Rikonciljazzjoni Nazzjonali

Rikonciljazzjoni Nazzjonali

Wasal iz-zmien illi verament pajjizna u l-poplu taghna jghaddi minn process ta’ Rikonciljazzjoni Nazzjonali fejn ninsew id-differenzi u nseddqu l-ghaqda. Pajjizna ghadda minn mumenti difficli hafna pero l-poplu iddecieda illi jiehu pajjizu lura, minn klikka li kienet hakmitu.  Issa rridu niffukaw nseddqu l-ghaqda.

Nirrispettaw lil min jikkritikana u nilqghu l-kritika b’serenita. L-kritika tista tkun utli u ghandna nifluha b’umilta’. Hadd mhu perfett. Lil min jipprova jinsulta nohorgu l-id tal-hbiberija.

Process fejn ma naqghux ghal provokazzjoni ta’ individwi jew ta xi grupp jew klikka, li ghandom skop jizirghu il-firda. Lil min jipprova jizra l-firda uruh it-triq tar-Rikonciljazzjoni Nazzjonali.

Infittxu li jghaqqadna fl-istituzzjonijiet, fil-Kostituzzjoni taghna u fil-Presidenza tar-Repubblika li ghandha tkun dejjem simbolu ta’ ghaqda nazzjonali. Anke dawk il-persuni li okkupaw din il-kariga fil-passat m’ghandhomx igibu ruhom  b’xi mod li jxerrdu l-firda, jew jaghtu l-icken impressjoni ta komportament divisiv.

Nimbarkaw fuq process ta’ Rikonciljazzjoni Nazzjonali billi ninsew l-wegghat taghna u nfittxu l-ghaqda fostna.

Malta taghna lkoll.

Nifrah lil Giovanni Bonello tal-hatra tieghu. Minkejja illi mhux dejjem qbilna fuq interpretazzjonijiet legali, huwa wiehed mil mhuh legali f’Malta. Niehu gost li se jkun persuna tant distinta illi se jahdem ukoll fuq riformi illi mbuttajt ‘l quddiema jiena fl-ahhar legislatura.

Niehu gost li terms of reference tal-istess Kumitat jinkludu diversi punti mqajjma minni fil-Mozzjoni Privata tieghi dwar Riformi fil-Gustizzja u Intern.

Lil Dr Bonello u l-membri l-ohra mahtura nifirhilhom u nawguralhom.

Nirringrazzja lis-Segretarju Parlamentari ghall-Gustizzja wkoll talli ghogbu jistedinni ghall-konsulenza dwar Ligi tal-Finanzjament tal-Partiti u materji u  riformi ohra fid-dekasteru tieghu.

120 Comments
 • Manuel Scicluna
  Posted at 18:22h, 30 March

  Awguri Dr Debono tal hatra gdida tieghek.
  Ma ghandix dubju ghal genwinita ghax xoghol tieghek f din il kariga.

  MS

 • Pjazzist
  Posted at 20:06h, 27 March

  Franco Debono Ghal Kummissjarju fuq il-Ligijiet

  http://www.il-pjazza.com/forum/index.php?topic=12716.0

 • Naughty boy
  Posted at 05:58h, 26 March

  Nifrahlek ghal kariga gdida tieghek u cert li se taghmel differenza kbira.Biss zomm saqajk ma l-art ghax il-kelma rikonciljazzjoni trid tigi miz-zewg nahat…naha wahda ma tahdimx.Hemm ukoll punt iehor filwaqt li jien cert li hemm min laqa din l-isfida ta rikoncijazzjoni hemm ftit li jigu jitnejku u ma tista qatt tirrikoncilja maghhom ghax huma mimlijin mibgheda.Jekk ikollok aqwarium bil goldfish li huma hut timidi u pacifiki u fl-istess aquarium ikollok Piranha u xi goldfish tipprova tirrikoncilja maghha tispicca trietaq.Kulltant issir gwerra qaddisa biex poplu jinheles mill hakma ta xi tiran biex tinkiseb il-paci.That’s history 🙂

 • D.S.
  Posted at 22:45h, 25 March

  jiena xejn mghandi xi nejd izjed issa biss li nawgura lil DR Franco Debono tal garika li tawh u sucess ghal futur u hemm hi r’risposta li Dr debono mhux irilevanti proset sinjal li jafu kemm int kappaci u li jafdaw fik proset proset.

 • M.G.
  Posted at 20:39h, 25 March

  “Process fejn ma naqghux ghal provokazzjoni ta’ individwi jew ta xi grupp jew klikka, li ghandom skop jizirghu il-firda”
  ahna dejjem khonna poplu wiehed u maqud, ahna nissalbu biex nghatu lajnuna lil barranin ahseb u ara bejnietna. jien ma naqbilx li hawn il firda izda fiz zmien lelezjoni jkun hawn il pika. And that’s about it we where always one nation. din ta’ l- ghaqda nahseb zejda qiesna nejxu il- gaza min jimakhom

 • Pauline
  Posted at 13:40h, 25 March

  To all those who are trying to defend John Dalli I would say just “Cool it for the time being”.I am more than sure that Giovanni Kessler did a very good job.I just read Saviour Balzan’s article regarding Dalli.Well, while I do not know anything about Olaf and whatever happened regarding that case, I can assure Mr Balzan that maybe he could ask a few questions to Mr Dalli about what happened exactly way back in 1989.He could also ask Mr Dalli’s buddy who goes by the name of Tony F. I am more than sure that Mr Balzan would be given a lovely story of whatever happened in 1989.I have so many details including names of certain foreigners that were involved.Mr Dalli your good friend Tony F. left a bag at my place full of bank accounts way back in September 2001.Please tell your good friend that threatening me doesn’t get him anywhere.

 • Jeff. Kawki
  Posted at 13:10h, 25 March

  Nawguralek minn qalbi Dr. Debono ghal din il-kariga gdida fi hdan dan il-moviment gdid fejn tista ma’ taqbilx maghna ima tista tahdem maghna. Nemmen u konvint li l-kapacitajiet tieghek huma ferm utli biex dan il-pajjiz jimxi l-quddiem kif ukoll tkun mudell ta’ kif Malta ghanda tkun Taghna Ilkoll!

