10th Febuary 2010

10th Febuary 2010

10th Febuary 2010 is a very important date for human rights and the administration of justice in Malta.

After having laid dormant for seven years, the right to legal assistance for arrested persons was put in force on this date a few weeks after I abstained in a minor parliamentary vote on the 14th December 2009, and cited the lack of enforcement of this fundamental human right as one of the reasons for my protest.

In the Salduz vs Turkey case this right was declared to be an aspect of the fundamental human right to a fair hearing.

As a lawyer I was counsel in the first Constitutional judgment declaring this righ a fundamental human right and the accused was subsequently acquitted. The constituional case is res judicata, the criminal case is pending appeal.

177 Comments
 • Austin
  Posted at 20:15h, 19 March

  Aust ilek ma tiret xi kont l-isvizzera jew ?

 • cuc malti bil-vot
  Posted at 23:13h, 17 March

  Nispera b qalbi kollha li ghal GID TA’ MALTA u TAL PARTIT NAZZJONALISTA. nies bhal PAWLA MIFSUD BONNICI u CLAUDIO GRECH ma jiffurmawx parti mil leadership ta’ PN gdid.

  CLAUDIO GRECH hu il-fakkin ta’ AUSTIN GATT u parti integralissima tal- KLIKKA mishuta li hxiet Partit.

  PAWLA hi wahda mil aghar kunsillieri li qatt kellu il HAMRUN ( aghar aktar min tal ex sindku Laburist li ma giex elett Luciano Busuttil).Qatt ma ghamlet xejn ghal Hamrun , u lin nies tiftakar fijhom lejliet l elezzjonijiet. Irricevimenti li ghamelt kienu ikkaratterizzati bi speeches min naha taghha li kienu divizivi, negattivi , kattivi u velenuzi ghal ahhar.

  Nies bhal dawn zgurissimu li ma jattirawx votanti godda lejn il partit jew igibu lura innaghag il mitlufa.

  Ahna , nies bhal Franco jew Jean Pierre Farrugia ghadna bzonn.

  • France id-ajdu
   Posted at 20:18h, 18 March

   Proset Franco, hsibtek aktar imparzjali. Li trid int thalli fuq il-blog. Li ma jaqbillekx ghal widnejk jew li ha jinftihem kif suppost tnehhieh bhal ma ghamil il-messagg tieghi. Jiddispjacini pero kont qed nappoggjak u biddiltli fehmti f’kemm ili nghidlek

 • AUSTIN POWER AND EFA
  Posted at 10:23h, 17 March

  XI HMIEG JAF FUQ IL FENECH ADAMI’S AUSTIN GATT ? KIF DAK IL POWER KOLLHU AUSTIN GOL PN SAL LUM ? DIN BHALL TA ZEPPI IL HAFI U IL PROKLAMI LI TAH EDDIE ? TIFTAKRU ? X KIEN JAF SEHIBNA ZEPPI FUQ IL QADDIS EDDIE ? U X JAF AUSTIN PIO FUQ FENECH ADAMI’S ????? JAQAW XI HAGA LI GHANDHA X TAQSAM,FUQ IT TIXWIX TA EDDIE FIT TMENINJIET ?

 • Demmi ahmar
  Posted at 10:17h, 17 March

  Claudette Pace ghal kap tal partit Desire desire

 • Demmi ahmar
  Posted at 17:49h, 05 March

  Franco Jiena naf li din id darba sejjer tivvota labour imma dak mhux bizzejjed ghid lil familja kollha tieghek u tal girlfriend biex jivvottaw labour imbaghad min hemm tkun tista tiftah triq ohra ma tistax tibni dar gdida jekk ma twaqqax il qadima narawk il hadd fil mass really.

  • Ex GonziPN
   Posted at 00:20h, 17 March

   X.misthija ta GonziPN!
   Qacctu, serqu, hadu computers, laptops, files, karti, qacctu telephones kissru security cameras biex ma jinqabdux!
   Il- Hadd stess waqt ic-celebrazzjoni tar -rebha kien qed isir stupru f’Kastilja fejn ma hallew xejn hlief lapes!
   Vera Gonzi gab u agixxa ta Prim Ministru tat-tielet dinja!
   Imbasta ex Azzjoni Kattolka!
   Jien kont fiz- Zaghazagh Haddiema Insara imma ghallmuni li l-ipokrezija hi wahda mid-dnubijiet kardinali, haga li GonziPN anqas jaf fejn tigi!
   Shame and shame!
   Taht Gonzi il-korruzzjoni u l- valuri f’Malta saru jixbhu lil dawk tat-tielet dinja!
   Zijuh fott. lil Malat spiritwalment u hu materjament kif ukoll fil-valuri!
   Shame and shame! Isthi jekk taf!

 • Karmnu ta Haz Zebbug
  Posted at 16:55h, 05 March

  I stand corrected. It’s 80 hours not 54.

 • Karmnu ta Haz Zebbug
  Posted at 16:53h, 05 March

  54 hours more and will be the end of the Sahhara.

 • Pitirross
  Posted at 15:50h, 05 March

  Where are your posts Franco? Why did you remove them?

 • Gahan Cuc li ghandu il-vot.
  Posted at 14:36h, 05 March

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130305/elections-news/muscat-trying-to-please-everyone-says-gonzi.460294

  Muscat , at least is trying to please everyone.
  What Gonzi did these last five years is ignore his electoral promises and the justifiable complaints of the small fry, and now, on the eve of the general election, begs to be forgiven for past transgressions in order to be re-elected.

  U VIVA AUSTIN GATT U IL KLIKKA GONZIPN.

  • Gonzi defsa f'kollox!
   Posted at 17:27h, 05 March

   Smajtuha dan l-ahhr wahda ta Gonzi? Qal lil Papa biex lil Dun Gorg Preca jaghmlu qaddis! Mela l-qaddisin isiru imhabba ezigensi politici? Ma nafx kif l-Knisja Maltija li jien membru taghha, thalli asserzjonijiet bhal dawn jinghaddu minghajr anqas kumment fuq l-assurdita u iz-zebblieh lejn l- Knisja taghna b. gideb bhal dan!

 • id-dudu
  Posted at 12:34h, 05 March

  Happy birthday dr. franco debono – nispera li jkollok dak li tixtieq qalbek fil-birthday 🙂

  • Maltese magna carta.
   Posted at 17:13h, 05 March

   Happy Bithday Dr Franco Dobono! You’re the one responsible for our future ‘magna carta! Thanks a lot!

 • JOSEPH IS MY PRIME MINISTER
  Posted at 07:56h, 05 March

  DR.FRANCO , HBIEB U MHUX. DR. GONZI QAL LI JOSEPH AHMAR KIEN U AHMAR BAQA L-INGRAVATA BISS BIDEL. JIEN NGHIDLU LIL GONZI LI HUWA PURCINELL KIEN U PURCINELL GHADU U PURCINELL JIBQA. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY U IS-SIBT MUR IVOTA KMIENI.

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:17h, 05 March

   Nahseb li Gonzi tfixkel il-kuklur tieghu stess, ghax AHDAR kien u AHDAR baqa ! Tana l-prova meta qal: ” Tkun laburist TISTHI” Nahseb li nhar uil-Hadd JISTHI HU !

 • Claudius Guidus Marcitus Graeco Primus
  Posted at 23:50h, 04 March

  At a reception this evening, held at Dar Il Mediterran and hosted by Claudio Grech , pride of place was taken by a large poster of – AUSTIN GATT- with a smallish Claudio Grech in the background.
  The place was littered with very recognizable Austin Gatt- henchmen even as Claudio Grech spoke about the new moviment (”bhal tal Labour”)of the PN that will be born next Sunday after Lawrence Gonzi and his new cabinet made of new faces is sworn in as the new government.
  By the way , Claudio Grech made a moving speech of how he was in politics out of duty to serve the country and not out to make money because (his own words) he is already wealthy enough with his own company that does not depend on government contracts anyway.

  Pull the other leg hon.

  • Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Posted at 12:26h, 05 March

   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN
   Vote CLAUDIO get AUSTIN

   CLAUDIO, the NEW face of AUSTIN’s GONZIPN

 • Ghaxaq 1974
  Posted at 15:20h, 19 February

  Muscat has a lot to answer on PL club ‘drug case’ – PM
  Labour leader Joseph Muscat had a lot to answer on the drug case related to a PL club and his defence of his deputy leader Toni Abela, Prime Minister Lawrence Gonzi told journalists this morning.
  Speaking at the end of a visit to the Higher Secondary School in Naxxar, Dr Gonzi said that now that it has been shown that Dr Muscat knew about the drug case, he should explain why this case was not reported to the police.
  The prime minister said that while Labour was trying to throw mud at the government on the oil commissions case, the PN has shown that it was serious and immediately reported such cases to the competent authorities for investigation.
  But it was now becoming apparent that labour did the contrary and tried to conceal information.
  He said that even Labour candidate Manuel Mallia had many explanations to make over his possible involvement in the oil commissions saga when he was legal counsel to the Farrugia brothers – owners of John’s Garage and the company involved in the commissions for oil procurement.
  Dr Gonzi said that he could not understand why Labour seemed to be so uncomfortable with the conditional presidential pardon given to one of the Farrugia brothers in order for the whole truth to emerge.
  During his tour of the school Dr Gonzi was given an enthusiastic welcome by a large group of students.

  • Pawlu Micallef
   Posted at 14:55h, 21 February

   Yes, and the involvement of half of his cabinet in the oil scandal has NO ANSWER then?!?!?!?! Trying to mask their lies with a storm in a tea cup!

  • I-ziblu tat-traffikant tad drogi li sar Nazzjonalist!
   Posted at 17:22h, 05 March

   @
   Ghaxaq 1074@
   Ahjar tghidilna kif dak il-famuz barman imkecci mill-PL imhabba id-drogi sar id-‘darling’ ta Gonzi u Pawlu Borg Olivier! Jien, nobghod drug traffickers u kriminali kemm Laburisti kif ukoll Nazzjonalisti: imma nobghod aktar meta xi ziblu bhal dak l-barman- li Abela helisna minnu- kellu il-wicc jipprova jirrikatta lil PL u lil Abela, waqt li GonziPN laqghuh ghandhom bhal xi eroj! Ara ziblu bhal dak x’ghadhom x’ jaghmbuh!
   B’min jahsbu li se jitnejjku?
   Ara tistax temmen li nerd bhal Toni Abela, jew ragel fuq l-irgiel Muscat se ikollu x’jaqsam mad-droga!
   Ikun biss xi ‘cool guy’ bha tifel tas-sahhar li jiehu id-droga, jew xi’ cool’ deputat li kulhadd jaf minnu imma Alla ibierk Gonzi jaqa fil-muta bhal kaz bhal dawn! Ahjar nghalaq halq ma jkunx hawn ‘is-secret service’ ta GonziPN jispijjaw fuqi!
   Ehlisna min din il-klikka!

 • Dire Straits
  Posted at 21:27h, 12 February

  tiftakruwa id diska ta dire straits xi 25 sena ilu ? HEAY FUEL ? hmmm kemm semaw minnhom tal PN …..if you want to run cool… you ve got to run ….on heavy heavy heavy fuel !
  viva A.G u il kontijiet li bellalkhom …waqt li hu jihxien qisu ballun ! hallas gahan u mur erga ivvutalhom .

 • blue titanium soldier
  Posted at 21:07h, 12 February

  SATQARRIJA TAL VERITA

  Ghall min ghandu xi dubju dwar it twemmin politiku tieghi ha nikkonfermalkom li jien nazzjonalist min dhemm u gburi imma dak ma jfissirx li noqod ghal kollox specjalment ghall austin gatt 1: ghax mil belt, 2: ghax arroganti u 3: ghax il vera ma nizlux u vojt. Jekk ghawn xa hadd li kapaci jsibli imqar post wiehed tieghi li jfahhar lil austin jien nivvota labour ara xdawa dik jien jalla il gustizja issieb li hu imdahhal fdin il pudina u jehel id dobju ta dak li haqqu u b franco bhala lavukat tad diffensur ma ghandi lebda dubju li hekk ha jigri u nispera li issa il pozizjoni tieghi hi cara ma certu bloggers li ma ghandhomx xjamlu hlief jaqbdu man nies.

  Issa il pozizjoni tieghi dwar Franco u ma ghandiex ghalfejn nilaq lil hadd.
  Franco huwa bniedem ta valuri sodi u ta kapacita kbira u jekk ma jiritornax lura lejn il partit naturali tieghu tkun lakbar telfa ghalina u dnub li nitilfu bniedem ta din il kwalita biss Franco ghazel metodi differenti biex juri il pozizjoni tieghu u ghaggel hafna mhux ftit ghax kif ghidtilkom qabel kieku stenna it telfa li inthom qedin tighdu li ha jtuna Franco bla ebda dubju kien jkun il kap il gdid tal partit nazzjonalista umbad konna naraw il kapacita vera ta Joseph kontra bniedem bhal Franco. Nispera li il pozizjoni tieghi hija cara maghkom u kif ghidtilkom qabel jiena nahseb lunika blogger li tajt id dettalji tieghi kollha (mob, I.D. u ismi ) lil Franco ghax jien mhux laqi imma nemmen fil pricipji tieghi.

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 23:38h, 12 February

   MA TIFLAHX TAQA AKTAR GHAZ-ZUFFJETT.
   1. taf li Gonzi mil-Belt ukoll?

  • Miss Piggy
   Posted at 07:51h, 19 February

   Soldier mghandekx idea kemm nafek sew 😀

  • Anzjan
   Posted at 16:42h, 05 March

   Kif tista’ tkun kontra Austin Gatt daqs kemm qed tghid, u fl-istess hin tibqa’ tappoggja il-leader u l-partit li pubblikament jghidu li Austin Gatt m’ghamel xejn hazin? Jew m’Alla jew max-xitan. Iddeciedi!

 • Demmi ahmar
  Posted at 20:29h, 12 February

  Franco qaghadni kemm smajtek tithaddet fuq il one stennejtek tikxef xi haga ohra.U xi tghid ghal Simon jidher naqra skantat ,nispera li mhumiex is side affects tal viagra.

 • Red Ruby
  Posted at 20:20h, 12 February

  Proset Franco.
  Qed insegwik fuq il-programm X’tahseb?

 • Ministru jinten daqs kadavru.
  Posted at 19:18h, 12 February

  A Sahhara tal bidnija, ghandek bicca ta mnieher bhal dak f nofs wiccek, mintix ixxom riha ta AUST ? ghidilna naqra a sahhara kerha b wicc twil u imnieher ma jispicca qatt.

 • Ministru jinten daqs kadavru.
  Posted at 19:15h, 12 February

  Jaqqq x riha ta gvern jinten hawn mal pajjiz kollhu !

 • Ministru jinten daqs kadavru.
  Posted at 19:15h, 12 February

  Ommi ma x riha ta ministru jinten daqs katavru wara xi 3 gimghat fix xemx hawn mal pajjiz kollhu ! tghid min hu hux ?

 • Ex pn
  Posted at 17:40h, 12 February

  Lidle Gozo approved under pn capitalist gov.

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 17:20h, 12 February
 • Brian Ellul
  Posted at 16:34h, 12 February

  There is a vacancy at the Vatican… nahseb your Form 2 religion result should be enough… good luck

  • Franco Debono
   Posted at 23:34h, 12 February

   gonzi can always show his perception of corruption index certificate

  • zoltan
   Posted at 14:42h, 21 February

   Jekk Alla jrid u Gonzi jitlef l-elezzjoni, nahseb iktar hu kkwalifikat biex jinnominawh ghal Papa: jigi mill-Arcisqof Gonzi (li tghidx kemm ghamel gid lill-Knisja fis-60s – tant li ghadha tbati l-konsegwenzi sal-lum), kien imexxi l-Azzjoni Kattolika ghal snin shah, ma vvutax favur id-divorzju (kontra r-rieda tal-Poplu), jiftahar li ghandu par idejn sodi fuq it-tmun (tajba ghax San Pietru ukoll kien sajjied) u jekk tisimghu jitkellem, m’hawn hadd hliefu li kapaci jinnegozja mal-Ewropa, ghandu l-vot ta’ Kardinal wiehed (RCC) gewwa, solva il-problema tal-Libja wahdu u holoq pajjiz zghir mimli gid u ghasel (kif jista’ jkun ukoll il-Vatikan) jekk jaghmlu lilu. U wara kollox m’hemmx ghalfejn tkun qassis jew Kardinal biex tilhaq Papa. Ara Franco, m’ghandux dawn il-vantaggi (!) li semmejtlek!

