Almond Blossoms everywhere

Almond Blossoms everywhere

This is the time of the year when almonds are in full bloom.

On a beatiful day like today one can enjoy the marvellous sights of almond trees covered in silk white flowers.

As far back as I can remember I have been attracted to the mysterious and fascinating  beuaty of the almond blossoms, and the radiating beauty of the almond trees in full bloom. A truly enchanting sight. 

 That is why my Haiku anthology is entitled ‘Almond Blossoms’

http://www.francodebono.com/2012/11/29/haiku-3/

 

249 Comments
 • Bidnija sahhara ugly transvestite
  Posted at 10:37h, 17 March

  Fejn hi is sahhara bhalissa ? jaqaw harbet fejn dak l-ikrah binja l-ingilterra ? xi flus dahhlet il kumpanija ta dak il bicca avucat zewgek ? u dak in nofs bniedem IL BOCCA ABC ?

 • Beppe wicc ta Ahdar
  Posted at 10:34h, 17 March

  Dak x wicc ta ahdar ghandhu dak il haga kerha Beppe ? u x jaf Austin pio fuq il familja tieghu tghid hux Beppe ? kulhadd jaf li int itijilhu l-arja lil dak il wicc ta zring Austin . Beppe what does Aust Pio know about Daddy ?

 • bd
  Posted at 20:48h, 03 March

  Isn t it weird that for the second weekend the bir id deheb bov atm is left out of money?

  • dawra b'rotta
   Posted at 01:51h, 05 March

   Pawlu Borg Olivier int tahseb li Ghax andek warrant ta avukat int untouchable ?

   Kun ghaf li Malta Ghana hafna skrapan imma itajbin todom fuq I’d wahda.

   Kunjomok qalak ftit imma int tfajt Kunjomok il bahar.

   Il hobz tieh il min jaf jamlu Kermit.

 • Vigilant
  Posted at 16:48h, 26 February

  Hi Franco not withstanding you were branded irrelevant by by Pharisee Gonzi, you are still mentioned as point of reference here, there and everywhere 🙂
  http://www.maltatoday.com.mt/en/blogsdetails/blogs/Choke-on-your-hypocrisy

  Your ‘antics’ even inspired a play at the Manoel 🙂
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130217/arts-entertainment/Topical-political-satire-at-the-Manoel.458182

  And Prosit for what you’ve done so far!

 • manicasax
  Posted at 22:48h, 25 February

  Mela ghamilt il folowers tal blog tighek irrelevanti issa Dot.Ghax ilna hafna ma nisimu min ghandek……..jew busy fuq iz zejt…ghax iz zejt kollox fid dinja..hu mid Dubaj

 • My Voice
  Posted at 22:27h, 25 February

  Dawn spinjaw erba stejjer u ser jibqghu sejrin bihom jekk hemm bzonn ghaxar darbiet kuljum kull cans li jkollhom specjalment fejn jaraw kamera jew gurnalist quddiemhom.
  Hekk dejjem hadmu dawn in nies u din hi il filiosofija taghhom, dak li hadem il bierah jahdem illum. Jibqghu ttambru sakemm fl ahhar jithollok d dubju fl integreta tal-persuna li qed jattakkaw.

  By the way Dr. Simon x’miinu? Tghid indunaw li anqas ma jidher u jsemma lehnu anqas hemm bzonn ta’ damage control, mimhabba l-biza’ ta’ xi cucata ohra li jaf johrog biha hu.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 00:46h, 26 February

   @my voice
   Nahseb qighed titfixkel, ghall Conrad Mizzi qighed tirreferi ux?

   • Blue titanium soldier
    Posted at 00:49h, 26 February

    U bil haq xgaralu miskin Tony taghkom il bierah kemm telaq kmieni mil Mqabba?

    • Pitirross
     Posted at 23:15h, 04 March

     ghax qabdu pipi bhal austin taghkom u ma setax jissaporti! kollox trid tkun taf

 • Toni tal l-aptu
  Posted at 21:20h, 25 February

  Qed jghidu li il minstru Toni clock Fenech qed jaqla il grazzji daqs kemm iregalawlu slaleb u laptijiet.

 • Airmalta
  Posted at 20:41h, 25 February

  Ghall li jista jkun il qarnita li kielet lil AirMalta mhux xi haga simili li kielet lil Enemalta ? nghidu ahna jaqaw hemm xi balla AGENTI imdahhlin f ceru sections ta Airmalta?

 • konfuz
  Posted at 19:01h, 25 February

  X’minnek Dottore mela abbandunajtna?

 • VOX POPULI VOX DEI
  Posted at 15:39h, 25 February

  Il- Partit GONZIPN , , JURI SFIDUCJA TOTALI FIS-SISTEMI BANKARJI TA PAJJIZNA, settur li jimpjega eluf kbar ta haddiema u li hu is-sinsla tas-settur finanzjarju tal pajjiz.

  Dan urieh bl aktar mod sfaccat ,meta issellef min ghand ZAREN VASSALLO, li safejn nafu ahna , ma ghandu l ebda bank tieghu.

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130225/elections-news/vassallo-loan-to-pn-was-a-commercial-transaction-gonzi.459078

  Il- mistoqsijiet li il Maltin qed jaghmlu huma dawn ;

  IL -GHALA , IL-PARTIT NAZZJONALISTA MA UZAX IL -LOAN FACILITIES TAL- BANEK LOKALI?

  FORSI MA JAVDAWX IL -BANEK LOKALI GHAL XI RAGUNI LI AHNA MA NAFUX?

  FORSI IL BANEK TALBULHOM SECURITIES LI IL PARTIT MA KELLUX?

  X-RATI TA IMGHAX QED IHALLSU LIL ZAREN VASSALLO TAL -LOAN LI APPROVALHOM?

  F’gieh it-trasparenza, mhux ahjar jekk il-GONZIPN jippublika fil-press , kopja tal kuntratt ta’ self bejn il-partit u Zaren Vassallo WAQT LI JAGHMLU STATEMENT LI GHANDHOM KULL FIDUCJA FIS-SETTUR BANKARJU HALLI IN-NIES ISERRHU RASHOM?

 • Clinton
  Posted at 13:53h, 25 February

  As a voter I demand that random drug tests be carried out on all election candidates in the light of the news that cocaine was found in MEP’s toilets: http://euobserver.com/political/19587

  • blue titanium soldier
   Posted at 15:05h, 25 February

   I agree 100% and i’m also eager to see the results believe me we would all be very very surprised. In my opinion this is more important than “party financing” then when we clear the drug screening we can proceed to the party financing.

 • Haven Kerry
  Posted at 13:51h, 25 February

  I think this interesting piece of news: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4685693.stm
  should be seen in the light of the comments being left here: http://politikant2013.blogspot.com/2013/02/ivvota-kontra-id-divorzju.html

 • NINU IZ ZURRIEQI
  Posted at 13:46h, 25 February
  • Red Ruby
   Posted at 14:08h, 25 February

   Nin,
   Hallejtni bla kliem!!!

 • Viva Malta
  Posted at 12:50h, 25 February

  Smajtuha ta l ahhar tas sindku ta birkirkara Michael Fenech Adami ,kif falla kunsill .GHamel miljun ewro dejn .Issa il karkarizi irrapurtawh lill OLAF tal unjoni ewropea .Mhux ta b xejn qatt ma jsir xejn go dan ir rahal .Miskin min se jitla warajh ghax lewwel irid ihallas id dejn qabel ma ijbda jaghmel xi haga .Mhux ta bxejn it toroq imfarrkin u hawn telqa nobis .

 • Cassa
  Posted at 11:05h, 25 February

  Prostituta fil-kazin tal PN tal Gzira fuq il youtube.
  Qahba fiha daqs bowzer taqbez fuq wiehed. Jaqq!!
  Nahseb wiehed facli jivverifika jekk il post hux minnu tal-Gzira. Il-kamra tidher sew.

 • MonaLiza
  Posted at 09:59h, 25 February

  Dr. Debono was he screened before being accepted as a candidate and waht is his hold on Gonzi ? : http://politikant2013.blogspot.com/2013/02/ivvota-kontra-id-divorzju.html

 • L-arlogg tieni parti
  Posted at 03:18h, 25 February

  GHAND TAL-GROCER

  TLETT NISA TA WICCHOM BLU ILTAQGHU BHAS-SOLTU GHAND TAL-GROCER U BDEW IQASQSU BEJNIETHOM….

  –Rajta dik ix-xifajk marret tizzattat u tghatu arlogg hej lil Tony taghna

  — u kemm hu guztuz hux/

  —veru ta…jien nzomm ritratt tieghu taparsi tal-elezjoni daqs kemm niffansjah

  —mela jien kelli glieda mar-ragel ghax qabadni nbus l-ittratt tieghu imma hlista ghax inzerta anke hu jammirah,

  –u dik x’riedet tghatih arlogg tal-lira, kemm hasbitu tan-nejk lil Tony taghna

  –u hu ta Cuc li hu hadu tafx? imma ghax pulit ghax kieku jien kont nghidliha biex idahhlu fejn tixtieq hi.

  —u smajtha din ..kien hemm ohra qisa soru u tghatu labtu…. x’kull wahda ukoll…

  —eh dik taf min hi int? Dik Doris li telaqgha r-ragel ,il-hin kollu tredden kif ser tiddendel ma xi wiehed

  –allura labtu tghatu purcinella

  –eh taf ghalfejn biex idendilulu mghonqu hi u tecitah xi naqra, ja qahba li hi.

  –min dejjem ma tahmilhiex int lil Doris ghax fuq ruha iktar minnek

  –iva issa nghidlek x’ser nghamel, ghandi salib tal-filugranu u immur u nghatihulu halli nifqahha lil Doris..

  —-hi kemm tghir int tafx? jien nini nini nghatih xi haga, jekk irid jigi hu u jfaqqali xi haga …..sahha nghatih il-vot mhux bizzejjed … imbghad jekk irid aktar ifittex lil Gorg taz-zejt..

  fl-ahhar il-grocer infaqa jisma

  –isma ja qabda seksika….intom ser iddumu fin-nofs hemm imlejtuli hanut…lilek erfajtlek nofs tuzzana lumi, lil ta hdejk ghandi banana ghax naf li thobba u lilek erfajtlek naqra ta zunnarija ghax ilek toqrob ghaliha ukoll

  __kemm hu kiesah dan hux x’jahseb li hu….mur gibu guztuz daqs Tony Taghna kemm jiffanfra kieku?

  —isma ghada mmorru l-meeting u nfittxuh lil Tony taghna halli nuruhom lil tal-homor ja hamalli li huma…

 • TONIO FIGURA DI MERDA
  Posted at 01:42h, 25 February

  jekk jien inkun xoghol dik il-gurnata li jitfaw lil p.b.o il-habs ic-cwievett ta cella nitfahom il-bahar. u mhux p.b.o biss irid imur il-habs hemm shabu UKOLL. kif dan l-arlogg hadd ma rah jien cert li jiswa 5.000 euro. imsomma tonio fenech taghna ir-rebha zgur. u dak l-arlogg taghna lkoll. dr.franco say hello to your family & vote labour.

 • FED UP WITH PN
  Posted at 00:17h, 25 February

  http://www.mepa.org.mt/news-details?id=851
  ”CONCESSION FOR MINOR DEVELOPMENT IRREGULARITIES”

  The so called ”concessions” announced with pomp by GonziPN are nothing short of yet more meaningless gobbledegook and burocracy with the prime aim of gaining votes for the GonziPN , more money for MEPA and little else. People interested in these concessions end up being obliged to spend even more money in professional fees and MEPA fees for the same sort of hassle they have already gone through for years anyway without acheiving anything but an empty pocket and stress.

  WHO DO YOU THINK YOU ARE KIDDING MR MEPA MINISTER DEMARCO?

 • Pawlu l-fidil
  Posted at 22:49h, 24 February

  Imissu jisthi min bhal PBO ma jkunx jaf x’qed jigri fil-kazini tal PN.
  Ghaliex ma kontx taf li il Mosta kienet tigri d-droga.
  Min irraporta tant ma jafdakx li flok lilek informa lil pulizija.

  Lil Toni il-kummisarju qallu car u tond li ma kienx hemm kaz.
  Fil kaz tal club PN Mosta il-pulizija tellghat 5 il-qorti.

  PBO int imissek tirrizenja.

  • bulldog
   Posted at 01:21h, 25 February

   U hemm minnom ghadu barra fuq plegg u hemm wiehed minnom ghandu bar u hemm ghajdut li ghadu jqassam id-droga, inqabad ix xemxijja jew San Pawl il bahar fuq traffikar ta droga, jghamel li jried ghax nazzjonalist, missieru kellu l bar ta fluer de lys tal PN . Hekk sew ghidlu lil PBO

   • blue titanium soldier
    Posted at 20:19h, 25 February

    correction ghadu ghandu il bar ta fleur de lys u il missier xandu xjaqsam mat tifel, ma noqodux nilaqbuwa tad dojoq kulhad jaf li id droga anka fparty tla mamudijja tista issiba imma public figure head bhal tony abela ghandu jirraporta iva jekk ikun jaff bid droga, jien ,int u cikku u il poplu umbat namlu skont il kuxjenza. kemm biex niccara loppinjoni tieghi JALLA KULL MIN JAQLA LGHIXIN TIEGHU BID DROGA JINSTEHET HU, ULIEDU U LARBLU TAR RAZZA TIEGHU KOLLHA u nies bhal dawn ma jisthoqilhomx lebda hniena huma min huma u ta kwalunkwa kulur. nahseb kull min ghandu it tfal jahsiba bhali

    • bulldog
     Posted at 23:42h, 25 February

     Insaqsiek titanium bluemoon ghaliex mela t-tifel tal barman li semmejt ghadu barra meta ghandu daqshekk kazijiet kontra tieghu meta haddiehor li kien mieghu diga nqatatlu bil qorti ta hati.

     • blue titanium soldier
      Posted at 22:37h, 26 February

      ghall min qighed tghid kien mijaw / is suldat ghax dak barra ukoll qighed? tibzax nazzjonalist jew labour hu xinhu flahhar tasal tieghu ukoll, kif ghidlek mghandi lebda hniena ghal dak ix xoghol

 • Austin the fat cat
  Posted at 21:20h, 24 February

  ara veru hawn guh fil pajjiz ta biex anke bicca arlogg tixtri ministru ! mhux ta bxejn taht dan il gvern anke il gudikatura tixtrija bix xejn.