 • Madam Marie.
  Posted at 04:46h, 25 March

  Nifrahlek Dr.Franco Debono ghal kariga li sa jtuk ta Kummissarju int bniedem validu u jixraqlek, taghtix kas xi jghid il Gonz ghax dan ghalih int kont irrivelanti, mela ha johoda go fih u jkompli jindanna hemm, hsiebu fhiex jindahal x’jaghmel f’haddiehor.Malta Taghna Ilkoll, ghandek xi dritt speciali issa, il Mexxej tal Pajjiz hemm bhal issa, u halli lil haddiehor joqod ftit kwiet u tindahalx fejn ma jesakx, b’hekk tkun qed taghmel figura isbah..Awguri Franco Good Luck.

 • Alf ix-Xih
  Posted at 01:25h, 25 March

  Haga li nsejt, is-suppost Nazzjonalisti tant haduha bi kbira li anke Fortunatu, Mizzi ex Ministru Nazzjonalista wehel maghhom ghax ibblacklistawhom lit-tnejn.

  Huma kollox barra NAZZJONALISTI.

  Nazzjonalista bil provi dejjem kien il-Partit Laburista, li qatt ma hares lejn l-ucuh imma biss lejn il-kapacita u r-rieda li wiehed jahdem ghal ghaziza Malta taghna lkoll.

 • Alf ix-Xih
  Posted at 01:21h, 25 March

  Niftakar lill Dom. Mintoff kif sar Prim Ministru fil1971, kien baghat mill-ewwel ghal avukat tar_regina (wara sar Avukat tar Republika) Dr. Edgar Mizzi, neputi ta Nerik Mizzi u staqsih jekk hux lest li jahdem mieghu. Ir-Risposta tieghu kienet ‘Jiena impjagat tal-Gvern Malti’ Mintoff qallu mur lura fl-ufficju u kompli hemm. Dr Mizzi spicca sar bicca minn Mintoff, ghax sar il-konsulent legali tieghu, kwazi kull fejn kien imur Mintoff kont tara lill Dr Mizzi sejjer wkoll.
  Nies serji jhobbu lill Art Twelidhom qabel it-twemmin jew ahjar il-Partit Politiku li jhaddnu. Proset Dr Muscat Prim Ministru ta Malta Gdida. Proset Dr Franco Debono, Malti sincier. Veru li it-tnejn bil-fatti jhobbu lill Malta

  • M.G.
   Posted at 00:26h, 26 March

   Ara hux qighed nifmek seww, int qighed tghid li Mintoff kien bniedem li ghaqad lil poplu malti? Int qighed ixxebbah lil Joseph ma Mintoff? Jekk dan hu li qed tipprova tghid int ghandna futur sabih prosit

 • GONZI TAQTALU DENBU GONZI JIBQA
  Posted at 00:05h, 25 March

  GONZI PN GHANDU 900 DELIGAT TAHT IDU. TAL-BIZA LI IL-FUTUR TA PARTIT POLITIKU QIEGHED F’IDEJN DAWN IN-NIES. MILL-15 TA’APRIL NIBDEW NARAW IT-TELENOVELA. I CANT WAIT FOR THAT DAY.

 • P.Zammit
  Posted at 00:05h, 25 March

  Rikonciljazzjoni wara li qadt tghajjir il Dr.Gonzi dan l-ahhar sena … u sa qabbiltu ma Hitler ?

  • Red Ruby
   Posted at 10:15h, 25 March

   Min qal li lest li jivvota biex joghlew il-kontijiet bil-QALB?
   Min mar u vvota kontra d-divorzju wara li l-maggoranza tal-poplu kienet favur id-divorzju?
   Ghalija dak dittatur, ras iebsa li kif jghid HU BISS u jigi jaqa’ u jqum xi jridu n-nies!!!!!!!

   • P.Zammit
    Posted at 21:55h, 25 March

    Lanqas taf it-tifsira tal kelma dittatorjat !!

    • Red Ruby
     Posted at 22:36h, 25 March

     Iva dittatur!
     Persuna li mponiet fuq il-poplu!
     Persuna li minn wara darna ha €500 fil-gimgha waqt li lili u lilek ghollilna kontijiet tad-dawl, cilindri tal-gas minn €5/€6 ghal kwazi €19.
     Imma tahielu t-tbezbiza l-poplu P.Zammit!

     • P.Zammit
      Posted at 01:01h, 26 March

      @Red Ruby ..kemm rahhastu c-cilindri , il-kontijiet , u l-pertol ? = 00000000
      Dittatur kien Mintoff ghax dak ggverna kontra l-rieda tal maggoranza tal-poplu

  • Pitirross
   Posted at 13:49h, 25 March

   @P. Zammit………………Meta qabblu ma’ Hitler? Wara li xeba jiftaħlu għajnejh u jiġbidlu l-attenzjoni fuq ħafna affarijiet….imma gonzi ta’ rasu. Anzi Franco kien raġel għax kieku ried kien iwaqqgħu sena qabel imma baqa’ jagħtih ċans wara l-ieħor. U gonzi baqa jappoġġa lil klikka ta’ madwaru wara żbalji oxxeni bħal arriva, fairmount, BWSC, divorzju, kontijiet ….u ħafna aktar.
   P. Zammit dan ma tgħidux??

   • P.Zammit
    Posted at 21:58h, 25 March

    Intom gejjin titkellmu bil kontijiet tad dawl meta ghollejtuhom meta il prezz taz zejt kien 1/8 dak li hu illum ? Vera ma tisthux

    • Pitirross
     Posted at 08:19h, 26 March

     Mela Gonzi, għaliex irrifjuta li jagħmel il-powerstation bil-gass tliet darbiet u baqa xorta jinsisti għall-HFO? Tintenn il-bicca P. Zammit u tibqax taqa’ għan-nejk u tiddefendih. Kieku mar għal gass mill-ewwel m’aħniex fis-sitwazzjoni li qegħdin illum, skjavi tal-kontijiet. Jaqaw int ma tħallasx kontijiet?

