Riforma Kostituzzjonali (2) – l-Presidenza – aggornament 27 ta’ Jannar 2010

Riforma Kostituzzjonali (2) – l-Presidenza – aggornament 27 ta’ Jannar 2010

Aġġornament tal-Onor Franco Debono, MP

 

Estratt mis-Seduta Nru 186 tal-Erbgħa, 27 ta’ Jannar, 2010

           

 

ONOR. FRANCO DEBONO:  Mr Speaker, jien kelli nitkellem qabel għax kont in possession, fejn kont se nkompli d-diskors tiegħi dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri tal-estimi tal-budget dwar il-ġustizzja, però llejla se nitkellem dwar xi punti li jikkonċernaw forsi, anke b’mod ġenerali, il-Kostituzzjoni.  Ftit ilu fil-kontest tal-ħatra tal-President ittieħdet waħda mill-aktar deċiżjonijiet storiċi, waħda mill-ikbar deċiżjonijiet, fl-opinjoni tiegħi, li ttieħdu f’din il-leġislatura mill-Prim Ministru.  Kif kelli opportunità nikteb f’ġurnal lokali din kienet deċiżjoni li ċertament elevat il-konċett tal-Istat Malti.  Jekk il-presidenza jkollhiex suċċess jew le tiddependi ħafnaminn fattur psikoloġiku, mill-mod kif il-poplu jħares lejn il-persuna li tkun tokkupa dik il-kariga.  Nemmen li s-suċċess tal-presidenza ma jiddependixminn kemm iżur irħula jew jagħmel attivitajiet – dak huwa importanti wkoll – imma mill-mod kif il-poplu, kull individwu singolarment iħoss ġo fih li ’l fuq mil-logħba politika jħares lejn dik il-persuna u jidentifika ruħu magħha bħala simbolu tal-għaqda nazzjonali. 

 

Il-politika minnha nnifisha fiha ċertu djalettika, hemm opinjonijiet varji u huwa tajjeb li jkun hekk, u Allaħares ma jkunx hekk għax, kif kelli opportunità ngħid, ninkwieta jekk fuq materja waħda f’pajjiż ma jkunx hawn aktar minnopinjoni waħda għax allura hemmhekk veru nkunu xxottajna mill-ideat, inkunu staġnajna.  Mhuwiex sinjal tajjeb li ma jkunx hawn ideat differenti.  Huwa healthy, huwa tajjeb għad-demokrazija li jkun hawn ideat differenti.  Però mbagħad il-President għandu rwol fundamentali x’jaqdi u meta tagħsar kollox ir-rwol tal-President huwa dak li jinkarna l-għaqda nazzjonali.  Kif diġà għedt, kull wieħed u waħda mill-persuni li jifformaw poplu jidentifikaw ruħhom ma’ dik il-persuna bħala li tmur oltre mid-diviżjonijiet politiċi u tgħaqqad lil kulħadd. Persuni ta’ twemmin differenti, persuni li saħansitra ma jemmnux, li ma tinteressahomx il-politika, persuni li jżommu ma’ dan il-partit u mal-partit l-ieħor jew li darba żammew ma’ dan u darba mal-ieħor, kulħadd jew kemm jista’ jkun ammont kbir ikun jidentifika ruħu ma’ dik il-persuna. 

 

Sur President, kif diġà kelli opportunità ngħid, naħseb li wasal iż-żmien li jsir tibdil fil-Kostituzzjoni għall-mod kif jinħatar il-President.  Jidhirli bl-aktar mod skjett u bl-aktar mod ċar li d-disposizzjoni tal-Kostituzzjoni tagħna li tikkonċerna l-ħatra tal-President, tenut kont il-funzjoni, ir-rwol u s-sinifikat tal-presidenza f’kostituzzjoni repubblikana kif inhi tagħna, hija inadegwata.  Il-mod tal-ħatra tal-President issir b’riżoluzzjoni li għaliha lanqas għandek bżonn quorum.  Allura jien nistaqsi jekk huwiex għaqli, jekk huwiex ġust, jekk jirriflettix l-importanza tal-kariga dan ir-rekwiżit daqshekk baxx rikjest mill-Kostituzzjoni. Ftit taż-żmien ilu, wara li rriflettejt dwar dan l-aspett tal-Kostituzzjoni, kont ħsibt li nesprimi ruħi fis-sens liminn tal-inqas għandha tkun maġġoranza assoluta ta’ din il-Kamra li taħtar il-President.  Naħseb li hemmhekk inkunu żgur f’sitwazzjoni aħjar milli għandna llum u żgur li dik il-votazzjoni, dak ir-rekwiżit, ikun jirrifletti aktar mil-lum is-sentiment li jħossu jew li għandhom iħossu l-Maltin lejn il-presidenza. 

 

Però wara li rajt xi aspetti mill-Kostituzzjoni Taljana u mill-Kostituzzjoni Ġermaniża ħassejt li għandi nirfina fuq dik l-idea li kont qed naħseb dwarha.  Issa ħalli nagħmilha ċara. Idealment għandu jkun hemm rikjest tad-due terzi fil-Kostituzzjoni sabiex din tkun tirrifletti r-rwol tal-President, jiġifieri jkollok rekwiżit fil-Kostituzzjoni li biex taħtar President irid ikollok it-two-thirds majority.  B’hekk f’każ ta’ żewġ partiti kif inhu kompost il-parlament illum, inti jrid ikollok bażikament it-two-thirds.  Hemmhekk għandek – kif del resto ġara f’din il-ħatra ta’ George Abela li bażikament kellek iż-żewġ partiti qegħdin jaqblu – verament garanzija qawwija li dik il-persuna tgawdi dak is-sentiment psikoloġiku tal-parlament li għamilt diġà riferenza għaliha.  Ma jfissirx li l-Presidenti l-oħra, fejn ma kienx hemm qbil bejn il-partijiet, ma kenux ta’ suċċess, m’għamlux ħafna ġid, ma wettqux il-funzjonijiet tagħhom b’ħafna għaqal u ma kenux maħbubin mill-poplu.  Però wieħed jara kif qed tiffjorixxi din il-presidenza, wieħed jara xi żvolta qed tieħu, wieħed jara kif qed tkompli tikber wara d-deċiżjoni storika tal-Prim Ministru li jaħtar lil George Abela bħala President tar-Repubblika.  Naħseb li nkun qed nesprimi s-sentiment tal-Maltin kollha, ħlief forsi ta’ xi ħadd li għandu interessi ulterjuri, meta ngħid li l-Eċċellenza Tiegħu l-President George Abela qiegħed ikompli jkabbar l-istatura tal-presidenza.  Allura naħseb li bid-deċiżjoni tiegħu dan il-parlament kompla kabbar il-presidenza u min-naħa tiegħu, il-persuna magħżula wkoll qed tkompli tkabbar il-kariga nnifisha u tkompli timmatura s-sens ta’ nazzjon tagħna u tkompli ġġib għaqda fost il-poplu.

 

Fil-ġranet li għaddew rajna s-suċċess kbir li kellhom ċerti attivitajiet li involva ruħu fihom il-President.  Ħadt gost riċentement nisma’ wkoll diskussjoni dwar il-familja fejn ipparteċipa fiha wkoll il-President, u jidher li dan kollu qed imur biex il-konċett tal-Istat Malti jkompli jikber. Kif diġà għedt f’dan il-parlament, u din ngħidha b’ċerta responsabbiltà, m’hemmx għalfejn f’kull ħaġa li ngħidu rridu nagħmlu riferenza għas-snin tmenin jew għas-snin sebgħin.  Aħna qed ngħixu llum.  Hemm karba hemm barra mill-poplu li qed jgħid li jrid jimxi ’l quddiem.  Rajna anke bidliet fil-ħsieb tal-mod kif inħarsu lejn il-partiti politiċi tagħna.  Illum il-partiti nfetħu, illum anke l-kwartieri tagħhom m’għadhomx fortizzi.  Illum fil-kunsill ġenerali tal-Partit Nazzjonalista nistiednu rappreżentanti tal-Partit Laburista u hekk jiġri fil-partit oppost, jistiednu rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista.  