 • Austin the fat cat
  Posted at 21:18h, 24 February

  isma fejn stahba austin din il gimgha ? miskin aust ilhom ma jifremjawk hi ,jahasra qaddis bhalek ! lilek ituk xi salib jew laptu bhal toni ta l-arloggi ?

 • PBO ( il pastizz )
  Posted at 21:12h, 24 February

  A pawlu il pastizz ma tarax li int l-anqas int denju biex tnaddaf izz arbu ta xi hadd tal calibru ta JM ? int qed hemm ghax il PN hekk,sempliciment ghal kuljomok mhux grazzi ghal meritokrazija u itlob skuza publika lil Dr.Mallia tall ipruvajt thammeg bniedem nhal dak. isthi jhekk taf rebus taht il pN li sammar lil maltin kollha u tiprova twaddab id dawl fuq haddiehor ghax your people are in deep shit . MUR ERGA KOMPLI IR RAQDA A PASTIZZ MEDJOKRU .

 • J. Mifsud
  Posted at 17:50h, 24 February

  Dalghodu harget l-ahbar li Nazzareno Vassallo, skont PBO, sellef lill-PN 250,000 Euro.

  Nistaqsi: Dan is-self hemm xi imghax marbut mieghu?

  Jekk iva: Allura ma’ kienx ikun ahjar li s-self sar mall-wiehed mill-banek lokali?
  Hekk il-PN ma’ jhossu obbligat lejn hadd.

  Jekk le : Ma’ jhossx il-PN li hemm il-periklu li hadd ma’ itik xejn ghalxejn?

  Illum, aktar minn qatt qabel, nemmen bis-shih li l-pajjiz ghandu bzonn, kmieni kemm jista’ jkun, il-ligi tal-finanzjament tal-partiti.

  Dr Franco, j’Alla l-PL izomm kelmtu li din il-ligi ssehh, u jekk ikun fit-tmexxija jiehdok ‘on board’ biex titwettaq din il-ligi.

 • Uti, non Abuti
  Posted at 17:31h, 24 February

  Dr. Franco
  We hope that you you are fit and well. Just drop us a line, we are missing you so much!!!

 • Morpheus
  Posted at 15:12h, 24 February

  Xi hadd qalli li la PBO jintefgha l-habs sejjer ikollu jibdel ismu minn Pawlu Borg Olivier ghal Pawlu Bend Over. parir wiehed intih jien biex meta jkun qieghed jiehu shower il-habs u taqghalu is-sapuna ma jigboriex.
  Min irid jitkellem ukoll jekk qatt kien hawn kretin fil-politika Maltija zgur huwa Pawlu Borg Olivier.

  • Spiro the dragon
   Posted at 20:20h, 24 February

   Kretin kumpliment ghal dak n nullita. Kemm ilu fil kariga li ghandu hlief auto goals Ma ghamilx.

 • Frosta
  Posted at 14:38h, 24 February

  GVERN TAR-RECORDS BHALL MA JGHID GONZI JEW GVERN GHAMI U TRUX U IL-POPLU JHALLAS?? Fejn kont Gonz daz zmien kollhu, alla hares ma kienitx il-Malta today biex issir taf x-ghandek ghaddej ma saqajk ??

  L-ahhar ahbarijjiet illum fuq il-malta today,issa anke il-kummissarju tal pulizzijja ma kienx jaf qabel harget fil-gazzetta,TA XIEX QEGHEDIN JITHALSU DAWN IN NIES??

  1.Nazzareno Vassallo loaned €250,000 to PN – Borg Olivier confirms
  PN secretary-general who sued MaltaToday over report of €250,000 donation from Vassallo subsidiary, confirms the PN donor ‘loaned’ the amount.

  2.Head of Security Service to face criminal charges after MaltaToday probe
  Rizzo said he was not aware that Scicluna had been involved in the accident until MaltaToday raised the incident.

  3.Ninu Zammit expected to testify on alleged Delimara commissions
  Cutajar was recorded saying that when he was awarded the excavation contracts for the old Delimara Power Station, he transferred commissions to Emanuel Zammit into a bank account in Jersey

  4.Enemalta oil scandal | Ship purchases under investigation
  However, after MOBC backed out of the deal, the ship was purchased by another company, controlled by Portelli and Cassar, for USD600,000, only to be leased back to the MOBC for USD3,000 a day, at the expense of taxpayers.

  Mela sa issa smajna bil-kontijjiet fl-Isvizzera u Jersey jien nahseb li irridu nisimghu ukoll b-kontijjiet fl-Isle Of Man u il-Bahamas meta taghddi il-ligi tal wistle blower,X_TAHSBU??

  PAJJIZ JINTEN SEGHBA PESTI,DAN TACCETTAH L-EWROPA JEW HUMA MAHMUGIN IZJED MINNHA??

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:39h, 25 February

   ONLY GOD KNOWS WHAT WILL BE EXPOSED ONCE THE WHISTLE BLOWERS BILL IS ENACTED. KURAGG HBIEB, GET READY TO TELL ALL!!

 • Bennej
  Posted at 14:15h, 24 February

  Smajt li ha jinqala x xoghol tal bini kif jitla PL. Ha jinbena habs daqs dinja ghax li hemm l anqas jesahhom.

  • Red Ruby
   Posted at 20:29h, 24 February

   U mhux talli hekk Bennej, talli jigi ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea!!

 • Naughty boy
  Posted at 13:39h, 24 February

  Flash news Tonio Fenech qal li gieli jtuh xi LABTU jew xi SALIB rigal.Salib ghandna lilu u labtijiet huma dawk in-nisa li jghid li jiffansjawh….ara x’faqar ta argumenti minn ministru li gew afdati il-finanzji ta pajjizna.How low can you go Mr.Minister!!!

 • J. Mifsud
  Posted at 13:06h, 24 February

  Inheggeg lil kulhadd jaqra l-artiklu ta’ Saviour Balzan fil-Malta Today t’allum.
  Fiha x’tomghod ghal kull min ghandu mohh u minghajr ghamad politiku partiggan.

  Kellna bzonn imqar zewg gurnalisti nvestigattivi bil-ba.d bhalu forsi Malta titnaddaf minn dan il-hmieg politiku darba ghal dejjem.

  Nispera li jekk hemm aktar hmieg u aktar min jissemma’, il-poplu jkun jaf qabel l-elezzjoni.

 • TONIO FIGURA DI MERDA
  Posted at 12:22h, 24 February

  pawlu borg olovier qieghad jitkellem dalghodu fuq id-droga rega qabada. jien manafx kif ma jisthiex mill-poplu tal-misthija ta’vera. nahseb ahjar jalaq halqu fuq droga ghax il-pn ma jistax jitkellem. pawlu il-poplu il-habs irid jarak nasigurak.

  • bulldog
   Posted at 01:30h, 25 February

   Issa ohra ta Tonio hallat kumpanija ma ohra ghax propja kumpanijja ta Farrugia li kienet tghamel trasferimenti ta finanzi tal commissions fil bank Svizzeru kienet AiKon mhux Aikon LTd , jigifieri Tonio ta malafama lil tlett diretturi ta kumpanijja barra li mmalafama lil Manwel Mallia u biex tghaxxaqa anki Pawlu Borg Olivier ta malafama fuq Dr. Manwel Mallia li mdahhal fix xiri ta z zejt bit tixhim ma Farrugia sacco u huh, minghajr ma ghandom x’jaqsmu xejn, Tonio nahseb ha jkollok tirkanta dak l-arlogg ghax ha jhallas tal gideb fahxi li johrog kuljum u jekk Alla jrid ihallas ta ghemielu, sintendi il hazin li ghamel.

 • Demmi ahmar
  Posted at 11:19h, 24 February

  Franco kif inti? Nafu sew ghaliex Gonzi ried itawwal din l elezzjoni halli jkun jista jaqla hmieg u ziebel u jaghmlu il hsara b’hekk irridu jirbhu l elezzjoni.Il lum ghal hal ghaxaq ma tantx ghandek bod ghax ma tigiex s’hemm nispera li narawk hemm. Prosit Franco inti ragel twajjeb.Tahsibiex ivvota Labour l unika triq biex nitfew din il klikka fej jixraqilha.Ghamel dmierk u ivvota Labour u bil qalb.

  • Demmi ahmar
   Posted at 11:21h, 24 February

   Dak jissejjah is Sping fever tal pn

   • skalda
    Posted at 11:33h, 25 February

    Eddy qiesek inkwetat ghax mhux qieghed ippaxiek bi kliemu.
    Maybe he is on a birthday vaccation

    • Red Ruby
     Posted at 14:03h, 25 February

     skalda,
     Aqra ftit il-gazzetti tal-lum u tara kemm kellu ragun b’dak li kien jghid. Klikka ta’ hazen !!!!!!!!!
     Ghalhekk inkunu qed nistennew il-kelma tieghu !
     Issa jekk qieghed on holiday, he deserves it and how!!!!!!

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:29h, 24 February

   Xi hadd jaf fejn qieghed Franco Debono ?

   • Eddy Privitera
    Posted at 12:35h, 24 February

    L-istorja tal-Arlogg kif qalha Tonio Fenech ma titwemmjnx !

   • Blue titanium soldier
    Posted at 13:09h, 24 February

    Fejn suppost jkun la hu lavukat tad diffensur ghal kwiet josserva u jisma

   • ;)
    Posted at 14:05h, 24 February

    ;D

 • Big Ben Tony
  Posted at 10:50h, 24 February

  Jista xi hadd please jghidli fejn joqod il ministru tony fenech ? ghax il mara ghanda rigal ghalih u nixtiequ imorru intuwulhu .Grazzi bil quddiem

 • Big Ben Tony
  Posted at 10:47h, 24 February

  Halluni hbieb ghax ghandi bicca inkwiet serja . il mara fdaqqa wahda igennet fuq il ministru tonio fenech . waqt l-att taz zwieg anke sejhitli Tony . issa ma niflahx aktar u veru ma nistax nifhem x jarawlu dawn in nisa li jmorru jtuh ir rigali.dalghodu ipruvajt nghamel xghari bhalu u xtrajt nuccali bhal tieghu ,xorta qaltli il mara li tarah isbah minni.ipruvajt infhema li dan fallimenti kbar ma kull fejn miss u il kontijiet tad dawl li sammruna tort tieghu pero kollhu ghal xejn

 • Naughty boy
  Posted at 10:31h, 24 February

  Hafna jistaqsu b’kurzita il-min ha jivvota Franco….jekk tuza s-sens komun u tara minn xiex ghadda Franco bi tbatija kbira biex hadha kontra muntanja tal bronz li mhux kullhadd kien lest jiehu sogru bhal dan….tigi ghal konkluzzjoni li ha jivvota PL biex titkompla id-distruzzjoni ta dawk il politikanti arroganti ta GPN.Jivvota PL ukoll biex dawk li serqu jitressqu quddiem il-gustizzja u jiehdu dak li haqqhom.Bhekk ikun serrah il-kuxjenza naturali tieghu u jkun sodisfatt li l’missjoni tieghu tkun success.Mission accomplished!

 • TONIO FIGURA DI MERDA
  Posted at 10:31h, 24 February

  DEAR TONIO FENECH THIS WAS YOUR WEEK YOU SPOKE & SPOKE AND YOUR EYES GOT SMALLER EVERY TIME YOU SPOKE . TIME IS ON YOUR SIDE LIKE YOUR FRIEND P.B.O TOO. JESUS DIED FOR YOU. DO YOU BELIVE IN GOD ? IL-KOSTITWENTI TIEGHEK X’JAHSBU FUQEK.

 • BETTER FUTURE
  Posted at 09:23h, 24 February

  FRANCO DEBONO, I WILL RESTATE THIS PUBLICLY ON THIS BLOG:

  YOU WERE SO DAMNED RIGHT ABOUT GONZIPN!

  DO NOT ABANDON MALTA ONCE THERE IS A CHANGE IN GOVERNMENT TO THE PL!

  MALTA’S VOTERS, TAXPAYERS AND LOYAL CITIZENS WILL ALWAYS NEED THE FULL SUPPORT AND CONTRIBUTION OF ALL OF ITS VALID SONS!

  AND YOU ARE DEFINITIVELY ONE OF THEM!!

 • Naughty boy
  Posted at 00:25h, 24 February

  Gonzi bl-esperimenti li ghamel holoq virus li ma hawnx vaccin ghalih…u qieghed jinxtered malajr fil kamp politiku kollu tal PN.ma taghddix gurnata li ma nisimghux li ttiehed xi hadd mill klikka tieghu.Igri tibda r rebbiegha halli jigi l-vaccin il-gdid li ghandu mhejji l PL li se jesponi u jeqred dan il-virus li marrad u nfetta l-tal klikka.Jekk jibqa jippersisti jkollom jaghmlulhom konsulta u jitfawhom f,post ta korantina sa kemm ifiequ sew u forsi jghidulna minn kien li holoq dan il virus!

 • L-arlogg
  Posted at 00:16h, 24 February

  Mela tlieta marru habbtu l-bieb ta TONY imma qabel dahhlu ghandu. ftehmu li dan ir-rigal tatihulu l-mara ghax kienu jafu li lin-nisa qatt ma jghidilhom le.

  il-mara xtaqet tidhol waheda ghax kient iffissata f’Tony imma l-ahwa riedu li Tony ikun jaf bihom bhala l-ahwa taz-zejt u dahlu maghha ukoll.

  —ghaddu ghaddu, x’gabkom hawn…..

  — konna ghaddejjin minn hawn u ghedna ejja nittawlulu lil Tony taghna,
  — qed niehu gost nara ucuh godda u ucuh blu tafux?
  — Jien Tony, mhux imbilli hawm zewgi, taf kemm niffansjak Tafx? u min taht l-ilsien qaltlu…….

