My Proposals for Reforms

My Proposals for Reforms

 

Undoubtedly in the upcoming electoral campaign my proposals for reform in the political sphere, parliament , and the law courts will be on centre stage.

I have spent the past week meeting people from all over Malta, and the feedback is that everyone agrees that my proposals for reform, the autonomy of parliament, the law on political parties and party financing, the private members’ motion about major reforms in justcie and home affairs could form the backbone of an electoral manifesto.

I wish to thank everyone for the incredible and exciting feedback. Those who have not yet been contatced could send reminder on 999 888 77 or [email protected]

 

let’s talk –            999 888 77                   [email protected]

248 Comments
 • Vigilant
  Posted at 16:22h, 09 January

  The way forward as I see it:

  Announce the Partit Demokratiku Malti PDM. Some time ago I was all for using PDN as party name but I agree with what some suggested in this blog, doing away with the word Nationalist. There must be a complete break. (Even though I will still be and act as a nationalist at heart. I don’t mean the GonziPN type as they are not nationalists at all; they are just a Corrupt Evil Clique.)

  We also have a wise recommendation from the Bible:)
  Mark 6:11 And whosoever shall not receive you, nor hear you, when ye depart thence, shake off the dust under your feet for a testimony against them.

  Start a TV program NOW, as a platform to express your ideas, explain the reasons why PDM is badly needed.

  Although the Partit Demokratiku Malti PDM is launched, it would not be a good idea to participate in the coming elections as it would be difficult to gain seats in parliament as things now stand.

  To effectively defeat the Evil Clique, the GonziPN must lose the election by a devastating defeat. The PDM could then team up with the PL to help it tear down the GonziPN Evil Clique and indeed any PL individuals that are in cohort with the GonziPN one.

  After a GonziPN demoralizing defeat, that would be the time for the PDM to start direct dialogue with the peeved Nationalists in preparation for the next General Election and also preparing candidates for Local Council elections and MEP’s.

  Without dawn iz-zibel ta’ Cliques we should have a Parliament ta’ Veru.

 • fed up
  Posted at 15:52h, 08 January

  I will vote number 1 Franco Debono ONLY

  • BETTER FUTURE
   Posted at 18:19h, 08 January

   Good show! Then continue against GonziPN.

  • Copycats
   Posted at 12:23h, 09 January

   Copy cats ta GonziPN: ritratt a Simon u Gonzi ikkupjat mill-poster ta Biden u Obama. Fil-waqt li l-logo ikkupjata mill-logo ta CNBC. Ftaqru fl-ideat dawn? Hemm bzonn ikun dawshekk sfaccati? More of the same: issa l-unika haga li ghd baqa fis-sod hi l-bidla li ma tahfirha lil hadd!

  • M
   Posted at 21:27h, 12 January

   So will I BUT does he intend to be a candidate!!!?

 • Spiro the dragon
  Posted at 15:44h, 08 January

  l PN illupjat. sal lbierah ghadom qieghdin jghidu li gew ikupjati, issa iridu d dettalji kollha???

  dal pajjiz taf x ghandu bzonn, jigu jinvestigaw mil EU, l kuntratti li inghataw u jekk kienux trasparenti, jekk le tkun hi li tintervjeni. Mela cici beqqi jafu li pajjiz qieghed jinfena bil korruzjoni bir riskju li jigrilu bhal hafna pajjzi ohra fi krizi.

 • David Caruana
  Posted at 14:28h, 08 January

  “The PN also asked whether any company or person whom the PL had met had made a donation to the PL or any of its officials or activists.”

  Tajba din! Wara 25 sena reqdin fuq il-ligi tal-iffinanzjar tal-partiti, issa l-PN stenbah u qed jippretendi li haddiehor jikxef awwarhu imma huma le.

  Ara veru jrid ikollok wiccek imcappas bid-demel!

  http://www.timesofmalta.com/articles/view/20130108/local/energy-plan-pn-calls-on-labour-to-publish-documents-details.452432

 • Joe Vella
  Posted at 14:07h, 08 January

  kem int bravu drfranco gejt twahal inis li se jitilfu xolom minhaba fik prosit tasewhttp://www.timesofmalta.com/articles/view/20130108/local/Car-imports-at-standstill-due-to-Budget-deadlock.452375

  • Spiro the dragon
   Posted at 16:00h, 08 January

   buffu l prim ministru kellu jsejjah elezzjoni meta kien jaf li tilef l maggoranza mhux hareg bil holidays.

   vera ma jesawkx z 2 cirkli li gew malta.

   • Joe Vella
    Posted at 17:48h, 08 January

    saksi talkarozzi jakblux mijjek sehbi ara fejn jibatuk

    • Red Ruby
     Posted at 21:16h, 08 January

     Ahseb u ara lil Gonzi fejn jibghatuh!!! Bil-kemm ma kienx se jithajjar jaghmel l-elezzjoni iktar tard kieku seta’!!!

    • Cynical intelligence
     Posted at 21:17h, 08 January

     Idiot !! the car market has been stuck for three to five years and it is not due to the budget or GonziPN or Labour/MLP. It is stuck because the business dictates so. If there are 400,000 people how many cars can you sell in one year?….Well, lets say 400,000, how many will be bought the year after??

     Now you will know which party is really being sensible when you will hear them disclose that they have to reduce the amount of cars on the road in the coming ten years. That is the truth but none of the parties tell you that, because they sign documents without knowing where they are being led. Especially the MEPs of both parties.

    • Spiro the dragon
     Posted at 09:15h, 09 January

     Kiku l gvern jghamel l incentivi li jghamlu pajjizi ohra u ma jghamilx dik l pastazata ta taxxa fuq kull karozza, nkunu nafordjaw nibdluwa qabel cens, xi tghidli?

 • Spiro the dragon
  Posted at 14:00h, 08 January

  (l billboard l gdid ta gonzi)

  tantx tafdah warajk lil simon :p

  • blue titanium soldier
   Posted at 19:39h, 08 January

   ghalfejn? intom tafu xjigifieri ghax mpestati bihom, int gili thalt is super one?

   • Spiro the dragon
    Posted at 09:41h, 09 January

    Blue Titanium int vera trumbetta tal banda. L politici jghamlu kapital bi trojsi bhalek.

    Read between the lines. 2 months ohra u naraw jafdahx warajh gonzi ghax dak li qieghed warajh iwahhallu kanna akbar milli wahhalu franco u jitfaw fid dustbin tal istorja.

    Issa nigu ghal hsibijit u ragunijit tieghek. Habib tieghi, jekk taqra sew l blog in generali, jien dejjem nitkellem favur d dritijiet tal gays u qatt ma nqastom jew offendejtom. ovjament hemm gays u gays. hemm dawk ta rieda tajba u dawk le. ma hemmx ghalfejn nelaboraw.

    Int tidher vera bniedem diskriminativ u perikoluz. Impestat gejja mil pesta u gerneralment nuzawa ghal kretauri li jgibu l mard u li fid dover li neqirduwom bhal grieden u insetti tal hmieg bal cockroaches. vera uzajt aggettiv tajjeb ehhh biex tideskrivi lil hutek maltin. keep it up nies bhalek huma l kawza tal istat ta dikompozizjoni li qieghda fija l kultura taghna.

   • mich
    Posted at 10:18h, 09 January

    Imma ahna nirispetawhom inthom tibuwjahom a buffu

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 11:26h, 08 January

  IL-BIERAH IL-KULURI TA GONZI PN HARGU FIL-BERAH. SBIEH KIENU KULURI TAL-QAWSALLA LILLI OGBUNI. GONZI BISS MEXXA KOLLOX. GEJTU VELLA QAL LI-IRID JAGHTI IS-SEVIZZ TIEGHU BIEX IL-PN JERGA JERBAH IL-GVERN. AHJAR NOQOD KWIET. FRANCO SAY HELLO TO YOUR FAMILY. AND HAPPY BIRTH DAY ON THE 9 TH OF MARCH.

 • Michael Borg
  Posted at 09:42h, 08 January

  Kuragg Franco,

  jiena u l-familja tieghi kollha mhux ser nivvotaw (kollha PN), pero jekk inti tohrog ahna nivvotawlek zgur 100%.

  nigu naghtu l-1 lilek u daqshekk pero ghax ahna qatt ma nistghu nivvotaw lil labour pero jekk inti tohrog il-1 lilek u daqshekk

  meta trid ejja d-dar, niehdu gost nitkellmu mieghek kieku

  • Eddy Privitera
   Posted at 13:58h, 08 January

   Michael: Jekk Franco ma johrogx kandidat, jekk tridu tghinuh ghal futur OHORGU GHATU DAMDIMA LILL-GONZI billi tivvutaw PL. Dan illum moviment leigabar fih eluf ta’ nazzjonalisti bhalkhom, anki ghandu kandidati “nazzjonalisti ” hergin mal-PL !

   • blue titanium soldier
    Posted at 19:44h, 08 January

    eddie kemm jogobni ismek, aqtali il kurzita int fuq liem kura qighed? tjadliex li adek tittama li ha tirbhu lelezjoni? kemm qied tahdem forsi tisraqilna xi naga imma kollu ghalxejn ghax listorja tajt li ahna dejjem hadnilkom in nag u insa li xi nazzjonalist xi darba jivvota labour, ma nivvotawx forsi imma intuh lilkom qatt

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 09:19h, 08 January

  GONZI JISTA JERBAH JEKK P.B.O. IQUM MILL – MEWT.

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 09:15h, 08 January

  GONZI BHAL L-ARUPLAN U NIDA HA JIGRIELU. DAWK IT-TNEJN ITIRU.

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 09:00h, 08 January

  BONGU: JOSEPH JISTA IMUR KASTILJA MILL-LUM. .. DR.GONZI IL-POSTER TAL-MILIED TAH – F’GHAJNU. JAFU LI MHUX SE JERBHU DIN ID-DARBA. JOSEPH MUSCAT TAJJEB U GONZI MA JISTA JAGHMEL XEJN , LAQAS HEGA BIEX IBIDLU BILBOARD. JIEN GHAND L-UNUR NGHID LI LIL GONZI QATT MA IVUTAJTLU. FEJN NIVOTTA JIEN DEJJEM REBAH. L-AHHAR WAHDA MA IVOTAJC . U TAFU X-GARA SA L-AHHAR DAMMU. ISSA HA NIVOTTA LIL JOSEPH. JOSEPH NISTHAJLU EDDIE FIS- 1977. WARA MINTOFF U EDDIE IL-POPLU QATT MA KELLU PRIM MINISTU.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 08:54h, 08 January

  Mela l-labour party biddel l-arma tal-partit,biddel l-image tieghu u Joseph Muscat hlief iffakkar f’dak li ghamel il-labour il-bierah ma ghamilx.Joseph Muscat jekk kellek intenzzjoni tnessi l-labour tal-passat nghidlek li l-bierah gibtli memorji koroh hafna lili personalment.Tahfer iva, jinsa l-hmar.

 • SERDUQ
  Posted at 03:29h, 08 January

  lil dawk in-nazzjonalisti li qeghdin jirredikulaw il-proposti li ser ihabbar il-lejber ghar-rohs tad-dawl, parir wiehed nghatikom.

  Mela miftehmin, intom ibqghu hallsu kif qed thallsu illum la intom kuntenti u ghandkom minn fejn, u ahna inhallsu bir-rohs.

