A haiku: journalism

A haiku: journalism

From my Haiku Anthology ‘Almond Blossoms’, Haiku number 56 :

 

 -headlines-

editing newspapers

the history book

270 Comments
 • xumakku
  Posted at 07:48h, 02 May

  @ blue titanium soldier : Franco ried jilhaq Prim Ministru minflok Gonzi ghax deherlu li hu jaf kollox. Veru li kien strument li seta’ rranga l-partit, imma meta qed tipproponi xi haga ghall-ahjar ma tippretendiex li ghandek tiehu post haddiehor, tissuggerixxi b’mod kostruttiv u meta jasal il-waqt tinghata dak li int tibbrilla fih. Ara issa kuntent ghax ha dak li xtaq. Lanqas li kieku jrid jerga’ johrog mal-PN, ma nahsibx li jhalluh ghax jista jerga’ jaghmlilhom l-istess. Once bitten twice shy.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:56h, 02 May

   @ xumakku
   Min jaf xried? Jien xi kultant ma nifmhux li kieku ried jilhaq prim ministru kellu cans jikkontesta ghal kap tal partit u kien ikaxkarhom kollha u hemm kien ikollu cans isir prim ministru. Habieb tiehux pjacir li ahna it tesserati ma ghandniex lehen u din maz zmien trid tinbidel. Jien nazzjonalist niqpa ghall omri imma ghandna hafna xnirrangaw u meta jigu ghal home visits aqlalhom. Alijja bhala nazzjonalist jkun unur jekk Franco jerga lura mal partit u jekk ma ihallux ghax hekk ikun jaqbel ghall kunsilliera mhux ghat tesserati u ghall partit

 • joe camilleri
  Posted at 08:57h, 01 May

  @xumakku
  Xumakk domt ma ndunajt li ommok mara ragel !!!!

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:11h, 30 April

  GHADA JISBAH JUM GDID

  ghada lkoll niccelebraw il jum li Malta issiehbet ma lewropa. Il festa it tajba ghall kullhadd

  • xumakku
   Posted at 23:15h, 30 April

   Franco ghid il-verita’, ghadek Nazzjonalist ? Fl-elezzjoni li gejja ser tohrog mal-Labour peress li tawk dak li dejjem xtaqt ….eqq….kull qalb trid ohra !! Ghax jekk le, ibqa’ zgur li bid-daqqiet tas-sieq titlaq minn maghhom !!

   • xumakku
    Posted at 23:18h, 30 April

    Fuq kollox Franco, ma nahsibx li jafdawk tohrog maghhom, ghax DAQS OMMI RAGEL !!!

    • Fleur
     Posted at 07:23h, 01 May

     Fdawh lil Franco bil ligijiet tal pajjiz!
     Jekk mhix fiducja dik, xhini?

     • xumakku
      Posted at 09:20h, 01 May

      Fdawh u tawh dak li ried ghax ghenhom jirbhu l-elezzjoni u biex jinku lil PN

     • Fleur
      Posted at 15:21h, 01 May

      Dak x jghid Xumakku imma.
      36000 hasbuha pressapoko kif hasibha Franco.

     • Franco Debono
      Posted at 17:25h, 01 May

      +36,000 you mean. . .

     • Fleur
      Posted at 15:23h, 01 May

      Pressapocho

     • blue titanium soldier
      Posted at 20:21h, 01 May

      @ xumakku
      Franco kien, ghadu u jiqpa Nazzjonalist. Ma min u jekk jikkontesta l elezjoni li jmiss jiddependi min ikun il kap tal P.N. u skont xi progress ikun ghamel il partit imma mal labour ma nghidx li jikkontesta. Fuq Franco li ghenhom jerbhu lelezjoni, vera li Franco kixef il borom imma il Partit ma pruvax ibaxxi in nar jew ghal inqas jerga jattihom. Habieb jien nazzjonalist kwazi daqs Fenech Adami imma il verita verita

 • joe camilleri
  Posted at 21:43h, 30 April

  @ Manwel Camilleri
  Manwel ma rajtux dak ir-ritratt ta` Karm Mifsud Bonnici rieqed fuq il-bank tal-Parlament. Dak kien sewwa jithallas talli jiehu naghsa?????

 • manwel camilleri
  Posted at 15:20h, 30 April

  aw franco sejjer tajjeb taht dan il gvern…part timer kumisarju al ligijiet u issa karozza u xufier min flu il poplu..ma kontx tithanbaq alxejn fil parlament…

  • Red Ruby
   Posted at 20:23h, 30 April

   Hawn tant min mar tajjeb taht il-Gvern l-iehor minn fuq darna u ma tawx 1 penny xoghol siewi u ta’ gid ghalina l-poplu!
   Franco deserves it and how!! Mhux se jsahhan siggijiet u joqghod sitting pretty, idejh marbutin for sure 😉

  • Blue titanium soldier
   Posted at 21:57h, 30 April

   Dan vera li qighed jghidlek, Franco? Allura ma tghidlix nigi xufier mighek?:)

   • Pitirross
    Posted at 13:20h, 01 May

    Int mhux suldat…. kif trid tmur xufier! 🙂

 • Vigilant
  Posted at 14:43h, 30 April

  Can’t see why all this fuss about the car that CMB used to use, just give it a good spraying of air-freshener and that’s that. I don’t think lethargy is contagious after all 😉

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 13:26h, 30 April

  HI FRANCO….. IF YOU WANT TO CHANGE YOUR DRIVER, YOU KNOW WERE TO CONTACT ME… ALLWAYS FAITHFUL

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 13:09h, 30 April

  Franco, tghid min farrak lil Jesmond Mugliette?Tghid farkuh grazzi ghax xi hadd ma nghatax konsulenza meta Mugliette kien Ministru?Dak inhar intuza gurnalist laburist biex tohrog storja fuq “Sant &Mugliette”.Tghid John Dalli intbghat Brussels biex it-tifel ta Tony F jinghata a good job?Pubblikament ser nikteb li ma min kellu xi clash Tony F anke fil-privat was made to suffer under GonziPN.Qed nirreferi kemm ghal laburisti u ghan nazzjonalisti.

 • Alouette III
  Posted at 10:21h, 30 April

  L-Arlogg

  F’kull dar ghandek issib wiehed
  ikun imdendel mal-hajt
  jew grand father f’kantuniera
  skond liem wiehed itkun xtrajt

  Il-hin kollu jibqa jtektek
  lanqas jaf x’inhu mistrieh
  minn x’hin jisbah sa ma jidlam
  lanqas hadd jista jmerieh

  Jekk tkun qieghed tiddeverti
  u tkun qed tiehu pjacir
  jarma jigri lanqas tilhqu
  f’hakka t’ghajn il-hin itir

  Ara meta tkun qed tahdem
  thares lejh u jibqa cass
  ikollok aptit tmur taqbdu
  thezzu tnejn taghmlu frakass !

  • Vergni puri qabel it-twelidt kienu!
   Posted at 11:37h, 30 April

   Ahjar xi hadd jghidli x’sar minnha l- karozza lussuza li kien juza l-Kardinal? Kif is-sahhara ma titkellimx fuq is-somom miljunarji li redgha il-Kardinal minn fuq halq il- Malti?
   Issa lex -Ministri tal-klikka intefghu b’ruhhom u gisimhom fuq il- blog tal -creep tal- Bidnija jghajjru u jissindikaw fuq dak i l-iehor! Imma x’hin tidhol il- whistle blowers act u l- preskripxin b’lura ghal ministri tal- klikka-dan jieqaf immedjetament ghax kollha jitwerrwru?

 • DonQuixot
  Posted at 09:02h, 30 April

  Ghaziz Franco,

  Issa li ghandek driver tinsiex tghallmu il Haiku.

  Isma veru li ghedin jghidu? Sejjer tibda tghaddi ghal Carm Mifsud Bonnici kull fil ghodu.

  • venator
   Posted at 18:07h, 30 April

   Forsi ma tafx kif iqajmu mir-raqda

 • TOMMY
  Posted at 01:55h, 30 April

  BONGU DR.FRANCO HBIEB U MHUX: IN-NIES TA’ TRIQ IRIDU LIL MARIO DE MARKO KAP TAL-PARTIT NAZZJONALISTA. IS-SIBT HA NARAW BATTALJA U NISPERA LI -AHJAR JERBAH. SAY HELLO TO YOUR FAMILY & KEEP ON HOPING THAT FIORENTINA WILL MAKE IT FOR THE CHIAMPIONS.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 23:02h, 29 April

  Dr. Franco Debono,
  Nawguralek li irnexxilek tohloq blog li baqa ferm attiv minkejja li issa zmien il batti bekki xi ftit jew wisq ghadda imma flistess hin khemm jien kif ukoll il maggoranza tal blogers naprezzaw jekk xi kultant tintervjeni fxi posts lhemm u lhawn kif kont qabel. Ahna nidhlu fdan il blog ghax nirrespettaw lilek u xejn iktar 🙂
  U biex naqbdu naqra ma xulxin

  Inselli ghaliek bhas soltu

  • La vecchia dogana?
   Posted at 10:41h, 30 April

   Ghallura x’konnessjoni hemm bejn ‘la vecchia dogana’ u wiehed li se jikkontesta l- vici kap tal-PN? Jien ma nafx qed nistaqsi.

   • Mistoqsija oht l-gherf
    Posted at 13:35h, 01 May

    Il-vecchia dogana dak ir-restaurant li hemm fejn jorbot il-vapur ta Ghawdex Sa Maison? Mela dan mhux ilqugh ghad-dghajjes kien? Kif inbidel ghall- restaurant f’hakka ta ghajn u min minn?

 • Alouette III
  Posted at 21:59h, 29 April

  Gheluq Snini

  Ghaddew sitta w hamsin wiehed
  dan hu l-jum li twelidt jiena
  iz-zmien jghaddi helu helu
  l-ebd’ arlogg ma juri hniena

  Kull meta jien naghlaq snini
  dejjem l-ghada tahbat festa
  karti jigru tar-rigali
  qisha qamet xi tempesta

  Ghalkemm m’ghandix xaghara nieqsa
  sarli kollu abjad karti
  il-mera turini kollox
  li ghandi gewwa kamarti

  Anke l-vista qed tonqosli
  xejn ma nara bla nuccali
  jkolli niehu ftit pacenzja
  ghas-snin l-ohra li baqaghli

  Sakemm jerga jasal iehor
  nibqa sejjer f’din il-linja
  imma rrid inzomm go mohhi
  li dalwaqt inhalli d-dinja !

  • Fleur
   Posted at 06:31h, 30 April

   Happy Birthday Alouette III 🙂

   • Alouette III
    Posted at 18:46h, 30 April

    Grazzi

 • PN MOUTHPIECE CALLS MALTESE ''SUBHUMAN MONGRELS''
  Posted at 21:49h, 29 April

  On the blog of the Goebbels- equivalent of the GONZIPN Clique;

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/that-sword-again/
  The Maltese people referred to as;
  ”Dejjem imjassrin, dejjem imbecilli. MEDITERRANEAN MONGREL SUBHUMANS”.

  It is interesting to note that creatures with this opinion of the Maltese ran MALTA for almost 25 years – UNTIL SAID ”SUBHUMAN MONGRELS ”CONSIGNED THEM TO THE DUSTBIN OF HISTORY LAST MARCH.

  PS Nationalist ex- Ministers and Ambassadors ., University professors and prominent journalists and other similar flotsam and jetsom are known to frequent this blog and share same oponopn, by the way.

  ONE WONDERS WHAT THE OPINION OF PROSPECTIVE PN LEADERS SIMON BUSUTTIL AND MARIO DEMARCO IS, ON THIS COLOURFUL DESCRIPTION OF THE VOTERS WHO ELECTED THEM IN PARLIAMENT AND THE COUNCILLERS WHO WILL CHOOSE THE LEAST EMBARESSING OF THE TWO TO THE LEADERSHIP,

  • Pensjonanat
   Posted at 10:04h, 30 April

   Siehbi, x’tistenna ahjar minn sahhara mahruqa misluha u ottusa, Min naha ma naghtihiex tort ghax addio l-pappa. Nissuggerilek li taghmel bhali, relax and enjoy her rantings. The more revolting blogs she writes, the more she quotes out of context,
   the more proof that this administration is making inroads.

 • Salgister
  Posted at 20:33h, 29 April

  Dr. Franco Debono, malajr irreciprokawlek l-id tal-hbiberija l-ex-shabek Dr. Demarco u Simon Busuttil. Diga qaluha pubblikament li m’hemmx cans ta’ rikonciljazzjoni ma dawk li qabzu l-linja tal-Partit. Hekka ser ikun hawn ghaqda fil-pajjiz! Wisq nibza’ li bil-PN fl-oppozizzjoni se nergghu mmorru lura ghall-oppozizzjoni ta’ 1977-1987, u 1996-1998.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:28h, 29 April

   U lir Ray Bugejja Qed tinsieh? Xjigri jekk ikun kap hu?

   • Salgister
    Posted at 23:35h, 29 April

    Dak u Francis Zammit Dimech lanqas huma biss fit-tellieqa.

    • Blue titanium soldier
     Posted at 22:01h, 30 April

     Tahseb? Allura ghall min ha jcedi postu fil parlament Gonzi?
     Fiha xtomod hux?