  —– aqta kemm, narak gustus u ghax kieku mhux dnub , ikolli ikolli ikolli tafx?
  —attenta xi tghid illum …..ara xi gralu Toni tal-homor………isma isma minbarra zewgek. dak min hu l-iehor?.
  —-dak hu l-bully taghna minghajru la ahna ma nghaddu u lanqas int daqs kemm jifhem fiz-zejt…
  —-Veru? mela ahjar tigi sa l-ufficju halli nitkellmu sew daqs kemm ghandi cwic madwari
  —–jien nigi Tony. imma ma nahsibx li hawn xi hadd li jghati parir b’xejn daz-zmien
  —–ara Gorg ejja nhar it-tnejn
  —–u fi x’hln tridni nigi?
  —–ara biex ma tindsiex, ghadni kemm ghamilt dan l-arlogg tal-lira, hudu int allavolja kont ser nghatih lil siehbek, wahda biex izzomm l-appuntament u l-ohra biex dejjem tiftakar fijja.
  —-isbah din…..imma halli nghidlek, dan ser inhallih hawn u ma niehdux l-ufficju ghax dawk mill-ewwel jindunaw li dan arlogg tal-habba gozz…
  —–allura qed tghid li ahna qed nitnejku bik Tony …..xi hsibtna lilna li ma ghanniex zejt f’wiccna?
  —–u le qed niccajta ….Gorg tinsiex taqbizli naqra sa l-ufficju kif ftehmna forsi nsolvuha din taz-zejt.
  —-jien mill-ewwel indunajt li int tal-mistier u tifhem …fuq kollox il-mara ta hija qed tghatihulek hi r-rigal… u mhux jien tafx?
  —–hekku Gorg jien subajja dritt u ma nghawgu ghal hadd..
  —-u jekk jitghawweg ma tkun tista iddahlu mkien , mhux hekk Tony?
  —-tlaqna l-heem gha xgejjin bid-diskors
  —–see you soon amico mio

 • FACCIA DA CULO
  Posted at 22:27h, 23 February

  DR.FRANCO HBIEB U MHUX: DR.FRANCO GHANDEK RAGUN KBIR META KONT FUQ TV.PM MA SIEHIBNA NORMAN VELLA U INT BDEJT TGHID LI HEKK HEMM TNEJN LI DITIBATTI MAGHOM HUMA DR.GILIO U DR.MALLIA. JIEN MID-9 DISTRETT U LIL DR.MALLIA HA NIVOTTA GHAX VERA TAJJEB. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & VOTE LABOUR.

 • Cassa
  Posted at 18:37h, 23 February

  Sur Franco Debono
  Tista jekk jghogbok tghid lil klijent tieghek George Farrugia jitkellem pubblikament? Il-poplu xeba u xeba ta kuljum partit jakkuza lil iehor fuq l-iskandlu taz-zejt, min kien imdahhal ma George u min mhux.
  Int ghandek lil poplu ghal qalbek hafna u zgur tixtieq li l-poplu jaghmel ghazla tajba fid 9 ta Marzu ghal gid tal-pajjiz.
  Xbajna.

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:53h, 23 February

   @ cassa
   Mghandekx fix titfixkel, immagina li ghandek zewg hallelin mieghek fuq dajsa li qed teraq imma biex issalva int ghandek bzon wiehed mil hallelin, issa ara int lil min ha tazel. Serrah mohhok li aktar ma jaddi zmien aktar ha jiddefsu nies fdin il pudina u miz zewg nahhat tal politika. Issa jekk int trid tkun subajk drit tista tivvota lil alternattiva demokratika jew lil ta lajkla. Fidejk

 • Kerry Haven
  Posted at 18:25h, 23 February

  I heard that there are going to be some new photos and revelations in the coming days about the people who were going around with petititions against Dr. Franco Debono here: http://politikant2013.blogspot.com/

 • Viva Malta
  Posted at 15:13h, 23 February

  M hawnx xihadd jghidli kif nista naghmlu jien arlogg tal lira ?Ghax ma naffordjax nixtrih .Tghid jekk nidhol fuq youtube insib kif naghmlu?Ghax joghgbuni hafna umanahsibx li se nkun daqshekk lucky u insib min jiehu grazzja mieghi u jibghatli wiehed .Darba ukoll ilu kien hemm wiehed u iggustawh jinnamra u tawh bicca ghalqa u kien sar partime farmer .Kulhadd xortih fid dinja.

 • pietru pawl
  Posted at 12:27h, 23 February

  Ilna ga nofs ta nhar hal safi bla dawl. Business kompla rrangajuli. Jinqata id dawl spiss u meta tlabt l ghajnuna tas sindku li kien ghadu pietru pawl busuttil biex jitkellem ghalina hatafni u qalli li hu xorta rranga fir razzett tal majjali li ghandu. Pietru pawl dak li kien qal li int farrakt partit hux dott? Issa jieh
  duh il vot ja qatta mbruljuni!

 • Cassa
  Posted at 12:14h, 23 February

  Kemm hu gustuz Tonio Fenech! Kemm ghandu ammiraturi!!

 • Simon (the comical)
  Posted at 12:07h, 23 February

  Simon tawk xi arlogg lilek jew ? insomma nahseb dak il boyfriend li hallejt go Brusselles warajk fuq il PATATA JGHAILULEK L-ARLOGG E ? Ja brikkun li int .
  get out of the closet xmun !

 • Toni Ta l-arloggi
  Posted at 09:59h, 23 February

  Mill lum il quddiem daqshekk Ministru tal Finanzi bazwijin …imma TONI TA L-ARLOGGI SE JIBQU ISIBUK TON .

  • Mike Rowfown
   Posted at 14:36h, 23 February

   Prosit

 • Toni Ta l-arloggi
  Posted at 09:58h, 23 February

  Fejn hu Simon din il gimgha ? lilek tawk xi arlogg simon hi ?

  • BETTER FUTURE
   Posted at 19:46h, 23 February

   TICK TOCK TICK TOCK TICK TOCK

 • Toni Ta l-arloggi
  Posted at 09:58h, 23 February

  miskin mela erba min nies li appuntaw il pN serqu il miljuni lil poplu u miskin Toninu kull ma dabbar bicca arlogg …miskin khemm hu fidil hux ?

 • Bidnija Demel DCG
  Posted at 09:56h, 23 February

  A sahhara tal bidnija kemm inhraqt hux ghax l-universita laqaw bil kbir lil dr.muscat ? u ghajru lil SIDEK Gonzi .insejt kemm dak l-iswed ikrah ibnek li lllum jinsab taparsi jistudja l-ingiltherra, qghad jghajjar u joffendi lil dr.Alfres waqt dibattitu li sfratta lil dr. sant 5 snin ilhu ?
  kellimnha naqra a wicc ta transvestit . Kemm nixtieq xi darba narak tiekhol maktur tal PL

  • Cassa
   Posted at 12:11h, 23 February

   Jien ktibtilha kumment bil-pulit li t-tifel taghha stess kien hamallu joffendi lil Sant. Imma l-kumment tieghej ma ppubblikatux ghax sthat!! U vera ghandha ghalxiex tisthi! Imbaghad taparsi titkaza ghax haddiehor hamallu.

 • Bidnija Demel DCG
  Posted at 09:52h, 23 February

  @Sahhara tal bidnija ,ghadek tghid li emails frame up jew foloz ? taf xhinu falz DAK LIMNIEHER LI MORT TIRRANGA XI GHAXAR SNIN ILHU U HALLEWHULEK QISHU BANANA ….DAK FALZ ZGUR A HAGA KERHA .

 • Mike Rowfown
  Posted at 09:47h, 23 February

  I think that the less he speaks the better at this delicate moment

 • FACCIA DA CULO
  Posted at 08:17h, 23 February

  ONOREVOLI MINISTRU TONIO FENECH : KIF QOMT DALGHODU ? ISMANI SEWWA PURCINELL WAQAJT TA MAZETTA NAHSEB M’HEMMX GHALFEJN NGHID JIEN. ISMANI SEWWA PURCINELL MALTI GRAZZI HAFNA TAL=BIERAH GHAMILTINA REKLAM B’XEJN PURCINELL MALTI. JEKK TRID TIBGHAT XI CANVASER MINN TIEGHEK GHALIJA NO PROPLEM PURCINELL MALTI. TIME IS ON YOUR SIDE.

 • FACCIA DA CULO
  Posted at 07:11h, 23 February

  HOLA DR.FRANCO HBIEB U MHUX: TONIO FENECH IS FINISHED. TODAY IS SATURDAY AND TOMOROW IS SUNDAY. DR FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & VOTE LABOUR.

 • Alouette III
  Posted at 23:52h, 22 February

  Lies

  Jorqod jigdeb iqum jigdeb
  il-percimes minn fost shabu
  lanqas ghall-hruq mhuwa tajjeb
  jekk issibu go Wied Babu

  Smajtu jiena stess b’widnejja
  illi ser izid il-qghad
  fil-pront faqqet is-sajjetta
  bhal ma tkun bix-xita w raghad

  Ghidt almenu ejja darba
  qal xi haga ma gidibx
  mhux se terga tkun darb’ohra
  ghalxejn tfittex ghax ma ssibx.

 • Tony Farrugia
  Posted at 23:15h, 22 February

  Insejtna Dottore!!!!

  • Blue titanium soldier
   Posted at 23:47h, 22 February

   @ tony farrugia
   La habieb xinsiena, min jaf kif qed jikluh idjh biex jikteb xahaga imma inriedu nifmu il pozizjoni tieghu bhall issa u lirgulija titlob li hadd ma jipprova jipprovokah biex jikser id dover tieghu. Ma ghandi lebda dubju li kif tinheles din il burraxka Franco jkun lura mana.

 • blue titanium soldier
  Posted at 22:38h, 22 February

  THE WAR BETWEEN TWO EVILS
  it’s a question now of which evil are you ready to support. everybody is throwing stones where both parties are involved in the oily matters, what astonishes me is there at least 6 from the opposition side involved so how many would there have been if they where government? Every body likes money and at the point in time what interests me is that the wheel is still turning and jobs are still being created. About the “tal lira clock” don’t tell you honestly believe that Tonio doesn’t afford to buy one? I happen to be a watch admirer and as far as I know there isn’t such clock that costs Eur 5000 because with maximum Eur 2800 you would own the best in it’s league. The two tone rolex that Chris Cardona has in his hands roughly costs Eur7000, the rolex president I own roughly costs Eur11,500, so my question is are we also involved in the oily matter? Hello we are living in 2013, you earn the money so spend it any way you like.
  Just to close the subject we are all human and subject to make mistakes and I also believe that there much more people to be mentioned in this scandal. I also have another question how many candidates from both sides are willing to have a drug urine test? My answer is very few as we would be very surprised with the result.
  may the best party win, we are all mature enough to choose who will lead us for the next 5 years

  • Fleur
   Posted at 23:55h, 22 February

   Checks and Balances.
   Naf li gieli tkellimt fuq dan Dr Debono. Jekk insib xi artiklu tieghek fuq dan intellghu.
   Kellimna fuq dan, jew forsi ghadu mhux il mument.
   One thing at a time. Lesta nistenna,ghax kif jghidu,min jistenna jithenna.

   • ;)
    Posted at 13:07h, 23 February

    xxx hobbu hobbu ta 🙂

  • Pitirross
   Posted at 08:26h, 23 February

   @blue soldier…..min huma s-6? Ghidilna min huma? Nahseb minn naha tal-gvern ridt tghid……u mhux 6 biss, min jaf kemm ghad iridu johorgu aktar. Ieqaf hammeg lin-nies bl-addocc….. Ahjar tghid xi haga dwar il-gideb ta tonio fenech, lanqas jaf x’qed jghid bil-fixla li ghandu! Messu jisthi, u dan ministru ta u mhux direttur…….ministru tal-finanzi ta pajjiz…..Malta taghna lkoll!!!!!!!!

  • Mike Rowfown
   Posted at 09:50h, 23 February

   Six? Are you serious?

   • Blue titanium soldier
    Posted at 15:35h, 23 February

    Why are there more? Don’t tell me

  • Bluish going Redish
   Posted at 11:12h, 23 February

   Blue

   Ir rota qeda iddur ghalik mhux hazin ghax kieku ma tittkellimx hekk.

   Jien ghalija ma naccetta qatt il kurruzzjoni gejja min fejn gejja ghalek nibdel .HU NERGA NIBDEL halli il kurruzjoni tinqered b; gheruq hu x, nixxel kif kien qalli il mahbub EDDIE.
   Jien hu hafna bhali il paga ma isserviniex, Hu HUMA immhalsin min flus il poplu hu jiehdu il kappricci kolha li jistu jigu f mohhok blue .
   Jekk xejn wara id disgha ta marzu ghal l inqas jieqaf dan l issvinar ta flusna.

   LE MA NACCETTAIEX LI NIGI IMWERWER.
   LI JEKK NIVVOTA LIL JOSEPH NISTA NITLEF IL POST TA XOGHOL.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 15:34h, 23 February

    Ivvota lil in tixtieq qalbek u hadd maghndu jindahallek imma zomm go mohhok li il koruzjoni qeda imsemmija gol bibja wkoll u serrah mohhok li jkun min ikun hemm fil gvern xorta ha jkun hemm min ibill idejh

    • Bluish going Redish
     Posted at 21:39h, 24 February

     BLUE

     NIXTIEQ tighdli ghalfejn issiru l ellezzjonijet ghax int ghalik jaghmel x jaghmelil partit hu jinqabd kemm jinqabad f tgerifx
     lilu tivvota.

