhala ghax hadden il politika ta ifred u saltan, ghax issa dalwaqt tigi fis sehh il whistleblower’s act.
  Possibli 69 avukat ( u illuminati ohra!) ta krema u sustanza li ma bhala, bejniethom ma jirrnexxielhom ifasslu proposta wahda dwar kif ghandna nittekkiljaw din il problema ta immigrazzjoni illegali, jew kif nistghu igibhu ghal gustizzja dawk li verament qed jisfruttaw lil dawn l-imsejknin.
  Ara dwar din il-haga hadd qatt ma ghamel protesta la hawn u lanqas b’xi petizzjoni fl’Unjoni Ewropeja, u allura anki l kelma IPOKRITI hija dghajfa wisq biex tiiddeskrivi lil dawn imdejqa laqa.
  Imsomma anki n numru, 69, Alla jista’ kollox hu xhieda ta’ opportunizmu qawwi!

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:27h, 12 July

   @ j.a.
   Il presedent emeritus, ex kap tal P.N., ex prim ministru, kien ghadu u jiqpa missier Malta demokratika Dr. Eddie Fenech Adami ghamel li kien hemm bzonn biex titwarrab il klikka ta twerwir u hazen li kien hawn fit tmeninijiet listess kif ghamel Dr. Franco Debono biex helles mil klikka ta larroganza, biss id differenza hi li Franco seta jitkellem bkull mezz possibli ( mhux neskludi li seta kellu xi teddied) u fiz zmien il kbir Eddie listorja kienet hafna differenti u jekk joghogbok tergax tfakkarna fil faqar mentali li kelna dak iz zmien.
   Regward il whistle blowers act nahseb li Eddie jiskappa imma r.c.c. le u jekk qighed tirreferi ghal kas tal Gudja iz zewg atturi pricipali it tnejn li huma ghadhom hajjien imma fitcu aglu ghax wiehed minnhom mohhu qighed jispicca ma jmurx ma jkunx jista jixehed fil qorti u liehor ilu hafna ma jidher ghax il ksuhat li kellhu telaq maz zmien, biex inziedlek naqra ohra kurzita wiehed minnhom P.N. u liehor Mintofjan

   • Ganni Borg
    Posted at 11:33h, 13 July

    Pero fuq il-Fosos ma nesiex jitkellem favur il-gvern ghalkemm kien jaf li l-affarijiet ma kienux sejrin tajjeb.

   • Pitirross
    Posted at 23:36h, 13 July

    Faqqa subghajk blue!

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:56h, 12 July

  Jekk kull meta jigu hawn Malta l immigranti ma jsibux min ihaddimhom u min jikrilhom il gabubi ,ma jkollhomx ghalfejn jigu l hawn .Hawn Malt hawn hafna li qed jaghmlu il flus minn fuq il mizerja ta dawn in nies .Ghalhekk l ewwel haga ghandu jinholoq freephone biex inkunu nistghu nirraportaw dawn l irregolaritajiet .,ghax biex ihaxxnu buthom u m ajhaalsux taxxi certi maltin qeghjdin jiehdu hobz il maltin siegha rigward xoghol ,uanke rigward kirjiet u int tkun investejt f xi dar u issibek imdawwra b xi corma immigranti joqghodu hdejk .Ghandu bzonn ukoll isir sforz mill immigration iduru dawra ma malta u jaraw min skadilu iz zmien biex jibqa jghix hawn Malta.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:11h, 12 July

   @ viva malta
   Naqbel mieghek 100% kull ma ktibt huwa minnhu u il wega tal poplu rigward limigranti imma il pushback miex soluzjoni

   • Johnny Il-Burass Tilef Rasu
    Posted at 00:04h, 14 July

    Sehibna il-Blue,Gbart xi erbgha firem ohra biex jigu ghoxrin ??

    David Casa jiġbor 16-il firma (Inews.com)
    16:58 | 12.07.2013

    Kienu sittax-il Membru Parlamentari Ewropew li ffirmaw il-petizzjoni li qiegħed idawwar fil-Parlament Ewropew, l-MEP Malti David Casa.
    Id-dikjarazzjoni ta’ din il-petizzjoni tgħid li taħt l-ebda ċirkostanzi l-istati membru tal-Unjoni Ewropea m’għandhom jikkunsidraw li jimplimentaw politika li tkun meqjusa bħala llegali mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jew jheddu li se jagħmlu dan.

    Ghandu b-zonn lghajnuna Casa blue bhall l-emigranti illegali,jidher li hu naqra ghajjien,Tibghatux imbarazz bhall dan man jirraprezentana.