 • Ghaxqi
  Posted at 16:10h, 12 February

  Franco fuq li qieghed nisma ix- xibka ta hazen qeghda tikber u tikber. Nitolbok f”isem il poplu Malti ta rieda tajba ghamel li ghandek taghmel halli isava din il Gzira minn dawn in-nies li qerdu is-socjeta Maltija. Ahna ghanna tama kbira fik li int BISS kapaci tilhaq ma dal hazen ta nies.

  Grazzi ta kollox, u dejjem nitolbu ghalik halli Alla jzomm idejH fuqek u fuq il familja tieghek li tant batiet habba fik.

 • Ghaxqi
  Posted at 15:54h, 12 February

  Franco issa iz-zmien u l’waqt li taghti risposta, lill min qallek irrelevanti, u lill minn na hamlikx jarak mixi l’quddiem fil karriera tieghek. L-ahhar musmar qieghed fídejk meta tara li jkun il hin oppurtun, SAMMRU B”TALI MGHOD LI”L HOSS JINSTEMA MA L”ERBAT IRJIEH TA DIN IN NAQRA GZIRA.

  Fid dover u dmir ta cittadin denju ta din il gzira ghandek kull responsabilta…………….. xejn ma jigri b”kumbinazzjoni !!!!! Good Luck Dott, you are always the King of Maltese Politics.

  Ara issa ma ghadhomx igibuk fil pushchair……………. issa jmisshom illibsuk il kuruna ta KING !!!

 • Francist
  Posted at 15:27h, 12 February

  On Wkipedia,about Dr Franco Debono

  http://mt.wikipedia.org/wiki/Franco_Debono

  Min jaf x ghad jizdied maz zmien!

  • Snowwhite
   Posted at 16:46h, 12 February

   Issa aktar Irrelevanti dal-bniedem. Bla sugu ta xejn

   • Francist
    Posted at 22:48h, 12 February

    Ghalijja u ghal parti kbira min Malta u anki barra min Malta, Franco huwa relevanti hafna u kif.
    Franco Ir-Relevanti.

   • Red Ruby
    Posted at 23:08h, 12 February

    Snowhite, kemm dahhaqtni!
    Min haf kemm tixtieq li vera hu Irrelevant, imma iktar ma jghaddi z-zmien iktar qed johrog bic-car x’inhu, bic-car kemm kellu ragun kelma b’kelma li qal!

 • Thomas Mifsud
  Posted at 15:01h, 12 February

  Dan il- Blog se johloq problemi ghall investigazjonijiet li qeda taghmel il- pulizia dwar il-kaz taz-zejt. Tinsewx li sid dan il-blog huwa l-avukat difensur ta persuna li qeda tigi investigata f`dan il-kaz.

  Jien nahseb li Franco Debono ghandu jjun responsabli biex jwaqqaf immedjatament certu paroli fil vojt dwar dan il- kaz.

  Grazzi

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 15:41h, 12 February

   @Thomas Mifsud ghandek mitt elf ragun.Ma naqbilx li jitwaqqaf il-blog imma li jinbidel is-suggett ghax xi persuna tista` tigi ppregiudikata.

  • zoltan
   Posted at 16:12h, 12 February

   Sur Mifsud, il-persuna li qed issemmi issa inghatat il-mahfra Presidenzjali u ghalhekk m’ghadhiex tkun investigata hi imma qieghda tghin lill-Pulizija fl-investigatzzjonijiet taghha fuq persuni ohra. Kun korrett, jekk joghgbok. Apparti minn hekk, Franco m’hu jghid xejn izda qieghed jipprovdi forum ghad-diskussjoni.

  • DonQuixot
   Posted at 21:28h, 12 February

   Thomas, Franco is too far gone to care about these fickle things. He is hell bent on anything anit- Nationalist. A professed Nationalist, My foot!

   SOD OFF FRANCO YOUR TIME IS UP.

   • Pitirross
    Posted at 16:02h, 21 February

    @donkey shot…………and gonzipn’s time will be up soon after…..in a few days’ time!!!!!!!

 • npiznog
  Posted at 14:27h, 12 February

  ninu iz zurrieqi xqata titni meta thalt http u sibt marty feldman hsibtu ag

 • npiznog
  Posted at 14:14h, 12 February

  il lum mort naghmel service il karrozza u xtrajt landa zejt ag hahahaha proset franco

 • Joe Vella
  Posted at 11:53h, 12 February

  ejdilna xkundizjonijet tlabt alproklama ax ed jejdu li ma hatx li ritt.

  • Francist
   Posted at 16:43h, 12 February

   Min qed jghid?

 • Ghaxqi
  Posted at 11:49h, 12 February

  Gonzi and AUST, please take a note…………………………. bniedem irrelevanti bhal per ezempju Franco, se jkollu il futur politku TAGHKHOM f”idejh, so nista nimmagina……… kemm tixtiequ tigdmu l”minkeb !!!!

  KURAGG FRANCO MALTA WARAJK, KOMPLI GHAMEL ISEM GHALIK GHAX JIXRAQLEK ( ara issa ma ghahdhomx ipenguk bil-harqa ehhhhhhh kif jinbidlu iz- zmienijiet )

 • Demmi ahmar
  Posted at 10:39h, 12 February

  Jiena nahseb li AG riedu ifisru ghal xi haga ohra mhux Austin Gatt.Jiena nahseb li riedu ifisru Asian Girls nahseb li riedu xi fully massage.x tahseb dott?Mhux hekk biss la Gonzi qieghed jahbi daqshekk bil fors li kien jaf x’inhu jigri .u hemm izjed min hekk, izda sa nieqaf hawn..

 • come on boys come on girls
  Posted at 10:36h, 12 February

  WHO THE F…..CK IS A.G.?

  BY SMO – KEY

  • Wenzu t-Tork
   Posted at 21:34h, 12 February

   Nehseb le A.G effessfru Aqlooli Gbin.

 • Jason
  Posted at 10:16h, 12 February

  Nixtieq inkun naf ghaliex Joseph Muscat qed jitlef il-hin fuq din taz-zejt?

  Joseph Muscat imissu jispjegalna kif se jhaddem dawk iz-zazghagh kollha li se jkollom bzonn ix-xoghol, ( ilfuq min 20,000) f`dawn il-hames snin li gejjien. Fil-programm elettorali mhemmx. Jekk jispjegalna u jinkonvinci lil poplu Malti u Ghawdxi li hu l-aqwa, xaghar iehor ikun Prim Ministru u flok joqod jitfa it-tajn, ikun bsahtu bizzejjed biex jara li tinstab hatja dik il-persuna li qed jaghti x`jifhem li ghanda x`taqsam mal kaz.

  Il=Bqija Joseph Muscat, dan kollu paroli fil-vojt bhal TAL PARTNERSHIP HIJA L-AQWA GHAZLA, biex umbaghad int Joseph mort titbassas l-ewwel wiehed ghal parlament Ewropew.

  • Anzjan
   Posted at 16:55h, 12 February

   Hallina Jason – nahseb ahjar tistaqsi lil Gonzi fejn huma l-20,000 impjieg li holom bihom hu meta l-figuri ufficjali urew storja totalment differenti. Dwar il-pjanijiet ta’ Muscat ghall-impjiegi fil-5 t’ijiem li gejjin, nistiednek li taqra l-Manifest Elettorali tal-PL.

  • L-inkazzat
   Posted at 21:39h, 12 February

   Kompli nkazza Jejsin.
   Il-poplu qed jafda aktar lil PL milli lil PN.
   Fl-ahhar elezzjoni ghal MEP’s il-PL tella 4 u il PN tellghu 2 biss.
   Din hi l-verita.
   Hekk se jerga jigri fid-9 ta’ Marzu.
   Se tizolqu fuq iz-zejt.