     • Fleur
      Posted at 07:34h, 01 May

      U ejja, sempliciment kumbinazzjoni.

 • Felix Dalli
  Posted at 19:57h, 29 April

  Kif mort bix-xufier u l-karozza li kellu Carm? Tahli xejn?

 • Alouette III
  Posted at 19:55h, 29 April

  L-Ajruplan

  Hsibtu xi hamiema kbira
  x’hin ghadda minn fuqi l-bierah
  bir-roti mahrugin barra
  b’erbgha magni taht il-gwienah

  ‘L hemm u ‘l hawn rajtu jixxengel
  ir-rih kien qed jonfoh gmielu
  bdejt nahseb li l-passiggieri
  regghu qalghu dak li kielu

  Hekk kif kien ma l-art u llandja
  hoss tremend damdam widnejja
  gewnah minnhom mess mar-runway
  lanqas ridt nemmen l-ghajnejja

  Trid tkun abbli u ta hila
  kif dejjem kienu l-piloti
  biex f’kwalunkwe cirkostanza
  jibqghu dritti fuq ir-roti.

 • blue titanuim soldier
  Posted at 18:43h, 29 April

  JOSEPH’S RENT A CAR AND LEASING

  Huti maltin u ghaxin
  kontu tghafu li l prim ministru tghana lkoll ghandu BMW 740 tat 2011 ghall uzu tieghu bhala prim ministru imma miskin mhux fanfru u ma jriedx jider, khemm hu tifel sewwa, tafu ghaliex? Ghax oghgbu jikri jew jilleasja il karozza privata tieghu Alfa 159 tat 2006 lil lis stat ghall Eur 7,000 fis sena li ghall hames snin jammontaw ghal Eur 35,000 u il korozza ovja tiqpa tieghu personali. Issa din il koarozza bi Eur 11,000 ingieblu lisbah wiehed li hawn go malta.

  Ma inriedx ninstema antipatku imma Joseph tinsiex il klikka li waqqat lil P.N. timxiex fuq il passi tahhom.

  • Pitirross
   Posted at 21:21h, 29 April

   Int x’karozza għandek Blue? Għidilna naqra fuq il-karozza tiegħek! Mhux moħħok f’ħaddieħor! PFFFFFF

   • Blue titanium soldier
    Posted at 22:03h, 30 April

    BMW 530 Msport inbihhulek ? + xi erba ohra imma jekk insemijom kollha jnkun qighed nghidlek min jien 🙂

    • Pitirross
     Posted at 13:25h, 01 May

     Mid-dehra mort tajjeb int taht gonzipn, biex ghandek dawn il-karozzi kollha!
     Donnok tal-qalba! Mhux ta b’xejn thambaq u tiggieled favur il-gvern ta gonzi..

     • blue titanium soldier
      Posted at 20:27h, 01 May

      le habieb ghall grazzja ta Alla sissa qat ma gejt bzonn lil hadd, specjalment politikant, jien ghall grazzja ta Alla kapaci naqla lira.
      Issa regward it thambieq nghamel hekk ghax il familja tieghi ghaddiet min hdura kbira taht gvernijiet tal labour

     • Pitirross
      Posted at 21:25h, 02 May

      Blue…toqgħodx issemmi l-passat. Probabli int kont għadek lanqas twelidt u bellgħulek li riedu. Għix issa ħabib u jekk xi ħadd bata’ fil-passat ħażin dejjem. Imma ma naħsibx li tal-PN kienu verġni u puri qabel it-twelid, tagħhom kienu jagħmluh ukoll u ġabu ħafna firda fil-pajjiż…bejn familji sħaħ. Għix illum blue.

  • Rambo
   Posted at 23:27h, 29 April

   Blue.Sew nghidlek jien kulltant fik mitt ragel u hafna drabi issuq gas down ghall gol-hajt :))

   Din min fejn gibta ta Mintoff,jaqaw qrajt il-gazzetta li ma jaqrahha hadd,dik li tikteb fuqa il-cobra is -sewda tal-bidnijja?? Hares kieku titlobni parir x-ghandu jsir mill progett ta bieb il-belt, nahseb li nissuggerixxi li- it – tejatru bla saqaf jsir il-parlament il gdid biex kollox jkun aktar trasparenti,x-tahseb??

   U il-bini tal-parlament nikruh lill Arriva biex ikun ic-centru logistiku taghhom hux.

   Blue hu naqra hsieb x-hinu ghaddej ghall hatra tal-leader il-gdid tal pn,ghax kif jidrhu l-affarrijjiet zewg options hemm.

   Wahda gass down ghall gol-hajt u l-ohra gass down ghall go break water.
   Il-quddiem nghidlek xhini id-differenza bejn wahda u ohra.

   Isma minnhi tipprovax taghmel kritika irhisa biex timpressjona.

  • Secret Swiss Accounts u money laundering havens ohra.
   Posted at 08:32h, 30 April

   Ahjar, blue soldier, tghidilna fuq dawk il- mijjiet ta karozzi lussuzi li ‘xtraw’ b’xejn dawk is-segretarji, board members u hbieb tal-klikka, habib!
   Mhux hekk biss, kienu ‘jixtruhom’ minghand il-Gvern tal-klikka bil-karawett meta din tkun ghada kemm inxtrat gdida fjamanta!
   Titanium, ‘imsaddad’, minn fejn tahseb li gew il- hames biljun ewro dejn u ohrajn mohbija li wekkiltilna l-klikka u li issa iridu jghaddu generazzjonijiet shah qabel ma dan jibqa tumur fil-popolazzjoni Maltija?
   Ara taht tal-klikka qatt ma kienu jigu ippublikati l-ismijiet tal-Board Members, ta dawk li hadu l-eluf minn taht: qalulna biss li l-haddiema skjavi tal-klikka ma thallsux, waqt li dawk tal-klikka, inkludi l-boccijiet, is-shahar u l-familji taghhom, huthom uliedhom kugini u incest iehor, maxtru iffangaw u akkumulaw go secret swiss accounts, go Singapore, gol- Karebew, u gzejjer ohra genna ta dawk li ikunu iridu jahbu wara li ikun qahbu serqu u stupraw lil shabhom u huthom Maltin!

 • blue titanuim soldier
  Posted at 18:31h, 29 April

  MALTA TGHANA LKOLL
  malta tghana lkoll, kelma sabiha hafna u ta gabra bhall dik lomm li ghanda ruxmata tfall imma trid titmahhom bdak il laqx li miskina jkolla. Din kif jifima il bniedem lantik dak li forsi jiftakar il faqar.
  Issa il modern jaf jifima mod iehor kif xtaq il priministru li nifmuha. Jien tghani xnifem li kull ma jsier, isir bil hsieb tal maggoranza u tal minoranza kollox fborma wahda. Per ezempju il parlament huwa tghana lkoll ghax qighed jirriprezenta lil poplu kollha hlief lil dawk il ma ivvutawx lil ta lalternattiva, mela shemm nahseb naqblu kollha le ?
  mela jekk 90 miljun ewro kienu hela ghall parlament gdid, bir rispett kollu musew ghal mintoff xinu? 90 miljun ewro biex jirriprezenta parti mil poplu ghax dak il bini bieb il belt mhux se jipprezentana lkoll. Dik likbar offiza li jista jghamel lejn il poplu nazzjonalist. Alla hares kienet bil kontra mur fhemkhom li ha namlu bieb il belt musew ghall Fenech Adami.

  Dr. Franco Debono (kummisarju tal ligijiet) jekk jogbok, qighed nitolbok bil hniena tista tghidilna xtahseb int fuq dan is sugget?
  Grazzi u bhas soltu inselli ghalik

  • Salgister
   Posted at 20:30h, 29 April

   Blue titanium. Meta trid tghid il-verita ghidha. Fl-amministrazzjoni l-ohra ta’ shabek, il-ministri, u anke l-PM Gonzi, kellhom il-karozza ufficjali u ohra ghall-uzu personali mikrijin. Jigifieri zewg karozzi. Is-CEO ta’ dipartiment minnhom kellu karozza tal-kiri bid-Euro 900 fix-xahar. Taf xi tfisser hux? Nahseb taf taghmel somom bizzejjed. U l-kirja kienet qieghda tithallas anke wara li spicca minn CEO. Issa haditha il-Ministru Helena Dalli. Euro 900 ghal 12 il-xahar Euro 10,800, u qieghed tistaghgeb ghax il-PM ghazel li juza l-karozza tieghu ghal Euro 7,000 fis-sena. Tkunx ipokrita.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 22:41h, 29 April

    @ salgister
    “Ma inriedx ninstema antipatku imma Joseph tinsiex il klikka li waqqat lil P.N. timxiex fuq il passi tahhom.”
    Jien ktibt dan ukoll.
    Loppinjoni tieghi hi li le ma ghandux jikri il karozza tieghu stess ridx jonfoq miljun fix xahar ghall karozza xjippurtani imma ghall karozza personali tieghu le

  • Pitirross
   Posted at 21:14h, 29 April

   Din minn fejn ħlomtha blue ta mintoff? Mela inti torqod u tqum b’xi ħaġa ġdida?
   Blue tkomplix tivvintaha!

   • Blue titanium soldier
    Posted at 22:45h, 29 April

    @ pitirross
    Jalla li le imma issa naraw, jien lewwel li smajta min ghand canvaser ta herrera

    • VIVA MALTA
     Posted at 10:54h, 30 April

     Mela min qallek ghaddik biz zmien ghax il bierah stess il prim ministru qal li din kollha qlajja u li mhux veru li se jsir muzew ghal Mintoff .SOUR GRAPES .

     • Blue titanium soldier
      Posted at 22:07h, 30 April

      Eh mela anka il prim semahha? Il qasba ma caqcax ghal xejn, tajjeb induna li kien ha jizbalja u dawwar fhemtu, proset, ezat bhal tal wage freez

 • Ganni Borg
  Posted at 13:36h, 29 April

  Imma kif il-PN u segwaci tieghu ma jridux jifhmu l-kuncett ta malta Taghna Lkoll.

  Taqra MaltaRightnow….hlief attakki fuq ministri u segretarji parlamentari ma tarax. Hlief attakki fuq nies mahtura fuq bordijiet li jxabilbu lejn il-PL. Mera ma jsemmux lill dawk in-nies li jxaqilbu lejn il-PN u entitajiet ohra.

  • Qrusa tal-gbejniet skaduti!
   Posted at 19:48h, 29 April

   @Ganni Borg
   Hallihom gbin! Qed jaghmlulna pjacir! J’Alla ikomplu bil-hdura u bin-negattivizmu taghhom! Vera sour grapes and bad loosers!

  • Pitirross
   Posted at 21:18h, 29 April

   Għadhom taħt xokk!!!!

   • Blue titanium soldier
    Posted at 22:49h, 29 April

    @ pitirross
    U le xokk hu, kieku wasal il pipeline forsi imma bhall issa iebsa biex tiehu shock 🙂

 • Pitirross
  Posted at 23:21h, 28 April

  Nixtieq nibghat il-kondoljanzi lill-familjari ta Fr Eric Overend u liz-zwieten ghat-telfa tal-arcipriet taghhom. RIP FR ERIC.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 22:37h, 29 April

   Jien ninaqad mieghek ukoll fdawn il kondoljanzi

 • Pauline
  Posted at 15:57h, 28 April

  Good afternoon Dr.Debono.I’ve just read the “Olaf Report” regarding Mr John Dalli.I’m more than sure that this time he will not get away with ‘murder’.

 • Alouette III
  Posted at 11:48h, 28 April

  Il-Kexxun

  Tista tghid l-ghamara kollha
  ikun fihom il-kexxun
  biex jekk trid terfgha xi haga,
  issibha f’hin opportun

  Taf issib xi wiehed minnhom
  dejjaq hafna u tawwali
  jew inkella fond izzejjed
  tkun trid tuza’ iz-zewg pali

  Gieli jkun il-fuq fejn tilhqu
  drabi ohra f’nofs l-ghamara
  tkun trid ittella’ xi haga
  lanqas biss tkun tista tara

  L-ghar li jkun meta jkun isfel
  sahansitra fil-qiegh nett
  lanqas tobsor , tghid dan fasslu
  xi cuc jew hmar taz-zurbett !

 • Iris
  Posted at 09:30h, 28 April

  Hope.
  Tama.
  Ghandi tama li bhala kummissarju u bhala cordinatur ha tiproponi li jidhlu ligijiet gusti fejn tidhol il media.
  It Tama hi l ahhar haga li tmut.

  • Oqbra imbajda.
   Posted at 08:45h, 29 April

   Dawn tal-Labour kif huma ixandru minn huma in-nies tal-boardijiet tal-Gvern tal-gurnata, meta taht il-PN kollox kien ikun mistur u tohrog biss xi informazzjoni wara partita mistoqsijiet parlamentari?
   Anke tender diretta ta nofs miljun ewro minn ministru lill- blogger li ixerred il-mibgheda harget inkiss inkiss, u dan wara li ghamlet xi ricerka gazzetta lokali, u mhux ghax xandara l- Gvern!
   Ara tan-Net, fuq l-akbar skandlu ta CEO li gie mahtur minnhom QATT ma igibu xejn: anqas il- blogger…… li tghidx kemm gawdew it-tfal taghha minn scholarships li ukoll hargu inkiss inkiss u baqghu mistura!
   Min se jafda lil dawn izjed? Ippokrezija grassa!

