Austin Gatt no confidence motion should be debated next Monday with urgency after Delimara scandal

Austin Gatt no confidence motion should be debated next Monday with urgency after Delimara scandal

Not only did Austin Gatt not resign after aseries of scandals but he found the time  to block me from contesting the next election with the PN becasue I stood up to him. I am proud of what I did for my country. History will judge Austin Gatt in the most polluting way.

Franco Debono Speech in BWSC motion : 6 May 2010

Plenary 217 06-05-2010 1800hrs – Power Station

http://www.timesofmalta.com/articles/view/20121020/local/enemalta-to-refuse-partial-hand-over-of-power-station-extension.441849

 

Illum  4 ta Ottubru 2012

Mozzjoni mressqa mill-Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

 

Peress illi Transport Malta harget tenders sabiex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta ghaxar snin f’liema sejha ma kien hemm ebda indikazzjoni dwar it-tariffi li se jkunu imposti u li kellhom ikunu stabbiliti mill-operatur innifsu,  liema process intlaqa min ghadab kbir mill-popolazzjoni Maltija in generali b’mod illi l-gvern kien kostrett u ma kellux triq ohra hlief li jissospendi dan il-process wara li l-Opposizzjoni ipprezentat mozzjoni numru 327 sabiex il-process jitwaqqaf u jien immedjatament iddikjarajt li kont se nappoggja dik il-mozzjoni fl-ahjar interess nazzjonali, skont il-kuxjenza u skont il-gurament tal-hatra tieghi u li jiehu kull deputat  f’din il-Kamra;

 

Peress illi kulhadd jirrikonoxxi illi dan il-process sar b’mod sbaljat, mghaggel u minghajr il-konsultazzjoni adegwata u fih ittiehdu decizjonijiet hziena u possibilment dan sar mill-istess nies li huma hatja tal-fjask tar-riforma tat-trasport pubbliku, inkluz il-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt li ghandu r-responsabbilta politika tal-istess dekasteru;

 

Peress illi ebda individwu m’huwa akbar mil-partit, jew mill-Parlament, u peress illi l-principji demokratici inkluz dak tal-kontabilita ministerjali huwa s-sinsla tat-twemmin politiku tal-Partit Nazzjonalista u ta’ kull partit iehor bi kredenzjali demokratici,  u peress illi l-lealta lejn  il-partit li f’ismu jigi elett deputat qed jigi uzat u abbuzat minn uhud, bhala mod kif ministri jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz dan il-parlament, konxji li jistghu jabbuzaw minn lealta ghamja u irrazjonali minn backbenchers illi jibzghu isemmghu lehinhom minhabba magna ta terrur operata minn nies qrib il-Prim Ministru, u peress illi dan kollu qed jaghti impressjoni perikoluza illi hawn nies f’dan il-pajjiz li huma ‘l fuq mil-Ligi;

 

Peress illi hadd mhu akbar mil-kariga li jokkupa, u peress illi s-sistema politika f’Malta 2012 iddegenerat f’wahda aktar tixbah Oligarkija, bi tnaqqir kostanti ta principji demokratici matul is-snin, u bi Prim Ministru li kjarament huwa ostagg ta, jew komplici ma’ klikka ristretta hafna ta’ persuni li qatt ma jwiegbu ghal ghemilhom anke meta dan ikun sbaljat b’mod grossolan, evidenti ghal kulhadd u ta’ dannu kbir ghal pajjiz u l-poplu Malti, filwaqt li addirittura jippretendu li haddiehor ihallas ghan-nuqqasijiet taghhom;

 

Peress illi l-Prim Ministru dan l-ahhar qieghed ripetutament jiddikjara kwazi f’kull okkazjoni, illi kull deputat ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu izda dan il-principju l-Prim Ministru japplikah b’mod diskriminatorju ferm, peress illi naqas milli japplikah fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt mill-anqas darbtejn f’din il-legislatura, fil-kaz tal-BWSC, fejn pajjizna se jkollu jitwikka b’estensjoni tal-power station tahdem bil-heavy fuel oil, fuel altament inkwinanti, kif ukoll fil-kaz tar-riforma tat-trasport pubbliku li gabet pajjiz u poplu shih gharkubbtejh ghal xhur shah minhabba mismanagement totali mill-Ministru Austin Gatt u nies ta Transport Malta fid-dekasteru tieghu;

Peress illi dan il-pajjiz mhux propjeta privata ta’ xi ministru u l-klikka ta’ madwaru izda tal-Maltin u l-Ghawdxin kollha u li din il-mozzjoni tikkoncerna l-issue tal-carparks kif esposta fil-mozzjoni numru 327 izda tikkoncerna wkoll it-thaddim tad-demokrazija f’dan il-pajjiz. 