 

Għaldaqstant qed naraw u naħseb li rridu nifhmu li qed ngħixu żmenijiet eċitanti ħafna, żmenijiet li fihom sfidi kbar, sfidi internazzjonali, imma wkoll sfidi li ninqalgħu minnmetodi ta’ ħsieb li forsi ffossilizzaw wisq dan il-parlament.  Naf li fil-kumitat qed jiġu diskussi ħafna affarijiet, imma hemm bżonn inkunu aktar ċeleri.  M’hemmx għalfejn indumu ammont kbir ta’ żmien biex dan il-parlament ikollu mezzi ta’ komunikazzjoni.  Min qed jismagħni fuq ir-radju nfakkru li r-radju għamlu l-Prim Ministru LawrenceGonzi meta kien Speaker.  Però minndak iż-żmien ’l hawn staġnajna.  Safejn naf jien ma żdedux metodi aħjar ta’ komunikazzjoni għal dan il-parlament.  Bħalissa waqt li qed nitkellem m’hawn ħadd fil-parlament, ħlief ovvjament Mr Speaker u xi impjegati li jaħdmu hawnhekk.  Mr Speaker, għall-grazzja ta’ Alla, illum pajjiżna huwa ċentru ta’ eċċellenza fl-IT grazzi għall-ħila u għall-bżulija tal-poplu Malti, però dan il-parlament imbagħad għadu staġnat bir-radju.  U llum tant avvanzajna, tant hawn mezzi sofistikati ta’ teknoloġija, videos, eċċ., li n-nies lanqas id-diski ma jisimgħu fuq ir-radju, aħseb u ara kemm se joqogħdu jisimgħu lili jew lil sħabi fil-parlament. Però jekk ikollna mezzi ta’ komunikazzjoni aħjar, hemmhekk iva.  

 

Nerġa’ niġi għall-presidenza, Sur President.  Jien naħseb li l-metodu ideali kif għandna naħtru President f’dan il-parlament huwa dak ta’ maġġoranza ta’ due terzi biex id-deċiżjoni storika li ħa l-Prim Ministru ma tkunx deċiżjoni ta’ darba.  Jien nawgura u nemmen li l-maturità li qed juri dan il-poplu tfisser li mexjin f’direzzjoni fejn din mhux se tkun deċiżjoni ta’ darba, imma l-partiti rappreżentati f’dan il-parlament, u d-deputati tal-poplu rappreżentati f’dan il-parlament se jieħdu dan bħala xi ħaġa li tikkristallizza ruħha bħala l-prassi u d-deċiżjonijiet jibqgħu jittieħdu b’dan il-mod f’dak li jikkonċerna l-presidenza.  Allura ż-żewġ partiti jew aktar li jkunu rappreżentati f’dan il-parlament għandhom jagħmlu ħilithom kollha sabiex verament jinjettaw fil-kariga tal-President dak is-simbolu ta’ għaqda nazzjonali tant mixtieqa f’pajjiż fejn sfortunatament illum qed tonqos. 

 

Jien nemmen li jien u sħabi qed nikkontribwixxu biex din il-polarizzazzjoni tonqos, però aħna pajjiż li forsi għadna polarizzati aktar milli hemm bżonn.  Riċentement waqt li kont qed nitkellem dwar il-liġi tax-xandir semmejt il-fatt li nemmen li m’għadx baqa’ rwol għall-istazzjonijiet tal-partiti.  Dawk kienu prodott ta’ ċerti ċirkostanzi, imma llum imxejna ’l quddiem u naħseb li ġew outdated.  Jiġifieri jekk dan il-parlament ikollu mezzi aħjar ta’ komunikazzjoni l-importanza tax-xandir tal-partiti awtomatikament tonqos.  Però ħalli nerġa’ niġi għall-presidenza.  Idealment għandna nibdlu l-Kostituzzjoni fis-sens li l-presidenza tinħatar b’maġġoranza tad-due terzi però – u hawnhekk se nagħmel suġġeriment – jien kont irrikkmandajt li l-presidenza tinħatar bil-maġġoranza assoluta.  Iżda dan jista’ jagħti lok li jkollok xi constitutional deadlock, jiġifieri x’jiġri jekk ma jkunx hawn qbil.  Allura jien nixtieq nissuġġerixxi li l-Kostituzzjoni tinbidel fis-sens li jkollok ir-rekwiżit tad-due terzi però jekk fi żmien stipulat fil-Kostituzzjoni ma jintlaħaqx dak il-qbil, biex tiġi evitata constitutional deadlock tkun suffiċjenti l-maġġoranza assoluta.

 

Qed ngħid dan kollu għax qed naraw xi jfisser meta jkollok presidenza li ġejja bi qbil bejn żewġ naħat, għalkemm nerġa’ ngħid li bl-ebda mod ma rrid ngħid li l-presidenti l-oħra ma kenux suċċess.  Fost oħrajn insemmi presidenza li kienet suċċess kbir, dik tal-Professur Guido de Marco, mingħajr ma nnaqqas mill-mertu tal-presidenti l-oħrajn li ovvjament ikkontribwixxew ħafna għat-tkabbir tal-Istat Malti. Qed insemmi lill-Professur Guido de Marco għax kien ukoll lecturer tiegħi fl-università meta kont qed nistudja l-liġi.  Li qed ngħid huwa li għandna nkomplu nelevaw il-kariga tal-presidenza ’l fuq kemm nistgħu, hemm fuq fejn jixirqilha, però fl-istess ħin inkunu prattiċi, nifhmu li jistgħu jinqalgħu ċirkostanzi fejn dan il-grad ta’ approvazzjoni ma jintlaħaqx f’dan il-parlament.  F’dak il-każ, biex tiġi evitata xi constitutional deadlock, għandna nirrikorru għallinqas għall-maġġoranza assoluta.  Allura inti qed tagħti żewġ gradi ta’ votazzjoni f’dan il-parlament, idealment jintlaħaq iż-żewġ terzi, imma jekk ma jintlaħaqx iż-żewġ terzi, fit-tieni round ta’ votazzjoni tkun suffiċjenti l-maġġoranza assoluta.  Żgur li dawn huma ħafna aħjar mis-sitwazzjoni li għandna llum fil-Kostituzzjoni għax mhijiex votazzjoni li tixraq lill-kariga ta’ President u ma tirrifletti bl-ebda mod l-importanza ta’ din il-kariga.

 

Jien nixtieq nieħu l-opportunità biex insellem lill-presidenti kollha tar-repubblika li, kif diġà għedt ukoll, għamlu ġieħ kbir lil dan il-pajjiż.  Però jidher li anke fid-dettall hemm din ix-xewqa li issa nibdlu dak li bnejna.  Hawnhekk nixtieq insemmi l-MEPA. Metasaret il-MEPA kienet tajba, però llum m’għandniex niefqu hemm, nistaġnaw u ngħidu li la fis-snin tmenin jew fil-bidu tas-snin disgħin għamilna xi ħaġa tajba, ejja noqogħdu nħarsu lejha, noqogħdu ngħidu kemm kienet tajba u nħalluha hemm, ma mmissuhiex.  Mhux hekk l-affarijiet.  Għandna nirrispettaw lil min ġie qabilna, però aħna għandna l-obbligu llum li nkomplu nibnu u li nibdlu.  Dik hi r-responsabbiltà li għandna aħna lllum u r-responsabbiltà u l-isfidi li għandna quddiemna llum huma eċċezzjonali, huma formidabbli daqs dawk li kellhom ta’ qabilna.  Ejjew naffrontawhom b’dan is-sens ta’ responsabbiltà. 

 

Sur President, jien kemm-il darba semmejt il-liġi fuq il-finanzjament tal-partiti u se nibqa’ nsemmihaQegħdin tard ħafna ħdejn pajjiżi oħrajn.  Naf li qed tiġi diskussa però we are very late.  Jien m’iniex konsolat.  Għalija l-fatt li qed tiġi diskussa mhuwiex konsolazzjoni meta tqis li f’pajjiżi oħrajn fosthom l-Italja – kif kelli opportunità, ngħid jien, insegwi ħafna l-politika tal-Italja – din il-liġi għamluha xi 20, 25 sena ilu, jiġifieri fl-aħħar tas-snin tmenin u fil-bidu tas-snin disgħin, u l-Italja kienu tard!   Fil-bidu tas-snin disgħin fl-Italja kienu qed jagħmlu din it-tip ta’ leġislazzjoni u Illum qegħdin fl-2010.  Bir-responsabbiltà kollha ngħid li dawn l-affarijiet misshom saru fil-bidu tas-snin disgħin f’dan il-pajjiż.  L-Italja kienu diġà tard fis-snin disgħin.  Jekk ikollna liġi dwar il-finanzjament tal-partiti, il-partiti se jidhru aktar trasparenti u se jġibu aktar il-fiduċja tan-nies.  Huwa importanti li l-partiti politiċi ma nħarsux lejhom bħala xi ħaġa f’xi rokna moħbija imma għandhom ikunu miftuħin.  Il-partiti huma tal-poplu, il-partiti huma dik il-bejta fejn għandha tiġi kkultivata politika li mbagħad tiġi ppreżentata lill-poplu.  Imbagħad dak il-partit li bil-politika tal-persważjoni, kif iħobb jgħid il-Professur Guido de Marco, jirnexxielu jikkonvinċi l-akbar ammont ta’ nies u jirbaħ l-elezzjoni ikun jista’ jimplimenta dik il-politika li fassal il-partit.