   • Mike Rowfone
    Posted at 18:07h, 23 February

    Bhalek nifihma bluish jien. Infatti din l-ewwel darba li se nivvota Lejber

    • Blue titanium soldier
     Posted at 23:43h, 23 February

     U jien lewwel darba li ha nivvota P.N. mil qalb ghax is soltu nivvota P.N. ghax tradizzjoni, dik hi id demokrazija kulhad ghandu lazla tieghu
     AGAIN MAY THE BEST PARTY WIN

     • bulldog
      Posted at 13:50h, 25 February

      X’tidhawwad bi kliemek blue titanium soldier , sewwa ghalhekk jismel titanium ghax dak il matrjal juzawh biex jitilghu fl-ispazzju u sa wzawh biex telaw fuq il qamar, jigifieri int tohlom fil blue moon LOl

     • blue titanium soldier
      Posted at 14:59h, 25 February

      sa fejn naf jien qighed inkun precis, ghandi dritt naghzel jien lil min ha nivvota? listess drit li ghandek int ma dan kollu

 • Alouette III
  Posted at 21:57h, 22 February

  Gharaq

  Ma tridx taghti kas il-hajja
  ghax hadd ma jaf il-futur
  fix-xitwa nsuqu l-karrozza
  fis-sajf nuzaw il-mutur

  Fix-xitwa ngorru l-umbrella
  minhabba t-taqtir tax-xita
  fis-sajf nilbsu il-beritta
  xemx u xit’ Alla jaf mita

  Ghas-shana nilbsu l-kalzetti
  dawn ikollhom hafna lwien
  jekk terga taghmel is-shana
  barra se nohrog gharwien !!!

  • Pitirross
   Posted at 08:18h, 23 February

   Ma fhimt xejn allouette lll!

 • Red Ruby
  Posted at 21:19h, 22 February

  Franco,
  Nistennew il-kummenti tieghek, imma nifhem il-hidma u l-pozizzjoni tieghek!!

 • Vigilant
  Posted at 20:15h, 22 February

  If minister Tonio Fenech got a Tal-Lira Clock from a lady because she ‘admired’ him! well ehmm well gosti hux
  I cant help imagining how many clocks Franco must have got cause he is certainly more handsome 🙂

  • Miss Piggy
   Posted at 20:58h, 22 February

   Would you accept my clock Dottore?
   😀

  • zajzy
   Posted at 22:34h, 22 February

   I did get a clock once, but the l was missing.
   I didnt mind,I was abbundantly compensated. 😉
   Want to know more?

 • Morpheus
  Posted at 19:23h, 22 February

  Jekk qatt kelli dubji minnek Dr Debono illum zgur telaqli id-dubji fuqek kemm kellek ragun meta tkellimt fuq l-Oligarkija. nies li biex jibqghu ikkakmati mal-poter u b’hekk jibqghu jisolhu min fuq dahar il-poplu lesti li anke jissagrifikawmhux biss familji Laburisti imma lesti jisagrifikaw Nazzjonalisti genwini.

 • Viva Malta
  Posted at 19:20h, 22 February

  Miskin Tonio fil ghodu cahad li ircieva rigal imma qal li kull ma ircieva huwa hamper issa qal li ircieva arlogg ghax kien hemm mara u ghandha grazzja mieghu.Ara ma tafx tidhaqx jew tibkix .Ara vera bla zejtf wiccu dan ir ragel kemm ma jisthix .

 • Alouette III
  Posted at 19:13h, 22 February

  Deep Shit

  Naqra naqra qed jinkixef
  bhal sajjetta dawn il-beraq
  il-pustier mhuwiex jitwemmen
  Alla wahdu jaf kemm seraq

  Miskin ghandu hamest elef
  loan mal-bank hekk qal dalghodu
  jrid ibiegh l-arlogg tal-lira
  biex jitrejjaq bi ftit brodu

  L-ewwel qal ma ltaqax mieghu
  wara haseb kienet mara
  lanqas jaf minn fejn se jibda
  minn quddiem jew hux minn wara

  Sejjer ghand il-kummissarju
  hareg jghajjat dan toninu
  dawn hekk twieldu w hekk imutu,
  insejtuha ta terinu ?

 • Spiro the dragon
  Posted at 18:00h, 22 February

  Norman hamilton ilu gurnata jidghi, hadd ma jrid imur fuq l alpi mieghu. qalulu li se jmorru l kazin tal partiti on ice

  • Anzjan
   Posted at 19:16h, 22 February

   Din suppost li kienet cajta? Forsi jekk ma jmurx l-Alpi jaghmel programm fuq l-Arloggi Maltin.

   • Spiro the dragon
    Posted at 22:03h, 22 February

    Ghamillu karta ghal tax xjuh

  • Cikka
   Posted at 00:01h, 23 February

   Smajt li ftit ilu kien hemm il pole dancing bit- tfajliet fil kazin nazzjonalista tal Mosta, u anke inqabdu bid – drogi.

  • Zeppi il hafi
   Posted at 10:36h, 24 February

   ara veru ma tafx tisthi jaqaw ghadek zgir int spiro .tiftakru lil membru parlemantari tal nazzjonalisti u ibnu mil mosta jsibuh bhala sulari ? wiehed ghax qasir ? tiftakar kif harab min malta ibnu ?tiftakar lil baruni veu internazjonali tad droga kif taht il pn hallew jitlaq mil habz (biex ma jikxifx lil xi hadd minnhom) ? tiftakar lil min hafer 48 kaz bi proklami lil certu wiehed li skond il genju EFA kellhu kwalitajiet tajbin u anqas tajbin? Spiro iftah ghajnejk il hazen li dejjem ghamluh huma tal pn u jipruvaw jitfu fuq haddiehor ,illum in nies qed tistenbah b kollox

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:58h, 22 February

  dan l ahhar saqsejt lil xi nies fejn stahba Edwin ghax ili ma narah. qaluli li qed jiprepara ghal konklavi. hemm bzonn t talb, tinqalax mil girgenti habib

  • Anzjan
   Posted at 19:17h, 22 February

   Spiro, nahseb Edwin qed jipprepara ghall-party kbir ta’ wara l-elezzjoni.

 • Vigilant
  Posted at 17:37h, 22 February

  Vote Catching Tutorial; as easy as a), b), c).

  a) Gonzi: I’ll write off Muslim school’s debts:
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130111/local/Gonzi-I-ll-write-off-Muslim-school-s-debts.452787

  b) Imam endorses Nationalist Party
  ‘We will not forget’ pledge to write off school’s €400,000 debt:
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130222/elections-news/imam-tells-prime-minister-we-will-not-forget.458749

  c) How the Imam stole my hands
  Where the Inquisition left off, the Imam picked up.
  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20091122/opinion/how-the-imam-stole-my-hands.282834

  Il-Valuri Kristiani ta’ Gonzi l-ewwel u qabel kollox.
  Ole, Ole, Ole.

  • zoltan
   Posted at 19:34h, 22 February

   Desperate times make for desperate measures, my friend! Have you noted that Gonzi’s smile had faded recently? As regards the Imam, he was quite happy to take Gaddafi’s salary when the going was good and stay silent whilst Mu’ammar was persecuting the democrats and Islamists in Libya. Why should we be surprised that his endorsement was bought for 400,000 Euros?

  • zoltan
   Posted at 19:37h, 22 February

   And whilst you’re at it (refreshing your memory), you might as well read the bile spewed by Daphne and her co-posters when the PL organised a get-together for the Muslim community. Then, expect a) a post from Daphne saying that Gonzi was emphasiising civil rights and the freedom of religion b) COMPLETE SILENCE.

  • Mac The Knife
   Posted at 00:51h, 23 February

   GONZI KOMPLA FEJN HALLA DRAGUT FL 1565.
   GRAZZI GONZ.
   GHAL NAQRA GHAX MA ITTIJHOMX IL KATIDRAL TAL IMDINA BIEX JUZAWHA BHALA MOSKEJA U KOLL?

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:29h, 22 February

  Kemm nergaw nghamlu refresh tal kliem li qalet dphne fil konfront ta louis grech

  Louis Grech m’ghandux la l-kapacita u lanqas l-energija li jinnegozja f’isimna fl’ Ewropa……specjalment ghax ghandu 65 sena u marid bil-kancer….iddahqux ” (Daphne Caruana Galizia)

  SHAME ON YOU DAPHNE

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:26h, 22 February

  Flash news mil vatikan

  L madonna tal girgenti harget tender ghal arlogg ta malta. coo coo coo coo

  well done toninu

  oops you did it again

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:48h, 22 February

   min irid japlika kemm jimla formola. l isem tal formola,

   R ROLEX TA PINU

 • Mac The Knife
  Posted at 16:21h, 22 February

  http://www.maltastar.com/dart/20130222-every-man-speaks-for-himself-chris-said-on-gifts

  Very sensibly Chris Said is being very careful not to get involved in other people’s messes and in so doing, see his chances of being yet another ”papabile” going down the drain as is happening to some of his collegues who insist on defending what can no longer be defended.

 • Mac The Knife
  Posted at 16:13h, 22 February

  ”Fra i due che litigono, il terzo gode.”

  The disclosures re the Tal-Lira clock gift make Min Tonio Fenech no longer ”papabile” for the post that will be vacated by Dr Gonzi after the general elections have come and gone. In the meantime, wicc-ta’-Nazzjonalista Simon Busuttil is the butt of every joke on the internet.
  Which of the people, attending the meeting when the Presidential pardon was agreed upon ,may have spilt the beans about the Tal-Lira Clock to deliberately shaft Fenech and in so doing boost his own chances in a future leadership race?
  This is what the GonziPN CLIQUE should be looking into and not casting doubts on the independence of the media or the modus operandi of the police.

 • Spiro the dragon
  Posted at 15:59h, 22 February

  taf x qieghed ninnota l 2 partiti mcapsin bid drogi. ma fadalx principji f dal pajjiz.

  u taf x hini l aktar haga ta dispjacir li biex ma tivvutax lil partiti bilfors trid tahli l vot fuq l alternattiva (useful idiots), ajkla, john zammit, anthony mercieca. DISGRACE

 • Piovra Malta
  Posted at 15:41h, 22 February

  Dottore, mhux talli m’ghadikx aktar ”irrelevanti” imma issa iriduk ”debarred” ukoll.
  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/02/so-now-we-know-the-labour-party-has-somehow-got-hold-of-george-farrugias-statement-to-the-police/

  ”AllIWantIsToLiveInPeace says:
  February 22, 2013 at 11:03 am
  If it was, indeed, Franco Debono, then should he not be debarred for his action?

  [Daphne – Debarring is the result of a prison term of (I think) two years. It cannot be done on a complaint.]”

 • Min jigdeb fejn imur Ton?
  Posted at 15:23h, 22 February

  Our Lady must be weeping buckets because Tonio has just been caught with his thumb in the jam jar and his pants down (figuratively speaking of course).
  Naughty boy!

 • Facca da Schiaffi Nazzjonalist
  Posted at 15:20h, 22 February

  Dott please, issa toqodx thassar din it-topic ukoll.Hallina niehdu ftit buzz, U please, erga ghatina lura it-topic tal -Lemur face.

 • Claudius Guidus Marcitus Graeco Primus
  Posted at 15:16h, 22 February

  What fun.

  Guido’s boys are organizing individual lavish receptions in the same venue in Valletta within 48 hours of each other on election week to woo first district voters

  Whoever serves the most tender roast suckling pig and best most expensive bubbly gets my vote.

 • Oily(garchy) Porky
  Posted at 15:11h, 22 February

  Rega’ qabad mieghek il Bocca, Dott

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130222/blogs/come-to-me-you-supplicant-masses.458682

  Bil-paniku li ghandu, nesa’ li suppost qed jinjorak ghax int ”IRRELEVANTI” skond l OIL(Y)GARCHY .

  • Mike Rowfown
   Posted at 10:09h, 23 February

   Information given in parliament shows that Dr Andrew Borg Cardona was paid €59,170 in consultancy fees between 2008 and 2011 by government ministries, departments and public authorities ranging from PBS to Foundations for Tomorrow’s Schools and the National Orchestra. These fees were either paid to him directly or to his company BCGL Advocates where his partner is Dr Peter Caruana Galizia.

   The Ministry of Finance has yet to say how much Dr Borg Cardona is paid as Air Malta’s consultant.

   Dr Andrew Borg Cardona is a staunch defender of the Gonzi administration. In his writings he consistently behaves like one of Napoleon’s dogs in George Orwell’s ‘Animal Farm’. They are fed better food than the rest of the animals to defend fiercely Napoleon and the pigs around him after they have taken over the farm with the promise that all animals will be liberated and treated equally but end up running a system where some animals are more equal than others.

 • Hickory Dickory Dock
  Posted at 15:07h, 22 February

  Jien ghandi arlogg mixtri 2 EUROS min ghand TAL -LIRA shop.

  Jisimni Toni imma kunjomi mhux Fenech.

 • Muffin
  Posted at 15:03h, 22 February

  Stop insulting poor Tonio Fenech you vile creatures. After all, what fault had he if he did not know that a TAL -LIRA clock was in fact a TAL-5000EUROS clock?
  😛

  • Cassa
   Posted at 15:13h, 22 February

   Haha miskin!

 • Spiro the dragon
  Posted at 13:34h, 22 February

  He spoke about the reduction in income tax levels and the promise to reduce the maximum tax rate from 35 to 25 per cent over the next three years. (times – chris said)

  dan liema programm ellettorali hu tal 2013, jew 2008?????

 • Ghaxqi
  Posted at 13:25h, 22 February

  Din hawn irrid nghidha ghax mur iktibha lis-sahhara tal bidnija holl xaghrek u gib iz-zejt ehhh SMAJTUWHA TFAQQA HBIEB X’HOSS DAK GEORGE FARRUGIA IFFIRMA STATEMENT FEJN QAL LI VERA TA ARLOGG LI JISWA HAFNA EWROS LILL MINISTRU ARSENAL MONTEBELLO ……..TONY FENECH …… ISSA MINN HU L-GIDDIEB TON GHIDILNA ……SHAME ON YOU …..SHAME ON YOU …….. QATTA LIERS KEMM TIFILHU TAGHMLU TA XEJN RIDTU TEHELSU MINN FRANCO, MELA DAK HSIBTUH BHALKHOM MAHMUG JA NIES VILI HALLEJTUNA NEMMNU LI INTHOM XI NIES VERGNI …………………….. SHAME ……………………..SHAME ……………………..SHAME …………………..FRANCO YOU ARE THE KING OF THE NEW REPUPLIC OF MALTA. GRAZZI TA KOLLOX.

 • Viva Malta
  Posted at 13:08h, 22 February

  Ta min jithassru lil Simon Busuttil , dan il hmieg kollu!Tahsbu li kien jaf li hawn dan il hmieg kollu fil partit nazzjonalista.tahsbu liSimon kien jikkontesta ghal vici kap?Kemm qarrqu bih ! Kemm kien jaqbillu li kieku baqa fejn kien u baqa Brussels.
  .