Minkejja illi lili personali l-Prim Ministru bhala Kap tal-Partit ghaddieni minn sagrificcju sempliciment ghax sabiex nimxi skont il-kuxjenza,  mal-gurament tal-hatra jiena ma stajtx nimxi  skont il-whip meta dan il-Parlament iddiskuta l-mozzjoni ta’ sfiducja fil-konfront ta’Austin Gatt dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku, kif ukoll meta ghadda vot ta sfiducja fil-konfront tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici minhabba d-dizastru fil-qrati, fil-pulizija, fil-habs kif ukoll fil-qasam tal-immigrazzjoni liema istituzzjonijiet kienu qed jkunu protagonsisti ta’ incidenti negattivi inkluz mwiet u traffikar ta drogi fil-habs, mwiet ta suspettati waqt l-arrest, ksur ta drittijiet fundamentali, nuqqas ta drittijet inkluz dritt t’assocjazjoni lil membri tal-Korp tal-Pulizija, nuqqas kbir ta sigurta fil-Qrati, fejn sahansitra persuna giet mixlija li wettqet tentattiv t’omicidju volontarju go awla tal-qorti, kif ukoll kritika harxa  ghas-sitwazzjoni mwieghra fil-qasam tal- immigrazzjoni, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali kif ukoll minn persuni li jahdmu fil-qasam u l-immigranti nfushom u peress illi dan kollu ma kienx politikament accettabli;

Peress illi soddisfatt illi s-sagrificcju li ghaddejt minnu u l-ingustizzji qarsa li thallast bihom wara l-vot ta’ sfiducja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici,  kienu krucjali sabiex ghallinqas gew sblukkati numru ta riformi estensivi li kienu ilhom jigu blukkati ghal snin mill-istess Ministru, u illi kienet r-rizenja tieghu illi fethet berah il-bibien sabiex sitwazzjoni li ddegenerat tibda tigi rimedjata, u illi dan qatt ma seta jsehh, u ghaldaqstant dan huwa rilevantissimu ghal din il-mozzjoni, u illi l-istess posizzjonijiet li hadt kienu krucjali u strumentali sabiex gew rimedjati l-isbalji goffi hafna li saru fir-riforma tat-Trasport publiku li swiet miljuni lil dan il-pajjiz;;

Peress illi jiena u kull deputat elett mill-poplu mhuwiex delegat tal-partit li f’ismu gie elett, izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit politiku, liema distinzjoni qed tkun ofuskata minhabba l-fatt li l-partiti politici u l-finanzjament taghhom f’Malta illum 2012, ghadhom mhux regolati mil-Ligi, minkejja li l_GRECO ilu snin jigri wara Malta u minkejja  li jien stess prezentajt Abbozz illi ilu xhur fuq l-ixkaffa, kif ukoll minhabba kultura u sistema politika perikoluza li sviluppat tul l-ahhar snin, u peress illi l-lealta lejn il-Partit mhijiex xi mezz sinistri kif ministri jistriehu fuq din il-lealta’ biex jabbuzaw minnha u jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz il-Parlament u l-Poplu u peress illi kull deputat ghandu d-dover illi jaqdi l-funzjonijiet tieghu skont il-kuxjenza, u l-gurament  ta’ lealta lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta’ Malta;

Peress illi l-kultura ta rizenji ministerjali hija kompletamenti inezistenti f’Malta 2012, u peress illi l-Prim Ministru minflok ma applika u inforza l-principju fundamentali tal-kontabilita politika ikkundanna lil min talabha, u peress illi dan qed ikompli jsahhah il-percezzjoni illi d-demokrazija hija serjament mhedda b’dan l-attegjament,  u peress illi ghalekk huwa aktar urgenti u impellenti illi dan il-Parlament sovran jezercita s-supremazija tieghu fl-ezercizzju legittimu tal-iskrutinju politiku tal-ezekuttiv;

 

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ma irrizenjax mil-kariga lanqas meta l-vot ta sfiducja fil-konfront tieghi m’ghaddiex sempliciment grazzi ghal-casting vote tal-Ispeaker u peress illi jidher car illi l-Prim Ministru li huwa sod maz-zghir huwa dghajjef fil-konfront tal-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt u ma japplikax fil-konfront tieghu il-principju li kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu;

 