 • WICC TA 500 EURO
  Posted at 10:06h, 12 February

  JIEN NIEXTIEQ LAQGHA MAL-PRIM MINISTRU URGENTI . HA NARA GHALFEJN KISSER LIL-POPLU MALTI . U IRIID JIGI MINGHAJR IS-SEGRETARJA . AX JAQBADNI IL-HARA META NARA.

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:43h, 12 February

  jien ghandi feeling li simon u casha iggildu hafna ghhal whistle blowing act, imma l prim qallom ghoqodu blowjawa brussels.

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:45h, 12 February

   u li kieku l att dahal fis sehh kien ikun s super one l ewwel ma jhabbara

 • Joe Apap
  Posted at 09:00h, 12 February

  Dr. Debono qisek dak il-pagun li dejjem jiddandan b’rixu. Ma tahsibx li z-zejjed kollu zejjed.
  Tghidilniex issa li s-somma li innegozja il-habib tighek RCC u il-Prim Ministru Gonzi huwa xoghol tighek ukoll. Ma smajna xejn minn ghandek rigward dawn il-flus li gejjin ghal Malta.

 • Mike Rowfown
  Posted at 08:12h, 12 February

  Veru kaz, anke Papa rrizenja u Austin ghadu hemm.

 • WICC TA 500 EURO
  Posted at 07:46h, 12 February

  EVEN THE POPE ITS LEAVING THE BUILDING. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & VOTE LABOUR.

 • Dude
  Posted at 01:13h, 12 February

  Dott, toqodx tnehhi il- threads bil-postings umoristici u satirici.
  Pleeeeeease.

 • Steve
  Posted at 00:30h, 12 February

  FEJN HU IL-POST LI KELLEK DALOGHODU FRANCO??????????????

  GHALA NEHHEJT IL POST “WICC TA….” KEMM FAQANI BID-DAHQ

  ERGA GHAMLU FRANCO!!!!!!!!!!!!!!!!!! MHUX SEW LI NEHHEJTU WARA LI PPUBLIKAJTU

  JAQAW QALLEK XI HAGA A.G.???

 • WICC TA 500 EURO
  Posted at 22:18h, 11 February

  20.ooo jerbah joseph muscat hekk mhux iktar. dr.franco say hello to your family & vote labour.

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:47h, 12 February

   tghid b 60,000??

   • Pitirross
    Posted at 16:05h, 21 February

    tarawx kbir ta……zommu saqajkom mal-art hbieb!!!!!!!

 • Blue titanium soldier
  Posted at 22:09h, 11 February

  Il verita trid tohrog bil fors fgieh is sewwa
  Dr. Franco ejja nighdu li fil parlament rebahlek austin min habba il walk over tighek imma issa il loghoba giet fejn tiffjorixxi il kapacita tighek gewwa lawla tal qorti. Jekk austin gatt jirrizulta li huwa AG u ma salbux kif haqqu u nemmen li in nazzjonalisti vera kollha jaqblu ma dak li qed nghid tkun tlift il battalja kollha. Il maltin kollha ta kull kulur herqana ghall verita, issa giek ic cans li diga kellek is sena lohra u hallejtu fpostu trid tkun vera tifel sewwa biex terga terhijilu lixxa. Tinsiex int parti mil familja kbira taghna, is sewwa dejjem rebah u hekk ha jiqpa jaghmel

  • Belti sal ponta ta mniehri
   Posted at 23:42h, 11 February

   L-intelligenza tieghek nahseb li qed timpressjonah lil Dr, Debono. Ikkoli nghid li qed jghid min Alla qed ittini l-pariri dan is-suldat. Pero l-aktar importanti il- kitba tal Malti eh…… dizzastru totali…… imma kif ma tisthiex buras?

   • Blue titanium soldier
    Posted at 00:09h, 12 February

    I beg your pardon I can’t understand what you’re saying

    • Mike Rowfown
     Posted at 08:10h, 12 February

     Veru kaz ta’ ‘the pot calling the kettle black’ , ikkoli, ittini, tisthiex …

    • Belti sal ponta ta mniehri
     Posted at 11:43h, 12 February

     I never had any doubt you don’t understand anything whatsoever. That was always my point.

     • Mike Rowfown
      Posted at 15:52h, 12 February

      Mhux hekk tghid!

   • Spiro the dragon
    Posted at 09:52h, 12 February

    int mhux ahjar tmur ssuq xi karru tal karnival my friend? jew tbiegh xi tazza halib frisk fl entratura.

    Jigsaw puzzle trid ggibu paragrafu li ktibt, biex forsi nifhmu xi haga.

    L ewwel pass go blog hu li twassal messagg u mhux l grammatika. Jigifieri habib, jekk trid tghamila ta chinese pot, sib loki u l bqija nhalluh ghal immaginazzjoni tieghek.

 • Malti
  Posted at 21:27h, 11 February

  AG = Arroganza Grassa!

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:56h, 12 February

   ehh kemm hsibta Assenza Ggalvanizzata

 • Hug
  Posted at 21:23h, 11 February

  Dont stop.

 • Zejt jinten pesti
  Posted at 21:12h, 11 February

  Tridx nghamel imhatra ma min irid li dalwaqt Il PIO PIPPI johrog fuq is sick,ezatt bhal dak tas snus ?

 • Demmi ahmar
  Posted at 21:01h, 11 February

  Din tal germania Merkel taf x’inhu jigri b’din il klikka li ghandna?

 • Father Charles
  Posted at 20:57h, 11 February

  Simon wicc ta PUFT*
  ha hah hah ha ah ha we know what you did in brusselels last summer
  ha ha h ha ha h ha
  tik tok tik tok tik tik tok…..photos soon to follow !
  good night dear simon ! how are things in your closet ? any skeletons you want to speak about sir ?

 • Father Charles
  Posted at 20:53h, 11 February

  Simon how is your boyfriend in brussels doing ? bet he is missing you loads .

 • Father Charles
  Posted at 20:50h, 11 February

  ommi ma x pajjiz dan ,imhalfin ,ministri ,kummisarji go brusselels !! snus u mhux snus ,zejt u bwsc….u mijiet ta affarijiet ohra …madonna x mafja hawn ma saqajna ! zgur tort tal labour dawn hbieb.

 • A.G
  Posted at 20:45h, 11 February

  Siehbi Spiro
  li qed nghid li dik il mara ragel sahhara tal bidnija lanqas tidhol go restaurant bil kwiet hawn malta ghax tant joboduwa nies kemm PN u kemm Pl li il waiters f aktar min okkazjoni wahda likel taghha u ta min kien maghha meshuwulhom mat toilet tarrestaurant kollhu qabel tefuh fil platt .
  il lejl it tajjeb spir !

 • Demmi ahmar
  Posted at 20:45h, 11 February

  Xi gralu il Partit nazzjonalista dawn l ahhar xahar.Bilhaq thank you A Gonzi talli qad tkaxkar sieqek issa waqqat il gebla fuq saqajk u hadt ma irrid jaghti kasek, u ghaliex ma smajtx min Franco kont tehles min hafna trabil ghaliex inti maghqud daqsek ma AG riha tinten hafna hemm.Il hmieg kollu qieghed jinkixef.Inti taf izjed Franco veru mhux facli tghid kollox.

 • A.G
  Posted at 20:40h, 11 February

  Does anyone want a bicca hobz biz zejt ? daqxejn heavy heavy fuel oil li tghidx kemm jghamlilkhom gid ghal pulmun u stonku …..lili sinjurun ghamilni daqs kemm qallani flus .

 • politika mux loba futbol
  Posted at 20:20h, 11 February

  Dot. Kurzita… Jekk il pn jitlef l-elezjoni generali u gonzi jirizenja min kap tal-partit… Tidhol ghal elezjoni ta kap tal pn jekk dejem tista ax ma nafx xi jghid li statut tal partit peres li madekx membru fil-partit

 • Uti, non Abuti
  Posted at 19:01h, 11 February

  Tghid AG qed jirreferu ghal ANGLU GABRIJEL ?????????????? nahseb meta kien Parigi staqsieh f`widnejh, jekk hux veru illi f`Malta hemm qawl li jghid ( Iz-zejt jitla wicc l ilma” AG taghna qallu “taghtiz kaz ahna ghandna 20 sena ohra fil gvern” L Anglu Gabrijiel qallu affarik sieheb, issa ejja halli nduqu l Pure Essential Oil………..