 • DonQuixot
  Posted at 21:02h, 27 April

  Ghaziz Franco.

  Hokku sew siehbi.

  • Parmeggiano
   Posted at 23:03h, 27 April

   Hemm ghalfejn tghidilna hawn, fuq il blog ta Franco, ghaziz Don Quixot li siehbek hokku sew!
   Dak gharawh int u siehbek.

  • Tabakku
   Posted at 09:03h, 28 April

   U x’sar minnu Galea Curmi wara li tellfinna l-elezzjoni?
   Mar ma l-Exxon, ma Apple, mal- BP? Daqs kemm hu bravu dan, kif ma baghtux ghalih?
   Smajt li kuljum qed ikun l-ahrax tal-Mellieha iderri ftit u jimxi qalb il-hdura li tant ihobb!
   Min jobzoq l’fuq jigi fuqu?
   U bil-haqq meta se inkunu nafu minn kienu l-vera Prim Ministri ta Malta taht GonziPN li gabu tant hdura u mibgheda fil-Partit?

  • Pensjonant
   Posted at 09:11h, 28 April

   Sur Kavallier Donkey Xott

   Ghaddew kwazi xaharejn mit-tkaxkira u ghadek teqred. Isma minni habib. ‘Get a life and move on’

 • Alouette III
  Posted at 18:56h, 27 April

  Il-Laqgha

  Ftehmna illi se nohorgu
  niltaqghu il-Belt Valletta
  intom tigu bil-karrozza
  jien se nitla’ bil-lambretta

  Kif ezatt ningabru kollha
  ghandna niehdu l-okkazzjoni
  sabiex ritratt sewwa nigbdu
  mal-funtana tat-Tritoni

  Waqt li nkunu qed nixorbu
  ma naghmlux hmerijiet zejda
  biex inkunu edukati
  nzommu l-ordni fuq il-mejda

  Meta taghmel hafna shana
  inhobb nixrob soft drink zero
  ha naraw qabel nitilqu
  inkunx jien li hrigt ta hero !

  • Fleur
   Posted at 20:20h, 27 April

   Bil Muza llum 🙂 ibqa sejjer hekk…

 • Alouette III
  Posted at 12:33h, 27 April

  Iz-Zebra

  Tilmahha minn seba’ mili
  ghajnejk fissi jiccassaw
  hemm min jaqsam jghaddi jigri
  ohrajn jaghzlu jitlajjaw

  Gieli tkun bil-kemm taraha
  is-sinjali gew minsija
  u biex zgur in-nies jittajjru,
  il-lampi jkunu mitfija

  Issib nies bil-kemm jitharrku
  jghaddu jaqsmu bil-bastun
  ix-xufier joqghod jistenna
  hekk sewwa w’hekk ghandu jkun

  Drabi ohra in-nies jaqsmu
  bil-genn u bla ebda sabar
  lanqas biss tghaddi minn mohhhom
  li se jmorru dritt il-qabar !

 • Alouette III
  Posted at 20:52h, 26 April

  L-Ixkupa

  Kull tifla zgur illi qabdet
  min jaf kemm il-darba l-pupa
  imma mbaghad meta tkun kibret
  il-loghob taghha jsir bl-ixkupa

  Ihalltuha mal-familja
  hemm min isejhilha z-zija
  jekk ma tkunx merfugha gewwa
  jhalluha fil-gallarija

  Jekk tkun taf tuzaha sewwa
  lanqas biss ithalli traba
  jekk qatt ma tkun missejt wahda
  ghid warajk se thalli shaba

  M’hemmx ghalfejn naghmel imhatra
  jasal zmien li din tispicca
  minhabba li thalli l-foga,
  il-knis jibda jsir bil-bicca.

  • Fleur
   Posted at 09:20h, 27 April

   Kemm int bravu Alouette III Alla jbierek ghandek don naturali. Prosit hi!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 08:21h, 26 April

  Franco, inkomplu nizvelaw x’kien jghamel Tony F. il konsulent ta GonziPN.Kien jibghat spetturi ta spiss ghand dik il-mara , hargulha kont ta xi 2.600 circa minghajr ma kella dritt ta appell.Tghid ghaliex kienet qed tara MP laburist?Tony F. ghaliex kont tistaqsiha fuq it – telephone u tirredikola kif qalulha l-ispetturi meta hdejk kien ikun hemm nies giggling fil-background?Inti qatt ma ghidtilha li kont konsulent fid-dipartiment li tieghu kien Ministru John Dalli.You offered to help.Ja gakbin ma kien vera xejn li int ktibt lid dipartiment .Emails minn dik il-mara were forwarded lil John Dalli, Mr Frans Borg(hu Fr Joe Borg), u ohrajn u qatt ma harget acknowledgement.Tony F., tiftakar meta dik il-mara kellha l-ispetturi fid-dar u int kif hargu ezatt cempilt u ghidtilha ‘Is everything under control’?Wasalna li int kont konsulent fl-istess dipartiment minn fejn saru certi abbuzi fuq din il-mara grazzi ghar-ricerki taghna.Taf li int bhala konsulent kellek tara li certu reati ma jsirux?Taf li abbuzajt mill-poter tieghek?Ghax ma tghidx lil laburisti x’apparat kellkhom fil-PN fl- elezzjoni ta 1998 fejn kontu tisimghu x’inhuma jghidu il-gurnalisti laburisti fuq il-mobiles taghhom go Ta` Qali?Ghax ma tghidx lin nies li kellek zewg passaporti?Ghax ma tghidx lin-nies fiex kont involut?Ghax ma tghidx lin nies li kont tkissirhom billi kont tikteb fit-Times u fil Malta Independent taht Ismijiet differenti?U meta xi pulizija staqsew lil dik il-mara x’taf fuq il-PN she said “U le naf cucati’.U ghax ma tghidx in-nies li int kont wiehed li kont thallas 10 liri Maltin lil T.D biex tkunu tafhu fuq il-vjolenza tal-laburisti in the 80’s?Baqa` hafna x’nizvelaw tinkwetawx.

  • kurjus
   Posted at 11:40h, 26 April

   Ejdilna aktar … ahna qed nifmuk sew

   Grazzi

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 14:21h, 26 April

    Kif dejjem ktibt li Alla huwa kbir u dawk li umiljaw lil dik il-mara quddiem her neighbours u nies ohra, illum jinsabu umiljati quddiem id-dinja.Qed nghid ghal John Dalli u ghal dak siehbu Tony F li kien il-Guda ta` Dalli ukoll after all ghax li kieku ma parlax dik ma kienx ikolla dik l-informazzjoni bid-dettalji precizi.Dak li jgib il-ksuhat.

 • Vote Simon , get the GonziPN clique
  Posted at 00:05h, 26 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Busuttil-hitting-out-at-Labour-MEP-to-bolster-leadership-bid-says-Prime-Minister-20130425

  Simon in true GonziPN fashion trying desperately to score brownie points with the delegates by using the familiar Gonzipn trademark tactic of mud slinging , this time at Claudette Abela.

  VOTE SIMON , GET THE GONZIPN OLIGRACHY THAT HAS PUT THE PN IN THE MESS IT IS AT PRESENT.

 • Billy Bunter
  Posted at 23:13h, 25 April

  The government of Josephmuscat.com must be doing some good after all, if this is the best Fatso Beck can come up with this week;

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130424/blogs/roofing-over.466936

  Put a lid on it Bocc. You are such a crashing bore and ever so predictable.

 • Bring in the Clowns
  Posted at 23:11h, 25 April

  http://www.facebook.com/#!/antoine.vella.58?fref=ts

  Antoine Vella recommends an article on The Malta Independent.
  ”George Abela is the circus ringmaster of Maltese politics.”

  Quite right Profs, quite right. And the biggest clown of the circus is the prime minister who chose him to the presidency.

  • Porfum
   Posted at 08:39h, 30 April

   Dan ‘il-prifissur’ li ha scholarship ghax kien Mintoffjan fis-70’s, baghtuh l-Italja u sar Faxxist? Dan li ma jinhasel qatt?
   Anke it-tifel tieghu qed jigi ostrizzat imhabba l-intejjen ta missieru!

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:37h, 25 April

  Franco aktar ma jghaddi iz zmien aktar qieghed tinghata ragun fuq kull ma iggilidt ghalih inti specjalment fil qasam tal gustizzja.Il hnizrijiet li kienu qeghdin isiru fil habs qatt ma gew indirizzati ghalkemm kellhom rapportfl 2009.X, kien joqghod jaghmel Carm Mifsud Bonnici ?Min suppost kellu jzomm id dixxiplina kien jiskarta galore .Imbaghad kif jghid il qawl ingliz .’When thecat is away ,the mice comeout to play ”.

 • justice at last
  Posted at 16:20h, 25 April

  Aktar ma jghaddi zmien aktar qed tohrog kemm huma qaddisin tal-pn dawn li dejjem tpengew nezlin mis-sema bil-qdusija taghhom u pengew xjaten lil Mintoff u l-Alfred Sant(talli hallijhom hemm x’hin telgha fil-gvern) jien il-hajja ghalmitni li min jinbah ma jigdimx u vera gheziez hbieb ghax in-nazzjonalisti hekk jagixxu jitbismulek go wiccek u jbellghulek wiehed min hawn u Brussel. Il-hdura li tezisti incredibli .Kif tista tissejjah qaddis meta taghmel il bsaten fir roti lil proxxmu tieghek. Akkost ta kollox ridu jibqaw fil-poter dazgur pajjiz mifni bid dejn u spalpaljar ta-flus kollha jridu jhallsu ghalijhom uliedna ,msieken . Ghara jghidux ukoll ghax ma jisthux min Alla li halaqhom li l-istagnar fil-kummerc hux tort tal-PL ukoll!!!!! Biex tgharaw x’arroganza ta’nies certu minnhom jibqaw jidhru fuq tv ghara vera trid tkun bla kuxjenza.

 • Haiku
  Posted at 16:01h, 25 April

  There are a number of very interesting haikus in Almond Blossoms. Bought it from Agenda but it is also available on play.com

  • Pitirross
   Posted at 19:30h, 26 April

   Thanks

 • Pitirross
  Posted at 14:51h, 25 April

  Franco minn fejn nista’ nixtri kopja tal-Haiku Anthology “Almond Blossoms”? Fil-ħwienet tal-kotba ewlenin nsib?

  • Hi
   Posted at 20:46h, 25 April

   Is the book signed by the author?

  • DonQuixot
   Posted at 20:55h, 25 April

   @ Pitiross
   Il pet shops kollha madwar Malta w Ghawdex. Kullimkien.

   • Pitirross
    Posted at 19:22h, 26 April

    @Don quixot
    Jien ktieb irrid nixtri ta, mhux donkey!!

 • VIVA MALTA
  Posted at 12:45h, 25 April

  Kemm sar bravu dan l ahhar Joe Cassar !Il hin kollu isaqsi il mistoqsijjiet lill Ministru tas sahha Godfrey Farrugia .Dan l ahhar staqsqa ghal tip ta l oppju u inghata t twegiba li kien ilu ma jintuza hmistax il sena .Kellu bzonn meta kien ministru kellu dik il hegga li ghandu bhalissa ghax kieku is sevizz tas sahha kien ikun ferm ahjar .

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 08:04h, 25 April

  Ghaziz Franco Bongu.Il-bierah qrajt x’ghamlulek biex tkun kostrett tmur il-parlament.Bhala Avukat tajjeb li int, inti taf li hemmhekk ghandek u ha nikteb bit-Taljan “Reato di Violazione di Domicilio commessa da un Pubblico Ufficiale—-e cioe` Abuso di Potere.Issa messagg lil Tony il-konsulent ta` Dalli fost l-ohrajn.Ma dawk ir-recordings ta telefonati illegali li ghandek hemm telefonati li dik kella ma Ministru Taljan fost l-ohrajn.Taf li investigazzjoni fuqek tista tinfetah mill-Italja mhux minhabba li smajt telefonati ta cittadini Taljani biss, imma ukoll minhabba dik il-bicca business deal illegali…..inti tifhem sew ghal min qed nirreferi.Xejn ma nghidlek…..non tirare troppo la corda che si spezza.Imbilli thedded li ser thammiga bil-hajja privata u li jista jkun hemm a” Corrupt policeman” jekk tikxef li taf ser tkompli taghmel izjed danni lilek u lil Dalli eventwalment.Hemm wisq recordings ta fejn inghatat l-informazzjoni.Ara kif ser issewwi id-danni li ghamilt xejn ma nghidlek.

 • SIMON IL-KAPO
  Posted at 06:24h, 25 April

  I WANT SIMON TO BE THE NEW KAPO OF THE PN. YES I WANT HIM AND I AM GOING TO WORK HARD TO SEE HIM THERE. I DONT BELIVE IN MARIO ANYMORE THE PEPOLE AROUND HIM WE ALL KNOW THEM. SIMON MAKE MY DREAM COMES TRUE. ON THE 4TH OF MAY SIMON WILL BE MISS P.N.

  • Edgar Apap
   Posted at 08:49h, 25 April

   I Have One Question For The New P.N. Leader Who Ever He Might Be In May . Will He Guarantee That He Will Resign If In 3 Years Time He Will Not Get Acceptable Polls For The P.N. ? Or Will It Be Business As Usual ? Are The P.N. Councilors Asking For Such Guaranties Or Will They Act Like The 3 Monkeys , I Don’t See , I Don’t Hear And I Don’t Speak ? Results Are That Matter Not Sweet Talk . Its Called Accountability .