Peress illi l-iskrutinju tal-ezekuttiv mill-Parlament huwa element ewlieni tas-separazzjoni tal-poteri u tas-Saltna tad-Dritt (Rule of Law), fis-sens illi mhux talli hadd mhu akbar minn partit, izda hadd mhu akbar minn dan il-Parlament, mill-Poplu u hadd mhu ‘l fuq mil-Ligi u kulhadd, inkluz Ministri tal-kabinett ghandu jwiegeb ghall-azzjonijiet tieghu;

 

Illi f’kull kaz il-lealta lejn partit li f’ismu deputat ikun gie elett hija aspett wiehed biss mis-sistema politika ta’ dan il-pajjiz u ghandha tigi inkwadrata u mifhuma fil-kuntest ta’ principji u regoli hafna oghla u iktar fuindamentali bhas-separazzjoni tal-poteri, il-kontabilita’, il-ministerial responsibility, is-saltna tad-dritt, is-supremazija  ta’ dan il-parlament fil-kuntest ta’ kostituzzjoni aktar suprema.

 

 

Peress illi f’kaz ta mismanagement, decizjonijiet hziena u specjalment gross mismanagement, bhal f’dan il-kaz,  mhux talli l-persuna politikament  responsabbli ma tezonerax ruhha mir-responsabbilta’ politika billi tissospendi, tirrimedja jew tittanta tirrimedja sitwazzjoni, izda tali tentattivi mhux biss huma konferma tal-mismanagment innifsu, talli l-istess persuna li amministrat hazin m’ghandiex tkun hi stess li tirrimedja s-sitwazzjoni li hi stess precipitat bid-decizjonijiet hziena jew traskuragni taghha, specjalment meta dik l-istess persuna tkun diga kienet involuta fil-mismanagement tal-BWSC, tal-Arriva u issa f’dak tal-Car Parks u ohrajn,  u ghaldaqstant l-uniku rimedju stabbilit u accettat fid-demokraziji parlamentari Ewropej huwa dak tar-rizenja;

 

Peress ili dan il-pajjiz m’ghandux ikun imcahhad mis-servizzi ta’ persuni validi, f’kull livell ta management, minhabba li persuni arroganti, jimblukkaw certi karigi, billi ma jerfghux il-konsegwenzi ta’ ghemilhom u ma jirrizenjawx u b’hekk inoltre ikunu qed jusurpaw karigi, illi f’kaz ta rizenja, jistghu u ghandhom jigu sussegwentement okkupati minn persuni aktar idonei, u peress illi dan huwa bi ksur totali tal-principji tat trattament ugwali, il-gustizzja u l-meritokrazija;

Illi filwaqt li l-politika minn natura taghha tinnecessita element ta’ strategija pero mill-banda l-ohra hija politkament inaccetabbli t-tattika perikoluza li qisha infiltrat is-sistema politika  fejn riformi u mizuri riparatorji u meljoramenti kif ukoll rimedji ghal sitwazzjonijiet inkwetanti, u hrug ta tenders ta portata kbira jithallew ghal ahhar xhur jekk mhux gimghat qabel l-elezzjoni minhabba esigenzi elettorali b’mod illi persuni milquta ikunu ghaddew minn snin ta’ tbatija minhabba l-kapricci elettorali, jew jintuzaw bhala lixka ghal voti u dan meta pajjizi ohra ghandhom ligijiet cari li jipprojbixxu dan l-attegjament fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet sabiex l-elezzjonijiet ikunu verament hielsa u bla mittiefsa, u niehu opportunita nheggeg il-promulgazzjoni ta Ligijiet simili f’pajjizna;

Peress illi dan il-Parlament huwa suprem u ghandu mhux biss id-dritt, izda l-obbligu li jiskrutinja l-operat tal-ministri mahtura mil-Prim Ministru inkluz li jghaddi vot ta sfiducja fil-konfront ta ministru jew tal-gvern, u peress illi kull ministru ghandu l-obbligu jaghti rendikont ta’ ghemilu quddiem dan il-Parlament u ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu inkluz ta’ imgieba u  mismanagement li jkun politikament inaccettabli u li ggib maghha responsabbilta politika;

Peress illi wara l-kontroversji kbar tal-Arriva u tal-BWSC u issa din tal-Car Parks jidher illi jezisti periklu reali u fondat illi l-MinistruAustinGatt jekk se jibqa jokkupa l-istess kariga, jista,minngurnata ghall-ohra ikun involut f’kazijiet ohra ta mismanagement;