 • Shades of '77
  Posted at 17:07h, 12 July

  Xi hlew. L NGOs, il- PN u il laghqin taghhom , dik li tgara- il -platti- lir-ragel u l artikolisti tradituri ta Malta. kontinwament jillinkjaw ma xulxin u jaghtu palata lil xulxin 24/7 halli ,mad daqqa tghin , wiehed jahseb li il poplu kollu , u mhux ponn zerbinotti imhallsa, qed jaghmlu dan l istorbju kollu. U dan kollu biex ikomplu ihammgu lil ART TWELIDOM , u IL GVERN LEGITTMU TAGHHOM mal barrani.

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/07/racism-reported-to-the-police-for-action/

  U L GHAQDIET RELIGJUZI FEJN HUMA? DAWK L EWWEL JAGHTU IN-NAR LIT-TIBEN HALLI MA JITILFUX IL FONDI TAL EWROPA , JINTERPRETAW IN NAWFRAGJU TA SAN PAWL KIF JAQBLILHOM U IMBAGHAD IDABBRU RASHOM.

  ISTHU JEKK TAFU KIF, ”JA OQBRA IMBAJJDA”.

 • Toni Bajada
  Posted at 16:56h, 12 July

  http://daphnecaruanagalizia.com/

  Traiterous anti -Malta sentiment of the colonial-era ”divide-and-conquer” type is alive and well, and fanned constantly by the witch and her sad coven of under-employed university lecturers, skiving civil servants, fat-cat ngo ”volounteers.” and laid-off Maltese Ambassadors. The deputy PN leader Demarco’s Times of ……Malta (?) follow dutifully six paces behind, while the well- paid NGOs and their hired help are under direct orders from ”above” to do their bit in what is left of theonce free local media.
  So far though , they have not managed to hack the opinion polls that show beyond reasonable doubt what more then 80% of the natime Maltese population think about their goebbels-like take over of the media.
  Wake up and smell the coffee Dr Muscat. The majority voted for change- REAL change.

 • G.F.Abela.
  Posted at 16:24h, 12 July

  Jekk San Pawl kien immigrant illegali , Dragut x ‘kien?
  Refugjat umanitarju li dak ir-razzista impestat imgiddem zenofobu ta’ De Vallette ma halliehx jidhol go Malta ghal azil politiku?

 • The Imp
  Posted at 16:21h, 12 July

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-07-12/news/large-cross-section-of-meps-criticise-governments-negotiating-tactics-2059370496/

  Ma nissorprendix ruhi li l MEPs barranin kollha kemm huma jahsbu ghal pajjizhom l ewwel, ma iridux immigranti illegali f pajjizhom.
  Jippreferu li iwekkuwhom lil Malta.Ghalhekk din il kundanna.

  lMEPs Maltin biss ma jigbdux habel wiehed u akkost li jumiljaw lil gvern Malti , kontentio li jkomplu jaraw lil Malta taghna tghereq taht dal pis li qed iggorr.

 • cittadin Malti
  Posted at 13:17h, 12 July

  L-unika soluzzjoni biex nissalvagwarjaw l-identita hu sovrenita ta artna hu li nibaghtu lura lil dawk l-immigrant llegali li lesti biex jigu hawn Malta. B’hekk biss
  jista jinqata l-abbuz ta min qieghed jghamel flejjes kbar min fuq dawn l-imsejjkna povri immigrant. Nipprotagu lil pajjizna min ezodu ta Afrikani li facillment ghad jista jpoggi l-identita ta pajjizna fil-periklu.

 • Vincent Bonavia
  Posted at 12:47h, 12 July

  Franco,

  I am hearing repeatedly that a survey is showing that if a referendum were held today in Malta asking if these poor people should be repatriated and pushed back, 85% would respond as yes, meaning they agree with that policy.

  Is this true? did you see this survey and what do you think? should we do a referendum or not?

  Thanks

  Joseph

 • FROSTA
  Posted at 11:22h, 12 July

  Jidher li id diskussjoni hija il-klandestini,Personalment ma ghandi xejn kontrihom bhala bnedmin ghax huma wkoll hlejqa tal-hallieq,izda fid-dinja li kullhadd qieghed jghix fiha illum u fejn il-flus saru aktar importanti min qatt qabel jigu l-ewwel u qabel kollox ,nahseb li wiehed irrid joghqod naqra attent qabel ma jikkonkludi xi haga.
  Kif naraha jien il-problema tal-klandestini hija tragedja umana,ghandek nies mill Afrika qeghdin jigu mhegga biex jahdmu ghall tlett snin gol libja biex jaqilghu bizzejjed flus biex ihhalsu il-vjagg ghal go l-ewropa fejn ser ikollhom hajja ahjar.
  Nista naccerta lill kullhadd li smajt stejjer shah ta kif qieghed issir dan it traffiku uman u x-qeghdin iwgheduhom li ser isibu go l-ewropa minghand klandestini innifishom li haddimthom maghna fuq ordni ta l-ETC biex jaghqilu ftit flus ghax kienhu ser jindbghatu gol l-ewropa.