  • zoltan
   Posted at 16:00h, 22 February

   Ghandu vantagg li xorta wahda jista’ ma jiehux postu fil-Parlament ta’ Malta u jerga’ jmur lura Brussels! Jekk jiehdu damdima tajba fid-9 ta’ Marzu, tahseb li ma jitlaqx jigri Brussels jerga’?

 • CORRUPTION
  Posted at 12:29h, 22 February

  TONIO FENECH AS EXPECTED IS DENYING HE RECEIVED ANOTHER GIFT THIS TIME A CLOCK OF 5000 EUROS , HE DENY ALL OTHER CORRUPTION THAT TOOK PLACE AND HIS INVOLVEMENT .
  ONCE GEORGE FARRUGIA WAS GIVEN THE PARDON ,HE HAVE NO INTEREST WHATSOEVER NOT TO TELL THE TRUTH .
  IF PL IS ELECTED AND THE WHISTLE BLOWER IS INTRODUCED THIS STORIES WE ARE HEARING MUST BE THE TIP OF THE ICEBURG .
  ONE WONDER WHY PN REFUSED TO INTRODUCE THE WHISTLE BLOWER .

 • Alfio Attard
  Posted at 12:28h, 22 February

  Franco nipreferi twiegibni mill tiicensurani.

  1. Din ta`l-arlogg harget mill-istatement li George Farrugia ghamel mal-Pulizija ?
  2. Statement bejn il- pulizija u persuna li ghanda il-mahfra presidenzjali, mhux suppost ma johrog xejn minnu, qabel tkun komda il-pulizija?
  3. Ghallura min seta hareg din l-informazjoni ?
  4. Jekk kemm il-darba il-Ministru ircieva rigal ta` arlogg ta valur ta` €5000( kif qed jghidu il-gazzetti) ma tarax lir-rigal huwa ta valur zghir wisq, la darba hawn min qed jaghti xjifem li dan ir-rigal ghandu xjaqsam mal-iskandlu ta Miljuni kbar ta Euros taz-zejt ?
  5.L-Avukat difensur ikollu kopja tal istatement li sar bejn il- Pulizija u George Farrugia ?
  6. Tista tispjega lil qarrejja jekk taghtix tips lil waiter, ezatt kif tidhol fir-restaurant? Ghaliex qed jintqal li ir-rigal George Farrugia mar tajulu id-dar, pront kif Tonio Fenech sar Ministru.
  7. Il-Pulizija ghandhom jinvestigaw lil persuni li kienu involuti fl-istatement u lil kull min ircieva l-istatement, biex ikunu jafu kif hareg dan il-LEAK ?
  8. Tahseb bhali li l-avukat difensur ghandu jara li l- klijent tieghu izomm dina l-proklama u itih parir BIEX MA JITLIFIEX, halli nkunu nafu il-hmieg veru li kien hemm min fejn gej?

  Jekk jogghbok irrispondini Franco halli nitghallem min ghandek. Grazzi

  • Cassa
   Posted at 15:05h, 22 February

   Irrabjat ghax xi hadd illikja l-informazzjoni. Ghaliex irrabjat ghal whistleblower?? Kieku l-istorja kienet bil-kontra ZGUR ma kontx tahsibha l-istess Alfio. Anzi pjuttost kont tifrah.
   Ir-rigal mhux bilfors marbut ma l-iskandlu taz-zejt. L-istorja ghad irridu nkunu nafuha. Li naf hu li Tonio Fenech ghazel li ma jkunx prezenti fil-kabinett meta nghatat il-mahfra biex imur fuq programm ta TV!!!

  • zoltan
   Posted at 16:11h, 22 February

   B’risposta ghal mistoqsija nru.6, nista’ ntihielek jien: huwa propju ghalhekk (dejjem jekk hu vera) li qatt ma messu accetta rigali minghand George Farrugia. Ghax meta tinghat flus jew rigal bil-quddiem, sinjal li gejja xi rikjesta iktar ‘il-quddiem! U tinsiex li Tonio Fenech, ghalkemm ma kienx Ministru nkarigat mill-Enemalta sa dak il-punt, xorta kellu responsabbiltajiet (Finanzi, VAT, Servizzi Finanzarji, Banek ecc.) li setghu kienu ta’interess ghas-Sur Farrugia, le?

 • Spiro the dragon
  Posted at 12:10h, 22 February

  qieghed jinghad li l Pn se jerbah b inqas min elf vot.

  very healthy jekk jigri hekk ehhhhhh

  • Malta
   Posted at 15:51h, 23 February

   Serrah mohhok li mhux ser ikum il-kaz

 • Alouette III
  Posted at 12:05h, 22 February

  5,000 Ewro

  O miskina il-Madonna
  dehret darba ‘l san fenejku
  ma qaltlux tiehux rigali
  int u shabek, morru tnejjku

  Ghalih kullhadd qieghed jigdeb
  huwa biss mhuwiex giddieb
  bhal tal-jet ghall-loghba football
  sal-biljetti b’xejn kien gieb

  Ara naqra min se jemmnek
  ilkom wisq tghixu fil-hmieg
  tridu thammgu lil haddiehor
  meta intom f’dar tal-hgieg

  Anke x-xoghol b’xejn l’ghamlu f’darek
  dik ukoll kienet mhux vera
  min jaf x’gargarella ghandek
  naraw x’se johrog sta sera !

 • Alfio Attard
  Posted at 11:42h, 22 February

  Jidher li din ta l-arlogg harget min xi statement li George Farrugia ghamel lil pulizija u li suppost huwa kunfidentjali bejn l-avukat ta George Farrugia ul-pulizija u ghalekk issa la darba din l-informazjoni harget, barra li nixtiequ nkunu nafu jekk hux veru din tal-arlogg ? , nixtiequ nkun nafu jekk la darba mhemmx provi dwar dan, x`se jigri ? u min hareg din l-informazjoni?, li suppost f`dan l-istadju ghanda tkun kunfidenzjali bejn George Farrugia u il- Pulizija , la darba hemm il-mahfra presidenzjali.

  • Cassa
   Posted at 15:11h, 22 February

   Kemm int mahruq ghax harget qabel l-elezzjoni! Kieku kien xi Laburist minflok Tonio pjuttost kont tifrah Alfio. Xi skop hemm li George jigdeb fuq Tonio meta jista jitlef il-proklama? Tajjeb li tkun taf li Tonio Fenech ma attendiex ghal kabinett meta inghatat il-mahfra biex imur fuq program ta TV! Tghid ghaliex ghazel li ma jattendix??

  • zoltan
   Posted at 16:14h, 22 February

   Ghal darba il-PN ghandu jkun nies u flok jiddevja l-argument u jattakka l-messaggier, ghandu jidhol dahla f’qoxortu u jixtarr il-messagg. hekk titlob l-irgulija – tattakkawx il-Whistleblower, kien min kien!

 • Spiro the dragon
  Posted at 11:40h, 22 February

  ricentament l knisja patptet f hafna affarijit. issa li hawn dawn l hnizrijit u nuqqas ta etika ghala mhix qed titkellem???????????????????????????????????????????????????????????????????

  Forsi ghax hawn xnieghat fuq il ghaliex irrizenja l papa???????????????????????????????????

  Kulhadd donnu ghandu xi jxomm uxx.

 • Ganni Borg
  Posted at 10:53h, 22 February

  Mela skond Chris Cardona u Evarist Bartolo ghandhom informazzjoni li George Farrugia ta’ Arlogg rigal li jiswa madwar 5000 euro. Issa Tonio Fenech qal li din mhux vera u qatt ma rcieva rigali minghand George Farrugia.

  Min qed jigdeb minnhom.

  Jekk George Farrugia jinqabad jigdeb jaf li jitlef il-proklama u jekk Tonio fenech mhux qed jghid il-verita ghandu x’jitlef hafna.

  Nistennew u naraw!!!

 • Spiro the dragon
  Posted at 10:33h, 22 February

  l beneficiary owner min dejjem kien suggett jahraq fis settur finanzjarju.

  l accountants id f id ma awdituri u avukati min dejjem hadmu qattieh biex isibu l ahjar soluzjoni possibi biex jinheba l identita tkl investitur u nkunu attrajenti fis settur internazjonali. Issa ejja inkunu sinciri u onesti maghna nfusna, tahsbu li jekk hemm politikanti involuti se jkollom link mal kontijit personali taghhom? ma tahsbux li jekk hemm tant miljuni involuti, mhumiex ser jizzattu u jidru huma?, perswas li jithalsu middle man li jghaddi kollox f ismu, jithallas sew u jgorr hu r responsabilita ta kollox.

  fl opinjoni tieghi l investigazjoni qatt mhu se tasal fil core tal attivita kriminali. ghalkemm l puluzija ghanda biex tahdem u taf tuza rizorsi u ghajnunit internazjonali xorta jibqa l fatt li ma tistax ssib lil dak li qatt ma deher f xejn.

  u jien nghid bejni u bejn ruhi, se jkun hemm screening fuq l mepa u korporazjonijit ohra? se jkun hemm costings / screening fur s settur tas sahha? jista johrog jekk hemmx xi tip ta mismanagement fis settur tas sahha? jista xi hadd jevalwa kemm jintremew mdicini habba expiry dates? u kemm setaw ibenefikaw nies minnom li kiku kien hemm managemement bhan nies?

  l pajjiz miss l qiegh, ghandna criki malizjuzi immexxija bi stil mafjuz. difficilissimu qatt tinqabad s shark, wisq probabli jkolna nikuntentaw bil lampuka. ghal spejjes tal poplu ovjament

 • Ganni Borg
  Posted at 10:12h, 22 February

  DCG ippublikat artiklu li u ovvju li dak li jmiss u l-kontenut ta l-asrtiklu taghha.

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/02/next-up-what-jason-knows-about-joseph-or-what-the-butler-saw/

  Bil hmieg biss iridu jirbhu u lesti ghal kollox anke akkost li jkissru nies u familji

  • Cirimella
   Posted at 11:48h, 22 February

   Qaddisi jghid when blackmailed, face the music because eventually you would have to anyway.
   So why procrastiinate.Dirty tricks might backfire too.

  • Jolly Joker
   Posted at 15:00h, 22 February

   In today’s liberal world. who cares about who is doing it with whom , how and when , anyway?
   There are some who publicly stated that they love parading naked in front of their doggies – in between throwing expensive crockery at the battered spouse’s head.
   So what the heck?

 • Ghaxqi
  Posted at 09:11h, 22 February

  Vera kaz l”nazzjonalisti qeghdin jaqbdu ma kollox biex jippruvaw jaghtu xturhom anki ma shabhom stess!!!!!! X” NIES TA WICCHOM U SO****M XORTA

  Dr. Martin Fenech, Charles Scerri u Joe Cordina fi stqarrija mibgħuta lill-mezzi tax-xandir ftit tal-ħin ilu saħqu li huma m’għandhom x’jaqsmu mal-iskandlu tal-kummissjonijiet taż-żejt u ddispjaċihom għal mod kif il-Partit Nazzjonalista uża l-kumpanjia tagħhom.

  “Aħna jiddispjacina ħafna għal mod kif isem il-kumpanija tagħna ġiet użata mill-Partit Nazzjonalista meta qiegħed ikun idikjarat illi fl-ebda mument diretament jew indirettament Intershore Fiduciary Services Limited kellha x’taqsam f’dan l-iskandlu tal-kummisjonijiet taż-żejt,” intqal fl-istqarrija.

  Huma spjegaw li r-rwol tal-kumpanija Intershore Fiduciary Services Limited huwa li jeżerċita servizz fiduċjaru kif liċenzjat mill-Malta Financial Services Authority. “Il-kumpanija Intershore tagħti dan is-servizz bħal kull kumpaniji oħra fiduċjarja lil diversi entitajiet oħra u Aikon Ltd kienet biss waħda minn dawn il-klijenti. Jirriżulta minn dokumenti uffiċjali awditjati u depositati kemm mad-dipartiment tat-taxxi interni kif ukoll mal-MFSA minn 2003 id-dħul tal-kumpanija Aikon Ltd kien ta’ Lm 11,071 fl-2003, Lm 19,461 fl-2004, Lm56,948 fl-2005, Lm 23,892 fl-2006, Lm 21,326 fl-2007 u €24,265 fl-2008,” komplet it-tliet direttur tal-Intershore Fiduciary Services Limited.

  Huma qalu illi l-ammont relativament żgħir ta’ bejgħ ma jagħti l-ebda lok ta suspett f’George Farrugia jew fl-attività kummerċjali tiegħu.

  “Tant hu hekk li fl-ebda mument mill-2003 sal-lum ma ġejna mgħajta la mid-dipartiment tat-taxxi interni, la mill-MFSA u l-anqas minn xi entita oħra governativa,” żiedu Fenech, Scerri u Cordina.

  Fl-istqarrija intqal ukoll li l-allegati kummisjonijiet fl-ammonti enormi li qed jissemew qatt ma kienu ddikjarati lill-kumpanija fiduċjarja jew lill-awdituri. Huma qalu wkoll li George Farrugia ffirma l-accounts tal-kumpanija mill-2009 ‘l quddiem u pprezenta l-istess accounts lill-MFSA u d-dipartiment tat-taxxi interni.

  “Bil-profesjonalità kollha u bl-akbar responsabilità qed jiġi dikjarat illi f’ebda mument ma konna nafu li kien hemm hemm tixħim għaddej u fl-ebda ħin l-Intershore Fiduciary Services Limited ma ħadet xi flus ħlief għas-servizzi professjoni ta’ €700 fis-sena,” kompla jingħad fl-istqarrija.

  Huma dikjaraw bl-aktar mod kategoriku u solenni li mil-kont bankarju tal-kumpanija Intershore Fiduciary Services Limited qatt ma għaddew jew daħlu xi flus relatati ma xiri u/jew bejgħ ta żejt.