Peress illi d-duttrina tal-individual ministerial responsibility, li taghmel parti mill-Kostituzzjoni taghna hija intiza u mahsuba sabiex ministru jgorr u jiffaccja r-responsabbilta ta’ ghemilu, u ma jkomplix jimbarazza l-kumplament tal-gvern;

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jerfa l-konsegwenzi ta’ghemilu partikolarment ta dak li huwa politikament responsabbli ghalih u fil-kaz partikolari, il-process hazin u sbaljat tal-hrug ta tenders minn Trasport Malta biex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta’ ghaxar snin, liema process gie issa sospiz mill-gvern, b’mod li juri li anke l-istess gvern jirrikonoxxi li seta kien hemm nuqqsijiet;

Ghaldaqstant  tenut kont tad-duttrina tal-individual ministerial responsibility, kif ukoll tenut kont tad-dikjarazzjoni ripetuta tal-Prim Ministru illi kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu, ghaldaqstant din il-Kamra ghanda tirrisolvi illi minhabba dawn ir-ragunijiet principalment fosthom illi l-Ministru huwa responsabbli ghal process sbaljat fil-management tal-issue tal-Car Parks u ragunijiet ohrajn li se jirrizultaw dettaljatament fl-istadju tad-dibattiment ta’ din il-mozzjoni l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jkun ikkundannat u ccensurat minn din il-Kamra u l-istess Ministru ghandu  jerfa l-konsegwenzi naturali ta vot ta sfiducja minn din l-istess Kamra.

 

Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

4 t’Ottubru 2012

 

 

 

60 Comments
 • MELVIN
  Posted at 13:04h, 21 October

  PM: BWSC have accepted responsibility for power station damage
  Kulhadd jerfgha ir responsabilta barra min xtara power station PROTOTYPE din grala il hsara jew il progett falla ma ninsewx li din prototype???U kif qabel ma raw li din hi tajba tawhom 150 miljun?

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 19:07h, 20 October

  Lost jobs, soldiers die.
  Stay on course with losing horse?
  Austin pi pi is not !

 • Fullstop
  Posted at 19:04h, 20 October

  Franco nitkellem ma hafna nies ta’ twemin Nazzjonalista u anke ma nies li jafuk mill-qrib u jghidulek li Franco dak li qed jghamel huwa sforz l-GHIRA U L-AMBIZZJONI personali, u mhux ghax vera ghandu ghall-qalbu l-gid Nazzjonali. Jien nghid ghalija nilmah fik lehen ta’ HAFNA NIES bhali li xebghu jaraw il-hnizrijiet, korruzzjoni u qiesu mhu jigri xejn, ghalhekk huwa irrilevanti ghal liema raguni qed taghmel din il-kritika ghax fl-ahhar mill-ahhar hija gusta. PERO u nixtieqek twegibni, li kieku FRANCO gie moghti Ministeru fil-bidu tal-legislatura konna naraw l-istess FRANCO tal-llum?

  • Franco Debono
   Posted at 20:02h, 20 October

   1. l-ambizzjoni tieghi hija li nara lil pajjizi ahjar. li nara riformi li mbuttajt jien stess jitwettqu

   2. li kieku tpoggejt f posizzjoni nista nimplimenta r riformi kont nikkoncentra fuq hek ovvjament.

   3. l-hatra ta ministru jew tnehhija ta ministru ghandha tiddependi BISS fuq meritokrazija u accountability – issa applikaha ghas-sitwazzjoni f malta illum

   • Joe Vella
    Posted at 20:29h, 20 October

    u ax ma tpogejtx fejn ritkun trid tisfrata ilfesti takulhad hija kin jamel ek meta kin bejbi ilhin kolu jitfa itoys bara mil prumm

    • Fullstop
     Posted at 21:14h, 20 October

     @ Joe Vella.

     Jien naf ragel tefa’ d-demokrazzija barra mit-tieqa, ghajb ghax ghax taf baby li tefa’ t-toys bara mill-pram!

   • mark
    Posted at 06:50h, 22 October

    prosit ghalxix ma ghandekx tkun ambizzjuz u xma tighirx tara li int stajt ghamilt ahjar u ma kellekx cans prosit keep uop the good work

 • nostradamus
  Posted at 19:02h, 20 October

  AG ministru tal bewl il buzzulotti spiccaw jew qedin flaqwa tahom.