 • LIBERALI
  Posted at 16:03h, 11 February

  Dr Franco nahseb qed naqbel mieghek li Gonzi ma’ Austin hemm something fishy. Ghax wara dak kollu li hareg il-bierah kif ftit ilu Gonzi stqarr li ser jibqa jemmen lil Austin, meta ma ninsewx kif mexa ma’ John Dalli fuqjust unambiguous circumstantial evidence. Int il-Mulej biss jaf x’int tisma. Issa sirna nafu ghaliex iz-zejt gholi, meta fuq il-petrol u d-diesel ghadna ma smajna xejn. Li smajt dalghodu waqt li kont qed nimla t-tank minn Hat-Attard, li dik li station hija taa’ xi tfal ta’ Gonzi. Mhux sewwa jekk qed jivvintaw, izda jekk hu veru please xi hadd jghidilna, ghax il jigsaw puzzle tkompli tinghaqad.

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 18:48h, 11 February

   @Liberali, jekk ma tafx fuq John Dalli harget Wikileaks fejn riedu jkunu jafu min huma il-hbieb tieghu xi sentejn ilhu.Tghid ghaliex?Min kienu dawn il-hbieb?L-istorja ta` dak trid tinkiteb meta tohrog il-Whistleblower Act.

   • Anzjan
    Posted at 19:51h, 11 February

    Demm Nazzjonalist: meta tohrog il-Whistlebower Act niggarantilek li hafna mill-ministri tal-lum se jkunu fl-ahbarijiet. Mhux ta b’xejn li Dr Gonzi dam jrawwal daqshekk biex jghaddi din il-ligi.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 21:40h, 11 February

   @liberali
   Nahseb vera ta ghax gieli waqaft hemm ghall petrol u hu hareg biex jaqdini, hallijna kwieti xjonqoskhom tivvintaw

 • Betta
  Posted at 15:49h, 11 February

  Franco nispera tghid lil dawn il- qabda Laburisti imbecilli, li qedin jipruvaw jitfaw il- htija tal-Kummisjoni taz-zejt fuq Austin Gatt. Dawn l-imbecilli ma jafux li int avukat difensur li l-aktar persuna importanti fil-kaz u li kieku Austin Gatt ghandu xjaqsam fil-kaz, int zgur mhux se thallihilu lixxa.

  Mela femhom naqra lil dawn il-Laburisti Imbecilli li kont harrigthom tajjeb kontra Austin Gatt.

  • Red Ruby
   Posted at 20:25h, 11 February

   Mela dear Betta,
   No1 jien mhux imbecilli u nahseb Franco u l-hbieb hawn jafu,
   No2 please iccara li Franco MHUX l-avukat difensur t’Austin izda ta’ Mr Farrugia!

   Issa l-common sense tieghi jghidli li ghandi naghlaq halqi sakemm johorgu l-fatti u ghandi nuri rispett lej Franco being li hu l-avukat difensur.
   Fuq nota personali, ovvjament, hadt gost li Franco huwa l-avukat- for various reasons, nahseb li fhimtni hux!!!!

  • Demmi ahmar
   Posted at 20:56h, 11 February

   ghaliex ahna inbiccilli?mela inti wahda min dak ic cwiec li sejjah Toni is sabih.

  • venator
   Posted at 21:28h, 11 February

   Betta kulhadd ghandu mohh biex jahseb. Tippruvax twikki l-IQ baxxa tieghek fuq haddiehor. Imbecilli dak li jara, jisma jmiss b’idejh u jibqa ma jridx jifhem.

   Bye Betta forsi xi darba timmatura ftit.

  • Malteser
   Posted at 21:55h, 11 February

   u inti ghalfejn tahseb li Dr. Debono qieghed jirrapprezenta lix-xhud bi proklama? b’kumbinazzjoni??
   nahseb inti l-imbecilli Betta.

  • Spiro the dragon
   Posted at 00:04h, 12 February

   Lol betta Tal fili tad deheb. Konna nghajru lil Tal labour hamalli qabel, Issa spiccaw Tal pn hamalli. Ghandek l wicc titkellem favur AG? Ajman hej x wicc mcappas bin nutella ghandek.

 • tha decline and fall of the great Maltese wanker!
  Posted at 15:45h, 11 February

  X’riha ta pipi hawn madoffi: u rieha tal-wankers ukoll! Wara fjask fl-Arriva, issa qed naraw fejn ghamel pipi il-bravu! Kull fejn ghamel pipi hu hlief intejjen m’hemmx!

 • BLACKWOLF
  Posted at 14:57h, 11 February

  Let me ‘Guess what initial A.G. are’ my guess issssssssssss AUSTIN.GONZI

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 14:37h, 11 February
 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 14:35h, 11 February

  oddstuffmagazine.com

 • Ghaxqi
  Posted at 14:33h, 11 February

  Franco bhalha li int l-avukat ta Farrugia il poplu Malti kollu u ta rieda tajba qieghed ipoggi fuqek id dmir li int ISSAQSI LILL FARRUGIA BIEX JGHID IL VERITA GHAL MINN JERREFERU L-ITTRI TA ………… AG. Tinsiex li gejt maghajjar irrelevanti, now it is your time to show Maltese people, who is Franco, please do make sure that justice is DONE. Good Luck, if succeeded it will mean a lot to your name Dott. People have faith in you so do Pay Back Please.

  Maltese and Gozitans are eagerly waiting for the truth to come out, we have had more than enough. Franco go for it, opportunity knocks once !!!!!!!!

  • Red Ruby
   Posted at 20:34h, 11 February

   Imma int ghandek xi dubju??
   Ghax jien m’ghandix l-icken dubju li se jaghmel id-dover tieghu impekkabilment ……bhas-soltu!!

 • Johan Mizzi
  Posted at 11:28h, 11 February

  Iktar ma jghaddu l- granet u iktar ma jghaddu gimghat,iktar qedin johorgu stejjer fuq min qieghed jmexxi x-xandir ( moqziz ) nazzjonali u kemm certu presentaturi qedin jaghtu mportanza certu stejjer li mhumiex ta mportanza nazzjonali daqs perezempju l-iskandlu ta xiri ta zejt!!!

  Nibda billi nirringrazjak dott talli kont inti minghajr ma semmejt l-isem meta zvelajt li dirigent gholi tal PBS kin presenti ghal laqa li kellek inti mal prim ministru!!Wara ftit jiem ta skit,harget stqarrija izda ma qalulniex ghala s-sur Anton Attard kin presenti ma laqa li kellek ma Lwerence Gonzi!!!Dawn huma affarijiet inaccetabli u nahseb li l- PL jrid jihu forma t’azzjoni u ssir pressjoni bix jiccaraw ghala sur Anton Attard kinhemm u fl-liema kapacita!!

  Stat ta fatt iehor huwa rwol tal presentatur li jhobb jsemmi fuq il-facebook tieghu l-papagall u li jigi neputi ta nanna Olga!!!Ghandi kursita bix nara ghada dwar x’se tkun id-diskuzzjoni!!!Nahseb li maggoranza tal maltin u ghawdxin jistennew,jimmaginaw,jippredendu li sugett mazghul min presentatur li jqis lilu nnifsu bhala gurnalist fuq kulhadd,jaghmlu fuq l-iskandlu ta xiri ta zejt li milli qieghed johrog min sezzjoni ta media lokali ohra li ma tidejjaq xejn li tikxef dawn il-hnizrijiet,hemm involuti miljuni kbar li huma taghna lkoll.

  S’issa ma tantx taghha mportanza daqshekk din l-istorja dana l-gurnalista li dejjem jkun b’inkravajjet li ghalija zmin li tilbishom huwa zmin il-karnival!!Wisq jimmisjah lil Anglu Farrugia qieghed ghax hinkollu jsemmih u sahansitra qal li inti dott kont it-tapit tal PL!!