 

Naħseb li llum kulħadd jaf għax kelli opportunità li ngħidha, li t-teżi tiegħi għamiltha fuq il-partiti politiċi.  Hemm ħafna xettiċiżmu fuq il-partiti politiċi però mingħajrhom id-demokrazija ma tistax titħaddem, ma nstabet ebda sistema aħjarminndik tal-partiti politiċi.  M’hemmx sistema aħjar.  Il-partiti politiċi għandhom ħafna nuqqasijiet però m’hemmx sistema aħjarminndin tal-partiti politiċi. Metapartit politiku jitla’ fil-gvern ma jitlax il-partit kollu, imma jitilgħu l-membri eletti.  Is-segretarju ġenerali ta’ partit u l-president ta’ partit ma jitilgħux fil-parlament.  Dawk iwieġbu lid-delegati tal-partit, lill-kunsilliera tal-partit, lill-eżekuttiv tal-partit.  Però d-deputati li jitilgħu fil-parlament għandhom żewġ lealtajiet, il-lealtà lejn il-partit li jkunu qegħdin fih għax jemmnu fil-kredu politiku ta’ dak il-partit għax iħossuhom partiminndak il-partit, imma mbagħad għandhom il-lealtà wkoll lejn il-kostitwenza, lejn in-nies li jkunu tellgħuhom.  Dik hija lealtà oħra li ma tridx tiġi traskurata.

 

Sur President, bl-akbar umiltà ngħid li llum, li m’għadx għandek dik il-polarizzazzjoni qawwija, aktar qed tassumi rwol importanti, aktar qed tiġi aċċentwata din il-funzjoni tal-membru parlamentari bħala rappreżentant tal-poplu.  Il-membru parlamentari mhuwiex delegat tal-partit però f’ċertu sens ovvjament jirrappreżenta lill-partit, tela’ fil-parlament għax jirrappreżenta lil dak il-partit.  Min ivvotalu aktarx ikun ivvotalu l-ewwel nett għax jifforma partiminndak il-partit, imbagħad ikun għażel il-kandidat partikolari.  Jidhirli li qed jiġi aċċentwat ukoll dan ir-rwol tad-deputat parlamentari, li huwa jirrappreżenta lill-poplu, li huwa jkun il-vuċi tal-kostitwenza tiegħu u tal-poplu in ġenerali.

 

Matul dawn l-aħħar 20 sena Gvernijiet Nazzjonalisti suċċessivi għamlu ħafna, biddlu b’mod radikali l-wiċċ ta’ Malta.  Irridu nifhmu fejn qegħdin illum, għaddejjin minndiversi riformi u għandna quddiemna sfidi formidabbli.  Kif kelli opportunità ngħid diġà, ejja nkunu l-arkitetti tal-partiti politiċi moderni billi nagħmlu liġi dwar il-finanzjament tal-partiti.  Jien bir-rispett kollu ngħid li m’iniex kuntent mingħajr liġi tal-finanzjament tal-partiti, u jien se nibqa’ nsemmi dan il-punt.  Nerġa’ ngħid li naf li dan qed jiġi diskuss fis-select committee però jien xorta nħoss li għandi nsemma’ l-preokkupazzjoni tiegħi.  Jekk m’iniex sejjer żball madwar għaxar snin ilu kien hemm il-Kummissjoni Galdes li wkoll kienet ħarġet b’xi proposti dwar il-finanzjament tal-partiti.  Però minkejja dan, illum aħna hawnhekk u għad lanqas għandna l-iċken ħjiel, l-iċken rudimentary structure dwar dak li jikkonċerna l-finanzjament tal-partiti.

 

Sur President, nikkonkludi billi ngħid dan.  Ejja nħarsu ’l quddiem, ara ma nagħmlux l-iżball li nistaġnaw fil-passat.  Ejja nirrispettawh il-passat imma nkunu qed nirrispettawh biss jekk inkomplu nibnu fuqu, jekk naraw xi rridu ntejbu fih.  Bħalma semmejt diġà, issa se nibdew niddiskutu l-liġi tal-MEPA.  Il-MEPA kienet tajba meta saret, kienet tikkostitwixxi novità, ħalliet ħafna ġid, però aħna għandna noqogħdu nħarsu lejn il-MEPA u ngħidu:  Le, le, ma mmissu xejn!  Le, wasal iż-żmien li nibdluha, wasal iż-żmien li ntejbuha u jien fiduċjuż li r-riforma fil-MEPA se tkun riforma tajba.  Persważ li ż-żewġ naħat tal-Kamra se jagħtu l-kontribut tagħhom biex dak l-abbozz li hemm inkomplu ntejbu fuqu.  Jien qiegħed fuq din in-naħa tal-Kamra f’isem il-Partit Nazzjonalista però l-ewwel u qabel kollox ilkoll aħna Maltin.  Nixtieqnarajisseddaq is-sens ta’ nazzjon, li aħna lkoll Maltin.  Għandna opinjonijiet differenti però l-ewwel u qabel kollox aħna Maltin.


147 Comments
 • Ming Vase
  Posted at 05:33h, 09 May

  It seems that the pesky blogger is doing some PR for Claudette Buttigieg. She keeps on defending her and praising her in her blog, but to no available. Perhaps she can tell us from which University Dottoressa Buttigieg got her Ph D, in which subject and how many months of study it took her to attain it.

 • blue titanium soldier
  Posted at 19:34h, 07 May

  DOTTORE
  Give us something new to talk about 🙂

  • :-b
   Posted at 22:29h, 07 May

   Hmmmm. Vera 🙂

 • BIKKEJ
  Posted at 17:21h, 07 May

  Franco … imma kemm ha ddum sejjer hekk ajt ???? Issa ergajt qbatt ma Mario de marco !!!! . ha nejdlek PUFTA jkun il grupp parlamentari li jpoggi bilqeda fuq l-istess mejda mijak ghar riformi kostituzzjonali.

 • Appeasing mario demarco
  Posted at 16:49h, 07 May

  a new deputy leadership post will be created within the PN

  guido demarco was number TWO
  mario demarco will be number THREE and will be a nullity

 • Appeasing mario demarco
  Posted at 16:48h, 07 May

  whilst the times made such a big fuss of appeasing backbenchers it is ok now for mario demarco to stamp his feet and treathen.

  PN is going to create a new deputy leadership post to appease demarco the little failure.

  PN will now have one leader and two deputies!

  demarco appeased ? sort of!

 • Appeasing mario demarco
  Posted at 16:46h, 07 May

  mario demarco don’t cry!

  heard in the hive – demarco would only contest deputy leadership post if he is uncontested!

  he knows beppe will trash him

  so the Pn are thinking of creating new post so little mario doesnt cry and threaten anymore!

  appease him please do the little mario

 • Appeasing mario demarco
  Posted at 16:44h, 07 May

  it seems mario demarco the man with the moroccan immigrant hairstyle who so wanted to be PN leader is stamping his little feet.
  the times will make no fuss.

  PN will create a new deputy leadership post so that mario demarco will stop stamping his littkle feet.

  mario demarco don’t cry. you will be appeased.

  it is certain that if he contests beppe he wil lopse so the PN will create a new post to appease him.

  the times will make no fuss!

  appeasing backbenchers was a sin for the times but appeasing mario demarco is ok

 • DonQuixot
  Posted at 15:34h, 07 May

  My dear and ex-honourable friend,

  I heard that you were in the news again today. When you were asked – by the Labour Media – whether you would ever re-join the Nationalist Party, it seems that you replied “that it is NOT in your future plans. The correct reply should have been that:

  “THE NATIONALIST PARTY DOES NOT WANT YOU TO EVER RE-JOIN ITS RANKS.”

  Please take note.

  • blue titanium soldier
   Posted at 17:48h, 07 May

   @ donquixot
   it seems that our party has split more than we can imagine, i’m a pure breed nationalist, voted P.N. and proud of it but I disagree with your statement as I would be honoured if Franco decides to rejoin P.N. as a whole because his heart is still P.N. Actually I would love to see him kick austin out.

  • Challie
   Posted at 14:07h, 07 May

   Hallihom ha jaffgu

   • Belti sal ponta ta mniehri
    Posted at 11:23h, 08 May

    Ara Challie miskin, jippassiga min hawn ghal blog fossa ta DCG. Qed nipparagunak ma Johnny Blue Titanium Looser.

    • Challie
     Posted at 17:35h, 08 May

     Ibqa sejjer bahnan, u min ma jkellmekx tkellmux.Specjalment jekk ma jkollokx xejn bis sens xi tghid.

    • Blue titanium soldier
     Posted at 21:33h, 08 May

     @ russian hamster
     Looser? Mela jien xi darba nista jnkun looser? Meta titwieled bil marfa tad deheb fhalqek ma tantx tista tkun looser. Khemm nixtieq kont semplici bhalek nistenna il paga u noqod nipprova nahraq in nies. Meta tkun tal klassi tieghi forsi tahraqni imma ghal issa kompli ixxennaq

     • Belti sal ponta ta mniehri
      Posted at 23:34h, 08 May

      Kemm ghandek immaginazzjoni fertili miskin, looser. Da zgur, dawn fejn jafu kemm tqandel tilari. Issa ghoqod ifrah ma lis-smurf. U Challie, Challie kemm ha ghalih ghax kxiftu li jiggerra mil-fossa ghal hawn.