  Intqal ukoll li l-kumpanija Intershore Fiduciary Services Ltd saret taf li kien hemm diżgwid bejn l-aħwa Farrugia fuq is-sehem tal-kummissjonijiet tagħhom fit-1 ta’ Ottubru, 2010. “Wara li għamilna l-investigazjonijiet tagħna, qtajna r-relazjoni fiduċjarja ma’ George Farrugia billi wkoll trasferejna l-ishma tal-kumpanija Aikon Ltd fl-1 ta’ Novembru 2010 lill-George Farrugia. Irriżenjana wkoll minn diretturi tal-kumpanija. Jirrizulta li l-aħwa Farrugia ftehmu bejniethom u ittransiġew il-pendenzi ta’ bejniethom tant li ġiet irtirata l-kawża,” komplew jispjegaw Fenech, Scerri u Cordina.

  “Jiddispjaċina li hawn minn qiegħed jipprova jħammeġ il-kredibilità, profesjonalità u l-integrità ta’ individwi li dejjem imxew mal-liġi u li taw servizz onest lill-klijenti,” temmet tgħid l-istqarrija.

  http://www.inewsmalta.com/dart/20130221-andniex-naqsmu-mal-iskandlu-ta-ejt-ddispja-uti

  Trid tara biex temmen, Franco go for it……. u thallix il klikka terga tirrenja ghax inkella dil klikka tikber u isssir monstru u maz- zmien ma jkun jista jzommha HADD….. imbaghad ikun tard wisq…….

 • Blue titanium soldier
  Posted at 08:13h, 22 February

  By the looks of it we’re left without a choice unless you’re ready to vote to one of the small parties. We’re going to voting for the best from both evils, as I said before everyboby likes money abd it seems that both parties have people with oily hands and drug scandals. Both parties need screaning .

  • il-Bully
   Posted at 11:20h, 22 February

   Blue titanium soldier
   This was my believe from day one of this campaign. One calls white powder block as ”ICE BLOCK” the other point finger having the other four pointing at him. Just today I read the police is said to have arrested drug people in a Mosta political club.
   You said it well, there is black gold, and drug gold. Thanks to this duration of a campaign all we need is sit back, observe and deep inside say: We have been warned by Dr. Debono.
   Yes Sir we have one rusted coin with two faces. I trusted in Dr. Debono but since he will not be on the list I simply do not trust any of these so called candidates for a Democratic Parliament.

  • Spiro the dragon
   Posted at 12:19h, 22 February

   you can never defeat the evil. lanqas kristu ma rnexxilu.

   l huta l kbira qatt ma tinqabad. x xibka mhabbla wisq

   • Cirimella
    Posted at 14:39h, 22 February

    Mhux ovvja li l huta l kbira mhux ha tinqabad. Imma t tkaxkira ha jiehduha 😉

  • Bluish going Redish
   Posted at 16:10h, 23 February

   BLUE

   jekk ma jinpurtax ghalik hu ghal partit jien lil JOSEPH QIEHED NAFDA .

 • Miss Piggy
  Posted at 07:57h, 22 February

  Its a known fact that one has to have a criminal mind to understand how a criminal thinks.

  I wonder what a attributes one must have to foresee some political moves.
  Genious or what?

  The world is a battlefield and its only the strongest who will survive. Or is it the craftiest?

  • Spiro the dragon
   Posted at 12:27h, 22 February

   l unione fa la forza, jekk jinghaqdu hafna personangi importanti min channels differenti lanqas biss ihallu lok ghal battefield ghax jidfnuk qabel titkellem. bis suffara f halqek idamdmuk.

   • Cirimella
    Posted at 14:46h, 22 February

    The name of the game is Omerta.

    Freedom is one
    Lack of freedom has many faces,Omerta is one of them.

 • FACCIA DA CULO
  Posted at 03:28h, 22 February

  ISSA DR.GONZI QAL LI GHANDU WICCU BLUE U INGRAVATA BLUE NISPERA LI RASU HAMRA GHAX HEKK RASU BLUE DR.GONZI GHANDU PROPLEMA KBIRA. JIDISPECINI GHAL KATE JEKK DR.GONZI GHANDU RASU BLUE UKOLL. DR.FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY & VOTE LABOUR.

  • Spiro the dragon
   Posted at 12:23h, 22 February

   kate frustrata ghx aktar He_a lil pajjiz milli lilha

 • FACCIA DA CULO
  Posted at 02:49h, 22 February

  CHRIS MICALLEF QAL LI LIS-STUDENTI TA M’CAST HUMA DISKUSTANTI. NAHSEB CHRIS WAQA FIL-BAXX WISQ, GHAX DAN JAF HAFNA AFARIJIET DAN JAHDEM MA DAVID CASA JAF HAFNA UKOLL FUQ IL-FOOTBALL MALTI AHJAR IZOMM HALQU MALUQ DAN IL-PURCINELL. CHRIS IL-KAP TIEGHEK QIEGHAD GO ROKNA.

 • Tonio Fenech (l-imdellek)
  Posted at 00:48h, 22 February

  Ministru tonio il polplu lilkhom u likhom biss se jzomm responasabbli tal kontijiet sploduti tal dawl grazzi ghas serq li sar u idjun ta enemalta tahtkhom mil 1998 l-hawn . AND BY THE WAY ILEK MA TAKKWISTA XI RIGAL TA XI 5000ewro? jew xi safra b jet privat ? jew tara xi lghoba football ta ARSENAL ? A IMDELLEK AHJAR TAHSEL XGHAREK QABEL TIDHER QUDDIEM IN NIES U TFARFAR IL GLEKK MID DANDRUFF !

  • Spiro the dragon
   Posted at 10:38h, 22 February

   wtf x ghanda x taqsam d dandruff? hemm miljun ogett fuq xix issemmi lil tonio u fuq xix tiddibatti dwar il kontraversji, imma billi ssemmi kundizjoni medika relata ma allergiji u stress mhu se terbah l ebda argument billi tghajru mahmug.

   • Pitirross
    Posted at 19:30h, 22 February

    Nattakkaw l-ghemil u l-argument u mhux personali. Taqawx fil-baxx bhalhom

 • Muffin
  Posted at 00:41h, 22 February

  L avukat Martin Fenech jigi mil Ministru Tonio Fenech?

 • DonQuixot
  Posted at 22:18h, 21 February

  What an idiot. Face reality. You have had it and all for the wrong reasons. Good bye my friend. It was not nice knowingf you and worse, how you ever infiltrated OUR party.

  • venator
   Posted at 09:51h, 22 February

   Don Quixot,

   I guess the almond trees are blooming after last night. And more of the buds will be blooming apparently.

   Oh and they’re not the sweet almonds variety; quite the opposite. They’re going to be very very bitter apparently.

   Enjoy
   🙂

   • Spiro the dragon
    Posted at 10:39h, 22 February

    lol faqqalu l orzata guz

  • DonQuixot
   Posted at 21:22h, 22 February

   My most gracious thanks for publishing my post, unlike many others which were seemingly deleted.

   Infinite thanks once again.

 • Joe
  Posted at 10:10h, 12 February

  Din il-blog qed taghmel hsara KBIRA fl-investigazjonijiet tal pulizija fuq il- kaz taz- zejt. Ma ninsewx li din il- blog hija propjeta ta Franco Debono, u Franco Debono huwa l-avukat difensur ta wiehed mill- mixlija fil-kaz.

  Grazzi

  • Muffin
   Posted at 16:52h, 12 February

   Jien cert li Dr. Franco jaf x qed jaghmel , u ma ghandu bzonn il-parir ta’ hadd fuq kif ghandu imexxi il blog tieghu.
   Jien ghandi kull fiducija li il-pulizijja kapaci taghmel xoghola b mod xieraq. minghajr ma tigi influenzata b dak li jinghad anonimament fuq blog, any blog.. INY GHANDEK DAQSHEKK FIDUCJA FIL PULIZIJA MR JOE?

  • Jolly Joker
   Posted at 16:56h, 12 February

   @JOE;

   Mela Daphne Caruana Galizia, Andrew Borg Cardona u Loo Bondi ghalhekk qed jinjoraw dan li skandlu , u jippruvaw jghedew lin-nies b cucati ohra……HALLI MA JIPPREGUDIKAWX IL KAZ U L INVESTIGAZZJONI TAL PULIZIJA.

   kEMM HUMA PRUDENTI , HUX?

   LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL

   • DonQuixot
    Posted at 22:31h, 21 February

    That is where I do not agree with you. Our good old friend has LOST it.

    Over and out. He should now have the courage to pull the curtains down. Nice try but not enough. Begone. Try skittles, Ludo, SNAKES and Ladders, Skiing Downhill, revision of your 2c papers!!?? A perpetual figure of fun. Sad really. But there it is. Adieu.

    • Blue titanium soldier
     Posted at 00:32h, 22 February

     @ donquixot
     I had been quite rough with Dr.Franco Debono on this blog before and believe be I regret a lot of the words I said towards him, my advice is calm down the majority of the voters have minds to think and also keep in mind the person that you are calling “has lost it” will soon be part of our family again. Let’s wait as time will tell

 • Jason
  Posted at 14:04h, 10 February

  ixtieq inkun naf ghaliex Joseph Muscat qed jitlef il-hin fuq din taz-zejt?

  Joseph Muscat imissu jispjegalna kif se jhaddem dawk iz-zazghagh kollha li se jkollom bzonn ix-xoghol, ( ilfuq min 20,000) f`dawn il-hames snin li gejjien. Fil-programm elettorali mhemmx. Jekk jispjegalna u jinkonvinci lil poplu Malti u Ghawdxi li hu l-aqwa, xaghar iehor ikun Prim Ministru u flok joqod jitfa it-tajn, ikun bsahtu bizzejjed biex jara li tinstab hatja dik il-persuna li qed jaghti x`jifhem li ghanda x`taqsam mal kaz.

  Il=Bqija Joseph Muscat, dan kollu paroli fil-vojt bhal TAL PARTNERSHIP HIJA L-AQWA GHAZLA, biex umbaghad int JOsEPH mort titbassas l-ewwel wiehed ghal parlament Ewropew.

  • zoltan
   Posted at 13:04h, 12 February

   Naqbel mieghek li JM m’ghandux jahli izjed hin fuq il-korruzzjoni. Il-poplu m’ghandux hin x’jahli fuq dawn l-affarijiet (dawn issa f’idejn il-pulizija) ghax:
   a) illum jaf li l-PN sar magna tal-flus ghall-klikka.
   b) bizzejjed thares madwarek u tara kif dawn staghnew filwaqt li haddiehor stagna.
   c) il-programm elettorali PL fih hafna iktar x’tixtarr u tispjega.
   d) Gonzi serrhilna rasna li f’dawn l-4 gimghat li fadal se jeqred il-korruzzjoni bl-eghruq u x-xniexel.

   Biex itella’ ‘l Farrugia Sacco quddiem il-Parlament biss kellu hin, il-habib taghna, Gonzi…..

  • Mike Rowfone
   Posted at 00:11h, 22 February

   JM Ma jistax ma jirribattix il-gideb u l-qerq tal-klikka. Fl-istess hin qed izomm pozittiv. Jekk taf taqra u tisma’ sew diga tkellem u hemm fil-programm elettorali kif se jgib ix-xoghol. Il-bierah stess smajt lil wiehed Joe Borg jitkellem hdejn Lawrence Gonzi taht it-tinda. Qal li tul dawn l-ahhar hames snin iz-zewg uliedu bidlu ix-xoghol tliet darbiet. Dan ifisser li minn dawk l-ghoxrin elf kien hemm sitta ta’ dawn it-tnejn min-nies. Kien hemm min iggeddidlu l-kuntratt kull erba’ xhur dan ifisser li wiehed irid jghodd 3 jobs ghal hames snin, mistax il-job ghal persuna wahda. Dak xoghol!! L-argument ta’ gonzi li jiggradwaw ghoxrin elf ruh f’hames snin ma jreggix, sakemm mhux qed jghodd in-nies li johorgu bil-penzjoni jew imutu u jehdulhom posthom bhala holqien ta’ post tax-xoghol gdid. Minn GonziPN nistenna kollox.

  • Spiro the dragon
   Posted at 10:59h, 22 February

   jason ha nikkoregik wahda. jien qatt ma qbilt mat tmexxija ta sant pero lanqas ma ta gonzi ma naqbel. gonzi sab kollox lest meta wiret pajjiz diehel fl eu bis sahha ta eddie. joseph kien kontra s shubija fl EU, L PL gahmel stqarrija wara l elezzjoni u qal li jaccetta r rieda tal poplu. Gonzi wara r referndum qal li kelli nerga lura fiz zmien haga namel, nahdem fis sod bix d divorzju ma jidholx

 • Duncan
  Posted at 11:56h, 10 February

  GRAZZI GONZI

  GRAZZI RICHARD CACHIA CARUANA UT-TEAAM KOLLU

  1128,000,000 EURO – GHAL POPLU MALTI KOLLU

  • zoltan
   Posted at 12:58h, 12 February

   Miskin….

 • PIFF
  Posted at 11:45h, 10 February

  I WOULD LOCK PIO WITH THE ILLEGAL IMMIGRANTS !

 • Demmi ahmar
  Posted at 19:49h, 09 February

  Franco ilna xi ftit ma nisimhew lehnek il hmieg u id dardir tal pn kollu qieghed jitharrek, inti taf hafna izjed ighidilna ahna pjacir niehdu.

  • Red Ruby
   Posted at 21:31h, 09 February

   Din il-gimgha kien fuq programm ma’ Miriam Dalli.
   Kieku javzawna minn qabel li ha jkun hemm Franco, success jaghmlu ghax nehlu mat-tv.
   Jien ghadni nittama li our dear Lou tal-gurnalizmu fuq kollox jerga’ jistiednu!!
   Ma nistax ninsieh dak il-programm!!

 • Fantozzi
  Posted at 18:59h, 09 February

  http://www.independent.com.mt/articles/2013-02-09/news/pm-warns-labour-would-throw-away-the-1128-billion-eu-package-832471040/

  According to the PM, Labour will throw away the money.
  According to poor little faceless old me , the GONZIPN Clique if re-elected will pocket the whole lot, and then blame it all on some poor nerdish Fantozzi.

  • Pitirross
   Posted at 10:14h, 12 February

   Tal-pn ma jarmuhomx imma. Jinvestuhom fil-hbieb tal-hbieb tal-hbieb!!!!
   Shame on the pm to say such a statement, seeing all dirty business coming out these last weeks. Shame!!!!