  In-nies mhumiex cwic u dankollu jinnotawh kif wkoll jzommu rendikont tieghu!!!Hemm bzonn riforma kbira dott ghax l-istazzjon nazzjonali sar tal ftit bix jinqdew il-ftit minnu!!

  • Censura fuq l-ikandlu
   Posted at 15:06h, 11 February

   It-Times tghidx kemm qed ikollhom pressure biex ma igibux kummenti fuq l-iskandlu tax-xiri taz-ejt: jiccensuraw l-kummenti li jitkellmu fuq dan l-iskandlu! Il-PBS skiet assolut qisna fi zmien il-Kavallieri! Is-sahhara business as usual tissindika fuq in -nies-tuza hi psewdonomi differenti u tfahhar lilha infisha kemm hi brava ghax hadra!
   Sintendi fuq In-Net=0! Ewropej ukoll! Jien nghidlek li GonziPN jisthu l-mument li dhalna fl-ewropa ghax issa xi ftit jew wisq ikolhom jikxfu ghawwarhom!
   Dott Franco Debono; int sirt il-fonti ewlenija ta l-inews f,Malta: int ma tahbix u m’ghadnikx faham mimlul bhal dak il-mahmug u korrott ta A.G. li ghadna sallum ma nafux minnhu!!!!!!

 • maria magro
  Posted at 11:11h, 11 February

  Dear AG ,I can’t understand why you say that Daphne Caruana Galizia is known as Vladimir Luxuria the latter is a so well educated person and very respected in Italy and by the way she is much nicer as well.If both women had to compete in all aspects Luxuria would leave Daphne miles and miles behind.I think you are being too generous with Daphne comparing her with Luxuria.Anyway I wish you a nice day and all the health and happiness that one deserves!!

  • Edgar Apap
   Posted at 11:40h, 11 February

   If You Want To Fight Corruption Who Do You Call ? Franco Debono / Ghostbuster / If You Want To Expose The Mob Who Do You Call ? Franco Debono / Ghostbuster / If You Want Your Rights Who Do You Call ? Franco Debono / Ghostbuster / If You Want Transperancy Who Do You Call ? Franco Debono / Ghostbuster / If You Want Just Laws Who Do You Call ? Franco Debono / Ghostbuster /

   • Cynical intelligence
    Posted at 14:15h, 11 February

    Ghostbusters!!! There are many ghosts playing tricks with both parties!! Obviously we are now seeing the results of them being uncovered!!!

 • Doctor Who
  Posted at 11:10h, 11 February

  Allura ma tisuspettawx li Dan A.G jew Aust ,ma kellux min hu fuqu mieghaw ? la kien daqsek trankwill jixala ghal snin shah ,jaf li ra mistrieha …hmmm tinten hafna sewwa nahseb l-affari u ir ras li qed tinten nahseb kbira hafna ..ras akbar min ta xi karru tal karnival.

 • Corradino
  Posted at 11:04h, 11 February

  Sahhara bidwija tal bidnija …qed ixxomma ir riha tinten tal korruzzjoni ?
  ANZI INT DAPH CG, GHANDEK BICCA TA IMNIEHER F NOFS WICCEK BHAL DAK NISKANTA KIF MA IXXOMIEX MIL BIDNIJA .
  go and fix your nose again dear .

 • Corradino
  Posted at 11:01h, 11 February

  Paola Hill is awaiting for you dr.Arriva/heavy fuel oil !
  tik tok tik tik tok …bommmmmmmmmmmm

 • Corradino
  Posted at 11:00h, 11 February

  Corradino is awaiting dr.Arriva/heavy fuel oil !

 • Piff (A.G)
  Posted at 10:57h, 11 February

  PIFFFFFFFFFFFF x riha tinten seba pesti hemm tinxtamm kif inzilt sal monti ta marsaxlokk il bierah wistino Pio pippi . ir riha ta korruzzjoni tinxtamm mil monti tinten intiena ta l-ghageb .Qed ixommuwa hbieb ?

 • Burden Sharing
  Posted at 10:54h, 11 February

  Xmun busu, better pack your bags and book a flight ticket for the 10th of march to brusselles.
  following the historic landslide,mark my words, you will be Gonzipn’s next scapegoat .

 • Spiro the dragon
  Posted at 09:55h, 11 February

  ma kontx titkellem hekk sa ftit ilu blue titanium soldier, filfatt spiss imbutajni lili bi kliemek. aparti hekk jien kont wiehed milli blindly ivutajt lil simon fl elezjoni tal mep’s u vera bqajt dizapuntat bis sistemi li qieghed juza.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 21:51h, 11 February

   @spiro the dragon
   Bdaqsek ma jfissirs li dort xejn min dan nazzjonalist kont ghadni uniqpa imma ghandiiktar ispett lejn id dottore u bir ragun mhux ghax qabel ma kellix dejjem fahhart lispirtu li ghandu il mod li huza ma ogobnix biss, franco bniedem validissimu imma nahseb ghaggel u mhux ftit ghax li stenna kien ikun il mexxej il gdied

   • Belti sal ponta ta mniehri
    Posted at 23:45h, 11 February

    X’tilaq ras….jaqaw? U mur stahba

    • Blue titanium soldier
     Posted at 00:14h, 12 February

     Sorry can’t understand you ghax inthom it tfal tal belt ghandkhom lingua ghalikom qieskhom grieden tad dranag il vera jaqq

     • Spiro the dragon
      Posted at 09:15h, 12 February

      fully agree. kelma addattata hafna hija mandraggara.

     • Belti sal ponta ta mniehri
      Posted at 11:54h, 12 February

      Qatt ma kelli dubju li int tifhem xi haga. Mhux ser nipparagunak mal grieden, ghax ma jixirqilhomx imsieken. Dawk tkaxxkru mal-wied ma lanqas besqa xita. Jekk ma fhimtx din, allura…………. heq.

     • blue titanium soldier
      Posted at 21:16h, 12 February

      @belti sal ponta ta mniehri
      diga ghidlek jien lilek u nies qat ma kellhom xejn bhalek ma nikkalkulomx u khemm nixtieq li xi darba nigu wicc m bwicc ha taghmel kif jafu jaghmlu tal belt imorru jigru ghal shabhom, ara vera tider li int mil belt ghax il vera joker u vojt. looking forward biex all jlaqqana tinsiex malta zghira u hafna izghar milli qighed tahseb int

     • Belti sal ponta ta mniehri
      Posted at 23:46h, 12 February

      biex infakkrek biss ta . Taf li Dr. Gonzi mil Belt Valletta? U mela min xi wied, bis-sereni kif taghmel naqra xita. Kif qed inqabizililek………

 • [email protected]
  Posted at 08:50h, 11 February
 • X misthija
  Posted at 01:10h, 11 February

  Gonzi, Simon, Aust & Co, must be amusing the whole of the EU right now with their antics at trying not to get caught slipping in oil with their pants down.

  Waqqajtulna wiccna l art sinjuri.

 • Whistle-Blower Act
  Posted at 00:56h, 11 February

  Dear Dr. Debono.

  Hafna nies qed ihawwdu il-procedura ta’ proklama ma’ whistle-blower Act. Hemm xi differenza bejniethom u jekk hemm x’inhu il-vantaggi ta’ wahda fuq l-ohra ? F’Whistle-Blower Act min ghandu l-awtorita li jiddeciedi jekk bniedem ghandux jinghata l-protezzjoni taht l-att jew le ? Hemm xi periklu li dan l-Att jista jsir xi abbuz minnu ?

  Nispera li dawn il-punti jigu ccarati darba ghal dejjem. Forsi ttella xi blog tispjega x’jinvolvi Whistle-Blower’s Act minghajr ma nidhlu f’hafna teknika zejda.

  Grazzi hafna u sahha.

 • Tony Farrugia
  Posted at 00:39h, 11 February

  Prosit talli irnexxielek iggib dan id dritt fundamentali f’pajjizna.

  Waqt li haddiehor fuq blog viljakk u mahmug qed jghajjar u jghattan lin nies ghax kellhom cancer u ghaldaqstant skond bin il blogger bla principju u hadra dan m’ghandux post fil politika u ma ghandux kontribut x’jaghti.