 • venator
  Posted at 13:58h, 07 May

  Dr Debono,

  dan allura jfisser li din il-Blogger suppost titla b’mandat t’akkumpanjament? Dan l-akkumpanjament ezattament xi jkun?

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-05-07/news/magistrate-orders-blogger-to-be-escorted-to-court-1539801091/

  http://www.di-ve.com/news/magistrate-orders-blogger-be-escorted-court

  Forsi ghax din id-darba ma kienetx ma tiflahx?

  Claudette nee Pace is going to be fun in parliament
  Published: May 7, 2013 at 11:39am

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/05/claudette-nee-pace-is-going-to-be-fun-in-parliament/

  u

  Comment of the morning

  Published: May 7, 2013 at 12:39pm

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/05/comment-of-the-morning-7/

 • Alouette III
  Posted at 13:00h, 07 May

  Iz-Zarbun

  Jekk hux catt jew bit-takkuna
  kullhadd ghandu l-ghazla tieghu
  hemm min iridu bil-ponta
  ohrajn b’xi zewg bokkli mieghu

  Meta tmur biex tixtri wiehed
  aghzlu dejjem minghajr lazz
  ghax biex tinzel taqfilulu
  ikun zejjed l-istrapazz

  Jekk tkun tiehu hsiebu sewwa
  bih se taghmel hafna mili
  trid toqghod attent x’qed tirfes
  specjalment ikunu l-bili

  Kif tarah li qed jithammeg
  mur mill-ewwel illustrah
  u toqghodx taghtih fastidju
  kull ma tara tixxuttjah.

 • Mario Demarco Relegation
  Posted at 11:41h, 07 May

  Minflok pass l’quddiem, il-familja Demarco permezz ta’ Mario qed taghmel pass lura. Ghal kap falla. Jekk johrog ghal vici kap jerga` ifalli ghax se jsir Beppe Fenech Adami u mill-kummenti tat-Times jidher li l-premju ta’ konsolazzjoni ghal pompuz se jkun ta’ semplici mizerja ta’ President tal-Kunsill Generali li fil-prezenti okkupat minn Paula SMSs. Lura bhal granc.

 • mario demarco's hairdresser
  Posted at 07:59h, 07 May

  do not finance your alienation. do not buy certain publications

  compalaining is not enough. act now.

  act now. boycott.

  boycott. like EFA told us in 1981. boycott the beano

  • venator
   Posted at 13:59h, 07 May

   the beano has already boycotted itself with the new subscription fee for online view of its articles

 • mario demarco's hairdresser
  Posted at 07:57h, 07 May

  with all his talk of loyalty hasnt mario demarco realised he is not fooling anyone?

  does he have the times that speaks on his behalf whilst he puts on his loyalty pomp ?

  viva fenech adami because they are loyal.

  for the tmes of yesterday mario demarco is former culture and tourism minister.

  for the times mario demarco is not former MEPA minister and former hunting and trapping minister

  BIASED
  BASED BIASED

 • mario demarco's hairdresser
  Posted at 07:55h, 07 May

  the times headlines after the great defeat :

  simon busuttil admires demarco

  mario demarco leaves door ajar.

  the most appropriate title should have been :

  with the times on your side you are a sure LOSER

 • hu go fik steve mallia
  Posted at 22:46h, 06 May

  steve mallia came along and destroyed the times with his attacks on franco debono.

  he has been obsessed with him for the past five years.

  mario demarco second generation loser

 • -9 +9
  Posted at 22:45h, 06 May

  tal gift of life +9

  gonzi’s gift -9

 • Adams Family and the Demarco Family
  Posted at 22:44h, 06 May

  in thirty years time mario demarco ‘s son will have a atry at being PN leader and he will fail too – losers.

  he will be the third generation loser

 • Adams Family and the Demarco Family
  Posted at 22:43h, 06 May

  like father like son

  both losers

 • the decline of the Beano Times
  Posted at 22:42h, 06 May

  simon busuttil will be a great leader but the times will not help him at all.

 • the decline of the Beano Times
  Posted at 22:41h, 06 May

  long time ago the times had a good reputation until steve mallia came along

  when will we see steve mallia on television like all other newspaper editors.

  steve mallia = the decline of the times, the rise of the beano

 • Demarco's Hairdresser
  Posted at 22:40h, 06 May

  b’dik l qatgha xaghar ta immigrant marokkin ried isir kapo demarko.

  skont simon busuttil min jaf demarko ghandux wicc ta nazzjonalist!

  missieru l-ewwel hareg ma ganado. gab tuzzana voti. imbaghad dahal jahdem impjegat mal avukat tal kuruna. imbaghad hatfu t-times u sar ragel kbir f’daqqa wahda.

  l-qorti hemm it-tahwid illum – ahseb u ara dak iz-zmien!

  min jaf claudio greck ivvutalux lil demarko ghal kapo – ahwa nazzjonalisti

 • venator
  Posted at 20:14h, 06 May

  Min kien hemm wara il-kampanja kontinwa kontra l-kacca u l-insib fuq it-Times of Malta f’dawn l-ahhar erba’ gimghat?

  Kien hemm xi skop politiku wara l-fatt li ghall-ahhar erba’ gimghat it-Times of Malta kellha medja ta’ tmien artikli kuljum relatati mal-kacca u/jew l-insib?

  Kienet qed isservi xi agenda partiggjana jew kienet b’xi skop iehor jew it-tnejn f’daqqa?

  Jekk kien hemm xi agenda partikulari ghaliex? U fil-kaz x’kienet, lil min kienet qed taqdi u ghaliex?

  Tghid issa li s-Sur De Marco ma giex elett kap tal-Partit, it-TimesofMalta tibqa ghaddejja bil-kampanja sfrenata taghha kontra l-kacca u l-insib bl-istess fernezija u hegga?

 • Ganni Borg
  Posted at 19:15h, 06 May

  Hbieb, tiftakru x’kien qal Dr. Franco Debono li wara l-elezzjoni Dr. Austin Gatt ser isir aktar b’sahhtu.

  Nahseb li kellu mitt ragun ghax il-KLIKKA kienet bi hagar war Simon Busuttil.

  B’dan juri li l-PN, mhux kollu ta, pero il-klikka ma tridx li l-partit jinbidel ghall ahjar.

 • blue titanium soldier
  Posted at 18:37h, 06 May

  SMURF AS A LEADER

  to be honest I would’nt mind having a smurf as aleader as these creatures are know to work as a team and work very hard for society and their kind. What worries me is that this smurf looks quite suspiciose and good be working hard for gargamello not for papa smurf (gargamello being austin)

 • Challie
  Posted at 14:30h, 06 May

  Tant giet ghala zigga l klikka, li mghadiex taghti kas li qed tkun sfaccata.
  Biex sar Simon Busuttil kap wara dan kollu ma nafx fejn jistghu jasslu iktar.
  Il partit nazzjonalista qerduh.

 • Vigilant
  Posted at 14:13h, 06 May

  Heq Franco it could be you were right all along after all!
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130506/local/european-commission-says-malta-judicial-reform-must-be-made-a-priority.468460

  We do not need any more convincing that your doings are valid.
  So please Roll up your sleeves and get to work, and that is as Order.

  Whats more, the other day me and a few friends discussed you and we unanimous decided that we admire you ( now don’t understand that in a perverse way :). And, you wont be getting any tal-Lira clocks either!

 • PN in Disneyland
  Posted at 13:46h, 06 May

  Watching the program .Net right now on NETtv, it is obvious to all and sundry that since the election of Simon Busuttil , the party is in even more denial then before and farther away from the people’s opinion then even before the general election.

  It is surreal , kafkesque and pathetic.

  • Fejn konna bqajna!
   Posted at 22:15h, 06 May

   Tal-klikka l- politika jarawha bhal recita jew tejatrin tar-rahal: dak li tara fuq l- palk hu biss mess- in- xena ghal popolin; ghax ir-realta qeghda fi Strada San Paolo fejn huma imdorrijin bil- damxenijiet ghall-apparenza biss!
   Li tizra tahsad! Kien hemm cans ta bidla kieku tela Bugeja: l-unika wiehed li ghadnu xi haga gdida x’jofri: l-ohrajn more of the same u musical chairs galore!

 • Mephisto Waltz
  Posted at 23:06h, 05 May

  Is-sahha tas- se(h)tta tkompli tizdied fl -ISTAMPERIA grazzi ghal elezzjoni ta Busuttil bhala Kapo.
  Il-partit spicca f ‘sitwazzjoni aghar min qabel

  • L-elezzjoni li kient tintennnnnnn!
   Posted at 07:34h, 06 May

   L-elezzjoni tal- Kap gdid kienet tintenn!
   X’jigifieri li Simon li gab aktar minn 50% tal-voti jigi imhabbar l- kap gdid? Ghala saret pressure fuq l- kontestanti l-ohraj biex ma ikomplux it-tellieqa? Dawn affarijiet li jigru biss fl-Afrika!
   Din la kient fair u anqas trasparenti!