  • blue titanuim soldier
   Posted at 19:07h, 25 April

   @ SIMON IL-KAPO
   ha ha ha very diplomatic, wonder who will be miss labour, plenty to choose from

   • Aktar Nies bhal Franco please
    Posted at 23:14h, 25 April

    Blue Titanium Soldier, minkejja li gej minn kamp politiku differenti minn tieghi, prosit good comment/reply to a comment that could have been avoided. Cheers.

    • Pitirross
     Posted at 19:35h, 26 April

     Nies, aħjar noqogħdu attenti u nkunu responsabbli tal-kummenti li nagħmlu. Kulħadd qed jiżbalja, għax ‘two wrongs don’t make a right’. Għada pitgħada jistgħu ikunu uliedna! X’nikkummentaw imbagħad?

     • Blue titanium soldier
      Posted at 23:24h, 26 April

      Appuntu dak ezat li qighed nghid jien kull min jgholli idu ghandu xi xohom

    • blue titanium soldier
     Posted at 19:02h, 29 April

     @ aktar nies bhal franco please

     pleased to meet you too 🙂

 • Il hakku
  Posted at 00:44h, 25 April

  Imma KEMM tiflah tun INJORANT . Joseph muscat Bested u tak bicca loqom u int KEMM irringrazzjajtu. Kelma wahda ghaxqija nghidlek …….****a kollok

 • Bring in the Clowns
  Posted at 00:00h, 25 April

  The Nationalist Party was well known to work against the interests of Malta in International fora in the seventies and early eighties when it was in opposition.

  It is doing teh same thing all over again now, that it has been dumped on teh opposition benches.

  Bird life (Malta) through its well known GONZIPN clique members is doing its utmost to tarnish Malta’s name in the foreign media and is doing likewise with regards to the newly elected MEPS.

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-04-24/news/pl-mep-facing-fraud-charges-will-benefit-from-parliamentary-immunity-1457061888/

  Shame on the PN. If one has to go by the PN’s behaviour these last few weeks, the PN under NEW management IS GOING TO BE AN EVER WORSE FIASCO THEN IT WAS THESE LAST FIVE YEARS,

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 23:49h, 24 April

  This poor woman is desperately struggling to make ends meet and going through hell for something she committed 20 years ago

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130424/local/-I-made-a-mistake-and-I-paid-for-it-Please-don-t-condemn-me-for-life-.466861

  whilst someone who was found guilty of falsifying public douments not so long ago gets elected in parliament and sits on the P.A.C.

  That , is Christian justice, Maltese style!

 • SIMON rega hareg ta mazzun
  Posted at 23:39h, 24 April

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130424/local/seriously-concered.466935

  Did Simple Simon do anything to stop VINCE FARRUGIA from contesting the MEP by election?
  Of course not.
  Everyone is innocent until proven guilty and that includes Caludette Abela Baldacchino AND Vince Farrugia./

 • demarco z-zatat
  Posted at 21:29h, 24 April

  jista xi hadd jispjagali x mar jaghmel demarco l counting hall illum fil by election tal-MEPs u ghamel corner meeting?
  ma ndunax kemm kien qed jistona u out of place?
  lanqas zaren tal-ajkla ma jgib ruhu b’dan l-mod

  • blue titanuim soldier
   Posted at 19:10h, 25 April

   ghax malta tghana lkoll

   • Pitirross
    Posted at 06:46h, 27 April

    Blue… Mela dort, x tghajjat malta taghna lkoll!

    • blue titanuim soldier
     Posted at 15:18h, 27 April

     ghadni qighed nahsiba

     • Pitirross
      Posted at 09:00h, 28 April

      Ahsibha sew hi!

 • franco cachia caruana
  Posted at 21:25h, 24 April

  franco debono fil-vot kontra RCC ivvota mal-gvern.

  jien naf li franco lil RCC jirrispettah deep down.

  franco u RCC kisruha fuq daphne

 • franco cachia caruana
  Posted at 21:24h, 24 April

  jien naf li franco jirrispettah lil richard cachia caruana u jattakkah biss biex jittestja l daphne.

  naf ukoll illi l-unici kwistjonijiet li kellhom kienu dwar daphne ghax mill-bqija kienu hbieb kbar.

  franco fil PN jirrispetta lil joe saliba u lil RCC u jista kulhadd jghgid li jrid

  tghid mhux se nemmen lit times!

  • blue titanuim soldier
   Posted at 19:16h, 25 April

   ghall li jista jkun la taf daqshekk dwar Franco u rcc, jimporta tghidli ghaliex bil fors rcc zamm postu bil pulit?
   U int qighed tghid li Franco hada kontra il klikka (rcc parti minnha) kemm biex jittestja lil daphne.

   * names not written in capital laters do not earn my respect

 • t-times ta demarco
  Posted at 21:22h, 24 April

  franco jien smajt li l-ewwel SMSs li bghatt lil gonzi kienu minhabba l-krudeltajiet ta steve mallia (tat-times ta demarco) fil-konfront tieghek.
  smajt ukoll li persuna li int ghadek tirrispetta u li kienet qrib gonzi marret tiltaqa ma steve mallia biex tilmenta dwar dan l-attegjament tieghu fil-konfront ta franco.

  ghidilhom lit-times li nofs l-SMSs kienu ilmenti dwarhom – dwar it-times ta mario demarco.

  mela demarco kellu aspirazzjonijiet ghal kap flok gonzi? —– leeee tridx tmur!!

 • t-times ta demarco
  Posted at 21:20h, 24 April

  mela gonzi ghandu problemi f’ghajnu. mela gonzi qed ighid li franco mercieca m’ghandux jithalla jopera.
  dan kollu deher fit-times ta nhar l-hadd
  gonzi kif johrog minn dan kollu.
  skreditat u kontradittorju ghax jekk hu stess ghandu problema f’ghajnu kif qed ighid li mercieca m’ghandux jithalla jopera ?

  ovvjament it-times mhux jiehdu xi hafna pjacir u lanqas qed joghxew li l-klikka ta gonzi qed tappoggja lil simon busuttil u mhux lil mario demarco.

  hu go fik simon bususttil

  • Lil ta' fuqi
   Posted at 01:41h, 25 April

   Int kif ma tisthix titkellem hekk! Tkunx injorant!

   • Aktar Nies bhal Franco please
    Posted at 23:19h, 25 April

    Vera guz, titkellimx personali nghajruh flimkien kemm trid lil Gonzi imma please irispetta l hajja u aktar u aktar is sahha personali ta kull politiku.

 • leo
  Posted at 19:42h, 24 April

  i loved watching you on tvhemm this evening. so calm and serene

  • blue titanuim soldier
   Posted at 19:24h, 25 April

   yes so did I in fact I also sent you an sms, you looked great but there one thing I can never agree with you on, when you said k.m.b. bhala prim ministru ta’ kontribut kbir lil Malta. U ejja Franco jien u int listess zmien ghandna u it tnejn li ahna morna skejjel tal knisja jigifieri more or less we had the same up bringing and we have the same memories and night mares. Bir rispett kollhu lejk Franco dak il kliem gie poggut go halqek u ma jistax jkun li ghidtu min qalbek

   inselli ghalik bhal dejjem

 • leo
  Posted at 19:41h, 24 April

  i loved watching you on tvhemm this evening. so calm and serene!

  • venator
   Posted at 18:40h, 24 April

   Nahseb fil-kaz tieghek ma giex xi vaz imzelleg jistaqsi;

   “Nista nkun naf x’inhu jigri hawn?”

   U nahseb li fil-kaz tieghek il-camera crew ma qaghdux isegwu dak li kien qed jigri u jekk kellekx xi kumment x’taghmel dwar dak li kien qed jigri.

   Nahseb ghax forsi int ma tafx titkellem bl-Ingliz imqanzah. Kieku s-sitwazzjoni kienet tkun differenti ghax kien jigi l-Princep Vaz/Loki jaqbez ghalik fis-satra tal-lejl u konna naraw xi post fuq youtube.

   Imma kull deni hudu b’gid; ghax kieku kont issib lil xi hadd satiriku jaghmillek xi haga simili;

   http://www.youtube.com/watch?v=V65kC2p3eCU

   • venator
    Posted at 18:44h, 24 April

    Madonna jew ghandi z-zokkor go ghajnejja jew ma nafx. Qed naghraf hlejqa tidher qisha naghga, imma dik- il-hlejqa kerha li tinstema tlissen, “ksur tal-ligi” diskriminatorja” ma nistax naqbad ezattament xi tkun. Marelli x’avvanz, illum il-hlejjaq kollha saru jafu jitkelmu. Anke dawk infernali.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 08:09h, 24 April

  Franco, minhabba li inti Avukat tajjeb u vera tajjeb ta, tista` tghid lin nies li Giovanni Kessler kellu kull dritt jinvestiga go Malta.Jiena ghandi problema biex nikteb bil-Malti tajjeb, imma xi haga f’dawn l-affarijiet nifhem u nifhem sew kif tahdem il-pulizija ta` barra u x’mezzi tuza.Ma ninsewx li ahna illum parti mill-Unjoni Ewropeja.U haga ohra li nixtieq nghid lil pulizija ta Malta.Jahasra jekk kaz ikunx mar in preskrizzjoni jew le m’ghandux jigi deciz mill-pulizija, imma il-persuna ghandha titressaq il-qorti, isir process normali u jigi deciz mill-magistratura jekk hemmx kaz jew le.Nista` verament nghid li ‘I’ve seen it all”, go dan il-pajjiz u minn kull lat.

 • vote mario get daphne
  Posted at 22:08h, 23 April

  it seems daphne is supporting mario for leader.

  bad news for the PN!

 • l-harsa kerha ta mario demarco
  Posted at 22:06h, 23 April

  qatt innutajtu kemm ghandu harsa kerha mario demarco u kemm timbuttak?

  immagina s-simpatija ta joseph muscat vs the stiff demarco

  b’mario demarco l-PN jitlef b 70,ooo

 • brussels simon vs hamrun mario
  Posted at 22:05h, 23 April

  kif qed jippretendi mario demarco l jlahhaq ma joseph muscat fl-elezzjoni li jmiss meta m’ghandux farka esperjenza tal-ewropa?

  simon busuttil bhal joseph muscat ghandu esperjenza bhala MEP.

  simon busuttil is the best choice for PN leader.

  bejn brussels simon u hamrun mario nippreferi lis-simpatku simon

  • Promaras
   Posted at 11:45h, 24 April

   bl’erba li ha jikkontestaw ghal leadership tal PN zgur li il lejber ghandu ghomor twil jiggverna dan il moviment

  • Spiro the dragon
   Posted at 11:54h, 24 April

   isek trid tiskredita l hamrun my friend. taf x naf inghidlek, li simon mar go brussels u ma tghallimx zokk ta suffarina (biex nkun edukat). ara thajarx lil casha ghax min go brussels imexxih hu l partit ha jgibu harem partit.

  • blue titanuim soldier
   Posted at 19:03h, 25 April

   @ brussels simon vs hamrun mario
   jimporta insaqsik jekk int nazzjonalist? ghandi dubji kbar

 • vote demarco get daphne
  Posted at 22:03h, 23 April

  just when the PN needs most to give daphne the cold shoulder, demarco’s times and daphne start working in tandem.

  she mentions SMSs and the times oblige!

  vote demarco get daphne.

  simple simon for leader. bis-simpatija tieghu jirbah l-voti

 • vote demarco get daphne
  Posted at 22:01h, 23 April

  it seems that the times and daphne are working in tandem after years of war.

  it doesn’t augur well for the PN if demarco becomes leader.

  vote demarco get daphne.

  i am starting to realise that simple simpatku simon is the best choice for the PN

 • MarioMEPA
  Posted at 21:59h, 23 April

  instead of gonzipn we will now have MarioMEPA.
  i couldn’t believe my ears when he said that he is not like his father.
  did he say that to please daphne caruana galizia who was a fierce critic of his father?

  if this is the case then any further comment is superfluous.

  franco it could be tahtthe times are attacking you to please daphne. and it seems that with mario demarco peace will be done between the families and daphne will be even more powerful in the PN which will be known as MarioMEPA

 • blue titanuim soldier
  Posted at 21:49h, 23 April

  with the fall of the olarghy we get the rise of a regime just wait and see

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 13:23h, 24 April

   Miskin, ghadek ma stejqirtx?

   • blue titanuim soldier
    Posted at 15:40h, 27 April

    ara vera russian hamster int

  • Pitirross
   Posted at 06:54h, 27 April

   Inti tifhem fir-regime blue bilhaqq ghax inti soldier hux? Ghidilna ha nitghallmu. Xi jkun dan?

   • blue titanuim soldier
    Posted at 14:49h, 27 April

    regime issoltu jibda bkolp ta stat imma jistawkoll jinholloq bmaggoranza qawwija bhal ma gab il labour, issa dawn in nies jghamlu hekk ghax min ghalijom ha jmorru ghal ahjar u dejjem jejxu fholma li xi darba meta il pajjies iqum fuq saqajh ikunu rejiet. imma meta jindunaw li dak li hemnu fih jkun xeba jgibilhom skuzi li il kaxxa vojta, sibna hofra u ma baqax flus imma flistess hin huma jkunu kaxkru kollox, dak jkun regime.
    tghidli il P.N. MHUX HEKK GHAMLU ? jista jkun imma mahhom kiel il poplu ukoll u kullhadd mexa il quddiem u id differenza hi li il P.N. stajt tnizlu bil vot u regime lunika mod li tnizlu huwa bis sahha ta kolp ta stat.