 • albert cremona
  Posted at 23:31h, 24 March

  franco int kont tlabt biex Dr Gonzi jigii ezorcizzat? int bis serjeta? dan li qalet daphne fil blog tahha……int gejt mahtur f pozizzjoni pubblika.. pero andna dritt nkunu nafu dwar din l alegazzjoni..u jekk tichad irribatti din l alegazzjoni…din allegazjini serja…

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/03/perhaps-its-time-for-those-thousands-of-text-messages-to-be-published-now/

  • Franco Debono
   Posted at 23:37h, 24 March

   mrs caruana galizia is dr gonzi’s spokesperson?
   didnt dr gonzi have enough opportunities to face me in public? he can do it any time. i invited him so many times.
   kind regards

   • P.Zammit
    Posted at 00:03h, 25 March

    Why don’t you answer the question instead of beating around the bush ?

  • J.A.
   Posted at 16:26h, 25 March

   Jien ma nafx x’qal Franco fuq Gonzi, ghax dawn jispeccjalizzaw johorgu l kliem barra mill kuntest li jkun ntqal u mbaghad jghidu huma x#ried jghid dak li jkun.
   Pero’ haga wahda hi certa, jekk hawn persuna li ghandha bzonn ezorcizzazzjoni kulhadd jaf min hi, u certa li is-sitt ezorcisti li ghandha l knisja ukoll lanqas jirrnexxielhom, ghax il persuna ma tridx inkella titnaqqsilha l kapacita’ taghha li tattakka b’dan il mod viljakk, jakk jakk jakk

  • Pancrazio Grech
   Posted at 18:52h, 25 March

   Dr. Debono . ma tarax li ha jilqa il talba tiejek . Wara li kissier lil Lou Bondi u il bella kumpanija , ma nahsiebx li Dr Gonzi iried jaddi min tkaxkiera ohra. Nawguralek kull success ( li mandniex dubju li se tkonpli tirnexxi ) fl’avventura gdida tieghek

 • Rikonciljazzjoni ta' veru
  Posted at 23:30h, 24 March

  Ghejra kbira minn naha tal-PN ghal Franco flok skuzaw ruhom mieghu li fethilhom ghajnejhom kemm-il darba u ma semawx minnu. Nies suppervi li mhux ta’ bxejn hadu tizbita kbira. Il-PL irid rikonciljazzjoni ta’ veru imma l-PN mid dehra ma jridx.

 • Frosta
  Posted at 23:07h, 24 March

  Franco il-Blue Titanium kien tilef is- sabar jistennik ittieh risposta jekk intix ser terga lura jew le fil-pn,jien kont tajtu l-opinjoni tighei x-nahseb kieku int kellek terga lura,u ghetlu jekk dan jigri ara kemm ser ikun hemm nies min tal-klikka li lilek ikunu lesti jtuk is-sapport mehtieg ma nahsibx li kont zbaljat ghax issa harget fil-berah li l-anqas biss qeghdin inizluwa li-int gejt moghti responsabilita ghax qaghlu din diviziva.Insomma l-ispizjar milli jkollu jaghtik insew meta taw kariga gholja fl-ufficcju tal-prim ministru lis-sur Joe Attard Kingswell alla jahfirlu.

  Il-Kumissarju tal-pulizijja, ghalijja miskin trid tghejdlu.

  Zwiemel tal-kavallerijja qeghdin imutu bil-guh sar jaf bihom min fuq it-tv.
  Lakbar skandlu ta kurruzzjoni fil-pajjiz li kien ilhu ghaddej ghall snin shah sar jaf bih mill-gazzetti.
  Ikkonferma mat-times li-ghandu provi bizzejjed biex iressaq in-nies il-qorti u ftit wara talab li tinghata proklama.
  Kap tas servizz sigriet involut f-accident tat-traffiku sar jaf bieh mill gazzetti.
  Go Brussell jigi zvelat li il pulizzijja maltijja giet ordnata biex izomm ma struzzjonijjiet mohghtijja lilhom min l-Olaf fil-kas Dalli.

  Ma ghandi l-ebda dubju mil-l-integrita tal-kummissarju bhala persuna imma hadd ma hu sejjer ibbellahili li-bhala kummissarju ma kellux idejh marbutin u ma joqghodx iddur mal – lewza li ma kien hemm had jigbidlu l-ispaga,ghax jekk inhu hekk jkolli nasal ghall konkluzjoni li-allura kien kummissarju negligenti f-xoghlu ghax il-punti li semmejt fuq huma fatti li-graw taht ir-responsabilita tighu.

  Dr.Mallia qieghed jiehu nota ta dan ??

 • Il-Franciza ta' Manuel
  Posted at 22:57h, 24 March

  Prosit Dottore. Tixraqlek din il-hatra. Lill GonziPN hallihom jinharqu. L-Ghid it-tajjeb Dott.

 • Charlie Farrugia
  Posted at 22:49h, 24 March

  Proset Hafna Dr.Franco Awguri u grazzie bil quddiem,Bhal ma ghidtlek xhur Hielu,Malta ghanda bzonn nies bhalek.Thanks again.

 • Fullstop
  Posted at 22:23h, 24 March

  Rikonciljazzjoni… daqs kemm hi twila l-kelma hi twila t-triq Franco…

  • Rikonciljazzjoni ta' veru
   Posted at 23:38h, 24 March

   Taf ghaliex? Ghax tal-PN ma jridux rikonciljazzjoni ghax suppervi.

 • ex-tesserat tal-pn
  Posted at 22:15h, 24 March

  Il-lum kien Hadd il-Palm,fil-Knejjis jinqara l-passju ta’ Sidna Gesu Kristu.
  Cos, hafna mirakli li ghamel u xorta Sallbuh.
  Dan hu s-salib li avolja ghaddew dawn is-snin kollha, l-bniedem donnu
  ma tghallem xejn min dan ir-rakkont. Ghadna sal-lum inhabbtu wiccna
  ma ngustizzji min bniedmin li ghal-kost ta’ kollox iridu li tghaddi taghhom.
  Ghaliex,perezempju l-partit nazzjonalista, hareg kontra Franco Debono, dan
  ghaliex gie mahtur mill-Gvern prezenti, bhala kummissarju fuq il-ligijiet tal-
  gustizzja? Ghala bilfors iridu jghajjtu SALLBU, SALLBU, SALLBU????
  Dan meta, bhal dawk li raw il-miraki jsehhu, xorta riedu li Kristu jigi msallab.
  Imma Franco Debono xorta jrid Riconciljazzjoni Nazzjonali, l-istess bhal partit
  laburista mmexxi min Dr.Joseph Muscat.
  Tistenna li min Lawrence Gonzi, ex-President ta’ l-Azzjoni Kattolika, ikun
  hemm sinjali ta’ mhabba.