   • blue titanium soldier
    Posted at 18:15h, 06 May

    le habieb Mario kieku ivvutawlu dawk li ivvutaw lir Ray u lil Francis xorta ma kienx ha jaddieh lil Simon allura xeda min jheddu flok johrog tellief fhimt? Xorta naqbel mieghek li il kunsillieri imbuttaw kem felhu lil Simon, ghaliex? Ghax austin il vojt ghadu idur gol kwartieri

 • TOMMY
  Posted at 22:48h, 05 May

  i was wrong in a way and but i was right into another way. i was wrong cause i always said that mario de marco will win. i was right then cause i said once that simon will run for the election he will win it. i still can belive how simon won. the pepole in the streets they wanted mario. now whats next that the vici kap will be claudette ? or peppe fenech adami ? dr.franco say hello to your family & smile.

 • Ex-pn
  Posted at 22:08h, 05 May

  Hello Dr Debono, kif tista’ ma tikkummentax illum wara dak kollu li kiteb Saviour Balzan fuq il-Malta Today! Illum kemm ftakart f’li kont tghid: “There is something fishy” meta Gonzi kien japprova dak kollu li jaghmel Agostino Pio Gatt. Jien ma nafx lil min kont appoggjajt int fit-tellieqa, jekk hux lil Gonzi jew lil John Dalli, imma x-xibka tal-hazen li int kont issemmi, kienet taf sewwa kull wiehed minnkom lil min ivvota. Nisthi nghid li kont nivvota lil PN, partit li llum sirna nafu b’liema mafjozita’ mexa anki mal-kunsilliera tieghu. Gharrafna izjed please fuq das-suggett.

 • blue titanium soldier
  Posted at 21:32h, 05 May

  GHANDNA KAP GDID !!!!
  min fejn sa fejn 900 kunsillier jiddeciedu min ha jkun il kap tal partit li nemmen fih jien? ma nabilx le,le u le. jekk vera ridna biss seww li nergaw inficcu leruq tghana ridna nghamlu kap li qat ma kien fil partit u ghall linqas nghati lehen lit tesserati ghax fuq kollox huma in nies li vuttaw fl elezjoni generali. Simon bhala kap ma jikkonvincinix u nispera li jien zbaljat. il partit mhux ta 900 kunsillier imma ta 140000 votant. jien ma nafx kif il kandidati li vera ghandhom il kapacita ta kap lanqas biss ikkontestaw.
  Franco wasal iz zmien li torganizza partit gdid, hawn hafna nazzjonalisti genwini fid dehem bhali u bhalek li id diskustati b’ Simon bhala kap. kieku ghamilt partit qabel lelezjoni kont tkun pruzuntus imma issa huwa il mument opportun, sa hames snin ohra tkun stabilixxejt postok u tkun bsahtek bizzejjed biex tikkompeti.

  • Spiro the dragon
   Posted at 08:45h, 06 May

   dan l istes blue titanium soldier? lol bellahtuni

   • Pitirross
    Posted at 16:29h, 06 May

    Blue titu… mela hbatt rasek xbin. Da kif qed titkellem hekk. Issa simon il-kapo u trid taccettah, bit-tajjeb u l-hazin tieghu kollu.

   • blue titanium soldier
    Posted at 18:21h, 06 May

    habieb jien nazzjonalist fid dehem u inrid il gid ghall partit, Simon ma nahsibx li ha jkun ta gid. jien kont nistenna li jikkontestaw nies bhal Chris Said, Tonio Fenech, Jason Azzopardi u David Aguis mela Simon jew biex ha nabbu? Lewwel preferenza tieghi kienet li jikkontesta Franco imma ??????

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 13:46h, 06 May

   Ma tistax tigik wahda tajba Johnny. U bil haqq 132000 vot ta mhux 140000.

   • blue titanium soldier
    Posted at 18:23h, 06 May

    jien mux Johnny, russian hamster u bil haq stennejtek ixejjer il bandiera il bierah

    • Belti sal ponta ta mniehri
     Posted at 23:18h, 06 May

     Ghajjejt inxejjira issa Straht daqxejn, imma int m’hemmx li x-xejjira Johnny, kollox kontra tieghek gej. Viva lis-smurf (kliemek u ftakar)

     • blue titanium soldier
      Posted at 19:32h, 07 May

      aw russian hamster, jekk tod khem il darba xejjirta ghal belt u ghall labour flimkien, bil PN. biss xorta jnkun addejtek jigifieri mhux se taqsamli qalbi bdaqsek. u bl smurf mhux se tweggani lanqas, tridux flok il hamster?

     • Belti sal ponta ta mniehri
      Posted at 22:40h, 07 May

      Miskin, lanqas toghod ma taf. X’tistenna min go wied jinten pesta. Tajba Gargamela, issa oqghod capcap lis-smurf.

     • Blue titanium soldier
      Posted at 21:27h, 08 May

      @ russian hamster
      Sa fejn naf jien il fossa tinten mhux il wied u xorta ma nafx ghal liem wied qighed tghid ghax jien ma noqodx go wied u incapcap meta jidhlu linteressi mela ghal lis smurf

 • Demarco's Hairdresser
  Posted at 20:48h, 05 May

  n-nokkli zghar ta mario demarco vera helwin specjalment aktar ma jitfartas minn quddiem

  mhux ahjar minflok hela l hin ta kulhadd jippretendi li jsir Kapo, mar ifittex hairdresser suret n-nies?

  daqs simon busuttil gustiz u smart!

 • De Marko Hairstyle
  Posted at 20:25h, 05 May

  can mario demarco change his hairstyle from his current one very similar to that of a moroccan immigrant

 • De Marko Stranamore
  Posted at 20:24h, 05 May

  ahjar jirringrazzja li sab min jigbru minflok jippoppa u ta pruzuntuz li hu jippretendi li jsir Kap.

  prosit simon busuttil

 • Joe borg
  Posted at 19:28h, 05 May

  Jekk hemm xi haga li ghandha tinbidel hija l-house arrest. Dan m’ghandux ikun aktar minn sitt xhur u jigi estiz biss fuq bazijiet serji hafna xahar, xahar. Jekk iridu l-qrati jghaglu u jaghtu sentenzi. Mhux sewwa nies jaghmlu snin bil-liberta imnaqsa jew imcahda darba ghadhom mhux misjuba hatja. Naf kaz fejn zaghzugh ghamel 14-il xahar house arrest johrog biss ghax-xoghol u qorti il-bqija jrid ikun gewwa. Wara gie moghti johrog ftit peress l-akkuza ta’ stupro instab li din il-mara kellha dna ta’ xi hadd mhux maghruf u xejn taghhom. Wara sitt snin flimkien ma’ tnejn ohra hareg liberat.

 • J. Mifsud
  Posted at 18:59h, 05 May

  I suggest to one and all to read Saviour Balzan’s article on today’s MaltaToday.

  The allegations in this article are very serious and I certainly hope that if they are not true they are readily rebutted.

 • New Party
  Posted at 17:13h, 05 May

  We are the only country in Europe having just two parties….
  Are we sure of this?……I dont think so.
  We are a one party country. The PN is finished, kaput, bahh, xejn.
  The country desperatly neeeeeds an other party .A strong opposition is healthy.

 • My Voice
  Posted at 14:53h, 05 May

  Look at photographs, they’re happy again, at least the second part of the plan did materialize, that of putting Dr. Simon at the helm, albeit half of the Councillors did not want him, and the people out there wanted Dr. Demarco.
  Well, now what?…….

  • Pitirross
   Posted at 22:18h, 05 May

   Naqbel mieghek. Veru dehru kuntenti u ferhanin u jcapcpu u jinhabbu u jcedu lil xulxin! Imma l-isbah wahda ta’ dr gonzi meta qalilhom li l-partit daqt jerga’ jibda jirbah! Baqa’ jitn……….. bihom sal-ahhar. U huma jcapcpu u jqumu u jpoggu u jergghu jqumu u jinhabbu u jitghannqu. Tad-dahk jew tal-biki?

 • nightmare on DeMarko street
  Posted at 09:17h, 05 May

  l harsa ta mario demarco qisha ta xi protagonist minn xi horror movie

 • hu go fik DeMarko
  Posted at 09:16h, 05 May

  dejjaqtu lil kulkhadd b’dik l vuci antipatika u drittagni.
  telliefa perpetwi. mhux fdati fid dar centrali.
  mur gibkom ghamiltu s-success li ghamel fenek adami kemm tiddrittaw u titkelmu b’vuci profonda
  inflated egos u buoni a nulla

 • hu go fik david casa
  Posted at 08:48h, 05 May

  jaqaw david casa l prim canvasser ta demarco ibati bl-inkontinenza gej u sejjer it-toilet ?

  • BETTER FUTURE
   Posted at 11:56h, 05 May

   No! He is in there so many times to constantly recheck if his manhood still stands.