 • LIl CLYDE PULI
  Posted at 15:59h, 09 February

  Ma nistax nifhem CLYDE KIF HADD MA IRISPONDIK SEWWWA IL BIERAH FUQ IL PROGRAMM MOQZIES TA XARABANK FUQ IL KAZIN TAL PN PBS .
  inti ghet lil avucat IAN li prodott tal PN !!!! ghax mar l-universita u ha l-istipendju u sar avucat tal PN . ARA VERU TIPRUVAW BRAINWASHING fuq limsieken studenti !!!! L_ISTIPENDJU U UNIVERSITA B XEJN GHAL KULHADD MINTOFF IL KBIR GABHOM MALTA BIL PN TA DAK IZ ZMIEN JIVOTA KONTRA !!!!!!! U TGHAMLU IL PROBAGANDA QARRIEQA ILLUM U TGHIDU GHAX KIEN HEMM 800 student biss dak iz zmien l-uuniversita !! MHUX OVVJA 30 SENA WARA JKUN HEMM IKTAR ALLA HARES LE !!!! GHAX MA TARAX KEMM KIEN HEMM STUDENTI EZEMPJU QABEL TELA MINTOFF ??? JHEKK KIEN HEMM 100 ruh kollox U GHAT TFAL TAS SINJURI BISS !!!!! VIVA IL LABOUR U KULL SERVIZZ SOCJALI LI INGAWDU MINNHU L-EWWEL WIEHED INT CLYDE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Red Ruby
   Posted at 21:24h, 09 February

   Bhallikieku xi hadd ha jemmen lil Clyde Puli!
   Ghandu wicc ta’ Nazzjonalist bil-pedigree!!
   Jien rajt ta’ Bundy u hadt pjacir nisma nies ta’ certu livell fis-socjeta’ jitkelmu!

  • zoltan
   Posted at 12:58h, 12 February

   Safrattant, jista’ jkun li kollha ghira ta’ Puli ghax hlief jikkummiedja wara l-microphone ta’ Radio 101 m’ghamilx u illum la ha stipendju u lanqas sar Avukat. Mhux bhal siehbu David Agius ghax dak almenu ggradwa (Masters in Business Administration, minghalija, b’specjalizzazzjoni fl-arti tal-Ikkupjar).

 • SITT BILJUN DJUN
  Posted at 15:53h, 09 February

  Illum qamu idoqqu it trumbetti tal pn gahx gabulna qalu biljun ewro (fuq xi 10 snin ta ) allura talja din ,hadd ghadu ma jaf kemm se nroddu lura (ghax qishu dawn hekk boloh ta EU ituk il flus ghax gustuz gonzi nahseb) u it tieni ALLURA BILJUN FUQ 10 snin JIMPRESSJONAWKHOM U QED TGHIDU LIL PL KEMM HUMA LUCKY SE JSIBUWHOM HEMM JHEKK JITALAW U IS SITT BILJUN LI SE JSIBHU HEMM DJUN GRAZZI GHAL PN ,DAWK FEJN HUMA FL EQUATION ??

 • WICC
  Posted at 11:12h, 09 February

  Wicc ta nazzjonalista ,,,Deborah
  Wicc ta Cuc…………………Tonio………miskin
  Wicc ta bahnan……………Pawlu……..jahasra
  Wicc tal-biza………………..Wenzu……mammamia
  Wicc ta qassis………………Edwin…….faqqa subajk
  Wicc ta ardit………………..Ostin………pipi
  Wicc ta arroganti…………Loo…………il-laqi
  Wicc ta facciol………………Peppi…….il-pinnur
  Wicc ta giddieb…………….Beppe…..iben missieru ha ha
  Wicc ta missieru……………Mario,,,,,iben missieru ha ha
  Wicc ta pastas……………….f’idejk…..hemm gozz minnhom
  Wicc ta qamar………………Francis….meta jkun kwinta

  Wicc ta ANGLU VERGNI………..XMUN l-iccassat
  Veru zmien il-karnival

  • Marangon
   Posted at 15:50h, 09 February

   LIKE !
   just a minor addition : wicc ta halliel/a . Il candidati tal gonzipn kollha kemm huma

  • blue titanium soldier
   Posted at 17:50h, 09 February

   @wicc
   kulhad ghandu wicc u maskla li jkunu maghmulin ghalih biss imma likbar erf hu mhux meta taraf ta hadd iehor imma meta taraf tighek. mux se noqod immerik fuq il lista li ktibt int imma inhoss li kien hemm hafna ucuh li insejt barra

  • Claud D.Mark
   Posted at 17:59h, 09 February

   Insejt
   Wicc ta missieru……………….Claudio….iben missieru, he he.

 • Simon tal burden sharing
  Posted at 09:52h, 09 February

  I WOULD SEND ALL THE ILLEGAL IMMIGRANTS PN HAS INUNDATED US WITH ,TO GONZI’S BACK YARD AND THAT WIDE MOUTHED SIMPLE SIMON.

  • @ DEMARCO MARIO
   Posted at 18:05h, 09 February

   Yesterday , Mario Demarco, during a reception (reheated pastizz , hot dog, stale sandwich and flat soft drink under a cold tent in full view of mobile toilets) announced solomnly that the arrival of people illegally from Africa is an indication of just how successful our economy is, because they chose to squat here and not elsewhere in Europe. Same goes for the hordes of east Europeans arriving here and taking the jobs of locals.
   PROSIT MARJU – IN NUMBER ONE HA JTUK IL HAMRUNIZI LI GEW MISTIEDNA GHAL DAK IL QAMEL IMGIDDEM TA RICEVIMENT TA RAS ZO**I.
   X’TAHSIBHOM LIN- NIES? MEJTIN BIL -GUH BHAL DAWK L ‘ILPUP TAL- KLIKKA GONZIPN LI INFESTAW ID-DAR CENTRALI ?

 • i;-Pupa
  Posted at 23:21h, 04 February

  dik tkaxkira li Toni abela tah lil icccassat il-lejla Franco ,,nispera li smajtu daqs kemm gideb fuqek Xmun dak li jilghaba tal-qassis…………….u li issa sabu L-anglu kustodju biex isalvahom……..

  Ghandek id-dritt mill-awtorita ;i twgeb ghal gideb li qal fuqek Xmun s-super star tal-pligarkija Franco…iccedilhomx tafx?

 • tas-south
  Posted at 16:31h, 04 February

  Wegibt il-kumment izda s-sinjur ghogbu ma jipplukahx! Bezziegh!

 • Chinese Crack(ed)Pot
  Posted at 23:56h, 03 February

  http://daphnecaruanagalizia.com/2013/02/the-split-personality-is-back-for-some-grandstanding/

  MELA INSIET IC -”CHINESE JAR” LI INT SUPPOST IRRELAVANTI GHALIJHA U IL-KLIKKA TAGHHA.

  Kieku kont irrilevanti ta vera, kieku lanqas qatt ma issemik aktar , u mhux tohrog dik il hdura kontra tieghek.

 • GonziRM
  Posted at 23:23h, 03 February

  It- times of malta tigi reklamata fuq tvhemm. U ghaliex Malta today le ukoll kellha artiklu nteressanti milux.PBS KAZIN NAZZJONALISTA TVM

 • GonziRM
  Posted at 23:19h, 03 February

  Tv hemm ma jasalx shemm izda jaqbez il limits prezentatur jistaqsi mistoqsija u jrid twegiba kif irrid hu u jakumpanja lil partecipant liehor billi jighdlu xqallu liehor. Tal misthija lilek qatt ma ntervistawk jew ghamlu programm fuqhekk fuq dak li ghidt fuq gazzetta.

 • missa tisthi
  Posted at 23:14h, 03 February

  din l-ewwel darba li qed nikteb fuq il-blog tieghek,

  li ghandi xi nghid huwa dan: missa tisthi daphne terga tiftah attakk fuqek franco, wara dak kollu li inti ghamilt ghal Malta. x’hasbet din? li inti mhux avukat tajjeb, tippretendi li tirrifjuta l-klijenti ghas-semplici raguni ghax il-kazijiet huma pubblici? nahseb ir-ragel taghha aqta kemm jirrifjuta klijenti!

  kellu bzonn kellu biss farka mill-kapacitajiet ta’ avukat tieghek franco!

  prosit prosit ghall-miljun darba.

 • star
  Posted at 23:05h, 03 February

  Franco kif qatt ma ntervistatek lilek it- times? Kif int irrelevanti u Anglu Farrugia daqshekk importanti? Kif kellek tibki biex intervistawk il-Peppi BS? Kif? Kif? Kif?

 • Angry Bird
  Posted at 22:45h, 03 February

  I salute Anglu Farrugia for having the courage to speak out. I have never agreed on policy with Farrugia but I have nothing but admiration for politicians who have the courage to stand up to injustice,” Gonzi told the sizeable crowd of PN supporters in Mosta. from MALTA TODAY PORTAL

  IMMA DAN GONZI..TRID VERA TISMA BIEX TEMMEN! DALGHODU FIL-HAMES DISTRETT QED JITFA IL-BOTTI GHAL FRANCO DEBONO …U WARA NOFS INHAR QED JGHID LI JAMMIRA LIL POLITICI LI GHANDHOM IL-KURAGG JIEFQU LIL INGUSTIZZJI….

  MA NISTAX NIFHEM….AKTAR MA JIFTAH HALQU AKTAR JIPPERSWADINI MA NIVVUTALUX. KIKEU SEJJAH ELEZZJONI META SUPPOST KIEN JAGHMEL PJACIR KBIR LILU NNIFSU U LIL PARTIT!

 • ex-tesserat tal-pn
  Posted at 22:42h, 03 February

  meta sa’ tehelsuna min din il-polgerija/vili
  tal-PBS?
  emmnuni nies vili bhalhom ma jezistux fuq din l-art,
  possibbli l-lum fuq Anglo Farrugia biss sabu
  li jhammgu l-programmi taghhom?

 • ERNESTU
  Posted at 21:34h, 03 February

  lil beppe nisfodah li din id-darba il-GIDBA LI mdorrijin jghiduha qabel l-elezjoni f’wicchom ser jibqa ghax issa il-lopu nkixef…….l-ipokriti saru jfahhru lil Anglu issa wara li kellom lesti patafjun posters u tghajjir dwar meta kien pulizija allavolja Anglu HADD ma jista jghamillu l-bzieq fuq imniehru.

  Qed jitkazaw ghax anke in-neguzjanti qed jersqu lejn il-lejber…….u zgur ghax jafu li biex takkwista xi kuntratt trid tkun Zaren il-gaffa li issa inkixef kemm qed jghati flus lil klikka…..

  jidher ;i ser jinkoxef minhu involut jekk mhux xi messa in xena halli jitnejku bin-nies

  • X'kull wahda!
   Posted at 22:15h, 03 February

   Ghal PBS x’qalet it-Times fuq x’qal Anglu Farrugia news: fuq x’qalet l-Malta Today fuq Zaren Vassallo mhux news? Closer than this l-ebda kuntrattur ma jista hadd ikun! Jaqaw l-kuntrattur ta GonziPN ifuh?

   • blue titanium soldier
    Posted at 17:53h, 09 February

    jahasra kollha min alikom li tifmu u hlif thaltu il hass mal bass mintomx

 • GONGOL
  Posted at 21:27h, 03 February

  Franco you are like that almond tree which bloomed and died soon after.

  The arborist found that the tree’s death was suicidal.

  • Circle of Life
   Posted at 21:57h, 03 February

   Jaqaw int ma tafx li miz-zerriegha li taqa’ mal-art tikber sigra gdida li tarmi fjur gdid?!

 • Alouette III
  Posted at 21:20h, 03 February

  Corners

  Gonzi qal fuq korruzzjoni
  huwa m’ghandux kantunieri
  imma x’hin kont qed nisimghu
  xammejt riha ta l-ispieri

  U jekk m’hemmx il-kantunieri
  jista jkunu tundjaturi,
  allura x’inhi r-raguni
  jekk li ddahhlu ma tridx turi ?

  Nahseb ghandek fernezija
  se taqbadkom gargarella
  Malta sejra tehles minnkom
  bhalma x-xjuh nehhew l-ghonnella.

 • Frosta
  Posted at 20:55h, 03 February

  Nahseb kullhadd jaqbel li iz-zewg ahbarijjiet pricipali illum huma id-diskors li ghamel fuq it -times Anglu farrugia u it talba ghall ammestijja li ghamlet il persuna involuta f-liskandlu tax xiri taz zejt ghall pajjiz.

  Fil qosor ghax hemm hafna xi tghid fuq iz-zewg kazi,nibda b ta Anglu u nikkundanna bla riservi jekk sar xi theddid fuqu u fuq il-familja tighu u l- pulizzijja ghanda taghmel min kollox biex issib il hati u tresqu il-qorti.
  Qrajt l-intervista kollha u nifhem li meta bniedem ikun muguh jaf jghid ajma li tohrog mil qalb u mhux facli biex itaffi l-ugieh.izda fl-istess hin nemmen li f-cirkostanza ta dan it tip l-istess bniedem iktar ikun jaqbillu li ma jaqax ghall provokazzjoni ta xi had li jkun irrid jiehu vantag mil puzzizzjoni fragli li jkun jinsab fiha u bil pacenzja kollha jissapporti sakemm l-affarijjiet ikunu cari bizzejjed u jiddiskutihom bil kalma u trankwillita min flok wiehed joqghod iparla fil vojt minajr ma jissustanzja dak li qieghed jghid.Niehu spunt wiehed milli qall Anglu,li ma jhossux komdu bil qwantita ta kuntratturi u buisnessman li resqu len il-PL.Jiena onestament nahseb li Anglu ghandu jkun kburi b-dan u mhux ma jhossux komdu.Ma jafx Anglu li hu stess kien jippritka kemm il-partit tal PL infetah ghall kullhadd inkluz nies li gejjin direttament mil-partit tal-PN?? Sakemm dawn il-kuntratturi u il-buisnesman jimxu mal linja ta gvern gdid tal-Pl u ma jhaddmux nies bil-prekarjat u jiehdu xi commission ukoll min fuq dahr il-haddiem biex ihhaxxnu bwiethom ma nara xejn hazin, fl-ahhar mill l-ahhar dawn ma humiex xi nies kriminali. Ghallekk nikkonkludi mill l-esperjenza li ghandi li kulltant ahjar if min ahh ghax li hu zgur fil-hajja hadd ma ghandu ir-ragun kollhu u hadd ma ghandu it-tort kollhu.