 • eileen
  Posted at 22:11h, 24 March

  Congratulations dr.debono

 • John Zammit
  Posted at 22:07h, 24 March

  Ghaziz Dr. Debono,

  Din hija t-tielet darba li qed nikteb fil-blog tieghek. Minn qalbi nawguralek ghall-hatra tieghek u taghtix kaz ta’ dawk il-meskini, iva meskini u xejn aktar, li qed jippruvaw ittapnu il-potenzjal tieghek. Qabel ma ivvutajt sabiex waqa’ il-gvern ta’ Gonzi, int kont ghidt li dak il-vot kien l-ewwel gebla sabiex nibnu Malta gdida, issa ghandek il-gebel l-ohra sabiex tibni filata fuq l-ohra! Mil-gdid awguri.

 • MALTI TA'VERU
  Posted at 22:06h, 24 March

  Prove them wrong again (THE CLICK) Dr Debono because it seems this click never learn. Bad loser’s.
  LOOKING FORWARD FOR THE GOOD WORK, THANKS IN ADVANCE AND GOD BLESS YOU.

 • DonQuixot
  Posted at 22:03h, 24 March

  My Dear Franco,

  Please ensure that you will now legalise “cock fighting” in your new and significant role. However I suspect that you are still irrelevant……….

  • Red Ruby
   Posted at 22:39h, 24 March

   Dear Don, go and open a good bottle of wine, maybe you relax a bit………..

  • Konfuz
   Posted at 23:00h, 24 March

   My goodness Don!!!!!…. take a break… get a life!!!!…. (try to go for a relevant one while you’re at it!)

  • My Voice
   Posted at 23:01h, 24 March

   @Don Q
   If you enjoy this type of sport, their’s plenty of it right now at P N, Hq Pieta.
   Bets are being taken, the stakes are high.
   The clique have their cocks and the ones with the big broom have theirs.
   Do you have any inside Info? On whom should we put our money?

   • Pitirross
    Posted at 11:34h, 25 March

    Good one My Voice!!!!! coookkkooooookkkoooooooo

   • DonQuixot
    Posted at 14:02h, 25 March

    Kindly ask Franco Debono about “Cock Fighting”.

   • M.G.
    Posted at 21:02h, 25 March

    @ MY VOICE
    Who would you suggest? there was a great possibility for the guy who chickened out. I would place my bets on Chris Said. Still can’t believe winning all the tournament then at the final you walk over, I sort of understand a good employee will never go in direct competition with his employer or boss being Dr. Joseph Muscat.

    • Pitirross
     Posted at 08:23h, 26 March

     @M.G. …I prefer you suggest someone…….actually WE do not give a damn about PN leadership!!!

  • Counting Hall
   Posted at 16:33h, 25 March

   Dear Don, 36,000 AND RISING. Keep it up!

 • GONZI TAQTALU DENBU GONZI JIBQA
  Posted at 21:54h, 24 March

  IL-HABIB TAGHNA DARMANIN HA JAGHMEL FIGOLLI DIN ID-DARBA ? KEMM KIEN JFTAH HALQU U JOHODA MA DAWK LI MA JAQBLUX MA TMEXIJA TAL- GONZI PN. . MANAFX JIEN DAWN IN-NIES. JEKK IKUN HA JAHMI IL-FIGOLLI DR.FRANCO LET ME KNOW PLEASE. JIEN IRRID TNEJN FORMA TA’ PURCINELL.

  3

  • Pitirross
   Posted at 13:43h, 25 March

   Jien irrid tnejn forma ta’ arloġġ cookoo ħa jfakkruni f’tonio fenech!!

 • george vella
  Posted at 21:26h, 24 March

  CONGRATULATIONS. Our country needs the services of able and VALID citizens and you are one of them,that is why MALTA TAGHNA ILKOLL.I am sure that your contribution will be what is expected of you.

 • Ex-pn
  Posted at 20:38h, 24 March

  Ghal mument u ghal darba naqbel ma’ Gonzi li Dr Muscat ghadu zghir u ghalhekk ghad irid jitghallem. Qed naraw b’ghajnejna li billi hadu mieghu l-Vatikan u fuq il-monument tal-Helsien f’gieh l-ghaqda nazzjonali, swielu kollu suf. L-anqas jekk jiehdu fis-sodda mieghu m’hu ser jirnexxilu jibdel ir-ras iebsa ta’ Gonzipn. Infakkruh li divisiv kien hu mmexxi mix-xibka ta’ hazen, fejn immanuvrat kontra John Dalli, Franco . JPO, Mugliette fost ohrajn.

 • john s
  Posted at 20:31h, 24 March

  Prosit Franco ghal hatra li gejt moghti mill gvern.Joseph Muscat dejjem qal li lest jikkonsidra lil kull min irid jahdem mal gvern ghal gid tal pajjiz. Il konservattivi ma jitghallmu qatt ghax dawk dejjem haddmu nies minn ta gewwa u zgur mhux xi laburist.Dawn f’dawn l ahhar 25 sena dejjem gew ikkbonsidrati second class citizens. Good Luck.

  • Mark G
   Posted at 22:15h, 24 March

   Trid tkun wiccek ma jisthix biex tghid li n-Nazzjonalisti biss hadmu taht gvernijiet nazzjonalisti. President laburist, Kummissarju tal-Pulizija laburist, Rapprezentanta ta Malta fl-EU laburista ecc ecc.

   • ninnu
    Posted at 23:55h, 24 March

    Cutajar, Schembri,Piscopo,Xerri,…………..dawn kollha Nazzjonalisti………….imma Franco Nazzjonalist bil provi!