 • Southerner
  Posted at 19:02h, 20 October

  Dak neguzjar hux ma tal-BWSC, laqnihom kemm flahna, qwd juzawna ghal provi u flok tawna discount il-vera CWIEC Maltin hallsuhom bil-quddiem u issa???? Din bhal ta l-isptar li kellu jinbena flok Boffa hallasna bil-quddiem il-miljuni u Skanska
  sparixxaw u dik l-art tal Qawra li kumbinazzjoni intesit mil l-imhuh brillanti li innegozjaw, mijjiet ta miljuni down the drain u kullhadd ferhan u kullhadd dahkan.

  EHHHHH kemm kien genju DM li bena Malta mil-qieh u faddal il-miljuni u issa???
  mhux Gonzi pn imma Dejn pn.

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 18:59h, 20 October

  sometimes I post I
  am pissed and want untold wrath
  on those who post here.

  people still writing
  pretty much for their crowd if
  this is called a crowd

  just the old watering haiku hole

 • XEWK
  Posted at 18:45h, 20 October

  Wara dal-hmieg kollu fi ftit granet, ghadu Muscat imissu jhabbar li l-ewwel ligi li jghaddi mil-parlament jekk il-poplu juri fiducja assoluta fih, tkun il-ligi tal-whistle blower act u tkun imqarr ghal l0 snin b’lura. Wara tkun tal-IVF. Aktar mal-kinsa tkun qawwija, aktar Muscat ikollu biex inaddaf it-trab li jista jkun ser jibda jingemalu fil-moviment tieghu. Naghmlu kuragg. Gonzi kien jghidilna flimkien kollox possibbli, ghalina u ghal uliedna. Hekk ser naghmlu Gonz, anki kontra qalbna, ghal xkupatura assoluta

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 18:36h, 20 October

  banana republic(noun)
  a small country (especially in Central America) that is politically unstable and whose economy is dominated by foreign companies and depends on one export (such as bananas)

 • il-buli
  Posted at 18:23h, 20 October

  Min irid jara lil Austin P.P. Gatt jaghmel il-buzullotti jista’ jmur jarah fic-cirku li se jgib ta’ l-imqaret.

 • CVA
  Posted at 18:20h, 20 October

  Dr Debono,

  These arrogant greedy people have no power without your vote, you hold the key to solve this mess. On your end, you seem to be holding back from pulling the plug, obviously you have your reasons.
  .
  Probably its time to raise the stakes, If you call on the people to support your motion through a public meeting you will have the opportunity to launch a new force for reform. This might not be an immediate success but after a few times it should gain momentum. In my opinion these are difficult times and people are fed-up to a point that they would do something about it.

  then they will get the message that

  If the people want change

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 18:16h, 20 October

  banana republic.
  a small country (especially in Central America) that is politically unstable and whose economy is dominated by foreign companies and depends on one export (such as kappar ).

 • plonker
  Posted at 18:03h, 20 October

  eqq austin. another balls up uncovered…mid dehera biex taghmel pipi biss donnok tajjeb hux? minister of the piss pot.

 • J.Muscat
  Posted at 17:57h, 20 October

  The Sunday Times should commission another survey titled “Delimara Power station, who is politically responsible: Austin Gatt, or Franco Debono.
  You will surely lose this one dott, because everyone already knows the outcome – 100% Austin Gatt.
  By the way, doesn’t the PM often say that everyone should shoulder his responsibility, or does this statement only counts for a “skalda” which honestly I think is a “travu” f’s..mu.
  Keep it up dott.

  • Alouette III
   Posted at 18:16h, 20 October

   hehehe

 • XEWK
  Posted at 17:43h, 20 October

  Gejna kollox fi kliem Alfred Sant. Tal BWSC uzawna l-ginae pigs taghom, dejjem bil-permess ta Wistino Pio Gatt, waqt li l-EU immexxija minn Baroso stmat lil Malti bhalna bhal makku kontra kif imxew ma’ pajjizi kbar. X’ma jiftahx ghajnejh il-poplu

 • Mikiel Il-Gurdien
  Posted at 17:21h, 20 October

  Skuzani Dr. Debono, imma il-Parlament Malti bi shabek tan-Naha tal-Gvern lanqas biss jafu x’inhi URGENZA fil Parlament, hlief ghal forsi biex jikru xi sptar minnghand xi sostenitur minn taghhom!

  http://www.inewsmalta.com/dart/20121020-debono-jrid-il-mozzjoni-ta-sfidu-ja-nhar-it-tnejn-jpo-irid-lil-gatt-jispjega

 • Joe Vella
  Posted at 16:54h, 20 October

  tlift cans ihor dr franco ax se jibat lil Tonio Borg minnflokok

  • J.Muscat
   Posted at 17:09h, 20 October

   don’t worry we won’t even know that Borg is gone, but if really so, maybe JPO should take his place in the parliamentary committee. That should settle some urgent business.