    • Francist
     Posted at 20:33h, 27 April

     Din fiha x tomoghod ehhh! Iva fiha hafna x tahseb.

    • Pitirross
     Posted at 09:24h, 28 April

     Jigifieri trid tghid li l-‘kaxxa vojta’, ‘sibna hofra’ u ‘ma baqax flus’ huma kollha skuzi? Hares ftit fil-qalba tal-partit li int temmen fih u t-twegiba tohodha wahdek. Tal pn dejjem imxew bit-teorija ‘ ingawdu illum ghax ghada min rah imbaghad ihallsu uliedna’ u issa ara xi gralkom! U ejja blue toqghodx tahbilhom. Mhux il-mod kif wiehed imexxi familja u wisq inqas pajjiz.

     • blue titanuim soldier
      Posted at 18:14h, 29 April

      @ pitirross
      habieb tieghi ghandi rispet lejk bhala blogger u jaf li jekk xi darba nintaqaw inkunu lakbar hbieb imma fgieh kristu tghidliex li int blajta li il P.N. fallut? U ejja int imissek tkun tak ahjar li il P.N. dejjem hadem brasu. Ahseb ftit liem ligi daqt titressaq u tkun taf ghalfejn iddikjaraw hekk. Pitirross jien ma jinteressaniex mil kaxxa, mil hofra u mid dejn, jien li jinteressani hu li niqpaw miexjin il quddiem. Li kieku ghandi is soluzjonijiet ghalijom kont nohrog ghal politika. Habieb tieghi Pitirross fuq politika ma nistaw naqblu qatt imma dejjem nistaw nitkelmu fuq sugget iehor biex ma tghidx mhux norik lid tal hbiberijja. Issa biex inkomplu fuq is sugget li qbadna lahhar darba li smajna bil hofra kien fiz zmien alfred sant u min dak iz zmien lhawn addejna mit testijiet ta lewropa biex thalna u biex qlibna ghal munita ewro u il budget li ghadkhom li addejtu fassalnieh ahna u ghadda min taht lewropej ukoll. Il P.N. jista jkun li kollha bolloh imma ta lewropa ukoll?

 • Vigilant
  Posted at 20:22h, 23 April

  Poor Carmelinu MB even the EU criticised his performance. So Franco, you are not unique in your assessment of CMB, as now his incompetence has been confirmed by the EU External Verifiers 🙂
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Carm-Mifsud-Bonnici-rubbishes-EU-Justice-scoreboard-report-20130422

  He did try his best ta, by doing nothing!

 • Uti, non Abuti
  Posted at 18:35h, 23 April

  Hawn xi politiku kredibbli, jinteressah u jaghmel PQ ghaliex waqt guri, il gurati jridu jmorru go lukanda hdejn l-Ghadira??????????. Hela ta hin u rizorsi. Mela wara gurnata ( tedjanti ) fl awla, taghmel dmirek u tisma b attenzjoni dak kollu li jkun qed jinghad sabiex taghti gudizzju gust, jkollok titqanna bi triq twila ghal lukanda hdejn l- Ghadira. U xi nghidu ghal filghodu ? fejn mhux l ewwel darba illi l-imhallef isejjah is seduta ta l-ghada ghat 8.30 ta filghodu!!!!!!!!!!!!! traffiku kullimkien bir riskju li tasal tard. Tensjoni zejda bla bzonn ghal kulhadd. Jekk dan mhux bizzejjed il gurati jkollhom 4 manixxalli u registratur jew xil mninaf hu…….mela l gurati ser jaharbu jew?????????????? hela u nfieq ta eluf ta Euro bla razan!!!!!!!! meta fl-opinjoni umli tieghi 2 manixxalli bizzejjed, l ohrajn imorru jorqdu d-dar u filghodu jkomplu. Lukanda lussuza u bilkemm ikollok hin tiehu breakfast u filghaxija tasal tard u tkun trid tmur tfittex tistrieh ghax l ghada mas 6am trid tkun fuq saqajk biex tlahhaq. Dr. Debono inhalli f`idejk, jekk tahseb li tehtieg l attenzjoni tieghek, napprezza ferm.

 • Bring in the Clowns
  Posted at 17:34h, 23 April

  Mil facebook page tal Profz Antoine de Hal Balzan;

  http://www.facebook.com/#!/antoine.vella.58

  ”Antoine Vella Jien m’għandix fiduċja f’dan il-Kumissarju. Ma nafx kif il-PN għadu ma ħax posizzjoni uffiċjali.”

  ”Imma veru li Pietru Pawl Zammit – il-kumissarju ġdid – ittortura n-nies fid-Depot? S’issa ma smajna l-ebda ċaħda.”

  Imma possibbli Antoine li ghadek tahseb li it-tattika tieghek u tal klikka tal pn li TINFAMA u TIKKALUNNJA billi taghmel dawn it-tip ta ”mistoqsijiet” ha jwasslukhom x imkien? Telfa ghal PN bhal dik ta 36,000 vot grazzi ghal propaganda negattiva li nies BHALEK ghamlu- u tibqaw bl istess kantaliena.

  Issa ha insaqsi jien mistoqsija- veru li f’ hamsa u ghoxrin sena shah fil -gvern , il Partit Nazzjonalista tieghek ma ghamel xejn biex jiskopri il verita fuq din l allegazzjoni infami li qed tirreferi ghalijha int? U bil -haqq. Veru li pappejta tajjeb int bhala professur tad-demel fl universita u toqod cicci-beqqi fuq xi board tal -MEPA u” advisor” ta tilja nejk iehor? Int OF ALL PEOPLE, ghandek il wicc teqred fuq ”il-Mażunerija politika. Gvern mill-ħbieb għall-ħbieb”.

  Kompli kif int sejjer , int u shabek tal- klikka halli Joemuscat.com jaghmel 20 sena fil gvern.

 • Mephisto Waltz
  Posted at 17:06h, 23 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/world/MEPs-say-OLAF-chief-Giovanni-Kessler-s-resignation-unavoidable-20130423

  Wot?
  No minute-by- minute update on the case, on the Bidnija Bitch’s blog this time round?
  Wot about Antoine, Lou and Bocca?
  Have they all lost their tongues now?
  The best is yet to come and I hope that Dalli will look to getting his pound of flesh and with interest for all the unspeakable hurt and humiliation he had to go through so that the tobacco industry lobby gets its way and the previous GonziPN regime rids itself of a potential challenger to the leadership.
  The Devil is a very capricious task -master.
  God is Good.God is Great. God is Just.

 • The fall and fall of the GonziPN sect
  Posted at 13:22h, 23 April

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130423/local/barroso-would-not-have-called-dalli-in-had-he-known-what-we-know-now-mep.466705

  If the Nationalist party is to be credible with its claims of redressing past mistakes to make up for the electoral trashing and starting afresh, , it has first of all to offer an apology to Mr Dalli for the way he was maliciously mauled all over the local and international media and his character shred to bits by the GONZIPN media pitbulls=
  DAPHNE CARUANA GALIZIA
  TOBACCO COMPANY LAWYER ANDREW BORG CARDONA
  LOU BONDI
  and the rest of the GONZIPN propaganda media inc tv and radio.

  If I was John Dalli , I would take them all up to court and sue them for all that they are worth for defamation.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 16:12h, 23 April

   John Dalli fl-ahhar nahseb li sab kappell jigieh.Il-gvern Malti ghandu tort f’din l-istorja ta` Dalli nghidu xi nghidu.Giovanni Kessler ibqghu certi li jaf sew x’inhuma id-drittijiet fundamentali tal-bniedem.Koz hux kemm huma bravi dawn it-Taljani fejn tidhol il-ligi.

  • blue titanuim soldier
   Posted at 20:51h, 23 April

   well dear if you have a dream of clean politics I advice you to remain asleep as in real life politics where humans are involved it’s very very different, if you’re not ready for the battle don’t involve yourself in politics in the first place

 • owl
  Posted at 13:19h, 23 April

  Att

  DCG

  Qed nikteb fuq Dan il blog ghax naf li issegwieh.
  Kull kumment li baghtlek fuq il blogg tieghak qatt ma tnizzlu.
  Mhux bhall Franco inizzel kollox , sew it tajjeb u kemm ukoll il hazin.
  Mela be cool u kun Mara, u kull kumment ibda nizzlu.

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:51h, 23 April

  ghalkemm personalment ma naqbilx mal kummenti ta dr debono visa vi dr gonzi, ma nahsibx li daphne hija l,persuna ghaddatata biex tghajjru fuq li qal. Insit daphne kif tkelmet fuq mintof, lorry sant, alfred sant u fuq louis grech? ghazieza daphne biex tiskongra trid tkun pur.

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:45h, 23 April

  Jista pls l persunin responsabli fil gvern, jghidulna jekk l kuntratt ta daphne intrebahx b mod trasparenti? jistaw janallizzaw ftit?

 • Cynical intelligence
  Posted at 22:52h, 22 April

  So as I predicted a few months ago on this blog: Gonzi’s path destroyed his government so much so, that he did not even leave an opposition in place. Was I wrong?
  To the general: you are as good as the lieutenants you choose.

 • joe camilleri
  Posted at 21:42h, 22 April

  @ Sal-gister u Spiro the dragon
  M`ghandix rimors. Dawn in-nies trid titmaghhom l-ikel li jitimghu lil haddiehor. Nies li ghajru lil haddiehor bil-kancer u difnu nies fil-mizbla, poggew il-bombi wara l-bibien, dahqu bil-kapijiet tal-familji meta baghtulhom ittri d-dar li posthom fiz-zgur, imbaghad ghalqulhom il-post tax-xoghol.

  • Salgister
   Posted at 07:46h, 23 April

   Dak hu l-izball tieghek. Meta tinzel il-livell taghhom tigi bhalhom. Mela le, ma nasalx biex ninzel il-livell taghhom. Dak li ghandu jisseparana minna ghal huma! Irridu nuruhom li ahna ahjar minnhom u kapaci nzommu d-dekor taghna.

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:36h, 23 April

   qatt smajt lil gonzi jghamel hekk? thallatx lil daphne ma kulhadd, daphne hija z ziebel tas socjeta maltija. daphne ghogoba tkasbar u tghajjar lil kulhadd imma mhux kulhadd hu dizuman bhala. Gonzi bid djufijit u bl izbalji tieghu serva lil dan l pajjjiz u ma nahsibx li f dal mument ikun gust li ma nurix tikka solidarjeta.

 • Alouette III
  Posted at 20:29h, 22 April

  Il-Mejda

  Jekk hemm haga li tintuza’
  u li hija wisq ta’ fejda
  kemm biex nieklu jew biex niktbu
  dina hija zgur il-mejda

  Gieli tkun ta’ l-alabastru
  kwazi sbejha daqs tuzell
  hemm ohrajn li biex jehilsu
  jtuha laghqa ta pinzell

  Taf tkun gholja,baxxa w dejqa
  tonda,kwadra jew ovali
  ipogguha fis-salotti,
  f’kuriduri jew fis-swali

  Imma l-aktar li tintuza’
  u qeghda fl-apertament
  isemmuha fuq ir-radju
  il-Mejda tal-Parlament !

 • La Serenissima
  Posted at 20:20h, 22 April

  OUT OF SUBJECT.
  Since when has the crooner turned MP Claudette Buttigieg acquired a doctorate? She is referred to as Dr in her column in yesterday’s Malta Independent.. what kind of doctorate is this? Let us say no more.

 • George
  Posted at 19:21h, 22 April

  Waqt li nixtieq fejqan ta’ malajr lil Lawrence Gonzi, ghax ma tistax tixtieq deni l-hadd, ma nistax ma nsemmiex certu affarijiet. Bhal Lawrence Gonzi, jien ukoll ghaddejt min zmien difficli, pressjoni gholja kelli u anke depression. Dan kollu gie b’ ittra li kien baghtli Lawrence Gonzi (u mhux sms) qabel l-elezzjoni, fejn weghdni garanzija tax-xoghol. Wara l-elezzjoni baghli ittra ohra, biex inbiegh ix-xoghol li kelli got-Tarzna……… u spiccajt qijed…..narha min fejn se ngib l-ghejxien ghal-familja tieghi. U iktar ma beghda jghadi z-zmien, iktar il-pressjoni tiela, u depression tizdied, u l-kalmanti jittiehdu. Min fuq, gimgha qabel l-elezzjoni, fuq id-dibattitu tat-Times of Malta, Lawrence Gonzi, irrepeta kemm il-darba….” ghamilt sew, iva ghamilt sew, sew hafna, sew hafna, sew hafna ” minghajr biss lanqas wergha naqra soghba ghal dik it-tbatija li ghada minnhu l-haddiema, kienu ta liema kulur kienu. Imma l-elezzjoni taghtu risposta lil Lawrence Gonzi. Nerga nirrepeti b’ ittri kbar……… AWGURI TA’ FEJQAN, U GHAL DAK LI GHAMILTILNA ZGUR MHUX SE NIXTIQULEKK MARD, IMMA DAK L-POLPLU DDECIEDA FL-AHHAR ELEZZJONI, SPECJALMENT GHAT-TELFA DIZASTRUZA, FERHANIN.