  Hekk lanqas ikollu ghalfejn ihabbel rasu minn fejn ser jibbilancja la intom bahnana.

  Din bhal tac-childrens allowance u s servizzi socjali li ghamel MIntoff…ivvutajtu dejjem kontra imma illum tohduhom dawn il-beneficcji ja ipokriti

  • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
   Posted at 09:05h, 08 January

   @SERDUQ : DAWK MUMHIEX NAZZJONALISTI..

  • Veritier
   Posted at 09:22h, 08 January

   Tajjeb. Mela qed tinduna li r-roħs ma jiġix mill-baħħ; xi ħadd irid iħallas għalih. M’intix baħnan sa barra.

   Nista’ nassumi li int m’intix ipokrita u ż-żidiet li rċivejt tul dawn is-snin kollha wara Mintoff qed tibgħathom lura lill-gvern, u li int dejjem ħeġġiġt lill-partit tiegħek fl-oppożizzjoni biex jivvota favur il-budgets?

   • BETTER FUTURE
    Posted at 11:45h, 08 January

    I have just become aware of the PL’s outline proposals and some detail for reducing the costs of energy generation.

    AND THEY ARE ASTOUNDING! 35% reduction from 2014 for pensioners and 25% reduction for all the rest! Plus elimination of the dirtiest fuel used by GonziPN (Here plaudits to Franco who must feel vindicated).

    And the cherry on the cake!!! The destruction of that monstrous chimney built wastefully out of taxpayers’ monies, but with the sole purpose of irritating Mintoff. Yes, cost reductions have to come from somewhere!! FROM eliminating SLEAZE, CORRUPTION AND FAVOURED CONTRACTS TO FRIENDS OF THEIR POCKETS!

  • Eddy Privitera
   Posted at 09:55h, 08 January

   Ghaziz Franco, halli nirrepetilek hawn dak li ktibtlek fuq inews.malta.com ghax forsi ma tarax il-messagg hemm. Qrajt li int qed tistaqsi n-nies hux se jivvutawlek. Naccertak li ftit huma dawk li jkunu lesti jghidu EZATT x’se jaghmlu. Ghalhekk toqghodx fuq li jghidulek in-nies- Oqghod fuq l-esperjenza ta’ x’rizultati tghati s-sistema elettorali taghna. Huwa 99% IMPOSSIBBLI li xi hadd li johrog ghal rasu li jigi elett. Anki jekk ikollu appogg mhux hazin madwar il-pajjiz kollu. L-appogg irid ikun f’DISTRETT WIEHED.

   Ic-cans tieghek ghal-futur fil-politika jista jsehh biss JEKK GONZIPN JAQLA TKAXKIRA ENORMI. Ghax imbaghad int ikollok ghazla , specjalment jekk tiddeciedi li twaqqaf partit. Ghax zgur li eluf ohra ta’ nazzjonalisti ikunu klesti li jabbandunaw lil GonziPN u jimxu warajk. Izda jekk tohrog issa u jkollok rizultat ferm dizappuntanti ghal dak li forsi tkun qed tippretendi, dan jista jkollu effet dizastrus fuqek.

   Il-parir ta’ habib tieghi u dan: ILLUM AHDEM BIEX IL-KLKKA TAL-HAZEN TIGI XKANATA MINN-NOFS. Jekk jigri dan INT ikollok mertu wkoll . U b’hekk int tikseb ferm aktar rikonoxximent mill-poplu u ssahhah li statura tieghek.

   Imma jekk tohrog indipendenti llum, SE TINHARAQ fil-bidu. Int ghandek il-kwalitajiet ta’ mexxej ta’ partit ghax difficli li bniedem bhalek JITMEXXA minn haddiehor. Imma trid iz-zmien biex jirnexxilek. U llum zmien bizzejjed m’hemmx.
   Issa f’idejk. Nawguralek xorta wahda tkun xi tkun id-decizznjoni tieghek.

   • Veritier
    Posted at 12:08h, 08 January

    Hemm aħna Dott. Diġa vot barra.

    U qed jgħidlek ukoll biex ma toħroġx li ma tmurx teħdilhom xi vot.

    Taf kemm iħobbuk il-Laburisti hux! Daqs in-Nazzjonalisti u ftit iżjed.

    L-ewwel ħafna tmellis u “Viva Franco, Viva Franco, kemm iridilna ġid Franco, kemm jaf jitkellem Franco, kemm inħobbuh lil Franco” sakemm ivvutajt fil-parlament, u issa li qtajtilhom xewqithom iriduk twarrab mix-xena.

    Gonzi almenu għamlek Segretarju Parlamentari. Dawn lanqas kandidat ma jriduk tkun. Aħseb u ara kemm se jkunu jridu jidħlu f’xi koalizzjoni miegħek jekk dak hu li qed tittama.

    Imma qed jawguralek xorta waħda. Kemm hu ħelu dan Esopu.

    • Information seeker
     Posted at 14:38h, 08 January

     ghadek ma tridx iggib dan il-kumment? ghaliex tghid.

     ghal min jinteressah, din is-site (mhux tieghi) fiha l-informazzjoni ta l-elezzjonijiet kollha mill 1921

     http://www.maltadata.com/

     Is-sur Privitera kkontesta 1966, is-seba distrett, ma partit u mhux independenti.

     http://www.maltadata.com/div-66.xls

     Le, Le mhux 7 voti biss gab, izda 65, kien qed ihabbatha ma zwiemel ta vera miskin fid-distrett, ghalhekk waqa lura.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 18:17h, 08 January

     Did you ever expect Eddy to vote for anyone but Labour?

     However, I must admit his advice makes a lot of common sense. If I were Franco, I would not create a new party in such a short time, but I would seriously consider running as an independent, whilst knowing I would stand a very distant chance of being elected.

     However, I would have retained the voters’ interest, and I would be ready to rejoin and rejuvenate together with others the PN when the right time comes along, i.e. after the disastrous tkaxkira next March. Even Simon’s position will be up for grabs then.

   • blue titanium soldier
    Posted at 19:55h, 08 January

    dan it twerwir kollu ghaliex eddie (kemm jogobni ismek) qiesek kont qied tejx lafganistan dawn lahhar 25 sena kemm qied taggibom. issa lil franco halluh ha jamel fattih bniedem inteligenti, bravu, honest u ta lealta bhalu mawx ux hekk? mela nahseb kapaci jiddeciedi wahdu fuq il futur tijaw le? franco ghandek hafna toroq miftuhin issa fidejk liem tazel

  • Genio Buttigieg
   Posted at 10:08h, 08 January

   Mela l-Ene Malta ghandha kwazi Billjun Ewro dejn, bir-rati ta bhallissa qed taghmel it-telf, tista tghidli min sa jaghmel tajjeb ghat-telf gdid li se jizdiet?

   • Spiro the dragon
    Posted at 11:33h, 08 January

    jien nistaqsi haga wahda, jekk l gvern ra lit tarzna bhala mazra m ghonq l poplu u ghazel li jiprivatizza, x qieghed izommu milli jghamel l istess bl enemalta?? hemmmmmm l pappppaaaaaaa hemm uxxxxxxx, ma tridux titilquwa min idejkom, sangue sugi. Tghamlu stima kemm jinhela / jinsteraq dawl u ilma? tghamlu stima ta kemm hemm hela ta rizorsi? halluna burokrazija u jobs mal gvern iridu jinqataw. Kollox privat u kontrulluri bil bajd u kuntratti bhan nies li ma jippermettux trattamenti differenti mil unjoni ewropeja.

 • Paul Busuttil
  Posted at 00:24h, 08 January

  Ed nitolbukom is support takom bili timlew din il formola, tamluwa share u tqasmuwa il shabkom u familjari! ftakru li lewwel qabel kollox u il gid komuni al Malta u lmaltin, ninsew il kuluri , u niftakru li dan il persuna hadem u stinka bix jara u jiplementa riformi li prezenta u stess bix lpajjiz jimxi lquddiem , lex partit tijaw u tijaj ma qabilux u ma halihx, izda ahna isewwa nafu minu , isewwa jirbah dejjem , Is- sewwa hu Franco Debono
  Grazzi Hafna! 🙂 – http://goo.gl/ctI21

  • Demmi ahmar
   Posted at 10:29h, 08 January

   Inti p paul Busuttil tal Hal Safi jew.

  • Demmi ahmar
   Posted at 10:30h, 08 January

   Inti P Paul Busuttil ta Hal Safi jew.

 • Lin-Nazzjonalisti Mdejqin
  Posted at 23:15h, 07 January

  Gheziez Huti Nazzjonalisti Mdejqin

  Jekk qed tahsbu li tivvutaw lil-Labour, qisu ghal darba, tnejn u anki tlieta.

  Tridu lil-Labour jirbah b’maggoranza kbira, u jghaddi minn fuq kulhadd?

  Nifhem li minn banda tridu li l-PN ikollu zmien ta’ purifikazzjoni, halli jissaffa mill-elementi li niggsuh u nizzluh ‘l isfel.

  Imma billi nivvutaw lill-PL m’ahniex se ntejbuha l-qaghda taghna.

  Li rridu naghmlu hu li nivvutaw lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista, bi hgarna. Halli lill-PN naghtuh iz-zmien jissaffa, u lil-Labour ma naghtuhx ic-cans jghaddi minn fuqna.

  Jekk ahna Nazzjonalisti intelligenti, nivvutaw lil Franco Debono.

  Ghandu ragun Eddy Privitera li l-PN jissaffa biss billi jiehu tkaxkira kbira. Imma dan ma jfissirx li rridu nivvutaw lil-Labour. Il-PN jiehu tkaxkira jekk ma jgibx voti, mhux jekk il-voti jmorru ghand il-Labour. Huwa tajjeb li l-PN jitlef hafna voti, imma huwa hazin li dawk il-voti jmorru ghand il-Labour.

  Gheziez huti Nazzjonalisti Mdejqin – li naf li intom hafna u kotrana – ejja nivvutaw lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta’ Franco Debono, halli l-PN jiehu t-tkaxkira li haqqu, imma ma jmurx tajjeb minn fuq daharna l-Labour.

  Ejja ndahhlu t-Tielet Lehen fil-Parlament. Lehen li jressaq ir-Riformi. Lehen favur in-Nazzjonalist imkazbar, imwarrab, moghti l-genb, umiljat, u trattat tat-tieni klassi mill-partit tieghu stess.

  La darba tkun Nazzjonalist, tibqa’ Nazzjonalist. Qatt ma tista’ tivvota l-Labour jekk int Nazzjonalist veru.

  Ghalhekk ejja nivvutaw lill-Partit DEMOKRATIKU Nazzjonalista, biex inwaqqfu lill-Partit OLIGARKIKU Nazzjonalista.

  Iva, se jkun hemm zewg Partit Nazzjonalisti: dak tal-Oligarkija u dak tad-Demokrazija.

  Jien ghadni nemmen fix-Xoghol, Gustizzja, u Liberta’.

  Ghadni nemmen li s-Sewwa Jirbah Zgur.

  Ghadni nemmen li n-Nazzjonalisti biss jistghu jzommu d-demokrazija hajja f’dal-pajjiz.

  Ghalhekk irrid il-Partit Demokratiku Nazzjonalista ta’ Franco Debono.

  Ejjew warajja, Nazzjonalisti Mdejqin ha nsaffu l-Partit taghna f’dal-hames snin li gejjin!