 • Johan Mizzi
  Posted at 16:53h, 20 October

  Min go tagen ghal go nar!!!!! Min Austin ZMIN IL BUSULOTTI Gatt ghal Tonio Cuwc Fenech!!!Ir-risultati mil hazin ghal aghar!!!Ilum il-poplu malti sema dak li diga kin qal daqs gimgha ilu l-onorevoli Joe Mizzi!!!!

  Il-verita fuq din l-istorja qadd trid tohrog u min jaf kemm qadd jridu jinkitbu kotba fuq l-ikbar skandlu ta dawn l-ahhar tlieta u ghoxrin sena kemm ilna taht gvernijiet lemini ( peres li dan m’ghaduwx PN izda GONZI XIBKA TAL HAZEN PN )

  Dankollu jgibni ghal fehma u konklussjoni ghala il-famusa WHISTLE BLOWER ACT qada fuq l-ixkaffa minaha ta dan il-gvern!!Sentejn ilu l-prim ministru qalilna li se jghaddiha ghal l-iskrutinju tal parlament!!Bqajna bil ghatx pero!!!!

  Trasparenza,efficenza,kontabilta u serjeta!!!Hekk titlob is-serjeta meta nkunu ‘ business as usual ‘……dal gvern tilef,difen u jrid jnessa lil bqija tal poplu dawn l-erba elementi fondamentali fejn tidhol l-immanigjar tal fondi pubblici!!!Kas simili huwa l-isptar St Philip!!!

  Ghaziez Franco Debono din il-legistratura kwazi waslet fi tmim taghha b’cans kbir li tinbidel il-folja!!Jekk tohrogx ghal l-elezzjoni generali li gejja jew le,jekk tifformax partit jew tohrog indipendenti dak inti u l-iktar nies qribek jafuh biss!!!Dan xoghol kollu li ghadek kif ghamilt fil parlament malti ( Gonzi XIBKA TAL HAZEN PN gabu pantomijna ) jrid jkun ghalik il-punt ta tluq ghalik u ghalijna!!!

  Ibqa vigilnati fuq x’inhu jigri f’pajjizna,ibqa sehem ir-riformi li ghandhom jsiru,ikkonfronta lil gvern tal gurnata bil pariri siwja tieghek u jekk jogbok tohrog xmi xena politika ghax barra li ahna cittadijni nitilfu hafna,tbaxxi lil dawk kollha li ridtulek id-deni!!!

  FRANCO DEBONO UNO DI NOI!!!

 • Alouette III
  Posted at 16:42h, 20 October

  In Advance

  Isa ddumx waddab post ohra
  ghax illum ghandi bzonn nohrog
  forsi nikteb xi zewg versi
  iddejjaqt hawn qisni kokroc !

  Ma tghaddix gurnata illi
  ma jbazwarx xi haga l-gvern
  Franco zgur ghadek tiftakar
  kif kien ghamel tal-Intern

  Siehbu mhuwiex ahjar minnu
  il-ministru Joe Cassar
  balbuljata wara l-ohra
  u l-qassata tal-isptar

  Nispera xhin nigi lura
  ma jkollix ghalfejn noqghod
  naghmel xi saghtejn imqajjem
  ghax inkun irrid norqod !

 • J.Muscat
  Posted at 16:33h, 20 October

  Who is going to shoulder the political responsibility for the latest Delimara power station blunder. We now hear that Marsa power station must make good for this mess by minister Fenech, He is even prepared to go to court, wow what a saga. that is what happens when someone is chosen as was said from Yellow Pages…..LOL

 • J.Muscat
  Posted at 16:09h, 20 October

  Dr.Debono you still have a problem in front of you. This government has managed to make our parliament the second highest institution in the country. The first is now the parliament business committee, there is were he only still holds a majority, and there is were he dictates what parliament does. Correct me if I’m wrong but that’s how I see it.

 • Turbini korrotti
  Posted at 16:06h, 20 October

  L-flus tat-turbini (imnejka) se jmorru ghal kampanja ta l-elezzjoni tal-klikka? Ghalhekk ma hadniex valur ghal flushom, ghax ic-chunk marru ghal bill boards?

 • Ninu iz zurrieqi
  Posted at 15:54h, 20 October

  As a means to success, determination and persistance has this advantage over talent . So give it all you have got habib on monday .. Ghax ahna tal irhuwla tas south ghana il cookies tal hadid.