   • Pitirross
    Posted at 22:20h, 05 May

    Good one! 🙂

 • hu go fik demarco u hilman
  Posted at 08:46h, 05 May

  it is very clear that the demarco office owes so much to manwel mallia.

  downhill for the demarcos ever since he left!

 • the eye specialist
  Posted at 08:45h, 05 May

  when will we start seeing steve mallia editor of the sunday times on television like all other editors ?

 • PN SINKS TO NEW LOW
  Posted at 08:22h, 05 May

  ISSA VEU IL PN BYE BYE …PERSUNA NOFS PURZJON LI IMBUTTATU IL KLIKKA BIEX TMEXXIH MIN IMNIEHRU ..U MUR ORQOD BUZULLOTTI …ARA GEJ FRANCO GHALIK !!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 11:57h, 05 May

   VIVA RCC e la bella compagnia

 • Simon Buzullotti
  Posted at 08:20h, 05 May

  SIMON IS SEMPLICI ISSA LI SIRT BICCA KAP ILLEGITIMU GHAX MA GIBTX ZEWGT TERZI TAL VOTI ,ISSA SE IGGIBU U TINTRODUCI LIL MALTIN DAK IL BOYFRIEND LI KONT TIXXALA MIEGHU GO BRUSELLES ? EJJA BUZULLOTTI PURCINELL . IL PN IMFARRAK U GHALXEJN DAK IL FERH U CAPCIP LI CAPCAPTU IL BIERAH QISKHOM ERBAHTU l-ELEZZJONI,l-aktar dak il purcinell gonzi . A MEJTIN BIL GUH L_ANQAS X GHARUKAZA LIL HADDIEMA TAGHHKHOM STESS MA HALLEW FLUS GOL PARTIT SHABEK TAL KLIKKA .

  • BETTER FUTURE
   Posted at 11:58h, 05 May

   Gay rights are understood to be on priority agenda. Perhaps we would have gay marriages now agreed to by all.

 • Pensjonant
  Posted at 08:10h, 05 May

  L-akbar rebbieh wara l-votazzjoni tal-bierah……..Joseph Muscat

  • Pitirross
   Posted at 22:21h, 05 May

   Ghax Malta Taghna lkoll!

   • Pensjonant
    Posted at 11:46h, 06 May

    LOL

   • Pensjonant
    Posted at 11:46h, 06 May

    LOL

 • Ganni Borg
  Posted at 07:43h, 05 May

  Xi jhambqu fuq il-LEALTA lejn il-partit.

  Ma nafx hi xi prassi gdida li l-mexxeja jibdew jdhru wahedhom jew le?

 • hu go fik demarco
  Posted at 01:06h, 05 May

  isle of MTV 2008

  no tickets for franco debono

  trouble for gonzi

  demarco wants to become leader in 2013

  BUT FAILED. like father like son

 • hu go fik demarco
  Posted at 01:05h, 05 May

  issa nahseb kulhadd nduna ghaliex lil franco debono ma kontx tajtu tickets tal isle of mtv !

  zgur mhux biex taqla l inkwiet lil gonzi.

  mario tiftakar meta kont tizzufjetta bi franco ghax kellu sports car? mela dik xtrajhielu nannuk jew? mhux bi flusu xtraha!

 • hu go fik demarco
  Posted at 00:52h, 05 May

  1)meta hareg recording fuq one news fejn ta impressjoni li RCC kien qed iwahhal fi guido li b xi mod remot fil-kuntest tal-attentat fuq hajtu, mario tiftakru x’ghamel? – beda jilghaq lil RCC u attakka lil JPO – affarijiet ta laghqizmu terrifikanti u li ma jitwemnux

  2)meta s-sahhara ghamlet ghomorha u zmiena tattakka lil missieru mario tafu x’ghamel? – pogga l ohta fuq bord meta kien ministru – affarijiet ta laghqizmu kbir u li ma jitwemmnux

  3)biex jintghogob ma certi kunsilliera li lil missieru ma kenux inizzluh tafu mario demarco x’ghamel? – wara li jaf kull m’ghandu grazzi ghal missieru, qal li hu mhux lil missieru jixbah imma l ommu – lanqas temmen xi skifezza ta bniedem bla sinsla jipprova jinghogob ma kulhadd

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:00h, 05 May

   Brown tongue par excellance.

 • hu go fik demarco
  Posted at 00:48h, 05 May

  mario ghalxejn rema lil missieru meta qal li jixbah lil ommu u mhux lil guido forsi biex jinhabb mas sahhara

  mario ghalxejn poggejt lil oht is-sahhara fuq bord meta kont ministru ghax ma swielek xejn.

  demarco OUT. BARRA. fallut. mnalla kien manwel mallia ghall ufficju taghkom. issa urina xi ssaraf.

  ma swielek xejn li taparsi tajt l genb lil missierek (haga tal-msthija) u poggetjt lil oht is-sahhara fuq l bord tas st james cavalier

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:02h, 05 May

   No wonder culture took a shot (in the leg)!!!

 • hu go fik demarco
  Posted at 00:44h, 05 May

  min jaf kif inhu ndannat demarco wara nofs seklu rega falla bhal missieru.

  demarco, mifsud bonnici, fenech adami dejjem l istess nies jippretendu li jafu aktar minn haddiehor

  viva simon biskuttin

  • Pitirross
   Posted at 22:23h, 05 May

   Ghandi aptit biskuttin bhalissa…. imfettet fit-te halli jirtab!

 • hu go fik demarco
  Posted at 00:41h, 05 May

  qrajt b interess l istorja tal SMSs ta franco lil gonzi

  issa nistenna bil herqa storja ohra dwar l SMSs li baghtet paula mifsud bonnici lil justyne

  imma bilhaqq dik kunjoma misfsud bonnici !

  mela naqta jiesi !

 • hu go fik demarco
  Posted at 00:40h, 05 May

  s-sunday times ta steve mallia u adrian hilman meta se ggib xi front page story fuq l SMSs li baghtet Paula Mifsud Bonnici lil justyne caruana bhal ma gabu fuq dawk lii baghat dfranco lil gonzi

  the times are not BIASED

  • BETTER FUTURE
   Posted at 12:02h, 05 May

   OF COURSE NOT!!!!

 • Minghajr Kantunieri
  Posted at 00:05h, 05 May

  U id-decizjoni ittiehdet. Gie elett kap li qabel ir-referendum tal-ishubija ta’ Malta f’l unjoni ewropea penga ruhu ta’ indipendenti u heba il pregudizzju qawwi li kellu izda kif ghadda kollox kixef il-maskra u hareg il bandiera tal-partit u gab 60,000 vot. Donnhom in-nies dan l istant nesewh jekk indunaw bih meta gara. Kwalunkwe partit jaghddi min zmien hazin bhal m’ ghadda il PL pero definittivament wara elezzjoni bhal li rajna fejn il-PN garrab telfa li kienet wahda kolossali il messagg kien wiehed carissimu fejn maggioranza kbira ta partitarji iridu bidla radikali fil-partit. Izda il-bidla li saret hija biss wahda cosmetika ma jidher li ha jinbidel xejn. L abbati lahaq kappilllan u l isqfijiet ha jibqaw kollha hemm. Dan il-pajjiz ghandu bzonn kbir li minnu stess johloq partit gdid b’ideat godda lil hinn min neputizmu u il-hmerijiet li jisqu il-firda. Il-maggioranza qawwija tal-poplu malti trid l ghaqda u pajjiz li jigbed habel wiehed halli jgawdi il-poplu kollu mhux firda halli jgawdu biss l erba tal qalba. L ewwel pass il-poplu ghamlu issa jonqos it-tieni halli verament Malta tkun taghna ilkoll u malta tkun ukoll il malta li tixraq lil poplu malti kollu.

 • hu go fik demarco
  Posted at 23:58h, 04 May

  MEPA
  kacca
  harsa kerha
  tal-labour riedu lilu

  kif pretenda li jsir kap ghandu harsa kerha jaq

  • Blue titanium soldier
   Posted at 00:15h, 05 May

   Tghid ghall hekk gew relegati il hamrun? Nahseb ahjar ghamilna lil Beppe mela ghax milli jidher B’kara ha jihdu il kampjonat

  • L-akbar zokk li blajna wara dak ta GonziPN!
   Posted at 00:28h, 05 May

   Hi xi hlew!
   Is-sahhara endorsjat lil Simple Simon!
   Meraviljat kif ghamlet hekk, ‘as if it was unexpected’!
   Min issa l’ quddiem SimonPN ‘gas down ghal go hajt iehor’ bhal ta Gonzi!
   Simple Simon lazzru imqajjem minn Gonzi!
   Ma tridx tkun gharef biex tittendi kemm hu ferhan Joseph il-lejla!
   Nahseb li qed jiccelebra bi flixkun Amarone di Valpolicella waqt li inaqqar xi ftit rikotta mill-akbar ravjula li qatt saret Malta u jistaghgeb kif il-PN irnexxilu jibla l-aghar u l-akbar zokk skadut li qatt ra il-partit taghna!