  P(D)N ghal dejjem!

  • sturdut
   Posted at 23:52h, 07 January

   batlek fuq il-gmail franco. obligani

  • johann ferriggi
   Posted at 00:27h, 08 January

   ejja bi hgarna specjalment tal 5 distrett nivvotaw lil FRANCO DEBONO.il-kandidat veru tal-poplu

  • Konfuz
   Posted at 07:58h, 08 January

   Grazzi li ftahtli ghajnejja lil min ghandi nivvota u ma nivvotax… ladarba l-P(D)N se jkun biss ghan-nazzjonalisti mdejqin!!… kelli aspettattivi ferm ahjar minn hekk… hsibt li l-inkluzjoni kienet se tkun top of the agenda!!

  • Veritier
   Posted at 09:30h, 08 January

   Għadni nistenna biex insir naf x’inhi din l-“ideoloġija ġenerali” ta’ dal-partit li ma jeżistix.

 • BONES
  Posted at 22:16h, 07 January

  I would join Alternativa and return to the PN when they come begging.

  • Lin-Nazzjonalisti Mdejqin
   Posted at 01:07h, 08 January

   That is not a good idea.

   Alternattiva are LEFTIST.

   They want things which any self-respecting Real Nationalist would abhor.

   Alternattiva is for Labourites who want to feel they’ve gone up the social ladder.

   It’s not for Real Nationalists.

   Real Nationalists can look to the Democratic Nationalist Party for a faithful reflection of their values, as Franco Debono will explain in due course.

   • Veritier
    Posted at 10:06h, 08 January

    What will the DNP’s stand regarding party loyalty be?

    Are potential elected members expected to toe the party line to present a common front after possible internal disagreements, or are they encouraged to stick to their guns and threaten the very life of the party and risk all that the party stands for unless they have it their own way?

 • Pitirros
  Posted at 21:51h, 07 January

  kemm kellu dwejjaq il-bocca dal-ghodu
  ma stahax jghid li ma marx hemm biex jitkellem fuq Franco
  apparti li hlief ippappija fir-restoranti ma jafx,,,,,,,,,,

  u.daz-zgur li ma jitkellimx fuq Franco ghax jibza li kif jiftah halqu Franco jixorbu u jhallih mhux IRRELEVANTI imma kobba mhabbla…

  imma allahares shabu kollha mdejjqin bhalu, kien qisu ras maqtuha

  MIN JAF GHALIEX HUX?

 • Malta hielsa minn GonziPN
  Posted at 21:42h, 07 January

  Nispera li Dr Debono ghada fuq TVAM jaghtina ndikazzjoni cara jekk hux se jwaqqaf partit gdid ghax issa li bdiet il-kampanja elettorali z-zmien ghaddej u l-count down beda’. Fadal 59 gurnata.

 • GonziRM
  Posted at 21:42h, 07 January

  Il-kelma sod issa saret irrelevanti bhal finnanzi fis-sod, par idejn sodi u futur fis sod. Tajeb ha ngib ezempju car referendum dwar divorzju u jivvota kontra ir-rieda tal-poplu ma tax kas tan-nies tieghu bhalek franco kemm domt twissih ghalxejn u dalghodu qal ahna haga wahda

 • MELVIN
  Posted at 21:08h, 07 January

  Timesofmalta
  Monday, January 7, 2013, 19:42
  Prime Minister Lawrence Gonzi told supporters in the PN’s first campaign rally
  Dan ghadu prim ministru???jew ghal tat-times ghadu?

  • Veritier
   Posted at 21:29h, 07 January

   Iva. Għadu prim ministru.

   Veru li ma tinżillekx, imma sal-10 ta’ Marzu ħa jkollok toqgħod.

   • MELVIN
    Posted at 22:08h, 07 January

    Jew Care Taker bhal ma konna nghidu lil purtinar ta l-iskola

    • BETTER FUTURE
     Posted at 09:41h, 08 January

     Veru! But Gonzi only understands “taker”! The “care” he leaves to his most favoured “contributors”.

    • Veritier
     Posted at 10:24h, 08 January

     Tista’ ssejjaħlu kennies jekk trid. L-istess bħal ma kien kennies Mintoff, Karmenu, Fenech Adami, Sant, u kull prim ministru qabilhom.

     Il-fatt jibqa’ li hu min hu u ssejjaħlu xi ssejjaħlu, jibqa’ prim ministru sa ma jinħatar ieħor.

     Tista’ ddum ssabbat saqajk, għax f’wiċċek se jibqa’.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 11:52h, 08 January

      However, those you name where not “takers” but more “carers”.

     • Veritier
      Posted at 13:09h, 08 January

      Oh, but of course they were!

     • BETTER FUTURE
      Posted at 18:07h, 08 January

      Glad you agree.

   • Anzjan
    Posted at 22:42h, 07 January

    Qed jifqana bil-gost! Bahnan!

   • Cynical intelligence
    Posted at 00:15h, 08 January

    HAAHAAA…..hheee…hhheeeee.

    • Veritier
     Posted at 09:06h, 08 January

     Save that for next Christmas. We’ll have plenty to hohoho and aheeheehee about.

     • Cynical intelligence
      Posted at 21:10h, 08 January

      Veritier…..to me it makes no difference but it seems many people hang onto small meaningless items which ultimately will make no difference to them other than some cardiological demeanor.

  • Eddy Privitera
   Posted at 21:41h, 07 January

   Sakemm jinhatar prim ministru gdid, jibqa prim ministru.

   • Veritier
    Posted at 22:45h, 07 January

    Ħa, anki Esopu tgħallimha fl-aħħar.

   • jay kulina
    Posted at 22:48h, 07 January

    bhala bniedem inhobbu hafna lil Dr Franco Debono, bhala bnidem li jaqbez ghal haddiem iva inhobbu pero diga hawn partit li jaqbez ghal haddiema KOLLHA ukol u dan huwa il PL. inkun jien l ewwel wiehed jekk ma jghamilx li jghid jekk isir prim ministru nikkritah u bl ahrax ukoll

  • Red Ruby
   Posted at 21:48h, 07 January

   Ma jmurx jiehu ghalih jekk ma jsejhulux Prime Minister u jitlef it-tbissima !!!!!

 • J. Mercieca
  Posted at 20:38h, 07 January

  Fill in this form if you want to back this initiative of supporting Dr Franco Debono to start a new political party and eventually contest the next election.

  http://goo.gl/ctI21

  • Veritier
   Posted at 21:32h, 07 January

   Hemm ħaġa nieqsa. Spjega ta’ x’inhi l-ideoloġija.

   • J. Mercieca
    Posted at 23:52h, 07 January

    Dik l-ideologija li xi darba kellu l-PN u dar lura minnha…

    • Veritier
     Posted at 10:26h, 08 January

     … li hi … ?

 • Carlo
  Posted at 19:37h, 07 January

  Il-logo tal-p.n. hija kopja ta’ NBC.

  • Veritier
   Posted at 22:47h, 07 January

   X’għarukażu hux. Fuq din qed naħsibha darbtejn u tlieta jekk nivvotalhomx.

   • Cynical intelligence
    Posted at 00:17h, 08 January

    There are MANY you can call…….childish. No?

    • Veritier
     Posted at 09:03h, 08 January

     Of course. But somebody has to point it out.

     Not that anything’s about to change any time soon by the looks of it, mind you.

     • Ta Rozu
      Posted at 15:15h, 08 January

      Kemm ahna kburin bi Franco ghax mis South ta Malta.

 • Franco who?
  Posted at 18:22h, 07 January

  Hekk hu.. kull fejn immur, l-ikla tal-milied, parties, fil-priedki ecc; kulhadd jiddiskuti r-riformi proposti minn dak… hawn x’jismu… u ejja… dak li dejjem jghajjat u jxejjer b’idejh.. u ejja… dak minn Hal-Ghaxaq…

  • NEMO
   Posted at 22:44h, 07 January

   Nahseb li kull fejn kont tmur kien hemm qabda nies injoranti ghall-ahhar biex ma jiftakrux isem Franco.

  • Mark
   Posted at 01:05h, 08 January

   Hi ‘Franco Who’ Ask Dr. Gonzi who is Dr. Franco. For sure he knows him….! If he will answer you that Dr. Franco is irrellevant do not blame him as everyone try to forget his nightmares and not a one night nightmare but 365 nights of them and I guess not only Dr. Gonzi was affected with but also yourself. Tippruvax idahhaq bi bniedem serju. Jekk trid blog fejn tizzufjetta very easy just click mychoice.pn. ahemm zgur ghandek b min tizzufjetta ax jekk tara lill dak li qeghdin tmexxu biex jiehu post DR.FRANCO DEBONO fuq id distrett aqta kemm toghxa li jizloqlok Il-PIPI ax anqas GAHAN ma jghaddih bil praspar.

  • Mark
   Posted at 01:13h, 08 January

   By The way ‘Franco Who’ take care not to ask Dr.Simon Busuttil who is Franco ax miskin battikata wahda ga bizzejjed ghadu gdid li ma tnaffruhx miskin u jiddeciedi li jistahba ukoll bhal Dr. Gonzi ghax ikollkom taghmlu deputy iehor. Jekk forsi hadd ma jwiegbek mil PN fuq minu Dr. Franco fil kaz saqsi il- Peppi ghax dak anke fejn joqghod jaf. Good Night.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:38h, 08 January

   Is that the reason why you included the name in your nickname?

  • Demmi ahmar
   Posted at 10:05h, 08 January

   Anke fuq gazzetta Americana semmew l isem ta Franco Debono,Kemm ghamel gid lil Malta ghax kwazi qered il klikka tal pn.

 • joe camilleri
  Posted at 18:21h, 07 January

  Lil Hermann Schiavone il-klikka LGAGRCC ghamlitlu bhal ma` ghamlu lilek. Ghalfejn? Biex jippruvaw jassiguraw li Manwel Delia jitla` minnflokok/

  • Sajjetta
   Posted at 06:44h, 08 January

   Santissima verita u mena jigu xi cwiec jghidu li din kienet xi mossa biex izommu lil
   Franco kwiet.Il veru pm ta malta u kap tal partit nazzjonalista hu u jibqa Austin Gatt
   u hadd iktar.Huwa il king maker tal partit,kulhadd jibza minnhu anki il kardinal.
   Li jidicedi hu,huwa credu w dahluwha ga raskhom din.

 • BONDi -
  Posted at 18:14h, 07 January

  SA flahhar hareg mill-palazz wenzu jidhaq bhal gahan… ghall-erwieh hlisna minnu fl-ahhar………trid tkun iblah biex tohrog tidhaq wara li taf li daqshekk issa prim ministru…ibda derri wenz….ghax ma ghandekx cans tara kastilja iktar…

  mela isimuha din…..Wenzu jisthi u jahbi lil ostin jew rcc u simon jahbi lil wenzu ….
  tim wiehed jghidu …..fil verita s’issa keccew 4 ……., haddiehor lanqas biss ser jerga johrog maghhom ghax qatghu qalbhom u l-klikka hu tim wiehed ghadhom jghidu…u hekk hu .

  UNITED WE STAND UNITED WE FALL

  united we stand united we fall

 • ex pinne
  Posted at 18:07h, 07 January

  slogan Futur fis-sod, ghal tal klikka biss?????

  • Veritier
   Posted at 21:36h, 07 January

   Le. Anki għalik. U diġà qed tgħixha.