   • Pitirross
    Posted at 13:40h, 25 March

    Mark G…serraħ rasek li ma poġġiex xi nazzjonalist għax ma setax jagħmel mod ieħor…..u billi ssemmi żewġ ismijiet laburisti….mintix tagħmel xi ħaġa kbira. Allaħares m’hemmx xi laburist f’xi kariga għolja. Imma ibqa ċert li l-koxxa huma jduru għaliha l-ewwel u jekk jibqa’ jlaqqtu ta warajhom!

 • PS
  Posted at 19:58h, 24 March

  Proset Franco keep up the good work ahna warajk !!

 • GONZI TAQTALU DENBU GONZI JIBQA
  Posted at 19:19h, 24 March

  morru araw il-vari tal-gimgha il-kbira li hemm gewwa id-depo. prosett u nispera li il-wirja tkun ta sucess. prosett tassew grazzi .

 • tas-south
  Posted at 18:49h, 24 March

  payback time

  • BETTER FUTURE
   Posted at 20:09h, 24 March

   Yes, very true! Our faith in Joseph Muscat’s PL centred New Movement is yielding very good dividends already. This is the way forward. National resource utilisation of the best persons for the position. Naturally only persons in GOOD FAITH!

   No wonder the worse offenders under GonziPN’s system of nepotism are raising heckles and hell. This way they are trying to cover their devious, dubious actions when in power.

 • J. Mifsud
  Posted at 18:44h, 24 March

  I urge everyone to read Mr Saviour Balzan’s article entitled ” Why The Commissioner of Police Must Go”. I always admired this true investigative journalist who really have some ba.ls, and who puts to shame other ‘journalists’.

  I, a commoner, what some call ‘a man in the street’, hope that our Prime Minister Dr Joseph Muscat and Minister Dr Emmanuel Mallia give their reactions on what was written to the public.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 20:10h, 24 March

   Don’t you worry Mr Mifsud. All in good time. And yes I am in full agreement with your comments about Saviour.

 • ta kafkaf
  Posted at 18:38h, 24 March

  Prosit Franco. thanks to the wisdom of JM not discarding you like the PN did it looks like the PN and certain acolytes like DCG are going to bury their heads deeper in sh*t. That means a very long time for them in opposition. Some people never learn. Is AG still running the show jaqaw?

  • BETTER FUTURE
   Posted at 20:13h, 24 March

   With the constant support of RCC!!!

   They are working hard to again ride roughshod on genuine Nationalist Party members, and intend to install a Simple puppet for Leader. That way they will retain power until they can regroup. They might even take a detour on the way via Zammit Dimech!

 • GONZI TAQTALU DENBU GONZI JIBQA
  Posted at 18:27h, 24 March

  KIF TISTA TARA POPLU MALTI DAN GONZI BAQA LURA . LEWWEL HUMA IT-TIENI HUMA U IT-TILIET HUMA. MISSU JISTHI ALLA FORSI JAHFILU JIEN QATT.

 • PENSJONANT
  Posted at 18:14h, 24 March

  Kif jghidu l-Inglizi ‘wise words’ Dott. Kif kiteb korrispondent aktar qabel, j’Alla s-Sahhara u shabha tas-soltu jkomplu bid-daghdiha li qeghdin fiha bhal issa ghax igibulek ir-risq. Perswaz li int taf x’ghandu jkun il-gejjieni tieghek u postok fix-xenarju lokali. ‘ Climb every mountain, ford every steam, follow every rainbow till you find your dream’. Awguri dejjem

 • Uti, non Abuti
  Posted at 18:09h, 24 March

  Awguri Dott. Ghandek ghadma iebsa daqs iz zonqor imma ahna perswazi illi t-tfixkil li ser issib ma wiccek mhux ser jaqtaghlek qalbek. Dalghodu fuq 101 bil kemm m azzardawx jghidu illi din ir riforma tal qrati ser issir mertu taghhom ghax kienet bl-involviment tal GonziPN. kellhom l ghardir jghidu li se jiehdu r rwol ta watchdog ukoll. Clawdju ( tal garage fil belt ) normalment jigri fi kliemu imma dalghodu, kliemu kien meqjus, mitkellem bizzilla w marbul qatieh li ma jmurx jigirfek. Claudette Pace ( jew x ix-xjafek hi ) mistagba u mmeraviljata kemm kella SMS ta sapport u fl-istess hin kliema tinwih u krib u qrid ghal voluntieri. Mur gibek tlaqt sparata kif kienet tirrenja l arroganza Claudette PACE

 • Ms Fenech
  Posted at 18:06h, 24 March

  Simply well done.

 • VIVA MALTA
  Posted at 18:06h, 24 March

  ghadhom ma haduhiex it taghlima avolja hadu tkaxkira .ahjar ikun hsiebhom fil partit taghhom ghax bhalissa zvinat minn kullimkien .DIn ghadhom ma jistghux inizzluha li il poplu ivvota bis sahha ghal partit laburista b maggoranza kbira ta disa siggijiet aktar .Mela warrbu minn nofs halluna nahdmu .and go and put your house in order .Awguri FRANCO.

  • Mark G
   Posted at 22:19h, 24 March

   “Warrbu minn nofs halluna nahdmu” … (ghax Malta taghna lkoll !!). Il-maskra qed taqa …

   • Red Ruby
    Posted at 22:47h, 24 March

    Mark maggoranza tal-poplu trid ir-rikonciljazzjoni u mid-dehra se jkun hemm min ifixkel! Dan m’ghandux ikun!
    Int u jien forsi ma vvutajniex l-istess imma m’ghandix dubju li bhali tixtieq li jkun hawn ghaqda nazzjonali bla xkiel u tixwix!

    • Mark G
     Posted at 23:49h, 24 March

     Forsi ghadek zghir siehbi imma l-kliem rikonciljazzjoni nazzjonali ivvintahom EFA fl-1987 u nassigurak li kien sforz ikbar li tirrikoncilja wara is-swat u anke qtil ta partitarji nazzjonalisti fis-snin ’80 milli tirrikoncilja wara il-“hakma” tal-gvernijiet Nazzjonalisti ta’ l-ahhar snin!!