 • Osservatur 2
  Posted at 15:16h, 20 October

  Dr Debono, kif tghid int ezzatt hadd mhu ikbar mill partit ghajr il poplu, ghalhekk nghid li l’poplu jixraqlu ferm ahjar, issa sta ghalik li inti taghti dak li jixraq lill poplu minhabba li int bhalha membru parlamentari qieghed twassal il vuci ta nies hemm barra. Nitolbok tibqax passiv nhar it tnejn zomm l’urgenza li in no confidence vote tara li jittiehed, thallix izjed lill din il klikka taghdina izjed biz- zmien. Hafna mill- maltin ghandhom fiducja fik u int l’uniku membru li tista taghmel id differenza, xbajna b’dawn il buzzulotti kollha fil- parlament, li gabuh palk fejn kulljum b xi kummiedja gdida, issa izzejjed Malta jixirqilha hafna izjed ahjar, nawguralek li nhar it tnejn turi lill Malta kollha li you mean buisness.

  • Imhasseb
   Posted at 15:45h, 20 October

   Naqbel 100% ma Osservatur 2 –

   Hafna Maltin ghandhom fiducja fik Franco
   Inti tista taghmel d-differenza
   Xbajna b’dawn il-buzzulotti fil-Parlament
   Malta jixirqila ahjar

   Ninghaqad ma Ossevatur 2 billi nawguralek li nhar it-Tnejn , YOU MEAN BUSINESS

 • Alouette III
  Posted at 15:14h, 20 October

  No Discussion

  Taf li mhux thallini norqod
  kemm qieghed twaddab posts f daqqa
  u biex tkun taf , taf x sibt dal-lejl
  fuq is-saqqu kelli baqqa !

  Qed jitkaza dana Simon
  ghax John Dalli irrizenja
  imma juza l-istess kejl ma
  RCC , lanqas jindenja

  U int iehor ukoll Franco
  qieghed tidbaqbaq ghalxejn
  titkellimx fuq diskussjoni
  insa dik ghal nhar it-Tnejn

  Spiss nisma l Joseph jghid illi
  l-Partit huwa l-underdog
  jekk se tibqghu itqazzuni
  nghid lil Franco jnehhi l-blog !!!

 • People s Party
  Posted at 15:02h, 20 October

  With urgency. Jekk jiftah il parlament ghada l Hadd,tant ahjar.
  With urgency, halli nfittxu nnadffu.

 • MB
  Posted at 14:46h, 20 October

  M’ghandhom xejn li jgieghlhom jiddiskuwha. Both you and I will keep on dreaming.

 • Imħasseb
  Posted at 14:40h, 20 October

  Mhux ‘Should’ Franco imma ‘MUST’…………………….jekk verament tridu tkunu effettivi fil-Parlament

 • Ganni Borg
  Posted at 14:36h, 20 October
  • Kelli Nightmare Kerha
   Posted at 15:00h, 20 October

   Ghaziz Gianni

   Din kienet prevudata fil-holma li kelli fit-tlettax ta’ Ottubru – bhalma kienu wkoll ta’ RCC u issa anka il-problemi tal-BWSC li gew irraportati illum.

   Ara il-link originali u l-kummenti fuq
   http://www.francodebono.com/2012/10/13/i-condemn-the-burning-of-the-times/

   Haga tal-ghageb kif il-Bniedem uman hu daqshekk predibbli. GonziPN hafna aktar.

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   Kelli Nightmare Kerha
   Oct 13, 2012 @ 11:49:14

   Ghaziz Franco. Kelli holma vera kerha dal-lejl. Xtaqt li kieku naqsamha mieghek u mal-qarrejja tal-blog tieghek.

   1. Hlomt li Lawrence Gonzi rega rebah l-elezzjoni b’maggoranza ta 800 vot. Ghal darb’ohra gab ftit anqas minn 50% imma rnexxielu jirbah maggoranza ta’ zewg siggijiet. Waqt li kellu rasu mistrieha li mhux se nsib aktar inkwiet f’din il-legislatura l-gdida , Lawrence Gonzi rringrazzja li l-poplu Malti u Ghawdxi talli kkonferma il-fiducja fih . Jghid li l-esperjenza tal-passat u d-distakk zghir li biha rebah l-elezzjoni se jiddeterminawlu hiltu biex jassigura li jkun hemm Gvern ghal Malta u Ghawdex kollu. Iwieghed li se jkun hemm ucuh godda fil-Kabinet u fit-tmexxija tal-pajjiz.