   Imma milli jidher, int u nies bħalek kienu qed jgħixu l-Greċja, jew forsi Spanja jew l-Italia, mhux f’Malta.

   • mich
    Posted at 21:55h, 07 January

    @veritier jaqaw inti xi wiehed tal klikka li tpapija tajjeb? Ejja nghidu xi 500euro fil gimgha?

    • Veritier
     Posted at 06:56h, 08 January

     Tajba mich.

     Kull min jgħid xi ħaġa li ma togħġobniex, eh dan bilfors xi wieħed minn tal-klikka.

     Imbierek alla dil-klikka, qisha xi ħlejqa ta’ David Copperfield, tikber u tiċkien skont xi tkun trid tgħid.

     Kulħadd iparla mit-tirma, basta nkunu għedna xi ħaġa u nżerżqu buzzword ‘l hawn u ‘l hinn.

     • mich
      Posted at 14:47h, 08 January

      Hehehe mit tirma titkellem int ghax dejjem ghandek x’tikumenta fuq dak u fuq l iehor wara kull post isib tieghek ara veru mghandekx tamel sihbi

   • Red Ruby
    Posted at 21:58h, 07 January

    Jekk il-futur tieghek hu fis-sod, proset u nawguralek, imma tieghi mhux.

    Xoghol: haddiema sfruttati u mhedda bil-kuntratti

    Edukazzjoni: mhux li nibnu skejjel godda biss jghodd, izda x’livell ta’ studenti qed jilhqu, kemm akkademikament, kif ukoll their life skills

    Sahha: Mur sal-Emergenza u ara l-pazjenti jistennew fuq stetcher wahda fejn ohra ghax m’hemmx spazju fil-wards! Tal-misthija, li kieku mhux ghax rajt b’ghajnejja gimgha ilu, ma kontx nemmen!!

    • Veritier
     Posted at 06:37h, 08 January

     Issa jitla’ Joseph u d-dinja tinqaleb ta’ taħt fuq.

     Xogħol: ħaddiema jiġu mjegati għal għomorhom mill-privat, għax Joseph safe.

     Edukazzjoni: B’Joseph PM, l-IQ ta’ kulħadd se jisplodi ‘l fuq, u kulħadd se jispiċċa b’PhD.

     Saħħa: Il-bżonn li nies imorru l-emerġenza ser jispiċċa, minħabba li tant ser ikollu tobba u nfermiera żejda u flus f’idejh li ser ifaqqsu l-bereġ waħda f’kull rokna tar-raħal, u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tant ser ikunu tajbin li l-queues fil-bereġ minflok tal-pazjenti ser ikunu tat-tobba u l-infermiera biex jagħtu siegħa xogħol.

     Dan kollu naturalment nemmen fih għax qed nibbaża fuq il-fatt li kull darba li kellu jieħu deċiżjoni jew jippronunzja ruħu fuq xi kwistjoni, Muscat dejjem spiċċa fuq in-naħa t-tajba tal-istorja, u min jispira daqstant fiduċja bilfors li s-suċċess jiġri warajh.

     Malta tagħna lkoll. Moħħna mistrieħ.

     • BETTER FUTURE
      Posted at 09:34h, 08 January

      But why do lackeys and PN apologists always refer to financially broken countries that have used those same false-promises policies of GonziPN? It should be their duty to warn Maltese citizens of all the false lies and accounting and statistics dished out by GonziPN!

      (1) Like the full disclosure of the WHOLE amount of the national debt and contingencies (over € 7 Billion and growing alarmingly), seeing that they started out with Lm 400 Million in the kitty!

      (2) Like the full sell off for dubious amounts of most national assets and the whereabouts of these funds!

      (3) Like the replacement of national public monopolies with private monopolies awarded to friends!

      (4) Like a national hospital smaller than the old one but costing three times as much!

      (5) Like the poor quality but huge quantity of graduates being spurted out of University!

      (6) Like the huge albatross still hung around the nation’s economy after 25 years of PN management, via the huge public sector that has INCREASED not DECREASED in these 25 years. Apart from being far more costly and ineffective, being composed of more chiefs than indians!

      (7) Like the fact that we will soon turn to officially being net contributors to the EU rather than the manna from heaven as promised. And this only because poorer countries joined the EU, and our extremely expensive and clever negotiators forgot to take this into account.

      Actually we already are net contributors, as we are paying them more than what we have received.

      Enough for now! This is getting too depressing, and I might have to go fetch my “free” pills, and be just that unlucky one “cittadin” whose pills will be out of stock, with the consequence that I might start swearing using SS instead of saints’ names!

      Why don’t they compare Malta to successful countries? Is it because they know that they have hashed it up big time? Are they too afraid to be shown up for the con men they really are? Anyway, l’aqwa li’ FUTUR FIS SOD, (No! That was not meant, Sod you!). Nor is my comment meant for you to be treated as bumbling imbeciles, the way GonziPN treats you!

     • Red Ruby
      Posted at 09:40h, 08 January

      Qatt f’ghomri ma hassejtni b’job instabbli bhal dawn l-ahhar snin.

      Qatt f’ghomri ma mort St Luke’s u rajt dak il-genn u chaos li kien hemm Mater Dei (state of the art), gimgha ilu.

      Qatt f’ghomri ma hlomt li gradwati jispiccaw clerks jew cashiers ghax ma jsibux xoghol fil-linja taghhom!

      Le, il-Futur mhux fis-sod taht Gonzipn u Iva, Malta taghna lkoll mhux tal-hbieb tal-hbieb!!!!

     • Baga f'nofs Maltempata
      Posted at 09:44h, 08 January

      B’Joseph jew minghajru, jekk tidhol il-meritokrazija f’dan il-pajjiz diga Malta tkun qieghda taghmel pass kolossali minn fejn hi qieghda bhalissa, cioe il-qerda ta l-istatus quo: MHUX KEMM TAF IMMA LIL MIN TAF.

      Din sistema li Gonzi qatt u qatt ma hadem fuqa, anzi, fis-siegha tal-prova GHATTIELA U LAQALA kemm felah, ghax wicc shabu, li ma kienx….

      Jekk fuq xoghol, sentenza tal-qorti, permess legali, u anki bicca rizultat ta’ ezami universitarju, rari issir gustizzja. U in-nies jibzaw jitkellmu minhabba il-vendikazjonijiet sottili.

      Jekk Joseph jibdel dik diga ikun ghamel xi haga hafna iktar utli ghal uliedna milli qatt ghamel Gonzi kemm ilu PM. Ahjar min Parlament gdid ghal-kapricc, nibdew min hemm.

      Affarijiet semplici biex tifimom, u tibqa mistghageb x’bidla posittiva igibu maghhom.

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:53h, 07 January

  rigward l energija alternattiva u d deadlines inposti mil EU, hawn xi hadd jista jghidilna x wettaq l gvern aparti l iskemi tal pannelli tax xemx? din x se tkun xi camata ohra bhal ma qlajna fuq l power station tal marsa? u noqghodu nhalsu mit taxxi tal poplu.

  LOng term plans PLEASEEEEEEEEEEEE

  • Spiro the dragon
   Posted at 11:36h, 08 January

   carmel caccopardo, qajjem dal punt. ta min issir pressure biex naraw jekk uxx se jintlahqu d deadlines ghax fl ahhar ta l istorja dejjem t taxxi taghna jghamlu tajjeb. ma jimpurtanix min ikun hemm fil gvern x inhallas jien jimpurtani. ghas sahha, ghat toroq, ghal amjent NO PROBLEM ghal pajjiz ahjar, ghal kapricci, inkompetenzi u inefficjenzi LE U LE

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:49h, 07 January

  sabih l logo tal PN, imma kemm isom ikupjaw l logo ta NBC News

 • Spiro the dragon
  Posted at 17:38h, 07 January

  Fl eventwalita li Franco jikontesta. Jien nappella biex n nies ta rieda tajba u li jibzaw ma jivvutawx lil partit taghhom, biex jghatu t 2 lil franco. Franco huwa safe vote, huwa vot ghad drittijit tieghek, huwa vot ghal accountability, ghat trasparenza u ghal pajjiz nadif mil korruzzjoni.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 08:58h, 08 January

   I would suggest the other way round. Franco “l’unu”, then proceed as you wish.

   • Veritier
    Posted at 10:09h, 08 January

    What solace would that be for those who “jibzaw ma jivvutawx lil partit taghhom”?

    • BETTER FUTURE
     Posted at 11:47h, 08 January

     The feeling that they have done Malta some good.

 • Katia Grech
  Posted at 17:32h, 07 January

  Il- Parlament Xolja.

  In – Nazjonalisti lil Franco ghamluh Honorevoli Fin 2008

  Tafu inthom il- Laburisti x`ghamiltuh lil Franco, is-sena kollha tawwuh ?

  Hames snin wara u mil- lum il hemm, Il-Laburisti lil Franco ghamiltuh JUST A MAN IN THE STREET. Wahhaltuwulu u mandunax. Issa forsi intebah.

  • Veritier
   Posted at 21:38h, 07 January

   U le, fejn sejra b’rasek, Katia.

   Il-laburisti kollha marru jimlew il-formula ta’ J. Mercieca.

   • Red Ruby
    Posted at 22:04h, 07 January

    Ghandi kull rispett lejn J. Mercieca, bhal ma ghandi lejk Veritier, pero jien dejjem nistenna li nisma x’ghandu x’jghidilna Dr Debono!
    Id-decizjoni tieghu hu hadha u meta jkun komdu jhabbrilna!!
    Hadd ma ghawwieh u kulhadd jaf li he is not just a man in the street!!

   • DonQuixot
    Posted at 09:59h, 08 January

    Min dejjem kelli suspett li J. Mercieca jista jkun Franco Debono innifsu. Issa zgur.

  • Anzjan
   Posted at 22:44h, 07 January

   Mela xrobt, Katia hi? Ghandek ideja x’int tghid?

  • BETTER FUTURE
   Posted at 08:56h, 08 January

   Dear Katia, I gather you do know the meaning of democratic elections. Can’t put my little finger on it really, but your comment leaves copious room for doubt.

 • Mera
  Posted at 16:45h, 07 January

  The Times reported as follows: “Asked on the roles of Austin Gatt and Richard Cachia Caruana in the PN electoral machine, Dr Gonzi said he was not prepared to discuss individual roles because the PN worked as a team” – NO COMMENT!

  • Eddy Privitera
   Posted at 17:53h, 07 January

   Gonzi jisthi jghid li Austin Gatt u RCC ghadhom fit-tmun. U li Simon Busuttil HU BISS QOXRA !

   • Bubu
    Posted at 23:18h, 07 January

    Eddie! Imlejta l-formula ta J.Mercieca? Fahhartu u imlejtu tant lil Dott. Franco! Issa ser tghinnu jew ser tabbandunah?? Ma nehodhiex bi kbira ta’ l-ewwel kont ma’ Mintoff, imbaghad mort ma Pellegrini (65vot)u wara ergajt ma’ Mintoff. Bilhaqq il-lejla is-sidek il-gdid bil-kemm ma qalilnhiex li kien il-partit tieghek li dahhalna fl-Ewropa. Min jaf kemm qbizt bil-ferh x’hin smajtu jghid hekk fuq l-EU wara tant tahbit ma’ siehbek l-antik fic-CNI!!!!