 • Spiro the dragon
  Posted at 16:34h, 22 April

  meta se tinkiteb biografija fq austin u fuq l arloggar?

 • Spiro the dragon
  Posted at 16:33h, 22 April

  min jaf kif baqghet dik l persuna li qalghet daqqa ta karozza min daphne fil hit and run?

 • Betty
  Posted at 14:33h, 22 April

  Why all this fuss, because Franco Debono was sending him messages ?
  I would be flattered if he sent me messages, I wouldnt mind getting sms from Dr Debono and at any time for that matter.

 • joe camilleri
  Posted at 14:24h, 22 April

  Mhux ta` b`xejn kien hawn dik il-korruzzjoni kollha ! Ma kienx jara miskin……. imma mnieher ghandu. Jmissu talanqas xamm.

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:30h, 22 April

   not nice of you. min jaf kieku kien ibnek li qed jghama?

   • blue titanuim soldier
    Posted at 18:02h, 22 April

    proset Spir kliem ta lirgiel

  • Salgister
   Posted at 19:24h, 22 April

   Joe, politikament tista tghajjar kemm trid. Personalment qatt m’ghandek tghajjar lill-persuna, izda lil politku.

 • Bring in the Clowns
  Posted at 14:21h, 22 April

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/kill-me-now-oh-and-hes-become-angelo/

  ANGLU sar ANGELO

  EDDIE kien sar EDWARD qabel ma zgradawh lura ghal EDDIE

  DAPHNE ta’ VELLA TAL-LIFTIJIET saret DAPHNE CARUANA GALIZIA.
  TAL- BIKI u TAD -DAHK u MDELLKA kienet – U HEKK BAQAT.

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:31h, 22 April

   lolll

  • Taz-Zibel
   Posted at 18:49h, 22 April

   Daff De Fosse jixirqilha wisq.

  • blue titanuim soldier
   Posted at 21:43h, 23 April

   @bring in the clowns
   your list reminds me of the film Jesus Christ Superstar as you used your list in the same order as they where crusified, the two thieves and Jesus in the middle

 • Kunflitt ta' Interess? Trid tmur Tumas!
  Posted at 14:14h, 22 April

  The Bidnija Bilious Banshee has got it maliciously and intentionally wrong as usual.
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/good-a-bit-of-non-maltese-attitude-at-last/

  ”[Daphne – Services offered at the state hospital are always free of charge to patients. Decency has nothing to do with it: Mercieca is on the state payroll as a member of cabinet. It is bad enough he demands the right to moonlight at the state hospital so as not to be struck off the register of surgeons, without expecting to be paid for it as well over and above his cabinet member’s salary.”

  There is no ”Surgeon’s List” but a ”Specialsit List” , which includes surgeons as well as other specialists not necessarily doing surgery.

  In other words, Mr Mercieca will still be on the Specialist List irrespective of whether he performs surgery or not.

  The current witch hunt spearheaded by the Clique members of the media in conjunction with the specialist husband of the PN’s Dr .Ann Fenech on Mr Mercieca has nothing to do with Ophthalmology.

  It has all to do though with intimidating , riducling and assassinating the character of a Labour MP whose appeal to the Gozitan voters irrespective of their political opinion helped shift Gozo into the PL fold for the first time in half a century.

  In the meantime, the word is out that a plan orchestrated by the PN clique has been kickstarted by using this issue to lay the foundations for a political dispute with the Labour government, on the scale of that of the 1977 Government/ Doctors strike

  Thomas Fenech is the son of Prof. Frederick Fenech and nephew of Min Joe Fenech (of the presidential -pardon -to- the -drug- baron fame).His wife happens to be Dr. Ann Fenech, a high ranking PN official and a one -time business partner with a number of senior PN figures.His cousin is Prof Albert Fenech the newly -elected PN MP whose tongue-in-cheek maiden speech made ample references to stress and one’s sexual antics.

 • bajdollu
  Posted at 11:50h, 22 April

  dr demarco nahseb li huwa ahjar wiehed fosthom erba bis il partit tal pn mhux jimxi sewwa jikkritika kollox anki it tajjeb ma tidrux li sejrin tinbidlu komplu sejrin hekk u ghal gol hajt ara il pl x kampanja kellu beda mil gdid talab skuza ghal hazin li ghamel in nies emnitu u taghkom akbar tkaxkira ta 36000 elf vot u matitalmux in nies ma trix konfront imma djalogu bisserjieta dr demarco hu nota ghax al darba ohra sejra tkun akbar it telfa

 • Lets Go For It
  Posted at 00:39h, 22 April

  From a link posted on the witch’s blog;
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130210/local/-I-can-say-we-did-a-good-job-.456943

  ”At 12.55pm, Dr Gonzi walks up the Castille steps and immediately removes his jacket and tie once he is the warmth of his office, then tunes in to Sky News.

  His chef Toni Caruana has prepared lunch: freshly squeezed orange juice, chicken broth with vegetables, chicken roulade with spinach and ham (he only eats half the portion), and chopped banana and a peeled tangerine for dessert.”

  ANYONE KNOWS ANTHING ABOUT THE WHEREABOUTS OF THE KITCHEN UTENSILS THAT HIS PERSONAL CHEF USED TO PREPARE THE EX -PRIME MINISTER’S MEAL?

  THEY SEEM TO HAVE GONE MISSING SINCE THE TIME OF THAT PARTICULAR INTERVIEW.

  • Qhab jilghabuha tal-vergni?
   Posted at 17:24h, 29 April

   In-Nazzjonalisti anqas jisthu mill-membri taghhom stess ahseb u ara mill-bqija! Kieku mhux hekk, se ikomplu sejrin qishom rebhu huma l-elezzjoni meta hadu takxxkira storika? Tal-Bidnija qeghda go ‘time machine’ tahseb li id-dinja taghha ma tbidlitx( iffangar u miljuni ta ewros) eppure si muove Mrs -Sahhara! Si muove u kif!
   J’Alla tal-klikka jibqghu hekk forsi xi darba id-decomposition li ilhom ghaddejin minnha mill-2008, fl-ahhar iggibhom fix-xejn!
   J’Alla xi darba inkunu nafu kemm akkumulaw fi-secret bank accounts taghhom go gzejjer madwar id-dinja!

 • Tit for tat
  Posted at 00:23h, 22 April

  http://daphnecaruanagalizia.com/wp-content/uploads/2013/04/Claudette.jpg

  When will Daphne write about the Nationalist MP who got elected for the first time last month in spite of having a criminal record for having messed around with official documents?
  This man is now a PN representative on the PAC as well.

  Ho hum

  • Ganni Borg
   Posted at 08:40h, 22 April

   Ara fuq Vince Farrugia ma kitbet xejn….tghid ghaliex?

   • Cynical intelligence
    Posted at 22:49h, 22 April

    Ma fihx laham!!

 • Shame on you GonziPN
  Posted at 00:17h, 22 April

  So,it is official then.
  Gonzi used to send the messages he received to all and sundry for a good laugh and to be used by his media pit bulls when the need arose. Did he do the same with emails sent by people asking for his intervention to redress injustices suffered?
  How could you betray your people so , Gonzi?

 • Nardu Bestja
  Posted at 22:29h, 21 April

  Hawn xi ezorcista b ‘bowzer ilma imbierek u bi’istonku infurrat bl’ azzar halli forsi iserrah lil indannata tal -Bidnija?
  Min x ‘hin rat il -Malta today u rat l approval ratings ta’ Joe Muscat, telala id-demm ghal rasa.
  Missis, ikkalma ghax ha ittik puplessija jew tispicca tiehdu f ghajnek int ukoll, u int , Pietru, dabbar rasek ma tmurx taqla xi daqq ta’ suppiera min Tal Lira.

 • Ex-Nazzjonalist Ippatentjat
  Posted at 22:17h, 21 April

  Dawn il -hmieg insew kemm izzufjettaw bil- problemi ta’ sahha ta’ Duminku Mintoff Fredu Sant, Dalli , Grech u ohrajn u anke kienu zibel bizzejjed biex jghatu battikata lil Justyne Caruana meta kienet tqila, waqt li jaghmlu min kollox biex kull min jidrilhom huma hu XKIEL GHAL AMBIZZJONIJIET TAGHHOM, igennuh u jkissruh psikologikament taht li skuza ta ”Freedom of Speech” fil media kollha?

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/the-immoral-appointed-by-the-amoral/

  ISSA LA KREJTUWA , OQODU GHALIHA U KOMPLU DAHHQU LIN-NIES BIJKOM.

 • nemesis
  Posted at 22:10h, 21 April

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/the-immoral-appointed-by-the-amoral/

  A close friend ended up losing his eyesight after he developed acute health problems related to the stress of losing his job/home/family by the time the vindicative vicious and hateful GONZIPN clique swine were finished with wiping the soles of their feet with him.

  In the old Testment it is written that ”An eye for an eye and a tooth for a tooth”.

 • Rambo
  Posted at 22:06h, 21 April

  Jiena naseb li it-TOM saret l-akbar COMIC li wiehed jista jaghti harsa lejh kulljum biex jitbissem ftit. Meta tara il-livel baxx ta gurnalizmu motivat u il-livel ta stejjer b-messag fqir jekk mhux ukoll anti demokratiku li qeghdin jippulikaw,mill l-ewwel tinduna li dan il-COMIC tinsab f-dilema,Ma intihomx tort ghax f-25 sena qatt ma gabu ghall l-attenzjoni tal-poplu ir-realta tal-hajja,ezempju wiehed li-kieku mhux ghall malta today l-anqas biss kienhu jindenjaw ruhom u johorgu x-kien ghaddej fix-xiri taz – zejt meta kienhu jafuh dan,imma gew dahrom mal hajt meta harget fuq il-malta today.
  Franco jiena nahseb jien li hemm bzonn li tigi emendata il-ligi jekk tezisti ta kif gazzetta ghanda titratta l-intervisti taghha.Din mhux demokrazijja li persuna tintalab taghti intervista isemmi u tatakka persuna ohra l-intervista tigi publikata u il-persuna attakkata ma jkollix right of reply fuq l-istess gazzetta.Ghalekk sejjaht lil din il-gazetta COMIC ghax il-qarrej ghandu id-dritt li jisma iz-zewg verzjonijiet u jekk il-gazetta tonqos milli jsir dan ikun ifisser li- l-iskop taghha u wiehed partigjan.

 • Wise Owl
  Posted at 21:52h, 21 April

  One is led to believe that Lawrence Gonzi ex- prime minister of Malta, used to forward his private messages to Daphne Caruana Galizia if one is to believe her public claim that she was aware of their content.
  Maybe his vision was so bad already that he needed someone to decipher them for him?

 • blue titanuim soldier
  Posted at 20:17h, 21 April

  kullhadd jghid smajt hekk u hekk u kulhadd ipeclaq fil vojt. Jien ukoll smajt li it trab liswed li rajna dan lahhar mhux vera kien mil l etna imma kien mil power station tal marsa heq veru jew le? imma issa le it trab liswed mil letna ghax mindu tela il labour il power station tal marsa mghadiex iddahhan

  • FROSTA
   Posted at 21:33h, 21 April

   Blue,kultant fik mitt ragel u kulltant taqa fil livel ta tifel bl-argumenti tighek.X-differenza taghmel jekk l-imbierek trab hux ta-l-Etna jew tal-power station issa?? Ir-risposta tohrog waheda stenna sentejn ohra fejn kont ilek 25 sena tistenna u it-trab ikun zgur ta l-Etna ghax taf x-ser issir mill power station sentejn ohra wara li naqibu ghall gas.
   Jiddispjacini ta imma qieghed narakhom sejrin mill hazin ghall l-ghar bl-agir taghkom u il-mod li bieh qeghdin tippruvaw tikkritikaw.Serrah mohhok li pass wara pass jkollok is-soluzjonijjiet kollha ghall problemi li il-pn halla warajh,Alla ghamel id-dinja f-7 t-ijjiem u Joseph jirranga l-affarijjiet kollha li hemm bzonn f-5 snin.

   HU Naqra Pacenzja.

   • blue titanuim soldier
    Posted at 18:06h, 22 April

    erga aqra il post tieghi jien kull ma saqsejt jekk hux vera jew le u in nies jghidu hafna affarijiet. Fuq din li Gonzi qighed jitlef id dawl min wahda ghidtilkhom qabel lelezjoni infatti fpost minnhom lil Franco ghidlu ghall issa lil Gonzi inhalluh bil kwiet u kif igieb sahtu lura nitkelmu khemm trid

    • Frosta
     Posted at 21:11h, 22 April

     Blue,mhux ser noqghod nargumenta fuq is – sors tat trab,l-importanti u li hemm target date li din il-power station tieqaf darba ghall dejjem fi zmien sentejn,u jekk dan ma jsirx jien inkun l-ewwel wiehed li nikkritika il-gvern nahseb li issa mhux fl-interess tal poplu li joghqod jaghti kas ta l-ispekulazjonikiet.
     rigward Gonzi mahemmx dubju u naghqbel mighek li bl-ebda modd ma ghandu jissemma xi haga fin negattiv fuq sahtu anzi jien personali nixtieqlu fejqan ta malajr.Fl-ebda cirkustanza ma ghanda tithallat il-politika mas sahha ta l-individwu.Honestament nghidlek li qatt ma kellhi grazzja ma Alfred Sant izda meta rajt kif gie imzeblah fuq sahtu seraqli is-simpatijja kollha tighei.Nahseb li min jasal ghall din it tip ta insolenza mhux Uman,ghax l-anqas bis jghaddilhu min rasu li kullhadd qieghed taht saqaf wiehed illum jien u ghada int.