  Milli qieghed naqra u nisma nahseb li kullhadd ghandu xi bicca ragun izda hadd qisu ma jrid jerfa responsabilita u jaghti soluzzjoni konkreta ta x-ghandu jsir,fuq naha ghandek hafna ghaqdiet avukati u edituri tal-gazzetti li qeghdin jenfazizzaw u jargumentaw hafna fuq id-drittijjiet tal bniedem u fuq naha ohra ghandek il-gvern li qieghed jgib l-interess nazzjonali l-ewwel u qabel kollox akkost ta kollox.

  Li u cert u zgur huwa li din is sitwazzjoni ta emigrazzjoni illegali hija kibret u ser tkompli tikber ghaliex hemm min qieghed jaghmel flus kbar minnha,allura il-mistoqsijja ghand tkun,ghaliex ma jigux ittargitjati dawn in nies kriminali bil qawwa kollha u b-kull mezz possibli ?? tghid ghax hemm irjus kbar ukoll imdahhlin go dan it-tip ta buisness moqziez ??

  Sa hemm jista jwassal mohhi.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:34h, 12 July

   @ frosta
   Proset kliem xieraq issa qedin nifthemu u serrah rasek li mhemm lebda ras kbira imdahla go dan il negozju moqziez biss nammetti li il pulizija tkun taf bik u thallik taqla khemm tiflah halli jkollok biex tixtri il liberta meta jkun jmissek umbat lkoll iqaxruk haj.

 • riku
  Posted at 10:58h, 12 July

  Being a Human Rights palladin and a self declared spokesman for law reform what do you think about the government’s pushback policy?

 • RAMBO
  Posted at 08:12h, 12 July

  Jidher li il verita twegga u lanqas il Cobra is-sewda tal-bidnijja ma trid tippublika il post tighei u tirrispondi fuq ic-challange li ghamiltila anke l-istess TITANJU ma ikkonfermax u min flok staqsa lid dottore ghall l-opinjoni wara li jien tgajtu l-informazzjoni kollha fuq is-suggett.

  23 academics release declaration of support for human rights NGOs and against push-back of migrants
  Your comment is awaiting moderation.
  July 11, 2013 at 10:42 pm

  If i am the one to decides about these so called Twenty-three academics/university lecturers & Ngo’s together with the 69 demochristians lawyers,first step would be to strip them off their warrants for trying to mislead and sacrifice malta’s interests.They know which is the main fundimental right that an illeagel immigrant is missing and instead of insisting with the human rights courts so this vital right will be given to the migrants and the problem would be shared with all eu countries,they have chosen to act against malta’s interest by talking about human rights that makes malta handles the problem alone and satisfies only their personal interests.
  i will challange anyone including the strasburg court for human rights and the PP.E,wether if they are prepared and ready to give to these illegal migrants the FREEDOM OF MOVEMENT so they can decides where to go after the so called journey of death.No they don’t give it because they are comftable enough with the way it is because Malta & Italy can solve all the problems for them and after when they want they ask to have 10 or 6 migrants thanks to the burden sharing that Mr.Simon had signed for.
  There is no place in our socity for the so called Twenty-three academics/university lecturers / Ngo’s PP.E & the straburg court for human rights.they are acting as murderers by misleading and not saying the truth of what is the real problem for these migrants because they do not want to deal with it.
  Joseph is 100% right ,agreament with Libya through the eu to have these illegal migrants back safe & sound or the strasburg court for human rights will includes the FREEDOM OF MOVEMENT in the human rights law.
  Well done Joseph next time Mr.Simon will excuse himself again and tells us 50.000 could not have been wrong sorry again my dear stupids that you supported me.
  RAMBO IS AT AN OPEN CHALLANGE THIS TIME ROUND 69 DEMOCHRISTIANS CANT EVEN MAKE ONE GOOD LAWYER,THEY ARE ALL TRAITORS

  • Ganni Borg
   Posted at 18:07h, 12 July

   Ibqa zgur li mhux ser tpaxxik. Ghax hlief tattakka lill Joseph Muscat bi xenophobia u li dawn l-attakki razzisti huma kolla tort tieghu mhiex tamel.