   • blue titanium soldier
    Posted at 20:02h, 08 January

    xatt? joseph kellu jilaq lil jason? ikolli najt michelle irrangatom? milli jder int tkun vicin ta joseph u amilli pjacir ajdilu din u kif tlesti hudlu itrat

 • Paul Borg
  Posted at 16:12h, 07 January

  Franco

  We will read your proposals with interest but afer all the circus we have seen we are not interested in you. You have taken your voters on your ego trip and now you expect them to talk to you.

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:54h, 07 January

   Mhux lil PN saqsa lin nies ta rieda tajba, l PN qaleb rkotta maqtuwa. Energija friska irid franco

  • Sajjetta
   Posted at 18:43h, 07 January

   So Paul vote Simon to get Gonzi e bella compania.Simon is just a front man and possibly a fall guy.At least Franco is his own man unlike the myriad of lackeys
   that Gonzi and co are surrounded with.History will prove Franco rightmyou just wait and see.

 • Maryrose vella
  Posted at 15:20h, 07 January

  Gonzi qal biex nivvutawlu fuq dak li ghamel tul dawn l ahhar 5 snin, prosit ghax affarijiet tajba saru pero disfatti saru wkoll. Jien bhala familja bi 3 tlett itfal laqatni hazin hafna l kont tad dawl, qal li min jahli jhallas hafna. Jien bilfors nahli aktar minn min ghandu wild wiehed ovvja.il magna tal hasil nuzha 2 kuljum, it tfal jghaddu l hin fuq pc u tv specjalment fil vaganzi.fis shana tas sajf bl ac jew iridna norqdu 5 f kamra wahda bhal ta 50 sena ilu.Biex niftahru li nhabtuha ma pajjizi ewropej iridu nimxu bhalhom f kollox. Vera li grecja u spanja aghar minna pero jien dejjem ghalmuni biex inhares lejn min hu ahjar minni.kieku ma ntefqux il miljuni fuq kuntratti jew progetti li konna nghaddu minghajrhom kien ikun hemm minn fejn intaffu l problema li ghandha l enemalta ghax il kontijiet huma l ugigh ta ras ta hafna familji kif ukoll negozjanti.
  Ps kuntenta hafna li ghandi 3 itfal ma jmurx ikun hawn min jahseb mod iehor.
  Franco kien il persuna li fetahli ghajnejha fuq il vera partit nazzjonalista tal llum

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:43h, 07 January

   qieghda tinnota imma l mod tal politika qarrieqa, irid li tiggudikah fuq x ghamel fl ahhar 5 snin imma lil labour fuq x ghamlu fit tmeninijiet.

   gvern jitla ghal 5 years. enutli jigi simon u jalq l issue tal EU ghax ila 10 years biss. L poplu iddecida ghaxar snin ilu u tela lil PN, l PL baxxa rasu ghad decizjoni tal poplu.

   Gonzi rigward d divorzju x qal, l uniku haga li jbiddel min dak kollu li ghamel, li jizgura li d divorzju ma jghaddix. dik issue kurrenti sur simon mhux ta ghaxar snin ilu.

   Issue kurrenti ohra 3 membri parlamentari mkeccijin, backbenchers ohra urtati imma ma jitkelmux ma jmorrux jitilfu t ticket tas siggu. Imma qed tara kif sar l partit? Mhux kapaci jzomm ghaqda bejn l ftit membri parlamentari tieghhu stess ahseb u ara tal pajjiz.

 • GonziRM
  Posted at 14:35h, 07 January

  Ghal dawk li ma jafux illum waqgha l gvern bis sahha ta franco

 • Spiro the dragon
  Posted at 13:42h, 07 January

  mhatra li hadd mghandu l guts jitkellem fuq l immigrazzjoni illegali. Kulhadd ghal xawwatu jigbed, jibzaw jitilfu xi vot jekk jghidu xi kelma zejda

 • familja ex pn
  Posted at 13:39h, 07 January

  jekk gonzi jrid il-voti tar-razza taghna kolllha imur fejn rcc u pinu gatt li ghadhom fil qalba tat-tmexxija…

 • Spiro the dragon
  Posted at 13:32h, 07 January

  Din tal meeting fl istess post tattika tal 87? AUSTIN x qieghed thawwad? hekk trid tiprovoka? L Maltin ahwa ta, irrelevanti mil kulur politiku, ala qieghed tisfrotta l akkanizmu tal mument biex tihu l frott minnu int?

  SA L AHHAR SE TIBQA????? STRATEGISTA TAL KARLIN U NOFS, KISSIRTU PARTIT

 • Spiro the dragon
  Posted at 13:27h, 07 January

  Ajma kemm tahraqna qalbna ghal gzira helwa ta Ghawdex. Gawhra fil medditerran se ngibuwa. Abu Dhabi tal ewropa rriduwa.

  Lol tafu uxx li min hemm se tintrebah jew tintilef l ellezzjoni. fazulli. L ghawdxi huwa persuna riservata, tghix fil kwiet bid delizji taghha, issa ghidli int sur prim ministru

  kacca = 2 sms’s f xahar (ikla ta dijabetiku tghamel b 2 summienit)
  insib = bye bye
  jobs = go to malta
  tohrog ghal xi huta kbira = jarrestawk jekk tinzerta xi tonna u titfala lixka

  allura gozo x sejjer tghamel? tixtri l gbejnit? ghax hekk tistmohom

  triq damet sena biex saret jekk mhux aktar, laqgha tarmac malajr tajta imma biex tigi tippoppa sidrek villa randell.

  HALLUNA HBIEB

 • john
  Posted at 12:37h, 07 January

  Franco, rajtu kemm hu b’sahhtu Austin Powers Gatt u il-klikka ? l-ewwel tajjru lilek u wara lil Herman Sciavone. Mossa biex ihallu wieded li jiddikjara li hu politiku, il-bidillu ta’Austin Gatt, Manwel bendibus Delia sabiex itellaq wahdu. Dik hi id- demokrazija Gonzi/SimonPN ? Dan hu il-futur sod ta’dan id-duo ? L- ahhar frajjeg tal-kap gdid Simon Busuttil: jiddikjara li la Tonio Fenech u lanqas Austin Gatt ma ghamlu xi wrongdoings biex jirrezinjaw min ministri; il-farsa f’Dissett meta qal li il-medicini ‘out of stock’ huma bhal meta tmur ghand tal-grocer u ma jkollux dak li titolbu. Jien bla bott kunserva noqghod imma bla pirmli tal-walferina nista mmut. Tant dara Simon isemmi il-hwienet tal-grocer, ghax ma fetahx hanut tal-grocer minflok hareg ghal-vici kap ?

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:56h, 07 January

   li ma thallix lil schiavone jikontesta mhux idea hazina fija innifisa ghaliex kien involut f hafna kummiedji.

   L buzillis ta kollox li zmien l problema ma franco kien tajjeb u issa le.

 • GonziRM
  Posted at 12:25h, 07 January

  Gonzi qall li ha jsemmi wiehed wiehed dawk li labour huma kontra taghhom bhal speci li mhumiex parti minn malta taghna lkoll mhux bilfors dawk li ha jsemmi bhal ma semma llum tal isptar st philips huma il klikka li joseph qal li jrid jeqred

 • Joe Vella
  Posted at 11:11h, 07 January

  Tixtik isa laqas vot filparlament mandek

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:47h, 07 January

   ghad differenza tieghek li qieghed hawn ssahan l bank u tmaqdar, franco baqa jinbotta biex xi darba jara bidla pozittiva ghal poplu malti.

 • religio et patria
  Posted at 10:52h, 07 January

  kemm ghandu ghal qalbu lil tal growcers is sur simon busuttil. Hemm ditta ta zalzett tajjeb, forsi ghalhekk. jghidilna jekk hux konservattiv jew liberali? ex pn

 • Alex
  Posted at 10:36h, 07 January

  as labour is unveiling his new logo, slogan and billboards, with gonzi and PBO planning to launch theirs…you’re talking about important reforms!

  Franco Debono is the real deal!

 • votant
  Posted at 10:18h, 07 January

  Skuza wara ohra biex jiftah il-parlament biex minghalih jghatti x-xemx bl-gharbil…..fuq bniedem li ilhom mqabbdin mieghu ghax mhux tal-klikka taghhom…..

  Franco ahn aqed nistennewk thabbar li int ser tohrog ghall-elezjoni halli ahna li tlifna l-fiducja fix-xibka tal hazen ikollna l=appogg tieghek….

 • Ganni Borg
  Posted at 09:11h, 07 January

  @ Dr. Franco Debono
  Bongu.
  Ma nafx jekk iffolowjajtx TVAM dalghodu. Qamet il-kwistjoni tal-flus minfuqa mill kandidati u finanzjament tal-partiti. Din ilek thambak fuqa inti u ma stajtc ma ninnutax li hadd minn dawk prezenti jsemmi li inti kont ilek txpruna biex dawn jinbidlu.

  Dr.Andrew Borg spicaa billi qal li llum wara 9.30am inti tkun bniedem normali bhal kulhadd u jekk tohrog ghall elezzjoni ma jkun ifisser xejn.

 • Demmi ahmar
  Posted at 08:23h, 07 January

  Good morming Franco the race has started let’s start rolling don’t stay behind.

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 07:46h, 07 January

  HAPPY ELECTION DAY TO EVERY BODY.

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:30h, 07 January

   lol kemm xrobt? fadal xahrejn habib

   • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
    Posted at 21:44h, 07 January

    @spiro the dragon : how are you man ? you right i had to say lelezjoni it-tajba. take care.

    • Spiro the dragon
     Posted at 23:24h, 07 January

     Aw Tony nigbidlek ftit sieqek jien :p

 • LIBERALI
  Posted at 00:23h, 07 January

  Franco veru simple Simon wiccu beda joqghod. Ma stahax jattakka lil Louis kif ivvota fuq xi ligi tal-finanzi. U Louis jrid jifhem li min ma jisthix jobzoq f’idek ma jridx jisthi jcappasulu. Missu fakkru kif ivvota Casa u Simon fuq il-gays, u llum ghax ghandu bzonn il-voti taghhom, jilghaq kull m’ghandhom.

 • Hail Ceaser Debono
  Posted at 23:21h, 06 January

  Lets talk

 • dru
  Posted at 23:21h, 06 January

  Pauline- If Joseph Muscat becomes the new Prime Minister he will be representing everyone including you whether you like it or not.

 • npiznog
  Posted at 23:08h, 06 January

  avza l ghassa tal pulizzija paulin hahaha

 • xitan
  Posted at 22:55h, 06 January

  Is-sahhara tal-bidnija jaqaw spiccatilha l-linka? Jew fgat fil-velenu taghha stess?

 • Spiru
  Posted at 21:49h, 06 January

  Simon mistoqsija simple li ha naghmilek, jekk qieghed taqra, inti ghedt rigward il medicini out of stock, li anki tal grocer ikollu affarijiet out of stock, mela issa ha nigu ghal mistoqsija,……………… tahseb li landa corned beef out of stock……………. thalli l-istess effett… bhal meta tmur ghal pinnolli tal kura tal mard tal qalb….. u tkun out of stock, dawn l-istess effett ikollhom AHNA AHNA JEW MAHNIEX.

  Simon, Simon irraguna naqra u hallik milli kull darba trid idahhal ,lill tal grocer !!