     • Red Ruby
      Posted at 10:20h, 25 March

      Mark ergajna koppi.
      Meta nghidu xi kliem li ma jdoqqux ghal widnejkom tibqghu ssemmu l-passat.
      Taf tajjeb li kulhadd ikkundanna dawk iz-zminijiet u bhekk il-Moviment qed jahdem biex ikun hawn ghaqda bejnietna!

 • TINA TUNER
  Posted at 18:05h, 24 March

  IVA SEWWA QIEGHAD TGHID DOTTORE IMMA IL-POPLU DAN JAFU U IRIDU. LIL-GONZI X’HADD IRID JISPEGALU L-EWWEL SANTU HAGA LI DAN TILEF IL-GVERN JISPEGALU LI LAQAS IN-NAZZJONALISTI MA IRIDU JAFU BIH . JISPEGALU LI GOZO IRNEXILU JITILFU UKOLL . IRID JIFHEM LI POWER POLITKU TILFU GHAX DAN GHADU JAHSEB LI HUWA IL-PRIM TA MALTA. IRIDU NISPEGAWLU BIL-KWIET LI KIEKU MANDUX SORMU L-ISFEL LAQQAS JAF JAHRA.

 • Amused observer
  Posted at 17:14h, 24 March

  L’ahhar darba li Daphne Caruana Galizia ghajjeret avukat bhala ”that village lawyer”, dak spicca prime ministru u president ta’ Malta.
  Bl’ammont ta’ tghajjir li ghajjret lil Dr Debono, dan ghandu cans jilhaq mhux prim ministru u president biss, imma Papa.
  Dott, kull darba li dik tghajjrek , huda bhala more good luck coming your way

 • Southerner
  Posted at 17:07h, 24 March

  Prosit Franco.
  Jidher car li il-pn ghadu u aktarx jibqa mahkum mil-klikka tal hazen, u qabel jibda pagna gdida b-nies godda u honesti ma jihux ruh. Int haqqek prosit ghax wahdek kissirt u farrakt klikka shiha flok kissru lilek, il-vera prosit, vera trid tkun nadif tazza, kapaci u b-kuragg ta ljun, meta tikkonsidra li hatta kontra rjus li hasbu li kienu saru Allat ghax forsi il-miljuni li hbew barra telaw ghal rashom. Nixtieqlek kull gid ghax xoghol li ghandek quddiemek.

 • PROSET DR DEBONO
  Posted at 16:35h, 24 March

  Jekk il-PN mhux se jfittex dak li jghaqqad il-poplu u minflok ifittex dak li jifred allura l-PN se jaghmel ta linqas 20 sena fl-oppozizzjoni. Il-PN kien negattiv fil-gvern ahseb u ara f’oppozizzjoni. Dan partit li jiftahar li hu Demokratiku u Kritian!

 • joe camilleri
  Posted at 16:25h, 24 March

  Jien Laburist mill-ivvittimizzati tas-sittinijiet. Xorta ma jimpurtanix xi twemmin ihaddan haddiehor meta dak li jkun ikun lest li jahdem biex il-pajjiz jimxi `l quddiem. Nemmen li Dr Debono, Dr Giovanni Bonello u ohrajn minkejja l-militanza favur il-PN fl-imghoddi huma nies serjissimi li l-interess tal-pajjiz ghalihom jigi l=ewwel u qabel kollox.

 • Tal-BMW
  Posted at 16:00h, 24 March

  ((DAPNHE CARUANA GALIZIA)))By appointing Franco Debono to this position, the prime minister has in effect declared war on the Opposition where it matters even as he talks nicely about the leader of the Opposition..Ghalfejn ???Ara veru vendikativi dawn in-nies jista Gonzi jispjega ghalfejn ma irridux lilek x hemm hazin

  • BETTER FUTURE
   Posted at 20:14h, 24 March

   “vendikativi” is a very mild adjective when applied to these monsters.

 • Tal-BMW
  Posted at 15:48h, 24 March

  Tista tispjega Dapnhe kif dawn il messagi li qieghda tghid li inti batt lil Gonzi spiccaw ghand Galizia??

  • Amused observer
   Posted at 16:15h, 24 March

   Nahseb li jekk issaqsi lil Gordon Pisani jew Edgar Galea Curmi , clique members par ecellance, tiehu risposta

 • Joe Borg
  Posted at 15:47h, 24 March

  Now that you occupy such position and that you are entrusted with coordinating a new constitution, which should reflect the needs, aspirtions and requirements of ALL the country, you will stop exhibiting hatred towards the nationalists, the nationalist party … And attacking all and sundry. Anything to the contrary, will mean that your work is only directed towards members of the JM’s movement, whilst disregarding the minority (which runs into more than hundred thousand)

  • Freddie
   Posted at 16:58h, 24 March

   Ghandek zball ohxon sur Borg ghaliex Franco qatt ma attakkail partit nazzjonalista imma il klikka li hakmitu u li farket il partit

   • BETTER FUTURE
    Posted at 20:16h, 24 March

    Prosit Freddie, give it to him straight!

   • DonQuixot
    Posted at 22:08h, 24 March

    Aw Fred. Inti taf li min Lulju l-hawn l-ghaziz Franco QATT ma qal kelma kontra il Partit tal-Lejber? Ahseb naqa sihbi.

    • Red Ruby
     Posted at 22:52h, 24 March

     Ghaliex, kellu xi tmaqdar il-Labour, Don?
     Fil-kaz hawn maghna lkoll xi 36,000+ li ma jaqblux mieghek!
     Pero serrah rasek kellna lil DCG u lil Lou u Norman etc jatuna attakki kontinwi!

     • Pitirross
      Posted at 08:26h, 26 March

      @Red Ruby…DCG, Lou u Norman mhux attakki kontinwi tawna imma palata, għax permezz tagħhom ġbarna skoss voti għax qażżu lil kulħadd.

  • Counting Hall
   Posted at 17:09h, 25 March

   This is typical PN newspeak … they’re ordering you what to do. Tsk … Tsk … too bad for them … too good to be true for PL. Don’t forget …. 36,000+ and rising!