     • blue titanuim soldier
      Posted at 20:56h, 23 April

      nabel 100% u inselli ghalik

 • Felix Dalli
  Posted at 19:14h, 21 April

  Jien nispera li Gonzi jippubblika l-sms kollha li baghtlu FD. Jinghad li f’wiehed minnhom FD kien qallu biex imur ghand ezorcista ha jnehhilu x-xjaten! L-anqas temmen…

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 20:48h, 21 April

   @Felix Dalli jiena ma nafx x’kiteb Debono imma li l-konsulent ta Gonzi huma EVIL nista` nikkonferma li vera u mieghi tista tikkonferma l-ex mara tieghu u mara ohra li nsemmi hawnhekk jien.Tahsbux ta, dan bniedem jilbes kollox iffirmat u jitkellem bl-Ingliz imma he is the lowest of the low.U iva Tony Kastilja kellhom copies tal-oxxenitajiet li ktibt u ma hrigniex il-love letter li ktibt int fuq letter-head Kamra tad-Deputati biex ma nolqtux fuq Dott Gonzi qabel l-elezzjoni.

 • no SMSs in 2008, 2009, 2012
  Posted at 18:19h, 21 April

  see maltatoday
  franco has denied he sent messages from day one!
  he also said he didnt sent any messages in the last year which is very credible since this thing of the SMSs came out in january 2012 so presumably even if he were sending he would stop
  i am so wise do not read the times!

 • no SMSs in 2008, 2009, 2012
  Posted at 18:14h, 21 April

  i have heard that there we no SMSs durin the first years and the last one.
  so what s the fuss?
  dan kemm seta’ baghtlu SMSs f’sentejn?
  u dan mhux prim ministru kien?
  x jippretendi?

 • SOME TIME THE SILENCE COULD BE LIKE THUNDER
  Posted at 18:12h, 21 April

  DR.franco hbieb u mhux : iridu naraw minn ha ikun il-kap il-gdid tal- partit nazzjonalista 4 ta’mejju. il-glieda bejn mario u simon it-tnejn l-ohra forget about it. onestament mario nahseb li ikun ahjar imma jien issa nawgura mill-qalb lil simon. u nahseb li simon ha jerbah nahseb ghandu apogg minn shabu. dr.franco say hello to your family & enjoy work.

 • FLASH NEWS
  Posted at 18:12h, 21 April

  smajt ukoll illi hemm ukoll SMS dwar nies jigu minn gonzi u l-kondotta taghhom

 • FLASH NEWS
  Posted at 18:09h, 21 April

  smajt li l-ahhar messaggi li baghat franco lil gonzi qabel faqqghet l-krisi f’jannar 2012 kienu fis-sens li issa gonzi kien qed jtkellem qisu daphne u allura issa l-qiegh kien ntlahaq.
  jista jikkonferma gonzi li f’daw l-SMSs ?
  vera li dak in-nhar tar-reshuffle fil-ghodu franco baghat SMSs lil gonzi jakkuzah li qed jitkellem bhal daphne caruana galizia u kien hemm li faqqghet l-krizi?

 • Paccik
  Posted at 18:03h, 21 April

  Jista Gonzi jispjega kif Galizia qieghda tghid li taf il kontenut taf sms s?

 • read the times at your own risk
  Posted at 18:02h, 21 April

  it seems franco has enough to do and readers read the times at their own risk

  whatever they want to believe it’s up to them. as a fact his version is never there.

  gutter journalism at its best!

  i have stopped reading the times long time ago. i read maltatoday and independent

 • The Biased Times
  Posted at 18:00h, 21 April

  is there any chance we get franco’s version on the Times?
  for the past months i hasve been reading stories about franco debono n the times.
  all of a sudden i realised they might even be all false since they never ask for his version of things.
  how can i know they are not false.
  and it seems franco is boycotting them
  readers read the times at their own risk

 • Ocean Bench
  Posted at 18:00h, 21 April

  Jien l-aktar li jinteresani sur kap ta l-oppozizioni u kap tal-PN L.Gonzi fejn marru dawk il-flus li tajna barra ir-record ta l-akbar telfa ghandek iehor li fallejt pajjiz u partit kull fejn kont kissirt tiftahar bil-krizi tal-Libja x ghamilt specjali ahjar tghidilna x gibt lejn Malta??

 • riku
  Posted at 17:58h, 21 April

  it takes two to tango

 • franco cachia caruana
  Posted at 17:56h, 21 April

  il-verita li naf jien hi li deep down franco ghandu soft spot lejn RCC u fil-fatt meta faqqghet l-krizi mieghu ried jiltaqa.
  naf ukoll illi qabel l-elezzjoni lil RCC qatt m’attakkah lil RCC u kif kiteb hu stess semmieh biss biex jittestja lis-sahhara!

 • Hillman's polo shirts
  Posted at 17:55h, 21 April

  qatt rajtuh lil best friend ta mario demarco adrian hilman kif itellghu l-ghonq talk flokk

  dak x jahseb li hu?
  ilu fartas minn meta kellu 12

 • the Horror Times
  Posted at 17:54h, 21 April

  i know it would disrupt their tenacious character assassinations on franco debono but does steve mallia and herman grech mind asking franco debono for his version of events so that then i can judge myself?
  can franco debono be interviewed so the readers can then judge for themselves instead of this one sidednesss all the time?

 • Pitbull
  Posted at 17:52h, 21 April

  mhux ahjar Gonzi ikellimna naqa fuq rita schembri dik li gonzi hareg jidefendi

 • skalda u irrelevanti
  Posted at 17:52h, 21 April

  jien smajt li franco fl-2008 u lk-2009 ma baghat ebda messaggi lil gonzi u meta gonzi qal from day one kien qed jigdeb kif hu espert jaghmel.
  smajt ukoll li l-ewwel nkwiet bejn gonzi u debono kien minhabba t-times u daphne!
  jistghu jarawha din it-times

 • skalda u irrelevanti
  Posted at 17:50h, 21 April

  ma nafx jekk gonzi baghatrx smss lil franco debono pero fil-pubbliku ghajhru skalda u irrelevanti.
  lanqas kien kil-helwin lsien gonzi!

 • john s
  Posted at 17:36h, 21 April

  Taf x’messhom qalulna tat-times fl intervista lil Gonzi li spiccat fuqek. Id djun li ser ihalli warajh Gonzi. 5000 miljun il pajjiz, 63 miljun mater dei, 35 miljun svdp, 25 miljun mepa, 25 miljun air malta u il progett tal belt ma nafhux. Spiccaw Gonzi il pagi ta 100,000 lin nies li htartu biex imexxu.Spiccaw ukoll il 500 ewro fil gimgha. Issa taht joseph forsi nibdew incekknu il hofra li hallejtilna.

 • Guz
  Posted at 16:45h, 21 April

  Mur afdalek il MOB number lilek dottore

  • blue titanuim soldier
   Posted at 20:05h, 21 April

   ghaliex le? jien nazzjonalist bil pedigree u lewwel ma ghamilt bghat sms lil Franco bid dettalji kollha tieghi kif bdejt nuza dan il blogg. Jien niddejjaq nahbi idi u li kelli nghidlu tajjeb u hazin ghidtulu u aktar min hekk lewwel kawza li kelli qabbattu bhala lavukat tieghi u xorta ivvotajt P.N. u kburi. Il hass u il bass ma jithaltux flimkien u loppinjoni ghandu dritt ghalija kull hadd

   • Pitirross
    Posted at 21:30h, 23 April

    Tiddejjaq taħbi? Mela għax ma tiktibx ismek minflok Blue titanium soldier?

    • blue titanuim soldier
     Posted at 17:51h, 25 April

     @ pitirross
     ghax jien ghandi familja habieb imma jekk tixtieq tkun taf min jien saqsi lil Franco u min hawn qighed intih il permess jghidlek min jien imma tippretentiex li ha nxandru hawn, ghax ta bil haq lanqas hawn jagbini fuq dan il blog

     • Pitirross
      Posted at 23:13h, 28 April

      Issa qed tajjarni gakbin ukoll?

     • Blue titanium soldier
      Posted at 22:35h, 29 April

      @ pitirross
      Erga aqra il post tieghi u hu pacenzja prova ifhem li lilek ghidlek biex issaqsi lil Franco u ma ajjertekx jagbin

 • cassa
  Posted at 15:36h, 21 April

  Fit Times fejn jidhlu headlines politici kollox jinkiteb bi skop u xejn b’kumbinazzjoni jew gurnalizmu serju. U tghidx kemm saru serji fejn jidhlu appoitnments mal gvern, f’bordijiet jew awtoritajiet. Dlonk qed jirrapurtaw kull appointment lj jsir. Hasra li taht il PN ma konniex inkunu nfurmati b’certu hatriet hlief mill-media tal PL, bhal perezempju li Natalino Fenech dahal kap ta l-ahbarijiet tal PBS minghajr call of applications.

 • Luke
  Posted at 15:22h, 21 April

  http://www.maltastar.com/dart/20130421-gonzi-concedes-that-pn-must-change

  Gonz, change your specialist and go get a second opinion.

  For a specialist ,being trendy , fashionable and a clique favorite is not synonymous with being the best in your field.

  Christ was the Son of a humble carpenter and not of a rich Patrician hanger-on Yet He was the Best Healer there ever was

 • bebbuxa
  Posted at 15:12h, 21 April

  A spot of damage limitation Dott? Hallina tridx. Lil min tahseb se tbellahha?

 • Mephisto waltz
  Posted at 15:09h, 21 April

  When will Lou Bondi host a program related to items such as this;
  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/Brussels-newspaper-calls-for-John-Dalli-s-reinstatement-20130420
  He was very quick , with fellow Clique member DAPHNE and the legal representative of the Cigarette companies in Malta IMBOCCA , to spread the word all over the internet with minute-by-minute updates when the deplorable frame -up on Dalli became news.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:38h, 21 April

   The rantings of the above mentioned sleaze justifying fat arsed bu**ers are getting shallower than ever.

 • Mephisto waltz
  Posted at 15:04h, 21 April

  http://www.maltatoday.com.mt/en/newsdetails/news/national/MaltaToday-survey-Muscat-s-approval-rating-soars-20130420

  Carry on fuming like mad and doing your worst on your blogs and pitiful newspaper columns DCG, BOCCA, ANTOINE and the INDEPENDENT.

  ”Qed tobsqu ghas-sema u jigi lura f wicckom”.
  Issa j’Alla il -kunsilliera jivvutaw lil Simon jew Mario halli tibqu hemm indannati fuq is-siggijiet tal -oppozizzjoni ghal hmistax il -sena shah!

  Ah , the devil is a fickle master.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:42h, 21 April

   Have you noticed that the TMI has attracted the most abject sore losers and the more churlish of GonziPNisti, to its comments board? All migrations from the TOM boards.

   • Mephisto Waltz
    Posted at 17:07h, 21 April

    Who would have thought that the GonziPN and hangers -on could be such pathetic childish and churlish losers?

    The more they rant and rave , the more they make the Muscat Government popular, even with dyed- in -the -wool Nationalists.

 • from day one
  Posted at 14:57h, 21 April

  Tat-times ilhom mqabbin mieghek dott, mil-ewwel gurnata li tlajt fil parlament. Forsi kien hemm min beza li tista taqbzu u tehodlu postu?

 • Hokk il-qrun halli tbieghed is-sahta.
  Posted at 14:52h, 21 April

  x’ sar mil professur nisrani ta’ Hal Balzan , dak li min jaf kemm iddiehek b’ Sant u Grech ghax kellom cancer lejliet l ahhar zewg elezzjonijiet.

  Daphne min jaf kemm werzqet fuq il -blog taghha li il poplu ghandu dritt ikun jaf xi problemi ta’ sahha ghandhom il -persuni politici , biex tiggustifika it-tghajjir moqziez li sar min fuq il -blog taghha fil kazijiet imsemmijja.

  KIF MA ZVELATX MELA LI GONZI KIEN ILU LI QED JIEHDU F GHAJNU?

  MELA IL POPLU MA KELLUX DRITT LI JKUN JAF QABEL MA MAR JIVVOTA FL ELEZZJONI GENERALI?

 • times editor
  Posted at 14:51h, 21 April

  Dr. Debono do I recall correctly that the editor of the sunday times was fined and was even called a censor by the court because he failed to publish a right of reply sent by yourself?

  • judgement
   Posted at 15:10h, 21 April

   It is true that steve mallia editor of Sunday times was called censor by the court. That was a very good judgement which Dr. Debono presented in parliament on the day he made his final speech before voting against the budget.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:55h, 21 April

   Allied Newspapers have always misrepresented themselves as the voice of reason and absolute truth and fairness in reporting standards. How far of the mark they are!!