 • jay kulina
  Posted at 21:37h, 06 January

  din ghal dawk li se jivvutaw lil PN, anke ragel wiehed laburist jghamel differenza, il president ta malta ghax morna ferm ahjar bih ahseb u ara tmexxija shiha laburista kemm malta se tkun ferm ahjar jekk jiehu it tmexxija tal gvern

 • NEMO
  Posted at 21:07h, 06 January

  Franco,avolja ma naqbilx mieghek sew politikament u sew fl-ammirazzjoni tieghek ghal kull ma hu Taljan ( kieku iggib Frankie hafna isbah) pero ma nistax ma nammirax il-‘guts’ tieghek. Nahseb li int ghad taghmel ‘comeback’ fil-politika waqt li tal-klikka jkunu ilhom li saru storja,kif jghidu l-Inglizi.

 • ir ray
  Posted at 21:06h, 06 January

  PL jirbah b’10000 vots iktar u b’hames siggijiet izjed.

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:57h, 07 January

   tiritombla man??? tghaggilx l voti tan nies mhux ghal guessing

  • blue titanium soldier
   Posted at 19:26h, 07 January

   tixtieq andek il flus ghal loghob?

 • Malteser
  Posted at 21:01h, 06 January

  Jekk din veru, jien ma nistax nifhem sa fejn nistghu naslu aktar:
  http://www.maltastar.com/dart/20130106-zaren-permit-leads-to-loss-of-eu-funds

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 21:00h, 06 January

  HBIEB U MMHUX HBIEB: IL-PULUZJA TGHID BIEX MA NIXORBUX U INSUQU . SEWWA HAFNA . NOQODU IL-BOGHOD MID-DROGA. SEWWA HAFNA. INSUQU BIL-MOD .SEWWA HAFNA. KIF FUQ IL-MEETING TA NHAR IL-HADD MA QALU XEJN, HAZIN HAFNA. NAPELLA LI X’HADD JINTERVIENI PLEASE . JEKK HEMM BZONN MA ISIRX TA LABOUR. MHUX FAIR GHAX IL-LABOUR QAL L-EWWEL. IMMA GHAL GID TA NIES. GHAX HA IQUM INKWIET. F’GIEH IS-SEWWA.

 • Pauline
  Posted at 20:41h, 06 January

  There is no way that Joseph Muscat and Toni Abela will be representing me.

  • ras
   Posted at 20:56h, 06 January

   Pauline ghax ma temigrax, one less to worry about.

   • BETTER FUTURE
    Posted at 09:45h, 07 January

    OK, then let DCG and her ilk do it for you. You might feel more at home swimming in a greenish, slimy goo!

  • Demmi ahmar
   Posted at 22:12h, 06 January

   That’s too bad we will loose no sleep over your problem.

  • Anzjan
   Posted at 10:31h, 07 January

   L-aqwa li ghandek lil Simone jirrapprezentak…… in your dreams.

  • GonziPN's 85,000 new poor!
   Posted at 10:43h, 07 January

   So its about you, you, and you! Why don’t you grow up and think of those 85,000 new poor regaled to us by GonziPN’s toxic system!

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:20h, 07 January

   Pauline: Tibzax, jekk jirbah il-PL INT TIRBAH UKOLL, ghax Malta ma tibqax tal-KLIKKA izda tkun tal-poplu kollu, inklux INT !

   • Spiro the dragon
    Posted at 17:02h, 07 January

    prosit eddy, j alla l politika tkun pozittiva hekk

   • Leslie Darmanin
    Posted at 17:36h, 07 January

    What a load of bull, Eddy Privitera.
    Jekk jirbah il-Labour, jkun rebah il-Labour. U taf sew dak xi jfisser ghax int ghext il-hnizrijiet tal-Labour meta kont il-Casino.
    Rebha Laburista tfisser hdura, vendikazzjoniet, u wara ftit zmien mhux fil-boghod, korruzzjoni frenta. B’minn trid titmellah sur Privitera?
    Ahna nafu xi jfisser il-Labour – kankru socjali.

    • Demmi ahmar
     Posted at 09:56h, 08 January

     Tiftakar il violenza meta PN kien f oppozizjoni u hekk sa jibdew jergew jaghmlu.

     • Spiro the dragon
      Posted at 11:39h, 08 January

      Alla hares habib. Ejja nimxu l quddiem u niggiledu biss glieda ta idejat. aktar ma jsiru battibekki fuq fil ta idejat aktar johrog gid ghax jispuntaw proposti godda ghal gid tal pajjiz.

  • Spiro the dragon
   Posted at 17:32h, 07 January

   mhux tivvota PN hadd mhu se jzommok hanini

 • marisa borg
  Posted at 20:39h, 06 January

  Jien smajt li Schiavone ser jikkontesta fil partit il gdid ta Franco

  • Spiro the dragon
   Posted at 13:17h, 07 January

   franco riformista, mhux kollezzjonista tad dustbins

  • Sea breeze
   Posted at 14:35h, 07 January

   Well said.

 • Lin-Nazzjonalisti Mdejqin
  Posted at 20:25h, 06 January

  Gheziez Huti Nazzjonalisti Mdejqin

  Jekk qed tahsbu li tivvutaw lil-Labour, qisu sew.

  Tridu lil-Labour jirbah b’maggoranza kbira, u jghaddi minn fuq kulhadd?

  Nifhem li minn banda trid u li l-PN jghaddi minn zmien ta’ purifikazzjoni, halli jissaffa mill-elementi li niggsuh u nizzluh ‘l isfel.

  Imma billi nivvutaw lill-PL m’ahniex se ntejbuha l-qaghda taghna.

  Li rridu naghmlu hu li nivvutaw lill-Partit Demokratiku Nazzjonalista, bi hgarna. Halli lill-PN naghtuh iz-zmien jissaffa, u lil-Labour ma naghtuhx ic-cans jghaddi minn fuqna.

  Jekk ahna Nazzjonalisti intelligenti, nivvutaw lil Franco Debono.

  • Il-Grillu
   Posted at 21:03h, 06 January

   Naqbel mieghek perfettament. Hemm bzonn naghmul kif jghidu l-inglizi bil-proverbju taghhom “history repeat itself” u wasal iz-zmien li nirrepetu dak li ghamel Ganado zmien ilu fejn ta cans lil nazzjonalisti jissaffaw. Jien wiehed minn dak li kont insejjah lili innifsi nazzjonalist imma sirt nisthi u il-Labour ma tantx qed jikkonvincini li nivvutalhu.
   Viva l-Partit Demokratiku Nazzjonalista

  • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
   Posted at 21:32h, 06 January

   @ LIN -NAZZJONALISTI MDEJQIN’: MELA AW XI NAZZJONALISTI IMDEJQIN ? MINN FEJN GIBTA DIN ? JIEN B’GONZI U B’SIMON NEMEN LI IL-PN JERBH DIN L-ELEZZJONI BI 18.OOO + LOU BONDI.

   • Spiro the dragon
    Posted at 17:59h, 07 January

    Lil lou bondi se jtuh hamper b xejn ghal easter, hawn xi hadd iridu? jekk hawn aktar min wiehed nghamlu rkant

  • johann ferriggi
   Posted at 21:59h, 06 January

   il-vera bidla f dal-pajjiz issehh biss jekk ghall-ewwel darba jkollna partit iehor fil parlament.fil-mument dan ic-cans jista jaghtihulna biss FRANCO DEBONO.

  • Demmi ahmar
   Posted at 22:14h, 06 January

   Jekk intom indejqin ivvotaw Labour u tigu ferhanin

  • Jonathan
   Posted at 22:47h, 06 January

   Jekk Franco johrog nivutaw lilu jekk le, nivutaw PL!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 09:50h, 07 January

   Prosit! Down with GonziPN, the evil clique and the lording oligopoly. Franco’s best chances, at present (as it would be impossible to effectively organise a party in such a short time), is to contest as an independent in the South, where his strength in numbers lies.

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:22h, 07 January

   Jekk GonziPN MA JAQLAX TKAXKIRA KBIRA, IL-KLIKKA TAL-HAZEN HEMM TIBQA u l-PN QATT ma jissaffa !

 • gozo vs gozo
  Posted at 20:13h, 06 January

  reklam ta vera jaghmilu dan simon lil tal-grocer tieghu . il-bierah qal li anka tal-grocer jaf ikollu affarjiet out of stock. dan ha ikun kap ? jien nahseb li provaw jaghmlu wicc gdid dak kollox. ghax bhala kap nahseb li iktar ha imur il-bahar il-partit. nghid proset lil louis ghax isorprendini ta vera. kont naf li tajjeb imma ma konc naf li tajjeb hafna.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:03h, 07 January

   Simple Simon believes that all voters are as simple as he makes his devious self out to be!

   Who would believe such a blatant lie as that told by Simple Simon, that whilst just one citizen would have his medicine out of stock, another 76,000 would be happily rolling in pills!!!???

   This deputy leader election roll out campaign is turning out to be as big a lie as the EU’s billion euros donation to Malta (I believe it was touted out as manna from heaven by dear Simon)!!! Go tell it to your blinkered fidili Simon.

   The Maltese citizens have tasted your EU and will willingly now stand back and reconsider the lousy deal obtained by the graces of that other “straight” talking, luxuriously-expensive-on-the-back-of-Maltese taxpayers, power broking “hidden asset”.

   Franco would have made far more sense as a PN deputy leader as Franco has far better ideas and inbuilt verve to make them happen. And this without lying his head off! The PN lost this election when they discarded the abilities of Franco and others, and preferred Gonzi’s and Austin Gatt’s outdated offerings.

 • Malta hielsa minn GonziPN
  Posted at 19:33h, 06 January

  Dr Debono, meta se thabbru l-partit il-gdid?

  • Francist
   Posted at 21:22h, 06 January

   Franco,qed nistenna bil herqa ghal aktar ahbarijiet fuq il Partit Demokratiku Nazzjonalista.

  • DonQuixot
   Posted at 22:39h, 06 January

   Qed jahsiba.

   P.I.I.

   Partit tal – irrelevanti ghal irrelevanti!

   • Spiro the dragon
    Posted at 17:25h, 07 January

    dak l irrilevanti llum gab lil gvern irrilevanti ghax xoljih. Aparti hekk nies bhalek ikabru l vantagg tal PL fil POLLS,

    ghaliex?

    Ghax int tikonferma li min ma jaqbilx maghkom jew l minoranzi huma irrilevanti u li l PN qatt mhu se jghati widen ta sezjonijiet tas socjeta li huma f minoranza

 • gozo vs gozo
  Posted at 19:22h, 06 January

  why first meeting in gozo dr.gonzi ? second one in zejtun ? what in your mind ? it will be a sunday bloody sunday ? you think your bono ? hope god will send his angels.

  • Veritier
   Posted at 22:14h, 06 January

   What in your mind, gozo vs gozo?

   Your blood too hot when see other maltese who not think like you?

   Ara biex trid tgħabbi hawn, Dr Debono. Kienu qalulna li dan l-irmixk ħelsuna minnu.

   Xejn ma ngħidlek. Jekk ituk il-vot, ħudu … u iġri. Iżżomx imbarazz madwarek.

  • Demmi ahmar
   Posted at 22:16h, 06 January

   Pn copy cat

  • Eddy Privitera
   Posted at 11:25h, 07 January

   Gonzi f’Ghawdex se jmur taht tinda . Jigifieri mhux mass-meeting. U se jmur Ghawdex ghax il-PL se jaghmel mass-meeting Ghawdex nhar il-Hadd.