 • J.A.
  Posted at 15:34h, 24 March

  Ghadu kmieni biex niddiskutu rikonciljazzjoni nazzjonali, l-ewwel irridu nsiru nafu sewwa ta’ x’hiex ghandhom bzonn jahfru il- laburisti lin-nazzjonalisti, u vici versa, dan ma nistghux inkunu nafuh qabel ma tghaddi l whisleblower’s act, ghax hawn nies li lesti jghidu ezatt x’gara, fit tmeninijiet u wara, ez. stejjer ta’ mercererenarji li ghal hames liri kienu jaghmlu bomba wara bieb xi hadd, u min kien iqabbadhom, min kien lest biex jaghmel kolp ta stat bl-ghajnuna tal commandoes inglizi u l flotta amerikana barra l-port. Transfers politici etc.
  Ma nafx x’inhu minnu jew x’mhux izda li hu zgur hu li ghad hemm hafna afarijiet mistura, li il-klikka PN ma tridx li l poplu ikun jaf, dwar dawn iz-zminijiet
  Din l-ghajta ta’ rikconcilljazzjoni nazzjonali kien tela’ fil gvern biha Fenech Adami, u l-istoria wrietna x’tip ta’rikonciljazzjoni sehhet hawn Malta!
  Issa bhala partit u bhala nies il PL ghallem lill PN, bhala partit u bhala nies, kif ghandhom igibu ruhom fl’oppozizzjoni, nittama li tghallmu ghax inkella Dr. Franco addio riconciljazzjoni

  • Counting Hall
   Posted at 17:22h, 25 March

   Prosit J.A. Ghadna nistennew il-verita fuq: il-BOMBI, il-qtil ta’ KAREN GRECH, il-qtil tal-FUSELLU, il-HAZNA TAL-ARMI, l-ACIDU fil-fliexken, il-BALAVOSTRI li waqghu wahedhom, l-ISPARATURA ta’ Haz-Zebbug, il-qtil ta’ RAYMOND CARUANA … iva veru, nahseb la tghaddi l-Whistleblower’s Act se niehdu buzz mhux hazin.

   • Pitirross
    Posted at 08:29h, 26 March

    Għalhekk qed jibżgħu u jiddejqu bil-ħatra ta’ Franco debono għax la tgħaddi l-WBA jinkixfilhom sor….. kollu. Can’t wait!!!!

 • mm
  Posted at 15:27h, 24 March

  prosit min qalbi…kumment zghir..ma tantx jistghu iparlaw il pn, Eddie Fenech Adami hatar lili nnifsu President !!! li ma jmurx jitlef dak is salarju gholi !!!misshom jisthu !!!May God bless you 🙂

 • Amused observer
  Posted at 15:25h, 24 March

  From the blog of the Damned at Bidnija
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/03/guest-post-joseph-muscat-the-appropriation-of-maltas-irrational-one-religion-mindset-for-his-political-ends/

  What this desperate denizen of hell is discribing are the gradual stages of the hijacking of the once glorious Nationalist party by the RCC/DCG/AG/GP/WE Oligarcy, known better as the GONZIPN party that contested the general election in 2008!!!!!!!!!

  The best quote was this;
  ”A subtler approach is the neutering of opposition, and we are seeing evidence of that now.”

  But , as is clearly evident to everyone except a branwashed zombie like Antoine Vella , the only ones responsable for the effective neutering of the opposition are no one but the members of the GonziPN oligarchy itself and its clones.

  Xanax , Lithium , ECT and a strait jacket anyone?

 • BP
  Posted at 15:13h, 24 March

  Dottore, il Partit Nazzjonalista gave you hard time and you had ever right to seek a divorce and re marry; but your new marriage ghandu il basi tieghu fuq imhabba jew “beccati questa”.

 • Alex Spiteri
  Posted at 15:05h, 24 March

  Rikonciljazzjoni Nazzjonali…qatt mhux ser tassal min xi partit tradizzjonali!

  ohlom dr debono…OHLOM!

  • Fleur
   Posted at 15:29h, 24 March

   Alex Spiteri tidher disappuntat. Kalma u taggilx iz zmien itina parir u Dr Debono dejjem kien aqli fid decizjonijiet tieghu.
   Bl inkarigu li nghata kapaci jghamel hafna gid. Bdaqsek ma jfissirx li ma jkunx ghad fadallu x jikontribwixxi f hajtu.

  • Pitirross
   Posted at 15:56h, 24 March

   Int qed tohlom Alex…….li xi darba tergghu taraw kastilja! LOL 🙂

  • Counting Hall
   Posted at 17:29h, 25 March

   Alex, kemm kontu temmnu li Joseph Muscat se jtikom it-tkaxkira li takom, b’kollox favur taghkom? Mela mhux ahjar toqghod kwiet? JM kissirkom meta kien minn taht, meta beda b’partit mifrud, ghajjien u tellief. Illum qed tinkwetaw ghax qed tarawh ikompli jnaqqikom wiehed wiehed …

 • As easy as ABC
  Posted at 15:04h, 24 March

  Dot, make all Malta proud of you during these next five years and by the time, the next general election is upon us, you will have matured and become ready to take on the PN again – this time as a leader.
  AWGURI

 • BOOM BOOM BOOMERANG
  Posted at 14:56h, 24 March

  Prosit Dot ghal appointment, u grazzi talli accettajt dan il-piz kbir li tefa fuq darek il gvern il-gdid.
  Issa jippostja stampa ta’ strait jacket tal-imgienen fuq il-blog ta’ Daphne Caruana Galizia u il fb page tieghu, il-wisq egregio Professur Antoine Vella de Hal Balzan meta jirreferi ghalik.

 • Malcolm Seychell
  Posted at 14:51h, 24 March

  Awguri Franco. Issa wasal zmien il hidma. Nisperaw nkomplu ninghaqdu bhala poplu. Jekk l klikka se tibqa tghajjar u tifred jghaddu 5 snin u l poplu jaghti risposta akbar. Prova injora l attakki. Hallijhom jkomplu jinqerdu wehidhom

 • a very small minnow with a vote
  Posted at 14:46h, 24 March

  The sight of the once mighty omniptent Andrew Borg Cardona, whose speciality was ridiculing (JITNEJJEK) the credibility and good name of anyone (public , but mainly private individuals) with the temerity to dare get in the way of valued Gonzipn friends’ interests, make a colossal fool of himself, is ever so refreshing to behold.
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130323/opinion/Magnanimity-blooms.462597
  Same goes for his fellow associates Daphne and Lou.
  Minjaf kemm hadtu gost tkissru lin-nies u twaqqawhom ghaz-zufjet fil -blogs , facebook u il -kolonni taghkhom tal -gazzetti. And you had the temerity and the affront to do so using the excuse of ”free speech” and ”personal opinion” when everynody knew on which side your bread was buttered.
  Shame on you and I hope that for your own sakes, God forgives you.