   • BETTER FUTURE
    Posted at 12:05h, 05 May

    simpleSimonpn backed by bumpkinbeppu from harahown and propped by La Lanzita per tutti.

 • hu go fik demarco
  Posted at 23:58h, 04 May

  l fantazma tad dmearkijiet se tibqa thuf fuq d dar centrali. dawn dejjem jitilfu. telliefa perpetwi.

  sellili ghal steve mallia, adrian hilman u pawlu spiteri

 • hu go fik demarco
  Posted at 23:56h, 04 May

  franco debono ma jridx affari mal PN

  kemm jixtieq l fantazma demarco li ghandu farka karizma minn ta franco debono

 • Rambo
  Posted at 23:56h, 04 May

  Ikollhi nghid li qatt f-mitt sena ma kont nahseb li Demarco Avukat makakk daqsekk.Cara din trid tkun tifel zghir biex ma tindunax,Demarco meta ra li kollox mahdum u il-magna tal-partit kienet qeghda tinbotta lill Busuttill ma gergirx u ma warrabx izda kompla il-tellieqa biex jittestja il-popolarita tighu mal-kunsilliera izda il-lejla ghax ra li minkejja lill magna tal partit kienet kontrih u id-distak ma bussuttill xorta ma kienx wiehed kbir hadem b-mohhu,u ceda lill bussuttill.Ninsab cert li dan ghamlu ghax jaf li wara l-elezzjoni li jmiss hu jinhatar kap tal-partit automatikalment b-magjoranza kbira u mhux worthed li joghqod jerga jikkontesta lill Bussuttill biex issir kap.Hija cara daqs il-kristall li tah il-habel biex jitallaq bih bhall ma nghidu bil-malti,ghax issa bussuttil ma jistax jigi wara it-telfa ta l-elezzjoni li-jmis u jghid lill kunsilliera li hu kien involut fl-injury time biss,sejjer jkun ha it-tieni telfa bil-full time ukoll u jkollhu jisparixxi min jgheddu.

  Ma tantx fiha x-tifhem din tal-lejla loghba ta l-avukati fil-fatt fuq il-palk kien hemm 5 avukati u buisness man.

  TAD-DAHK GAS DOWN GHALL GOL-HAJT.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 00:10h, 05 May

   “Hija cara daqs il-kristall li tah il-habel biex jitallaq bih” u nispera li jekk jigri hekk mighu jitallaq austin. Dak huwa likbar hanex li hemm gol partit

 • hu go fik demarco
  Posted at 23:56h, 04 May

  skont mario demarco l-partit ghamel sew appogja lil carm mifsud bonnici meta franco debono kellu ragun.

  ghax ma jghidux ta demarco li mnalla kien manwel mallia ghall ufficju taghhom

  manwel mallia se jirranga t-tghaffig ta demarco u carm m ifsud bonnici

 • hu go fik adrian hillman
  Posted at 23:49h, 04 May

  issa araw f min ha tinfexxu tattakkaw bid dwejjaq l ghandom ta demarco

 • hu go fik adrian hillman
  Posted at 23:49h, 04 May

  t-times ilha hames snin tattakkka lil franco debono li ghad ghandu l pulizija wara l bieb tal familja tieghu fost ohrajn minhabba dawn l-attakki vili u giddieba.

  t-times l gazzetta tat tixwix u l firda

 • hu go fik adrian hillman
  Posted at 23:48h, 04 May

  issa oqghod gholli l ghonq tal flokk hilman

  int u siehbek demarco qatta losers.

  lanqas toqoghdu hdejn difer franco. dak gej min familja tal haddiem mhux bhalkom.

  ghal ta demarco mnalla kien manwel mallia

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:58h, 04 May

   Jekk niftakar seww Dr.Debono fuq dan il blog kien ghall li luniku tama li baqa ghall P.N. huwa li Demarco jkun mahtur kap, issa jekk kien qighed jghidha sarkastikament jew le ma nafx.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 12:08h, 05 May

    Agreed Blue! Per il penne, it is downhill ALL THE WAY!! The time for a fresh new party has arrived.

 • maltatoday plus the times minus
  Posted at 23:46h, 04 May

  d-dicerija fid dar centrali kienet li t times ghamlet hafna hsara lil gonzi biex imbaghad l-post jigi vakanti wara t-telfa.

  imbaghad taparsi bdew jfahhru l gonzi billi jattakkaw lil franco

  steve mallia OUT

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:41h, 04 May

  Dottore ghandek xi soluzjoni? Issa jkolli nammetti li il P.N. spicca, jien ha nkun bseba ghajnejn fuq id direzjoni li ha dan il hekk imsejjah kap il gdid w umbad naraw.

 • maltatoday plus the times minus
  Posted at 23:35h, 04 May

  the times has lost all credibility

  the worst kind of journalism. they attack franco debono without havng the basic decency to at least ask for his version of events

 • maltatoday plus the times minus
  Posted at 23:31h, 04 May

  jekk tattakkak t times issir EROJ

  jekk tfahhrek TFALLI

  t-times bla kredibilita

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:30h, 04 May

  mario demarco BARRA.

  wra l-attakki tat-times fuq franco debono int kien hemm mario demarco biex tinhabb mal kunsilliera? qed nistaqsi ghax ma nafx

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:29h, 04 May

  l-maltatoday trid tirdoppja r-readership fis-sentejn li gejjn u t-times tiehu daqqa ta harta enormi.

  hu go fik hilman

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:28h, 04 May

  l-attakki u l hdura tat times fuq franco debono ma jiswew XEJN

  jahdmu bil kontra.

  mario demarco tellief bhal missieru.

  familja ta telliefa. fil professjoni mnalla kien manwel mallia ghalihom

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:26h, 04 May

  kont go restaurant u david casa sieheb mario demarco diehel u hiereg it-toilet

 • Pitirross
  Posted at 23:26h, 04 May

  Inqumu, inpoggu, nergghu inqumu, incapcpu u nitbissmu….u kulhadd kuntent, kulhadd ferhan. Jien nahseb li l-PN ha jibqa’ fejn hu. More of the same!
  Gonzi qalilhom waqt id-diskors li daqt jirbhu…. Ha ha! Hekk qal fis-7 ta Marzu ukoll!

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:25h, 04 May

  steve mallia ghax ma tippublikahomx l SMSs li franco baghat lil gonzi halli tara kemm hemm minnhom jilmentaw mill-mod kif it-times ilha hames snin tittortura lil franco debono

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:24h, 04 May

  l-hsara li pruvat taghmel it-times lil franco biex taparsi minghalihom jinhabbu mal kunsilliera ma swiet xejn

  viva simon busuttil. fl-2023 l-PN jerga jkun fil gvern

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:21h, 04 May

  it-times l-gazzetta tat tixwix u l firda

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:21h, 04 May

  hilman hu go fik ha tkun taf x jiggifieri l hsara kbira li t-times ilha snin tipprova taghmel lil franco debono bla success.

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:20h, 04 May

  mario demarco BARRA

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:19h, 04 May

  ta demarco losers forever.

  missieru tilef.
  mario tilef.

  it-times ma tiswa ghalxejn hlief biex iggib l firda

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:18h, 04 May

  steve mallia tat-times jista jghidilna ghaliex habib hafna ta franco mercieca l-espert tal-ghajnejn

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:17h, 04 May

  demarco BARRRAA.

  claudio grech for next PN leader in 5 years time

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:23h, 04 May

   Mhux hekk hux ghax ma namlux lil austin mil lewwel, int ok jew?

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:17h, 04 May

  l-attakki tat-times ghamlu lil franco debono EROJ tal maltin

  l-attakki tat-times ma swewlu xejn lil demarco.

  hu go fik steve mallia u mur oqghod isma l joseph calleja jistona

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:17h, 04 May

  Qighed inhoss ricetta ta falliment, jAlla li jien zbaljat. Simon bhala kap ma jikkonvincinix. May the lord prove me wrong and i hope that it’s not austin that will pulling the strings

  • Pitirross
   Posted at 23:27h, 04 May

   Ghal darba qed naqbel mieghek.. Blue! 🙂

   • Blue titanium soldier
    Posted at 23:37h, 04 May

    Milli jidher ha nibdew narmu il vot 🙁

 • hu go fik hillman
  Posted at 23:12h, 04 May

  hilman meta ltqajt ma franco strada rjali u kellmek pattejtielu l hadd ta wara imma ma swielek xejn.

  issa ooqghod gholli l-ghonq tal-flokkijiet u dahhaq in-nies bik

  ta demarco telliefa ghal dejjem

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:11h, 04 May

  it-times ma baqala sahha ta xejn.

  lino spiteri michael falzon u l losers kolha li jiktbu fiha kollha jattakaw lil franco

  steve mallia u hilman l-hsara li pruvat taghmel it-times lil franco debono ma swiet ghalxejn

  ta demarco BARRA min hemm

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:09h, 04 May

  l-hsara li ghamlet it-times lil franco debono ma swietlu xejn lil mario demarco.

  prosit lil hilman u steve mallia

  demarco losers. losers forever. not trusted in dar centrali

 • hu go fik steve mallia werc
  Posted at 23:08h, 04 May

  inutli l-hsara li pruvat taghmel it-times lil franco debono.

  mario demarco baqa l art. harsa kerha familja falluta. familja telliefa.

  steve mallia ohrog mil mohba tat-times

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:01h, 04 May

  @ DR. FRANCO DEBONO
  wasal iz zmien li targanizza partit gdid, dejjem jekk vera ghandek rispett lejn il poplu malti

 • Gonzi wiccu u il-patata xorta
  Posted at 11:18h, 04 May

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Gonzi-meets-PN-employees-says-new-administration-will-see-to-their-problems-20130503

  Lawrence Gonzi u Austin Gatt ghamlu kif jaghmel ragel mizzewweg li wara li jaghmel snin twal ihawwad u jkewwes minghajr ma jaghti sudisfazzjon ta dak li qed jaghmel lil mara, u jaghmel tilja djun min wara dara li ma jkunx jista ihallas , idabbar rasu, jitlob ghad -divorzju u jhallijha titfacca il -problemi finanzjarji weheda.