  • Sam Mikiel Arkanglu
   Posted at 13:41h, 07 January

   Ibqghu itolbu it talba lil dan il-qaddis ha jehlisna mis-shab iswed

 • Habibek
  Posted at 19:15h, 06 January

  You must be the change you wish to see in the world – Mohandas K. Gandhi

  Franco ir-riformi li int ipproponjet tawk il-kuragg u l-konvinzjoni li taghmel l-ewwel pass ghal demokrazija reali f’pajjizna.

  Konvint li dak li l-proposti tieghek ser isibu posthom fil-programmi elettorali taz-zewg partiti.

  The final test of a leader is that he leaves behind him in other men the convction and the will to carry on – Walter Lippman

  Ilkoll nafu li r-riformi veri wellidthom int – haddiehor sejjer jimxi fuq il-passi tieghek! Il-mertu huwa biss tieghek!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:04h, 07 January

   Reforms are OK, but you need capable people to carry them out to fruition.

 • mnieher li jxomm
  Posted at 18:40h, 06 January

  l-uniku arm ali fadlilhom biex jakkwistaw xi ftit voti hu li jkun hawn il-vjolenza….u allura jaraw kif ser jiprovokaw lil laburisti halli jehlu huma ……

  imisshom jisthu li ser iteelghu in-nies ghawdex fl-istess gurnata li ser ikun hemm mass meeting laburista….

  anke l-pulizia imisshom ma tawhoms permess imma dawk bla snin man nazzjonalisti….veru dizgustanti….lanqas jimpurtahom min=nieshom dawn basta jakkwistaw ftit voti bil-vjolenza….

  imma mhux ser jirnexxielhom ghax kulhadd ser ikun attent ghal dawn il-manuvri baxxi…u ta bla kuxjenza….

  • Veritier
   Posted at 22:26h, 06 January

   Għandu biex jiftaħar Joseph, b’imbarazz bħalek ma saqajh, ħlief issaħħnu l-irjus ma tafux. Ma titgħallmu qatt.

   Imissek tistħi int u dawk li jaħsbuha bħalek. Din is-sena hi l-2013, mhux l-1980.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:11h, 07 January

   Mintoffian times are well and truly over for the New PL Movement, as well as most Nationalists of goodwill. These old times (vastly different circumstances to those obtaining nowadays) exist only in the psyche of hardened, Dickensian people with old style mentalities that wish the world had stayed the same as existing in the nineteenth century.

   TAKE CARE! Do not allow these parasites to entrap you into their slimy, hate hardened web of deceit. They only wish you and Malta bad things.

 • TONY AZZOPARDI TA'XBIEX
  Posted at 17:51h, 06 January

  SCHIAVONE IHALLUK U MA JHALLUKX TIKONTESTA IL-POPLU MA TILEF XEJN. NASSIGURAK. HAPPY ELECTION EVE. DR FRANCO

 • DonQuixot
  Posted at 17:11h, 06 January

  Get it once and for all. You are irrelevant!

  • Bla sugu
   Posted at 17:19h, 06 January

   Dan Simon kif iccassa lejn Louis Grech? Hlief jiccassa lejh ma qaghadx!

   • NEMO
    Posted at 20:58h, 06 January

    Ghadek ma drajtux jiccassa il-hin kollu? Mur gibu jmexxi ,hlief jiccassa lejn il-problemi ma jaghmilx. Il–hin kollu niccekkja jekk ghadux haj jew mejjet. U qalu li se jaghmel it-terremoti. Nahseb li diga dejjaqhom lil min qieghdu hemm.

   • Veritier
    Posted at 22:19h, 06 January

    Dak għax jiggustah.

    Basta bil-moviment liberali. Imbagħad jiskandalizzaw ruħhom għax Simon iħares lejn Louis.

   • mich
    Posted at 18:28h, 07 January

    Heqq inti ghax tahseb li qaghad jicassa lejh ? Ghax iz zalzett ghand tal-grocer out of stock;-)

  • Heq
   Posted at 18:20h, 06 January

   If he’s so irrelevant, why are you wasting your time repeatedly posting here? Pro-tip: Repeating something doesn’t make it true.

   • DonQuixot
    Posted at 22:31h, 06 January

    Upon reflection – and I can be quoted – the majority of the contributors on this blog can easily be termed as “political trsnsvestites”.

    • venator
     Posted at 22:15h, 07 January

     Mamma mia, x’genjalita harget biha, tista tigi kkwotata. Nispera li “you make heads turn” pupa.

     • DonQuixot
      Posted at 10:09h, 08 January

      @venator. I have said it before but will repeat it for the thick heads. I am not who you think that I am and definitely not a pupa. As for you, venator, you are not a political transvestite. You are just one of the Labout supporters who have been egging Franco Debono on and gloating at his presumed success in creating turmoil within the P.N. making him irrelevant in the process.

    • BETTER FUTURE
     Posted at 08:44h, 08 January

     Dear Don(key)shot, don’t rack your grey matter too hard or something might actually click!

  • venator
   Posted at 18:28h, 06 January

   back from the sabbatical?

   • DonQuixot
    Posted at 22:35h, 06 January

    Only observing the truce. Are you a political transvestite?

    • venator
     Posted at 22:12h, 07 January

     Donnha Tixxotta

  • Not feeling part of PN anymore
   Posted at 21:43h, 06 January

   He is not so irrelevant for you idiot because he is so relevant for you that you come in this blog to read what he has to say. Not like Gonzi who ignored him like a poor leader does. Gone are the days of our great leader Eddie Fenech Adami.

  • David Caruana
   Posted at 09:24h, 07 January

   Not as irrelevant as someone who doesn’t even have the guts to sign with his own name.

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:12h, 07 January

   As much as the windmills in your mind.

 • Demmi ahmar
  Posted at 17:09h, 06 January

  L ahhar ftit sieghat ghal Gonzi Pnocchio.Snienu bojod kieku izda mhux sa nkunu nistew narawhom izjed Thanks to you Franco. You’re simple the best qalet Tina.

 • anonymous
  Posted at 16:50h, 06 January

  animali specjali

 • Brian Ellul
  Posted at 16:38h, 06 January

  Int se tibqa ghaddej bil-kantaliena tieghek ???? Ma xbatx? Trying to be relevant nahseb!

  • venator
   Posted at 18:30h, 06 January

   tinstema pjuttost urtat

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:14h, 07 January

   Possibly is that why you are commenting on this blog, Ellul?

 • Good Move, Joseph!
  Posted at 16:26h, 06 January

  So, Louis Grech is to contest the first district.

  Clever move by Joseph Muscat to put the spokes in the wheels of Yana the Mintofsaurus and Luciano the dumb male bimbo, whilst attracting the votes of luke -warm Nationalists who have had enough of do-not-care-less Nationalist Ministers who think that the first district is some sort of hereditary fiefdom.

 • jonybravo
  Posted at 16:17h, 06 January

  simon bussutil lewwel prova jgbor il kullhad umbad amlu alih u beza.u issa mar mahhom biex jider helu .xanamlu dot hemm xi ahbarijiet godda

  • BETTER FUTURE
   Posted at 10:18h, 07 January

   Simple Simon has proven he is just a calmer, more composed, carbon copy of Gonzi. Just as hopeless, arrogant and a liar as il-Lorry. If he keeps this up he will end up a far larger liability than the presently perceived asset.

 • dolcevita
  Posted at 15:17h, 06 January

  dr franco debono, inti bhalissa qed tiehu ideat nahseb ta dan il partit gdid…. il ghaliex ma ticekjax lil movimento 5 stelle, li andu 20% ta l elettorat taljan jew il pirate party tal germanja. dawn il partiti huma rivoluzjonarji fil hsieb tahom, demokrazija diretta fejn ic cittadini jivutaw al ligijiet billi juzaw l internet.

  dawn il partiti jew movimenti huma post ideologici fejn ic cittadini jidiskutu fuq li internet il ligijiet. Cert li taf kemm hu importanti l internet dott. kien hu il mezz li zammek vicin in nies pero l internet andu potenzjal kbir. personalment jien inhoss li dawn huma il partiti tal futur.

  http://www.youtube.com/watch?v=iFLNDlnNas8

 • npiznog
  Posted at 11:54h, 06 January

  bongu dr debono kompli ahdem kontra din il klikka tal hazen

 • Demmi ahmar
  Posted at 11:52h, 06 January

  Rajt lil Snowhite il bierah fuq disset kullma prova jaghmel huwa jiddefendi lil seven dwarfs taghha.

 • Demmi ahmar
  Posted at 11:50h, 06 January

  Franco inti sejjer Ghawdex nhar il hadd li gej,messik tigi L ghawdiex ihobbuk hafna issa fil meeting ta fil ghodu jew il meeting ta fil ghaxiha dik ghalik jiena ghal ghawdex ghaz zewgt meetings.

 • Skjav........
  Posted at 11:15h, 06 January

  Mela dawn keccew li wiehed relevanti biex jagevolaw lil wiehed IRRELEVANTI……allavolja jipprova jahbu li Franco ma jghoddx….

  Turi l-ipokresija tax-xibka tal-hazen li qed jisserwew b’wiehed Irrellevanti biex ostin jiehu l-opportunita li jbella bahnan tal-arriva basta hu siehbu….

  baqaw l-istess ikeccu lil min mhux fil-klikka….

  issa jmiss il0poplu li jkecci lil klikka dalwaqt.

 • ex tesserat tal-pn
  Posted at 11:08h, 06 January

  Eddie Fenech Adami ghandhu jghalaq halqu.
  ghandhu ma min jhedda, hu hsieb it-tfal tat-tfal,
  kif darba kont ghedt!!!!

  • Veritier
   Posted at 22:39h, 06 January

   Veru. Għandu jagħlaq ħalqu EFA. Hawn tiegħek miftuħ biżżejjed.

  • blue titanium soldier
   Posted at 19:36h, 07 January

   EDDIE FENECH ADAMI liktar bniedem li andu dritt jitkellem go dan il pajjiz ghax dak bniedem ta vera u kien kapaci johrogna min got tielet dinja kif konna meqjusin u illum imxejna fuq il vizjoni tighu u meqjusin bhala fost laqwa go lewropa. EDDIE KIN KAPACI JELEB LIL KULHADD, META ISSEMMUH BAXXU RASKOM

   • BETTER FUTURE
    Posted at 08:47h, 08 January

    Another cult follower! So not just Franco has cult followers, even Mintoff and EFA!

 • Spiru
  Posted at 10:58h, 06 January

  Milli rajt il-bierah, kienet vera facli biex tasal ghal konkluzjoni……… il ghala Simon beza mill konfront mieghek !!! Jien ghalija u anki ma nazzjonalisti ta gewwa meta nitkellem maghhom, jghiduli li lill Simon neffuh izzejjed…………………, jitkellem bl lingwagg tal passat, il bierah bil wicc tost kollu qieghed jipprova jghajjar lill Louis ghad decizjoni rigward Anglu, u anqas jisthi ma jghid XEJN rigward id-decizzjoni li kienet ghda kif ittiehdet rigward Schiavone, hallewh sal- ahhar jahseb li se jkun kandidat. Imma dawn dejjem ghandhom ragun, mhux ta b’xejn tilfu wiehed mill aqwa assets li kellhom, lill Dr Franco Debono, li wera lill Malta kollha l’ politkanti ma ghandhom ikunu qatt il yes man ta xi erba li ghamlu Malta taghhom, X’ AFFARIJIET DAWN !!!!!!!!!!