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:47h, 21 April

  Huti Nazzjonalisti.Naf bic-cert li Dr Demarco huwa l-favorit mal-laburisti.Il-PN tilef l-elezzjoni ghaliex Gonzi kellu anke it-Times kontrieh.

  • cabinet meetings
   Posted at 15:17h, 21 April

   Mhux ta b xejn li l gurnalisti kienu jkunu jafu x gara fil laqghat tal cabinet. Ma tantx kien hemm f hiex titfixkel ghax ministri u segretarji parlamentari biss ikun hemm ghal dawn il laqghat u mhux kull ministru jew sp huwa qrib ta certu gazzetti.

 • SMS s to gonzi
  Posted at 14:46h, 21 April

  i heard that first SMs to gonzi were complaints about the times so much so that a senior official had a meeting with steve mallia about the matter

  jistghu joqoghdu jitkazaw t-times ukoll!

 • Malta zghira , in-nies maghrufa
  Posted at 14:45h, 21 April

  Malta was lumbered for almost ten years with a prime minister who was BLA VIZJONI in ALL ways.
  Where are those hateful vicious sneering vile un-Christian columnists who are forever shedding croc tears for the fate of those foreigners arriving irregularly in Malta but who do not think twice about making fun all over the medi,a of the health issues of people like Alfred Sant and Louis Grech – and lately of John Dalli too?
  Will they be filling their blogs and fb pages with wise cracks on people with eyesight problems or the waiting lists for cataract operations?

 • SMS s to gonzi
  Posted at 14:44h, 21 April

  jaqaw fl-SMS s lil gonzi ghidtlu xi haga dwar l-lifestyle ta xi hadd jew x uhud fil-familja tiegjhu.

  jaqaw jaqaw

 • sms
  Posted at 14:42h, 21 April

  So much fuss is being made about the sms’s sent to gonzi. Isn’t it normal that backbenchers send sms’s to their leader to sort things out instead of going public. Others maybe had the times to put forward their propoganda.

 • is-sahhara tal-bidnija
  Posted at 14:41h, 21 April

  s-sahhara u t-times jaqblu biss meta jattakkaw lil franco debono.

  l-ikla t-tajba lil mario demarco u l-hadd it-tajjeb

 • assistent parlamentari
  Posted at 14:40h, 21 April

  mhux ahjar ihallina bi kwietna gonzi.

  zgur li ma kienx hemm problemi qabel frar 2010 meta gonzi ha lil franco debono assistent parlamentari mieghu

 • the Times of Horror
  Posted at 14:37h, 21 April

  meta simon busuttil qal li fil-kampanja tal-vici kap attakkawh brutalment, mario demarco kien wiehed minnhom?
  iva jew le?

  ghax mario lil tonio fenech kien qed jappoggja hux hekk

 • Cyclops
  Posted at 14:37h, 21 April

  Now, even Daphne Caruana Galizia confirms on just how stubborn, indifferent and uncaring, Lawrence Gonzi really was.
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/04/it-all-comes-out-in-the-wash/
  Thousands of msgs sent – when replying to the first one and taking the appropriate action would have settled the matter.
  The people’s reaction is – Good riddance Gonz, u mur hudu f’ghajnek!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 15:56h, 21 April

   Just goes to show what a “statesman” Gonzi is/was!

 • the Times of Horror
  Posted at 14:31h, 21 April

  shameful biased and deceitful character assasination attempts.

  the press ethics commission doesn’t draw their attention that they never take freanco’s version of events?

  how low can they go.

  the demarco times is so different from the strickland times.

  where is that strickland heir?

  • All in the family
   Posted at 14:38h, 21 April

   That Strickland heir is busy fighting court cases to get his inheritance back!
   Thats what!

 • demarco OUT
  Posted at 14:23h, 21 April

  hemm dicerija l-istamperija li t-times ma tantx ghenet lil gonzi fil-kampanja.

  jaqaw issa qed jippruvaw jigbru giehom jattakkaw lil franco?

  ghadom ma jafux li hafna nazzjonalisti jissimpatizzaw ma franco – bl SMSs jew minghajrom!

  demarco OUT

 • Jolly Joker
  Posted at 14:23h, 21 April

  Who happens to be Gonzi’s ophthalmologist right now?
  Whoever he is has not done much to help his eye condition.
  I happen to know of a really good one from Gozo who may help you Gonz. Too bad he is not as available as he used to be ,due to political exigencies.

 • the times made franco a hero
  Posted at 14:21h, 21 April

  the more the times attack franco the more they make a hero out of him!

  • Lady Justice
   Posted at 14:26h, 21 April

   The Times, like the GONZIPN clique planning on remaining at the helm of the PN , never ever learn……36,000 votes later.
   When will they realise that demonizing, ridiculing and character- assissnating on demand anyone the CLIQUE fear, will simply push people’s backs up ?

  • blue titanuim soldier
   Posted at 20:13h, 21 April

   we all know that Franco was right but he’s not and never wanted to be a hero. If he wanted to be a hero he would have contested for party leader but in my oppinion with all respect to Franco he was affraid to face the challenge. Heroes act the very different to the way Franco acted

 • press ethics commission
  Posted at 14:19h, 21 April

  franco why don’t you report the times to the press ethics commission for failng repeatedly and consistently to ask for your version of events and presenting readers with utmost bias and deceit.
  i saw your version on maltatoday. i see it could be someone was tampering with your mobile

  • Lady Justice
   Posted at 14:30h, 21 April

   Dr Debono does not have to , so long as he keeps this blog going. What gets written on This blog is being followed closely .One only has to see what the usual Clique media hacks are spewing out on their two- penny columns , editorials and blogs to notice that the message is getting through.

 • Circle of life
  Posted at 14:18h, 21 April

  Vera kien partit u gvern litteralment BLA VIZJONI, f dawn l ahhar hames snin. U issa bil provi ukoll

  IMBASTA DAPHNE CARUANA GALIZIA U IL- BQIJJA TAL KLIKKA TAL KATOLICISSIMU LAWRENCE GONZI, QADU JGHAJJRU LIL HADDIEHOR BID-DIFETTI FIZICI U SAHANSITRA BIL MARDA TAL- CANCER ( FIL KAZ TA ALFRED SANT U LOUIS GRECH).

  Fuq Alla ma hemm hadd.

 • MarioMEPA minflok gonziPN
  Posted at 14:14h, 21 April

  ezattament ghaliex mhux jisthi demarco jipprezenta ruhu ghal kap meta kien hu li tellef l-akbar ammont ta voti bil-MEPA u l-kacca?

  simon kien still albierah fuq dissett u ghandu ragun ighid li hu ma kienx fil-kabinett u li hareg ghonqu zzejjed.

  go simon go

 • L ironija tal Hajja
  Posted at 14:13h, 21 April

  Wara snin fejn kullhadd kien qed jibghatu iehdu f….ghajnu, Gonzi finally obliged.

 • Long John Silver
  Posted at 14:11h, 21 April

  Maybe Gonzi will now know what it is like to try earning one’s daily bread to keep the family going , whilst suffering from severe eye problems. Your gonzipn henchmen , dear Gonzi were not so sympathetic with others in a similar predicament.
  Did you get your eye treatment privately or were you dumped on some interminable waiting list withus little elves , peculiar pundits and other assorted riff raff?

 • franco mercieca, lawrence gonzi u demarco
  Posted at 14:10h, 21 April

  tal-labour ghandom ihallu l-mario demarco bi kwietu

  ghax t-times meta gabu storja li gonzi jbati minn ghajnejh u joseph se jhalli lil mercieca jahdem fl-operazzjonijiet tal-ghajnejn

  allura t-times qed juru kemm kellu ragun joseph!

  it-times hadd ma jaf jaqraha bhali!

  imma tal-labour diga taw l-aghar daqqa li setghu jaghtu lil demarco – rahhsu t-tariffi tal-MEPA !!

 • isle of MTV
  Posted at 14:07h, 21 April

  mario demarco tista tghidilna ftit ghaliex lil franco debono deputat siehbek fil PN dak iz-zmien ma tajtux tickets tal isle of mtv?

  hemm xi raguni partikolari?

  demarco il-harsa li ghandek f’ghajnejk ma tantx fiha la karizma u lanqas se tigbed nies

 • All that glitters is not gold
  Posted at 14:06h, 21 April

  Hey Gonz.
  Have you seen a REALLY GOOD and COMPETENT eye specialist of late and not a dilettante whose main qualification is being a scion of a well -connected flashy Clique family?

 • minflok gonziPN demarcoMEPA
  Posted at 14:04h, 21 April

  grazzi demarco talli ghollejt t-tariffi tal-MEPA b’mod illi l-kuntratturi marru kolla mal MLP

 • BOOM BOOM BOOMERANG
  Posted at 14:01h, 21 April

  I am so sorry to hear about Gonzi’s eye problem.
  I know of others with worse eye problems who were treated abominably by members of his gleeful uncaring and sadistic Gonzipn Oligarchy over these last few years, and all because of their political persuation.
  The Lord said – Vengance is mine.

 • shame on the Times
  Posted at 14:01h, 21 April

  t-times qed jippruvaw jdhru helwin mal-kunsilliera tal-PN billi taparsi jiddefendu lil gonzi.

  freanco ghidilhom lin-nies li l-ewwel messaggi li kont tibghat lil gonzi kienu minhabba l-mod kf it-times kienu jittrattawk u li sahansitra dak il-qaddis ta galea curmi mar jiltaqa maghhom biex ihalluk bi kwietek.

  ghidilhom lit-times franco tibqax sieket ghax dawk jaslu.

  lil mario demarco l-kunsilliera mhux se jafdawh.

  simon bususttil lbierah fuq dissett kien champion. diga qed jitjieb.

  simon king leader.

  demarco m’ghandux esperjenza tal-ewropa. kif se jlahhaq ma muscat.

 • shame on the Times
  Posted at 13:57h, 21 April

  what a disgusting lot.

  does steve mallia and herman grech know that someone from franco’s family too has an eye problem due to an accident?

  why do they never mention the threats which franco has had to suffer?

  what a disgusting lot.

 • demarco tal MEPA u l-kacca
  Posted at 13:54h, 21 April

  jien nahseb li l-problemi li gab demarco bil-MEPA u l-kacca ghamlulu stress lil gonzi hafna aktar mill-SMSs ta franco

  x’tahsbu?

  fil-fatt kif tela l-labour rahhas it-tariffi tal-MEPA

  grazzi demarco talli ghent fl-akbar telfa elettorali ghall PN

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 13:53h, 21 April

  Dr Gonzi ghandu a problem with his eye u vera jiddispjacini ghalih.Dik il-mara tinsab on 5 tablets a day grazzi ghad danni li ghamel il-konsulent tieghek Dott Gonzi.

 • Bye bye Oligarchy
  Posted at 13:53h, 21 April

  36 ,000 votes did what a few 1,000s of sms’s from Dr debono did not do.
  Finally Gonzi got the message.
  Pretty dense,stubborn, indifferent,uncaring and nonchalant of Gonzi if you ask me

  Bye Bye GONZIpn.

 • do not trust demarco
  Posted at 13:52h, 21 April

  in the days before and after the election i have realised fully why a particular family has never been trusted in Dar Centrali

 • MEPA and hunting - gonzi's greatest tensions
  Posted at 13:51h, 21 April

  thank you mario demarco and your Times

 • gonzi's eye problem
  Posted at 13:50h, 21 April

  what a shameful lot at the Times.

  don’t they know that Franco’s family too has been through a trauma because someone in his family has an eye problem after an accident?

  shame on the Times
  shame

  • The Three Monkeys
   Posted at 13:56h, 21 April

   Mid-dehra, Gonzi mhux talli ma kienx jisma ———- imma lanqas jara!
   Finanzi fis-sod f’par idejn sodi ukoll!
   In the meantime , forsi ahjar ghal Gonzi jekk imur jiehu second opinion fuq ghajnejh la dak li ikkurah ma tantx jidher li laqtu.

   • blue titanuim soldier
    Posted at 20:09h, 21 April

    mhux ahjar nimmaturaw u nitkelmu bis sens, fejn tidhol is sahha illum jien u ghada int. tiehux pjacir bid deni ghax jigi fuqek

 • 37,000 electoral SMS s to gonzi
  Posted at 13:48h, 21 April

  franco didnt send gonzi enough SMSs. he should have sent more! gonzi didn’t listen.

  i had heard that for the first two years franco did not send him anything. and they weren’t thousands but hundreds.

  the story is being inflated by the Times and not by Gonzi.

  i wish gonzi a speedy recovery

 • 37,000 electoral SMS s to gonzi
  Posted at 13:46h, 21 April

  i have stopped buying the Times the moment i realised they never ask for franco s version.

  hence the stories are biased and deceitful.

  why don’t the Times ever ask for Franc’s version if the story concerns him or his name is mentioned

 • 37,000 SMS s to gonzi
  Posted at 13:44h, 21 April

  the times story is full of lies.

  in the first two years franco did not send a single SMS to gonzi.

  in the last year of the legislature neither did he send. franco said this much in maltatoday

  i wish mario demarco becomes leader but he should detach himself from the times

 • 37,000 SMS s to gonzi
  Posted at 13:41h, 21 April

  why was gonzi susprised at receivng SMSs.
  he just received 37,000 angry SMSs from the electorate a week ago

  franco you shpould have sent him more SMSs. what you sent him were not enough. he did not want to listen.

  you should have sent him more!