  Kurzita personali tighei,Wara li Gonzi dan l-ahhar gie maghfus biex jiftah il-parlament u jghaddi il-ligi tal-wisle blower u ma ghamel xejn, hareg ftit wara u qall li lest li jghati il-proklama lill min jikxef skandli ta kurruzzjoni,dan meta il-pulizzijja skont it-times ghanda f’idejja provi bizzejjed biex tressaq nies il-qorti fuq l-iskandlu tax xiri taz zejt.illum smajna li persuna involuta talbet ghall proklama li tkellem fuqa Gonzi.Personali nahseb li hawnekk hawn xi haga li ma taghmilx sens ghaliex jekk Gonzi huwa interressat li jiskopri bis serjeta il hmieg li trabba ma tul iz zmien u li tighu huwa responsabli hu u hadd izjed kien jordna ikjesta magisterjali indipendenti li flimkien mal-pulizzijja jigbru il-provi kollha u jinterrogaw lill kull min jista hu involut u min hemm ikun il-punt tat tluq.
  Izda Gonzi jidher li ried jigbor giehu billi jghati proklama ghall dak il hmieg li jidher li hemm u li tighu kien u ghadu responsabli hu li jara li dan ma jsirx.

  L-EZEMPJU JKAXKAR

  • Karnival
   Posted at 22:14h, 03 February

   Jekk fil kaz jaghmlu inkjesta magisterjali u jahtru lilek FROSTA magistrat, bl-inteligenmza li ghandek.

   • Frosta
    Posted at 22:31h, 03 February

    RE Tal-Karnival

    Ma tahsibx illi huwa aktar sens komun milli inteligenza ?? Naqra melh f’mohhok kull ma jkollok bzonn biex tasal ghall konkluzjoni imma ma nafx kemm tita issibu go mohh ta Re Tal-Karnival.

 • robert
  Posted at 20:51h, 03 February

  hi franco ha jaghmlulek intervista lilek tat times??

 • jasaqu
  Posted at 19:51h, 03 February

  ara vera ma jnizlekx gonzi dott kemm semmiek bil pulit il lum mhux ghal darba jew tnejn meta kien iz zurrieq, vera jmissu jisthi, ma jnizlikx ghax int ghedt il verita li ahna l haddiema iz zghar ghandna tant bzonn. ghalhekk nerga nghidlu lil gonzi se nivvota u nivvota bil qalb lil PL

 • J.A.
  Posted at 19:10h, 03 February

  Naqbel ma cynical intelligence u naħseb li għalhekk xi kuntratturi u nies fil-business resqu u qed jappoġġaw lil JM għax xebgħu jaraw kollox imur għand wieħed jew tnejn min nies.
  Issa jekk jitla’ il LP naraw jekk jagħmilx bħall ma’ għamlu il PN isibu kull skuża biex ma tiressaqx il Whistleblower Act u l liġi dwar il-finanżjament tal-partiti, (żewġ issues li tant saħaq fuqhom seħibna Dr. Franco).
  Il PN kellhom kull ċans u opportunita’ biex iressqu u jgħaddu dawn il-liġijiet, 25 sena, għalhekk given the options, mhux ser nieħu ċ-ċans mal PN. ‘iġġudikawni fuq li nagħmel mhux fuq li ngħid’ u jien hekk ser nagħmel

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:48h, 03 February

   Illum dr. Muscat ghamilha cara li flimkien mal-Budget, il-ligi tal-Whistleblower se titressaq mil-ewwel fil-parlament, halli kull min jaf xi haga dwar dan li skandlu, ikun jista jikxef !

 • Salgister
  Posted at 18:34h, 03 February

  Nixtieq li s-Sur Accountant Tonio Fenech jispjegalna daqsxejn kif wasalna f’din is-sitwazzjoni.

  http://www.indexmundi.com/g/r.aspx?v=94

 • Demmi ahmar
  Posted at 16:52h, 03 February

  Smajt dak il basqa jghid li il hames distrett huwa tieghu u li inti Franco hsibt ghalik biss u mhux ghal partit.

  • Red Ruby
   Posted at 21:06h, 03 February

   Bhallikieku ghandna dubju fuq min vera haseb ghalih u ghal klikka ta’ madwaru!!
   Ma jafx jisthi.
   Kif nisma li Gonzi qieghed naha go pajjizna, nara kif naghmel biex immur in-naha l-ohra ta’ pajjizna.
   Wiccu u ta’ wara l-istess!!

 • Uti, non Abuti
  Posted at 16:50h, 03 February

  Dik propaganda fuq PBS dalghodu!!!!!!!!!!. Nizlitilhom ghasel ta Farrugia/Muscat. Kif il kelliema jiddevjaw ftit, il pari tal PBS, BILGRI jergu ghas suggett, Farrugia versus Muscat. Fl opinjoni tieghi il glieda tal labour hi iktar iebsa minn zmien l-isqof Gonzi tal interdett. Jahasra l PN ma jridhux jifmhu illi iktar ma nisma politici bhal kandidat Fenech Adami iktar inzomm il boghod minn GONZPN. Minn naha l ohra Labour qatt ma kont u qatt ma nkun. Alternattiva wasal iz zmien li zzarma!!! Niltaqgha m`ohrajn (li m`humiex ftit ) ta l istess fehma. J`alla din il faxxa ta nies tikber iktar u fis skiet naghtu l-ikbar najnata l politici parassiti homor u blu. B konvinzjoni nghid illi parassiti hodor m`hemmx.

  • D. Borg
   Posted at 19:49h, 03 February

   Jekk konvint li parassiti hodor ma hemmx….
   allura ghaliex tghid li Alternattiva wasal iz-zmien li zzarma?

   Veru li il PNPL ghamlu kollox biex tkun difficli hafna biex jitla it-tielet partit, ima jekk noqodu lura u ma naghmlu xejn, nibqu fl-istess borma moqlija f’zejt blu jew ahmar – ma tantx hemm x’taghzel bejnithom.

   Il-vera bidla jssir jekk titkisser il-morsa tal PNPL – u fid 9 ta’ Marzu, la ma hemmx Franco, l’ ghazla ghanda tkun AD, jekk vera jrridu li xi darba nehilsu minn din il-porkerija ta’ sistema politika!

   • Pitirross
    Posted at 16:46h, 04 February

    @D. Borg…..” il-porkerija ta’ sistema politika!”, l-iktar, l-iktar, tivvutax int. Imma tindaħalx x’jagħmel ħaddieħor.

 • Francist
  Posted at 15:08h, 03 February

  He, to whom I consider a friend, would not autograph my Almond Blossom.

 • DonQuixot
  Posted at 14:04h, 03 February

  Yes very much unlike you. This time of year you are in total irreversable meltdown. You had your day. Mission accomplished. Nothing else to offer but making a continued fool of yourself. Carry on. It is fun and we are enjoying it..

  • Gvern Korrott
   Posted at 14:25h, 03 February

   Mela ma rajtx min ha jiddefendi lil George Farrugia sur Quixot? His day is far from over.

   • Ghaxqi
    Posted at 15:25h, 03 February

    DonQuixot, if you think that Franco’s mission is accomplished you are very very wrong guy. This is the tip of the iceberg….. learning to-day that The Dott is going to be present with George Farrugia, at an urgent meeting held this afternoon between Commissioner of Police. Dr Gonzi please take a note, of when you said that Franco is irrelevant ……… irrevelant my foot!!!!! THIS IS JUST THE BEGINING >>>>>>>>>>>> more to come in the near future Don!!!!!!!!!!

    • Razzan kliemek
     Posted at 17:02h, 03 February

     Siehbi, il-velenu tbellghux lil haddiehor ghax issib min ibellghu lilek! Dan il-kliem ta’ hdura min naha tieghek ma jaghmillex gieh. Ghandek kull dritt li jkollox opinjoni differenti minn dik ta’ Franco imma tuzax kliemek biex twegga’ ghax dak l-ugiegh xi darba ghad irid jigi lura fuqek.

     • Pitirross
      Posted at 16:49h, 04 February

      @Razzan kliemek ….qisek Gesu qed tippriedka!!!!

   • DonQuixot
    Posted at 15:39h, 03 February

    Hanini. Insejt li Franco jiekol ukoll.

    • Ghaxqi
     Posted at 16:37h, 03 February

     Tell this, to your leader GonziPN, maybe he learns that Franco in not IRRELEVANT as he thinks !!!

     • Red Ruby
      Posted at 19:26h, 03 February

      Tpaxxejt meta sirt naf min kien se jkun l-Avukat!!!

     • Pitirross
      Posted at 22:47h, 04 February

      @Red Ruby….immaġina ftit…..Franco versus Austin fl-awla!!! Min hu l-aqwa jħawwel! Iktar jagħmel pipi imbagħad austin!!!!

  • il-Bully
   Posted at 17:31h, 03 February

   DonQuixot, sorry my friend but when it comes to strategy you are at a loss. In all battles the hit man soldier won the war, be it freedom from the mighty British in America or freedom from the might U.S in Vietnam.
   I guess you want corrupt money, titles, and yes men like we had in parliament. This could have worked in the past, today leaders are those who deserve to lead.
   While I wished Dr, Franco Debono to have run, I think he took the wise choice to play it on the side and hit where it hurt. After all, for the record we need Dr. Franco Debono more than he need us. This way, he can be relevant and more close to the people instead of the politicians.

   • DonQuixot
    Posted at 22:01h, 03 February

    I despair. If ex Honourable Dr Franco Debono needs people like il-Bully, Sturdut, Razzan Kliemek, Ghaxqi and last but not least Eddy Privitera to prop up his ever sinking boat then our ex honourable friend is indeed doomed. Addio Sogni di Gloria never seemed more apt.

    • Zoltan
     Posted at 11:51h, 04 February

     You shpould have been in despair long before this when you had the sorriest bunch of incompetents run around for the last 5 years pretending to be Ministers of a European Union country (Malta) being (mis-)managed all the time by Gonzi, whose trademark smirk of superiority will hopefully be wiped off on the 9th March 9and not one day too soon!).

 • CORRUPTION
  Posted at 13:41h, 03 February

  Gonzi said anyone want to report corruption must go and report to him.
  If we have a case like Spain were the Prim Minister is accused with corruption ,what happen ? is there anyone prepared to go and report him ??

  • il-Bully
   Posted at 17:35h, 03 February

   CORRUPTION
   The easy way out is organize ourselves and join the club! After all there is nothing wrong if we can make a few million like some in power. I guess you know what I mean.

 • Uti, non Abuti
  Posted at 13:29h, 03 February

  Bongu dott. Ghasfur tal passa qalli li ser ser tkun imhabbat hafna l gimgha d diehla fl-ufficcju. dejjem emmint fik, iz ZEJT……….imrangat ohrog il ghageb u ser jibda jiffermenta. Imbierek il halib li taghtek ommok, sabih.
  Imma kemm int bravu.

 • HABIB
  Posted at 13:16h, 03 February

  Habib, ibqa’ dejjem posittiv u ottimist fil-hajja, u s-successi tiksibhom zgur. Thares qatt lejn il-passat li jista’ jkiddek imma lejn il-futur li ha jsahhek. Konvint minn kliemi. At times you may be alone but rest assured you are never lonely. Hawn hafna nies li jixtiequlek il-gid.

 • Kburi li Zurrieqi
  Posted at 13:05h, 03 February

  Fit territorju tijek u fil qalba tal hames distrett gew illum, fiz Zurrieq.

 • tas-south
  Posted at 12:58h, 03 February

  X’tikkumenta fuq li qal Anglu Farrugia?

  • MELVIN
   Posted at 14:01h, 03 February

   Taf x qal Anglu li il-PN qieghed qrib il kuntratturi ukoll mhux kif qalu tal PBS

   • Cynical intelligence
    Posted at 15:10h, 03 February

    Infatti, il Gonzi ma ghogobhomx, ghax m’ghadhomx jaghmlu li iridu bih!! Issa jistghu juzghaw lill LP biex jisirqu in nies ftit aktar. Dak li qieghed jintqal fuq il PN jistha jintqal fuq il LP prezentatament. U intkhom ghadkhom tohorgu u tivvutaw lill dawn il giex partiti. Ara kemm intkhom boloh!! Is serq huwa organnizzat u tista tusa il giex partiti u inthom qedghin tisfnu fin nofs!! Ghaliex tahseb li il abbozz dwar il finanzjament tal partiti m’ghogobx lil hadd minnhom? Kemm tahsbu li JM hu xi qaddis?? Jahasra indunaw daqxejn li il partiti jintuzaw mill istess businessmen biex ikomplu jisirqu lill Maltin kollha. Ghaliex tahsbu li certu business issalva Malta? Tajt mhux ghax xi businesses tajbin!! Ghax hemm is serq!! Is serq qieghed f’wicckhom u ma tindunawx!!! U bhal cwiec minnflok tohorgu tipprotestaw u tghamlu bhal Griegi tibqghaw tmorru ix xoghol, qiesu xejn mhu xejn, ghax tibzaw li id dejn li ghamiltu taht in nazzjonalisti ma’ ikollkhomx b’xiex thalsuh. Ghalhekk ghandna u ha ikollna il gvern li jixirqilna!! Issa gawwdu!!!

    • Zoltan
     Posted at 11:57h, 04 February

     Sur Cynical, kun ‘factual ‘ u ghid li l-kuntratturi il-Gonzi mhux m’ghogobhomx ghax ma jistghux jaghmlu li jridu bih. Dejjaqhom ghax madwaru ma hallilhomx spazju bizzejjed – il-klikka biss tmaxtar u tithanzer mal-mejda tieghu. Fil-gazzetti hemm l-isem ta’ kuntrattur li jmaxtar u jithanzer – kellu jhallas mal-1.3 miljun ewro ghal postu mal-mejda. Tghid gabhom lura minn x’imkien iehor jew ghobu l-ikel?