  Ara haddiehor li gie minn brussels go aquarium u baqa go fih dak tajjeb u bravu ghandu dritt! DCG hasset il bzonn li fil posts taghha tghidilna li la darba tidhol fil politika m’ghandekx dritt ghal hajja privati u li m’ghandux ikollu sigrieti privati il politiku.

  B’dan l’argument ghax ma tghidx lil busuttil jghidilna daqxejn dwar il hajja personali tieghu. Nahseb illi ghandu stejjer iteressanti ukoll xi jghidilna!!!!
  Tal misthija li tfegg f’attakk feroci kontra bniedem dan kollu ghax kien marid bil kancer. Bla qalb, bla rispett u bla kuxjenza! Missha verament tisthi.

  Prosit dr.Debono talli waqaftilhom lil dawn in nies u ftaht ghajnejn in nies. Grazzi tassew

 • Vigilant
  Posted at 00:32h, 11 February

  Oh what inconceivable malice this filth bag DCG contains.
  From DCG blog “So now Malta’s future lies in the hands of a 65-year-old cancer patient”
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/02/oh-so-now-any-old-mep-can-negotiate-on-the-eu-budget-for-malta/
  And, Gonzi tal valuri did not want to condemn the hateful vomit she blurts out!
  Gonzi told us “Do not judge me on what I say but judge me in what I do”. Oh sure, he values the vindictive and the corrupt.
  Dear Gonzi, no matter how many times you receive Holy Communion, at this rate your place in the next world will be next to your beloved uncle! (Barbequed)
  You see, the Lord of Justice does not look at our face, but at what is in our hearts!

  “In order to rally people, governments need enemies. They want us to be afraid, to hate, so we will rally behind them. And if they do not have a real enemy, they will invent one in order to mobilize us.”
  T N H

  • Rieha tintenn!
   Posted at 15:14h, 11 February

   Hemm zewgt metodi ta evil li zokk imdewwed jista jaghmel: wiehed h.xa lil Malta spiritwalment u ruhu ghadha iddur mal-galassji l-aktar imbeghda ghax hadd ma iridu; u l-iehor se jibqa maghruf ghal hdura u l-gideb through is-sahhara: u li h.xa lil Malta bil-kurruzzjoni impestata u issa maghruf li gab lil Maltin idejhom wahda quddiem u l-ohra wara ghax anke l-werqa tad-dielja li kielu!
   Barra minnhekk l-muntanji ta dejn li wikkielna -biex min ghalih ara kemm hloqt gid,- ma huma xejn ghajr habel madwar l-ghonq it-tfal taghna li ftit ftit se jifgaw fih!

   • ninnu
    Posted at 00:00h, 12 February

    Rieha tinten …………….jaqbel li dik l’id li qed izzomm wara tiqba hekk sa wara id 9 ta Marzu biex tevita aktar intiena.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 22:53h, 10 February

  Franco tista` tfiehem lin-nies ta` hawn gew li sa issa rajna biss Aust u AG fl-emails.Kif hafna waslu ghall konkluzzjoni li Aust u AG qed jirreferu ghal Austin Gatt jien ma nafx.

  • Zoltan
   Posted at 23:13h, 10 February

   Jista’ jkun li George Farrugia kien qieghed jixtri z-zejt ghall-Australia jew inkella kien se jkellmilhom ‘l-Attorney-General fuq xi kawza l-Qorti. Forsi kienu interessati jparttu z-zejt ghal xi Austin Morris antika. Jew kien se jsellmilhom ghal Auntie Gerit. Le, ghandek ragun, Demm Nazzjonalist, ma nafx ghalfejn kull min m’huwiex Nazzjonalist qieghed ihalli l-immaginazzjoni tigri bih dwar dawk l-ittri misterjuzi “Aust” u “A.G.”.

   • Alexander d. Great
    Posted at 00:59h, 11 February

    Fl emails, rajna ”AG” , ”AUST” – u ”MINISTRU”.

    Nafu ukoll li il pulizija , ghal MINISTRU AUSTIN GATT baghtet ghal interrogazzjoni u mhux ghal ALEXANDER the GREAT.

    Il-konkluzjonijiet , qed taghmilhom bhalissa MALTA KOLLHA u mhux in-nies TA’ HAWN GEW BISS.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:23h, 11 February

   Ruhi, DEMM, how did you reach the conclusion that they are not!! Do you have any suggestions of whom your great deductive mind would indicate them to be???

  • Edgar Apap
   Posted at 09:24h, 11 February

   Dr Debono Its Wonderfull News That You Are Counsel For Mr George Farrugia . Go Get A.G. , Who Ever He Might Be . Show Us , The True Nationalists # Not Gonzi Pn # That Our Once Great Party Was Hijaked By The Corrupt Mob Of Gonzi Pn . Is-Sewwa Jirbah Zgur . Amen .

  • Min jobzoq l'fuq tinzel fuqu!
   Posted at 10:17h, 11 February

   10 ta Frar hija l-gurnata meta San Pawl gie Malta u probabli tista tkun l-gurnata meta l-kiesah li m’hawnx bhalu ikollu jiehu dak li haqqu ghalkemm ipprova jahbi?

  • Le ghac-censura.
   Posted at 10:20h, 11 February

   Il-kummenti tat-TOM fuq l-korruzzjoni nixfu! Ghala tghid? Hemm xi hadd li l-free speech li tant ihobb jiftahar bih mhux jghogbu?

  • Anzjan
   Posted at 11:21h, 11 February

   Demm Nazzjonalist: Semplici hafna it-twegiba ghalik. Ghax Austin Gatt hu l-uniku bniedem li jgib dawk l-inizjali u li b’xi mod kien imdahhal b’din il-balbuljata.

   • Demm Nazzjonalist
    Posted at 18:51h, 11 February

    Mela ma tafhux kemm trid provi konkreti l-pulizija biex tressaq in-nies il-qorti.

    • Malteser
     Posted at 22:00h, 11 February

     appunto l-proklama!

 • Cutie pie
  Posted at 22:47h, 10 February
 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 22:39h, 10 February

  After today’s damning emails , Dr Lawrence Gonzi is duty-bound to make a statement to inform the people. especially the Nazzjonalisti ittesserati as to the OFFICIAL status Dr AUSTin Gatt still occupies , both as a caretaker minister and as the head of the PN’s electoral campaign.

  If one has to go down , one might as well do it in style , courage and self-respect .

 • "Hi Tancred, Will meet Aust @ 13.30
  Posted at 22:22h, 10 February

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130210-iskandlu-ta-ejt-laqg-at-ma-minstru-ma

  “Hi Tancred, Will meet AUST @ 13.30, can i c u after?”

  DIN MHUX ”ALLEGAZZJONI ”, IMMA FATT.

  Is AUST still a minister of the present caretaker government and spearheading the GGONZIPN’s electoral campaign?

  AS A CARD-HOLDING NAZZJONALIST , I DEMAND TO KNOW.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:25h, 11 February

   As a Maltese taxpayer, I have the DIVINE right to know. Gonzi, Simon and Austin I oblige you to explain.

 • Muffin
  Posted at 22:16h, 10 February

  Will Simon Busuttil now be appearing on TV ,shedding crocodile tears for the plight of poor Anglu Farrugia whilt waving copies of the Times interview of last week with pics of the man in sympathy?

  Dr Franco , can we have back that wicc-ta -emur- thread back……..please?

  HAHAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 • Bidwi
  Posted at 21:58h, 10 February

  Dahphney you witch ,your nose is that of a man and your a** that of a hippo .
  go and get them fixed !

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:26h, 11 February

   You forgot to “praise” a lot of other body parts (Yack!!!!) and mental (????) characteristics.

  • venator
   Posted at 11:16h, 11 February

   ………oh come on Bidwi, who needs looks when she’s got the brains?

   Personification of the phrase , “looks that kill” literally

   🙂

   Issa nispera li Dr Debono ma jiehux ghalih ghax qed niccajta fuq l-isposina. BTW how’s it getting along and does she really like it that much up the……?