   Ara bil-hdura ta kliem li tippublika hi mhux qeda tkebbes in-nar!!!!

  • FROSTA
   Posted at 18:17h, 12 July

   Rambo jkollhi nammetti li sa issa int kont l-uniku bniedem hawn malta u go l-ewropa li ghamilt zewg proposti li jistghu jigu negozjati u attwati ghall gid ta kullhadd biex titaffa din il-problema.

   Naqbel mighek perfettament li dawn li qeghdin jitkelmu fuq id-drittijjiet tal bniedem illum ma huma jaghmlu xejn hlief jinkoraggixxu aktar lill emigranti illegali jiehdu riskju bi vjagg tal-mewt,ihallu lill min qieghed jittraffikhom jkompli ihhaxxen bwietu min fuq hajjithom,joholqu problemi kbar ghall Malta u L-Italja u fl-ahhar jgibu lil istess emigrant f-sitwazzjoni ta disperament billi jkollhu jinghalaq go centru ta detenzjoni mighajr ma tigi rispettata id dinjita ta l-istess emigrant.

   M hemm l-ebda dubju li fin nofs hemm xi haga tinten sebgha pesti min dawk kollha li qeghdin jitkellmu u jinqdew bil human rights li ghandu l-emigrant illegali ghax zgur li ma humiex daqsekk cwiec li ma jafux li sakemm m-ghandekx il freedom of movement ghad dispozizzjoni tighek int tkun sempliciment imnezza mid dinjieta tighek.Izda bhall ma ghet tajjeb int jippreferu jhallu lill hadiehor jaghmel id-dirty work ghalijhom jippumpjaw ftit miljuni bhala ghajnuna u kull min qieghed ibill subghajh jibqa jbillu u l-emigrant jibqa fejn hu ma jistax jiccaqlaq bl-iskuza tad drittijjiet tal bniedem li ghandu.

   Naqbel mighek perfettament Rambo,irridu niskopru ghaliex dawn l-imsejha akkademici u intellettwali go malta u l-ewropa ghandhom interess li din il-problema tibqa kif inhi u jinqdew bit drittijjiet tal-bniedem,XI HAGA TINTEN HEMM ZGUR EJJA NSIBUGHA FL-INTERESS TAL-POPLU MALTI.

   • antonia
    Posted at 15:49h, 15 July

    PROSET.

 • The Imp
  Posted at 02:40h, 12 July

  Mil blog tax-xewwiexa ex Gonzipn ,ex ambaxxaturi senza portafolio u professuri con le scarpe grosse ma il cervello fino, xi hadd erudit hafba saqsa lis-sahhara
  ”Is this thing about illegal imigrants a diversion from John Dalli saga? It seems the lion (John) sleeps tonight.”

  U tghid mhux hekk? Tghid ma bagahtx ordni urgenti ghal sitt mitt refugjat on order fuq id-dghajjes ghal Malta min Misurata, halli ikollna fuqhiex nghedew issa li spicca Game of Thrones.

 • Jolly Joker
  Posted at 02:24h, 12 July

  Wicc ta’ ebete, mohh ta’ qamla, u personalita’ zero!

  Min jaf kemm dahaq bih f’qalbu van Rompoy meta iltaqa ma Simple Simon. Nimmagina li ried jghidilna “Ahjar tilqghu lill-imigranti ilegali u tehilsu minn dan in-nofs kedda bla sinsla.”

 • Jolly Joker
  Posted at 02:20h, 12 July

  The grieving parents of irregular immigrants who have drowned at sea can now console themselves in the thought that their loved ones did not die in vain, but served as reassurance for the local bleeding -heart ”volonteer” NGOs that the gravy train from the EU will carry on arriving puntually at the end of the month with added dividends and bonuses with every hundred new arrivals at Xatt It-Tiben.

  Monney makes the world go round, the world go round the world go round…
  Monney monney monney monney………

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:24h, 11 July

  Xini loppinjoni tieghek regward lemigranti irregolari dot? Ara ma nahsbux li dawn ha jieqfu ghax mistagbin xhemm gej fuq il bahar

 • TONY 15.000
  Posted at 21:48h, 11 July

  JEKK EDDIE MA JIFTAKARKX IL-KASZ TAL-ERITREA JIXTRI MEMORY CARD. SAY HELLO TO YOUR FAMILY & HAVE FUN .

 • Cynical Intelligence
  Posted at 20:33h, 11 July

  Immigration is like tuning a harp in a very hot and humid climate.