  IMISSKOM TISTHU JA QATTA GAKBINI.

 • Game of Gnomes
  Posted at 23:56h, 03 May

  X wahda telqilhom Gonzi , lil impjegati tad-Dar Centrali u lil min ha jilhaq warajh
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Gonzi-meets-PN-employees-says-new-administration-will-see-to-their-problems-20130503
  Dabbar rasu u hallijhom isaffru l Aida!

 • The worm that turned
  Posted at 23:52h, 03 May

  From Íddementiata Defni’s blog;

  ”Antoine Vella says:
  May 3, 2013 at 10:02 pm
  Joseph Muscat went further than Caligula. Instead of Incitatus the horse he appointed Immeritatus the donkey”.

  Sure. He went even further then GonziPN who , in his time, appointed Insipidus Antoninus the smelly baboon on a number of MEPA boards.

 • Jolly Joker
  Posted at 22:59h, 03 May

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Gonzi-meets-PN-employees-says-new-administration-will-see-to-their-problems-20130503

  Il -haddiem Malti vera hu twajjeb u edukat.
  Kieku din il bicca xoghol grat gol Italia jew Franza, kieku Gonzi kien johrog mil -Istamperija miksi bajd , dqiq u hara taz-zwiemel jew majjali.

  • Min mexa h.xa, min ma h.xix inh.xa!
   Posted at 12:59h, 04 May

   Mela sew ahna bqajna bla paga u haddiehor specjalment il-boccu u is-sahhara iffangaw f,nofs miljun ewro 15 il-gurnata qabel l-elezzjoni!
   NB Dawn it-tnejn kienu il-factotum tat-telfa dizastruza li blajna imhabba Gonzi’s klikka!

 • Fleur
  Posted at 21:47h, 03 May

  Nixtieq nara jisseddaq is-sens ta’ nazzjon, li aħna lkoll Maltin. Għandna
  opinjonijiet differenti però l-ewwel u qabel kollox aħna Maltin.

  Kliem sabih wisq.

 • Ganni Borg
  Posted at 17:05h, 03 May

  Dawb baqalhom wicc f’wicchom…l-anqas jisthu jiktbu hekk, wara li kienu huma li ressqu dak il-budget u qalu li gie approvat mill-EU.

  Issa jridu jwahlu fil-gvern gdid.

  http://www.maltarightnow.com/?module=news&at=L-Unjoni+Ewropea+tbassar+%26%23380%3Bieda+fid-deficit&t=a&aid=99846853&cid=24

 • Maxine
  Posted at 16:33h, 03 May

  Xi hadd jaf x’sarminnu s-sur Galea Curmi? Kellu parti ewlenija fis-“success” tal-klikka gonzipn. U issa…..? Tghid qed jistahba jew lest biex jaghti pariri siewja lis-successur? Min jaf…….

 • GonziPN Ciribedudu u Ajjella
  Posted at 15:43h, 03 May

  PS;

  Dot Franco , x’ fettillek qed tuza il- karozza tli kien juza il- CMB?

  Mela ma tibzax li is-sahhta tal -Klikka jista tmiss mieghek ukoll?

  Huda ghand Patri Elija halli ibierikielek qabel ma tidhol fijha -just in case.

 • GonziPN Ciribedudu u Ajjella
  Posted at 15:19h, 03 May

  Qalilhom Gonzi illum, meta ha jiehdu is-salarju u il bonuses, il haddiema tal istamperija, jew ghadhom qed jistennew?

  Imissek tisthi Gonz, int , u il Klikka li poggietek hemm.

  ‘Writ partit f ‘-sahhtu u pajjiz bil finanzi fis-sod u gibthom it-tnejn gharkubbtejhom fi ftit snin.

  Kif dejjem ghedt jien , GONZI U IL -KLIKKA TIEGHU GABU IS-SAHTA FUQ KULL HAGA LI MISSEW.

  Nispera li issa, li helsu min Gonzi , L EWWEL HAGA LI JAGHMLU FLI STAMPERIJA , QABEL MA JAHTRU KAPO GDID, HU LI JGIBU TIM TA EZORCISTI GHAL T APPOSTA MIL- VATIKAN BIEX IBAHHRU MIN FUQ SA ISFEL , FORSI FLAHHAR IL PARTIT JIEHU IR-RUH. U KIF ILESTU MIN HEMM IMORRU SAL -BIDNIJA BIL- WATER CANNONS MIMLIJA ILMA IMBIEREK HALLI INADDFU HEMM UKOLL.

  Lil Kapo ilgdid – ahraq kull haga li miss b idejh ta’ qablek u tmiss xejn minnhom, ma jmurx ic-ciribedudu jispicca fuqhek ukoll. U ghamel qarn mghola metru fuq il bieb tal ufficju tieghek biex tbieghed is-sahta.

 • Ganni Borg
  Posted at 14:03h, 03 May

  Mela skond il-Malta Independent Dr. Gonzi ser kiltaqa mal-impjegati tal-PN fl-ahhar gurnata bhala Kap.

  Tghid ser jghidilhom meta ser jithallsu?

  Inti mistieden Dr. Debono?

 • Alouette III
  Posted at 12:30h, 03 May

  Il-Hin Prezzjuz

  Franco hi kemm se ndum nghidlek
  toqghodx taghti kas ix-xejn
  hallihom ihabblu mohhhom
  kif se jhallsu dak id-dejn

  Imsieken dawk il-haddiema
  li jahdmu l-istamperija
  regghu lanqas gew imhallsa
  veru partit tal-misthija

  Ar’ghalihom mhux hekk jaghmlu
  jithallsu sa l-inqas naqra
  imlew bwiethom sa fawwruhom
  ghandhom ghajnhom bhal tal-baqra

  Issa kollha gew fi kliemek
  kienu qed jahbu id-dejn
  jibdlu kemm jibdlu il-kapo
  hekk jibqghu kollu ghalxejn.

 • Guido's son
  Posted at 11:49h, 03 May

  Mario Demarco owes everything to his father. He is a timid and colourless individual, a mediocre lawyer with a ghastly voice. Now he goes on to say that he looks more like his mother than his father. How can one dissend to such depths of shame? Betraying one’s father to please blogger Daphne who was a fierce critic of his father even in his coffin. Is it true that after having insulted his father for years on end, Mario Demarco appointed Daphne’s sister on some board? Now I can see why Mario Demarco is labour’s favourite candidate. True nationalists want Simon Busuttil. I can also see why the Demarcos were never trusted at id-Dar Centrali.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:15h, 03 May

   Vote Mario get daphne
   Vote Simon get austin
   Vote Francis get loyalty
   Vote Ray get a leader

   • Challie
    Posted at 08:43h, 04 May

    Kos,taf li ghogobni jitkellem Ray. Nahseb li Ray hu l ahjar ghazla u li kieku kelli l vot, zgur lilu kont intih ghax kull min qieghed gol partit m hemmx cans li ha jghamel xi haga differenti milli ga ghamel.
    Nahse li il passat huwa garanzijja tal futur.

 • Who burned The Times?
  Posted at 11:43h, 03 May

  All violence should be condemned but even character assassinations, mud slinging and deceit should be condemned. The Demarco Times is so much different from the Strickland Times.

 • Maltatoday Plus - The Times Minus
  Posted at 11:38h, 03 May

  In the near future, The Times readearship will decrease by half since they will no longer be getting leakages from Castille and the readership of Maltatoday will double because they report the real news whilst The Times mission seems to be gate keeping, mud slinging and character assassination. Now it also seems that with Mario Demarco leadership bid, The Times has started courting blogger Daphne Caruana Galizia. This is surely a recipe for disaster for the PN and for the country.