  • a very small minnow with a vote
   Posted at 14:58h, 24 March

   PS ….by ”you” in my earlier comment , I was referring to detestable Bocca not you Doc.

  • Is-sahhara thokk fejn jikolha!
   Posted at 19:46h, 24 March

   Kemm qed tibki is-sahhara ghax mhix se tkompli bil-life style taghha! Issa dak tal- bolli u tal- kotba biss -forsi- se jibqghu jghinuha biex hi tkompli tinsolenta li min hu kontra l- klikka taGonziPN?

 • Lady Justice
  Posted at 14:32h, 24 March

  Prosit Dot for the appointment and God bless every euro you will be earning for doing your job.

  JUST KEEP IN MIND ONE THING THOUGH, YOU HAVE BECOME A TRULY NATIONAL POLITICAN ICON (”Il Franco Nazzjonale”, as the Italians would have said) AND A LOT IS EXPECTED OF YOU.SO PLEASE DONT LET US , THE TRUE NATIONALISTS DOWN.

 • 50 Euro Figolla
  Posted at 14:28h, 24 March

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130323/opinion/Magnanimity-blooms.462597
  There goes deflated sad old bocca, the ex President of the Chamber of Advocates , persisting in the GONZIPN tradition of negative political divisiveness aimed at divinding and conquering.
  How low, the mighty have fallen. Please include the old has-been in your prayers.

  • Il- boccu u l-etikett tal- mejda.
   Posted at 19:48h, 24 March

   Kont Ghawdex u rajt lil bocca jiffanga go gbejna moqlija! Anqas il- posati ma jaf juza!

 • wigi
  Posted at 14:13h, 24 March

  il klikka ghadha mhux kuntenta bil hsara li diga ghamlet lill partit nazjonalista ,milli jider qabel teqirdu kompletament mhux se twarrab, ibqa sejjer hekkGONZIPeNa

 • micha
  Posted at 14:08h, 24 March

  Well said. Bravo.

 • Johan Mizzi
  Posted at 13:54h, 24 March

  Kelmtejn ta veru minghand bniedem,persunagg,politiku,avukat habriki,onest u determinat li jixtieq li pajjizna jimxi l-quddiem!!Bizejjed tara reazzjoni tal PN dwar il-hatra tieghek dott li ghadu kif tak dal gvern presenti!!!Ahna warajk ghaziz Franco Debono ghax ahna cittadini onesti ta triq mhux xi kuntrattur partikolari!!

 • Franco D Best
  Posted at 13:54h, 24 March

  Franco I love you!!!
  Btw PN are critizising your recent appointment by PL; Any comment? hehe

  • Franco Debono
   Posted at 14:11h, 24 March

   no comment

   • 50 Euro Figolla
    Posted at 14:34h, 24 March

    @Dr Franco, is-skiet risposta. Let the redundant sad clowns made themselves more ridiculous – as predicted.

   • Bormliz
    Posted at 14:36h, 24 March

    you’re a true gentilman

    • Jolly Joker
     Posted at 15:07h, 24 March

     A true gentleman, a patriot and a Christian – con due palle cosi’.
     Go for it Dot and enjoy your sunday lunch – u wara tfewwaq wahda ghal wicc dawk kollha li ma jahmlukx.

     • Grace
      Posted at 02:12h, 25 March

      Viva l-hamallagni!

     • Pitirross
      Posted at 08:32h, 26 March

      Grace, xi waħda dejqa jaqaw int? Qatt ma titfewwaq int? Tifwieqa tfisser stonku tajjeb!! 😉

   • Blue ghal dejjem
    Posted at 19:33h, 25 March

    u zgur li tghid no comment ….. issa tawk 24,000 euro fis-sena

   • M.G.
    Posted at 21:13h, 25 March

    @ Dr. Debono
    I know who thought you that phrase! Don’t tell me he inspires you too

  • Pitirross
   Posted at 15:53h, 24 March

   Pn mahruqin. M hemmx kumment iehor x taghmel. Gonzi qed jghid “divisive”. Hu kien divisive meta lejlet l lelezzjoni tella lil president emeritus EFA fuq il palk fil Mass Meeting biex jigbor ftit giehu.

 • Anzjan
  Posted at 13:51h, 24 March

  X’harqa mahruqin tal-PN dwar it-hatra ta’ Dr Debono! Qalu li l-hatra tieghu hi diviziva! Mela nsewh lill-Fenech Adami dawn? Ghax jekk qatt Malta rat bniedem li gab divizjoni u firda fost il-familji, dan kien l-ex PM u President ta’ nofs Malta, Dr Eddie Fenech Adami. U bl-indhil ricenti tieghu jidher li hu u familtu din il-firda jridu ikomplu jkattruha.

 • In-Nuffata
  Posted at 13:46h, 24 March

  Yes, Malta Taghna Lkoll but how can you mend the injustices suffered by the Laburisti under 25 years off absolute PN power?

  Tell me how?

  Some injustices CAN never be mended ie people who died or those who retired from work?

  When can the latter ever see justice being done?

  Never.

  So, it will take at least another 20 years or so when we could ever hope for national reconciliation.

  Or other words and promises are futile.

  And please forget ONE national holiday.

 • PROSET DR DEBONO
  Posted at 13:35h, 24 March

  Donnhom tal-PN ma jitghallmu qatt avolja tilfu b’36000 vot. Ikomplu jattakkaw, ihammgu u jizirghu s-sikrana. Pero’ ma naqtghux qalbna u nibqghu naghtu ezempju tajjeb u ma naqghux ghall-provokazzjoni.