 • il-Bully
  Posted at 10:43h, 06 January

  Dr. Franco Debono
  I am one who had the honour of speaking at length to you who wanted me to call you just Franco!
  What a difference, an old man speaking to Franco, to speaking to GonziPN on facebook if he answer, of course he is too busy counting the 5,000,000,000 Euro DEJN we have to pay back or the over half a million interest every week we are paying in interest.
  Well Joseph is no better partying with his old labour and shaking hands with those of blue blood. I guess Anglu had his blood turned to Red like us common workers who shed it in our place of work daily.
  Franco it was an honour speaking to you, and I am already to renew my tessera in support for all that you are doing and the new party.
  When I look to what they did to Anglu I can understand the sacrifice you are going. These good men and patriots will not receive any Gieh il-Republica those are for (?) your is uphill full of thorns.

 • Spiru
  Posted at 09:37h, 06 January

  Mela Simon vera Simple, biex meta beda jikellem il bierah beda jsemmi x’qalu Sant Muscat xi ghaxar snin ilu, u ma nafx minn beda jaqla,………….. biex imbaghad x’qal Dr Debono rigward il partit tieghu din is-sena stess insieh !!! imma ma jidhirlikx li din hi politka tal passat Sur Busuttil, spicajtu inxifitu mill idejat, ghax kellkhom wiehed li ried jaghmel riformi bis-serjeta, spiccajtu qaccatiuh il barra u ghajjartuh irrellevanti. Enough said !!

 • tal-bandiera sewda
  Posted at 09:36h, 06 January

  REga l-bulli Austin juri kemm hu buldozer ghax kecca lil skjavona sabiex jghati spallata lil siehbu delija….
  u wenzu jilghaq kollox u jhallihom iharbtu iktar…..

  u mbad jitkazaw bl-istorja ta anglu……ara vera oqbra mbajjda

 • kroydon
  Posted at 00:46h, 06 January

  franco simon illum ajjar lil louis ax keccew lil anglu biex jiddevja mistoqsijja ta reno rigward l kultura tar rezenji. grech semmielu t-trouble li kellu l pn u simon kellu l-ardir jid li dan ilu issa! alih franco u l-ohrajn passat, irrelevanti!

  • Janice Mercieca
   Posted at 01:12h, 06 January

   JEKK Simon irid jitratta li dak passat, jaqbillu ma jiftahx izjed halqu dwar Anglu ghax facilment f’dak il-process jikkontradixxi lilu nnifsu.

 • kroydon
  Posted at 00:08h, 06 January

  il-fatt li ma hallewx lil schiavone jikkontesta ma jistax ifisser li se jamlu reprouchment at franco hux jew forsi igaluh ma jamilx partit iehor?

  • Anzjan
   Posted at 13:41h, 06 January

   Jien nahseb tfisser li regghet ghaddiet ta’ Austin Gatt biex jaghti imbuttatura lil siehbu fil-fjask tal-Arriva.

   • Veritier
    Posted at 16:13h, 06 January

    U b’Anglu Farrugia eliminat mix-xena, min taħseb li ħa jieħu mbuttatura?

    • BETTER FUTURE
     Posted at 10:21h, 07 January

     The PL’s new Movement.

 • The Limelight
  Posted at 00:03h, 06 January

  Herman Schiavone ghamel konferenza stampa ghax ma hallewhx johrog. Mela li kieku gie elett fil-parlament x’kien jaghmel?

  • Veritier
   Posted at 22:42h, 06 January

   Biex qed tiskanta. Anki TONY AZZOPARDI TA’XBIEX ħa jagħmel konferenza stampa.

 • Ronaldo Schiavone
  Posted at 00:00h, 06 January

  What has been Herman Schiavone’s involvement in Maltese football? When he was involved with Marsaxlokk FC he used to frequent Ghaxaq FC. Hmmmmmm.

 • Herman the Chef
  Posted at 23:55h, 05 January

  L-allegazzjonijiet li kien fiha l-ittra anonima x’kienu? Kienu veri jew kienu foloz? Mill-lat amministrattiv irrizultaw? Ittiehdu passi dixxiplinarj fil-konfront tieghu jew ma kienx il-kaz?

  Ghaliex siefer immedjatament wara u mar jiftah restaurant Sheffield? U kif f’daqqa wahda wara hames snin nieqes minn Malta regaċ qabdu hruq kbir biex jaghti servizz lix-Xlukkarji?

 • Ix-Xitan
  Posted at 23:47h, 05 January

  I have been speaking to some fishermen in Marsaxlokk who know Herman Schiavone’s father very well. His nickname was Ix-Xitan. Schiavone’s father aka ix-Xitan was very good friends with Mintoff. At the time the Schiavone’s were labourites and it was only years later that they were pinnuri and they turned to the PN. Some time later a kiosk sprouted on the Marsaxlokk shoreline.

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:27h, 06 January

   Smajtu jghid li HU GAWDA HAFNA MILL-POLITIKA ! Nahseb li anki tal-Klikka jghidu bhalu !

   • sarasota
    Posted at 08:32h, 07 January

    ARa int ma tantx gawdejt! Hrigt ghall-elezzjoni u gbart 7 voti biss! U ilek 25-il sena fl-opposizzjoni!

   • BETTER FUTURE
    Posted at 10:24h, 07 January

    I am sure most of them will fight dirty tooth and nail to retain their €100,000 to €200,000 annual income (and those are the small “in” guys). Now imagine those on €500,000 and more!

 • 1987
  Posted at 23:44h, 05 January

  Does this Schiavone guy never give up? If he has been contesting elections since 1987 and he has never been elected, why doesn’t he call it a day and keep acting as a nuisance and as a little kid stomping his feet.

 • Dolce Gabbani
  Posted at 23:40h, 05 January

  Since Schiavone has been unsuccessfully contesting elections since 1987, he has become obsessed. The PN have been yelling at Schiavone to bugger off for the past two years. They have told him not present himself as a candidate last year and the party issued a statement in that sense. I am also informed that when he had asked to speak at the General Council, his demand was turned down. The party has also told him not to present himself as a candidate in articles in the newspapers. They also made t clear that the false and unfounded allegation he made with Galea Curmi was totally un acceptable.

  Today they yelled again at Schiavone BUGGER OFF. How will this man understand he is not wanted inside there. PN should have shown Schiavone the red card a long time ago. Today’s decision is very good but it should have been taken three years ago.

 • Schiavone the waiter
  Posted at 23:33h, 05 January

  When Schiavone said that he wants to be of service, did he mean serving as a waiter in his family’s kiosk on public land on the Marsaxlokk seafront- the structure which destroyed the beauty of the Marsaxlokk shoreline.

 • Alouette III
  Posted at 23:28h, 05 January

  ELETT

  Dott jekk int bi hsiebek tohrog
  fittex aghmel hekk u ddumx
  in-nies iddejqet tistenna
  ma tistax lilhom ma tlumx

  Bik ghandhom ir-rih fil-qalgha
  mhumiex nies ta alabiebhom
  hafna zgur se jivvutawlek
  ghax jafu li tiehu hsiebhom

  Ghandi nahseb li se tkaxkar
  bejn zewg kwoti jekk mhux tlieta
  jekk ma jsirx dan li qed nghidlek
  inweghdek naqbez mit-tieqa

  Xewqa wahda biss jien ghandi
  li taghti risposta ‘l Gatt
  u lill-bella kumpanija
  li bik ma jitmejjlu qatt.

 • Johan Mizzi
  Posted at 23:22h, 05 January

  Whistel blower act too dott!!!

 • Galea Curmi Gentlom
  Posted at 22:50h, 05 January

  Jidher li Galea Curmi ragel u baqa izomm il-verzjoni tieghu dwar l-allegazzjoni falza li kien ghamel mieghu Schiavone.

  Franco ghandek tkun grat u turi rispett lejn Galea Curmi. L-ewwel ghax kien qallek bil-hsara li prova jghamillek Schiavone u t-tieni ghax minkejja li nifhem li m’ghadkomx fuq relazzjoni tajba xorta baqa jzonn sod fuq l-istess verzjoni u ma cediex ghal fittagni ta’ Schiavone.

 • Dolce Gabbani
  Posted at 22:25h, 05 January

  Dik l-gabanna tal-familja Schiavone Marsaxlokk baqra tahleb sew. Minjiera tiswa. Issa hadu passi kontra Schiavone wara li l-ossessjoni tieghu li jitla fil-parlament akkost ta’ kollox gabet herba fil-partit nazzjonalista. Kieku dak li ghamel illum il-PN ghamlu sentejn ilu,, wisq probabli ma kienx jghaddi mill-maltempata li ghadda minnha. La darba ghamel dik l-allegazzjoni malafamanti u bla bazi fil-konfron tta’ Franco Debono, allura kellu jkun dixxiplinat mnnufih.

  U EFA kif f’kollox irid jizzattat u f’kollox irid jindhal. Jekk kien validu ghaliex ma hallihx johrog fis-sena 2003?

 • David Casa No. 1
  Posted at 22:08h, 05 January

  Schgiavone kellu kull cans jikkontesta mal-PN. L-ewwel darba li ikkontesta kien fl-1987. Ma telax. Fl-1992 ma kkontestax. Fl-1996 rega thajjar u ma telax. Fl-1998 rega zzattat u ma telax. Fl-2003 harget il-mara tieghu. Fl-2008 ghax haseb li m’ghandux cans sparixxa, biex imbaghad kif tela Franco Debono tatu rasu u ossessjopna ruhu li jehodlu s-siggu. Mar ajghmel allegazjoni ma Galkea Curmi u Debono irrapurtah lil pulizija

  Fuq dak li gara illum f’ta Schiavone din xi nassa.

  Fenech Adami b’liema jedd jindahal? – ma kienx hu li qallu biex ma johrogx lil Schiavone fis-sena 2003? Allura dak iz-zmien ma kienx validu? Imma dak iz-zmien seta ibbenefika Louis Galea meta Schiavone gie mcahhad u allura Fenech Adami ma kenitx harqitu qalbu dak iz-zmien. Issa gej jindahal?

  Jekk Schiavone kien validu Fenech Adamii ma meesux ma halliehx johrog! EFA issa tindahalx.

  Schiavone u l-politika ta servizz – dan hu jew il-familja tieghu kwistaw gabbana helwa fuq art tal-gvern fi-xatt ta Marsaxlokk tiswa miljuni u tahleb gmielha. din hi politika ta servizz? Diversi esponenti kienu ghamluha cara li dik il-gabbana ma kenitx postha hemm ghax tkerrah ix-xatt ta Marsaxlokk.

  Fenech Adami qatt ma messu izzattat. Dan kif jaf x’qal jew ma qalx Herman Schiavone lil edgar Galea Curmi? B’liema jed jghid li Schiavone m’ghamel xejn?

  L-ahwa din xi nassa.

  Schiavone dejjem dejjaq lil kulhadd fid-distrett. Kampanja elettorali hames snin shah jiffitta n-nes. Bl-ossessjoni li ghandu li jitla akkost ta kollox gab inkwiet kbr fuqil-PN u Fenech Adami messu ma juindahalx