 • Jolly Joker
  Posted at 21:57h, 10 February

  Anyone heard just now Joe Demicoli’s song on ”good looking women” like Kate and Michelle, and made a partiocular reference to the ”Sahhara Tal Bidnija?”
  PRICELESS.

 • Red Ruby
  Posted at 21:56h, 10 February

  You had to protest for this human right!!
  How can we forget what you did!!
  Ignore stupid comments!
  Those who call you stupid names and say idiot things, really show how worried they are, as the Oligarchy is crumbling down and truth is coming out!!

 • Bidwi
  Posted at 21:56h, 10 February

  DAPHNEY CG …. you cannot even go to a restaurant sit down and order a meal ! ha ha ha ha believe me ,you and who ever sits with you better loves toilet water ! ha ha ha you made so many enemies from both parties ! bye you ugly cun*
  my god you witch go and visit a plastic surgeon ! you transgender miserable fuc* . all malta hates you !

  • Spiro the dragon
   Posted at 09:21h, 11 February

   lol ma ghandi l ebda simpatja lejn DCG, imma madonna tghajtni kedda biex nifhem xi trid tghid f dal paragraph

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:29h, 11 February

   Don’t forget the Gozitanos and Kemmuna dwellers. I would also add a sprinkling of Americans, Canadians, Australians and Brits, and not necessarily all of Maltese extraction.

 • A.G
  Posted at 21:49h, 10 February

  niskanta kiff is sahhara tal bidnija (BIG NOSE DAPHNEY ) AKA vladimir luxuria ghada ma qabdet tikteb xejn fuq dawk l-emails kollha li zvelat times of malta .com illum . Ja Sahhara wicc ta ragel ikrah,mur ara li kien hemm imqar xamma ta qattus laburist imdahhal kemm qed tobzoq valenu e ? a wicc ta ragel mur erga irranga dak l-imnieher kbir li tara quddiem wiccek kull meta thares fil mera ,a ndannata ilek ma dgarulu xi erba platti lil dak il k***u* p**c* tal bidnija ?

  • SHAME ON YOU GONZIPN!
   Posted at 21:55h, 10 February

   Il-HANZIRA TAL- BIDNIJA MINFLOK QED TINFEXX F ATTAKK FUQ LOUIS GRECH FUQ DAK IL- MIZBLA TA[ BLOG LI GHANDHA.

   @LOUIS GRECH;
   YOU HAVE MY TOTAL SOLIDARITY AND PRAYERS FOR YOUR FULL RECOVERY AND REST ASSURED THAT YOU WILL GET MY NUMBER ONE VOTE AS YOU ARE CONTESTING IN MY DISTRICT.

  • Franco Debono
   Posted at 22:12h, 10 February

   moderation please .. .

   • SHAME ON YOU GONZIPN!
    Posted at 22:44h, 10 February

    Sorry Doc.

    • Gvern Korrott
     Posted at 23:14h, 10 February

     kemm hu helu anki apolegija talab, dan huwa il vera ghaqda li hemm bzonn li jkollna fdan il pajjiz. taqawx al livell taghha

     • don camillu
      Posted at 08:51h, 11 February

      Korrott int li qed tinheba wara dak in-nom de plume.

     • Spiro the dragon
      Posted at 14:03h, 12 February

      int wara xix qed tinheba habib don camillu????

      Ifhimni hnizrijit saru min taht z zewg partiti, din d darba ma tistax tghid li hawn xi trasparenza, ta min nitghallmu f dil bicca gzira li ma narawx l affarijit mil lenti taghna

    • Spiro the dragon
     Posted at 09:44h, 11 February

     Tpaxxuwix jahasra, dak l mara se tispara bil mibgheda ghal poplu kollu, ma ndunajtux li tobzoq l mibgheda ghal kulhadd irrelevanti x opinjoni politika ghandu. ma tahmela l hadd u jien konvint li lanqas lila nnifisa ma tahmel.

     Tidhlux fis site taghha, Think Positive, Act Positively and you will have the positive energy that she will never have.

     Jekk ghandu xi haga Louis li ma tafx xi jigifieri Daphne hija l umilta, kemm hu pregju sabih. Lllum l gurnata ma ghadnix nara mpossibli li nara l PL fil gvern. Dawn n nies irnexxilom iqajmu partit mil mewt, partit li kien ipersista li jimxi b nies li ma kienux kwalifikati biex imexxu partit anke jekk fl skola huma genji.

     Kien hemm mumenti meta smajt l leader u membri ohra jitkelmu u jistidnu lil kull persuna li tixtieq tikontribwixxi ghal pajjiz li tinghaqad mal PL. rajt l kwistjoni ta Anglu u tghallimt, ghidt ara daqxejn, minflok sar irrelavanti, baqaw jghdiu li ghandu x jofri avolja bl statement li ghamel seta amel l hsara. xorta l leader ma kienx arroganti meighu, anzi Tony Abela qal li fl istess sitwazjoni kien jamel l istess.

     J alla dal pajjiz johrog mil kultura tal partigjanizmu u tinzera l kultura tal pajjiz u mhux tal but.

     Ma nistax ma nghalaqx billi nghid prosit kbira lil Franco, dan l bniedem qieghed ikun vitali ghar rivoluzjoni ta malta.

   • ninnu
    Posted at 00:17h, 12 February

    Tpaxxa Franco bl’orgja ta hdura kontra il-partit Nazzjonalista,dak li tant habbejt u li kont parti minnu sa l-ahhar granet li kien fil gvern.!!

    • Pitirross
     Posted at 16:11h, 21 February

     qabbiztli d-dmugh…………….!!!!!!!!!!!!!!!

 • Pauline
  Posted at 21:48h, 10 February

  Legal assistance for arrested persons.Are you sure that that is a human right?Where did you get that from Dr.Debono.

  • Red Ruby
   Posted at 22:01h, 10 February

   Pauline,
   What if you happen to be in the wrong place and at the wrong time and you end up arrested……don’t you deserve legal assistance???? Come on ta’ rraguna!!

   • Pauline
    Posted at 22:12h, 10 February

    @Red Ruby, I only asked whether that was a human right and where Dr Debono got that from.

    • Red Ruby
     Posted at 22:21h, 10 February

     I consider this as a human right.
     I don’t even dare to picture myself in an unfortunate situation, on my own and not assisted by my lawyer!!

 • blue titanium soldier
  Posted at 21:48h, 10 February

  @ Dr. Franco Debono
  10th March will be a special day for the majority of Malta. When it comes to yuor feelings if labour win the election it would be a natural triumph for you as you would have been proven right that Gonzi has fled his followers but on the other hand if P.N. win the election what would your reactions be? Have you ever thought about it because that could really influence who you are going to vote to, don’t forget every vote counts and we all recognise the work you have done as a member of parlament

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:31h, 11 February

   Blue, that hypothesis will never be realised.

   • blue titanium soldier
    Posted at 19:06h, 11 February

    time will tell

    • BETTER FUTURE
     Posted at 10:24h, 12 February

     I can’t wait!!!!!

 • A.G
  Posted at 21:44h, 10 February

  nispera li l-assi kollha ta dawn il qatta hallenin jigu likwidati u mroda l-ura l-enemalta halli jibda jithallas id dejn akkumulat min dawn il mafjuzi .

 • SHAME ON YOU GONZIPN!
  Posted at 21:38h, 10 February

  X GHARUKAZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ISTHI JA HANZIRA INDANNATTA!

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/02/oh-so-now-any-old-mep-can-negotiate-on-the-eu-budget-for-malta/

  B DAWN IL HNIZRIJIET IRID JERGA JITLA IL GONZIPN?????

 • DonQuixot
  Posted at 21:36h, 10 February

  Just sod off.

  Continue making a living from other people’s misery.

  Irrelevance cannot ever be reversed.

  Just tone down your barking. It is annoying even though at the vast wilderness.

  • blue titanium soldier
   Posted at 21:54h, 10 February

   @donquixot
   we surely have the same political believes and we both hope that our party will win the next election, we where always raised as nationalists to use the power of persuasion which is our best tool but sorry to disagree with you, you aren’t using this tool correctly, as a nationalist I believe that franco’s natural place is in our party time heels all wounds and we should just wait and see