   2. Ihabbar il-Kabinet

   Ministru tal-Affarijiet Barranin : Simon Busuttil
   Ministru tal-Giustizzja : Beppe Fenech Adami
   Ministru tal-Intern : Mario De Marco
   Ministru tal-Edukazzjoni : Carm Mifsud Bonnici
   Ministru tal-Finanzi : Tonio Fenech
   Ministru tal-Infrastrutura , Progetti u Djalogu : Chris Said
   Ministru tar-Rizorsi Rurali : Gorg Pullicino
   Ministru tas-Sahha : Joe Cassar
   Ministru ta Ghawdex : Giovanna Debono
   Ministru tal-IT : Claudio Grech
   Ministru tat-Transport : Manwel Delia
   Ministra tal-Familja u Sigurta Socjali : Gejtu Vella
   Ministru tan-Negozji Zghar u Konsummatur : Jason Azzopardi
   Ministru tal-Isports : Clyde Puli

   Parlamentary Secretaries
   Theresa Cachia Commodini : Fil-Gustizzja
   Albert Fenech : Fis-Sahha
   David Agius : Fl-isports
   Alexei Dingli : Infrastutura , Progetti u Djalogu
   Paula Mifsud Bonnici : Rizorsi Rurali
   Victor Scerri : Giustizzja

   3. Jinthlaq ftehim ma’ Tonio Borg biex icedi post ta’ Ministru u Vici-Kap waqt li jiehu il-post ta’ John Dalli meta jispiccalu t-terminu tieghu bhala Kummissarju.

   4. Simon Busuttil jinhatar Vici-Kap tal-Partit Nazzjonalista

   5. Lawrence Gonzi habbar li Richard Cachia Caruana rega gie appuntant bhala l-Ambaxatur tal-Unjoni Ewropea u konsulent tal-Kabinet. Meta jqumu il-protesti , huwa jirrispondi li hemm maggoranza gdida fil-Parlament li issa ghandha fiducja assoluta f’Richard Cachia Caruana. “ Is-sur Cachia Caruna ghandu negotiating skills unici li l-pajjiz ma jistax jghaddi minnhom” , jerga jtenni Lawrence Gonzi.

   6. Lou Bondi u Peppi Azzopardi ihabbru li se jirtiraw bhala prezenturi minn fuq TVM. Ghalkemm jibqghu diretturi fuq Wheres’ Everybody. Bondiplus tibda tipprezentah Rachel waqt li Xarabank jibda jipprezentah Norman Vella. Realta jibda jigi pprezentat minn Pierre Portelli. Wheres Everybody jiehdu ukoll taht idejhom il-Programm Dissett. Natalino Fenech isir ukoll direttur fuq Wheres Everybody.

   7. L-AirMalta terga tirraporta telf kbir fl-operat taghha. Jibdew tahdiet ma’ linji ta arju barranin biex forsi jsalvaw l-Airmalta milli tikkrolla.

   8. Il-Gvern ihabbar li se jigu privatizzati mill-gdid il-parkeggi flimkien ma Heritage Malta.

   9. Il-Gvern jhabbar li l-proggett ewlieni ghal dawn il-hames snin se jkun it-tunnel bejn Malta u Ghawdex. Austin Gatt jinhatar bhala konsulent u project manager.

   10. Il-BWSC qed issib problemi biex taqleb ghal gas. Cachia Caruana jirnexxielu iggib deroga mill-Unjoni Ewropea biex Malta tkompli fuq heavy fuel oil ghal hames snin ohra.

   11. L-Enemalta ssib ruhha fi krizi finanzjara. Esperti jghidu lill Lawrence Gonzi li jekk ma jgholliex il-kontijiet tad-dawl u ilma , l-Enemalta se jkollha problemi finanzjari serji. Lawrence Gonzi isejjah minnufih konferenza stampa u jghid li mghandhux triq ohra hlief zieda fil-kontijiet biex isalva l-Enemalta. Iwieghed pero li sa qabel l-elezzjoni, l-income tax tonqos minn 30% ghal 25% u il-VAT tinzel ghal 16%.

   12. Johrog dokumentarju gdid iffinanzjat mill-Malta Film Commission u Peter Busutill biex jikkompeti fil-European Film Festival – ‘ Eddie – The Man who Saved Malta from the brink of Civil War’

   13. Mario De Marco ihabbar li l-Gvern se jnaqqas ir-restrizzjonijiet fuq ic-censura. Miller Distributors jibda jimporta u jbigh il-Penthouse Magazine.

   14. Wara sentejn fil-Gvern , Frank Portelli jibda jerga jgerger kontra il-kwalita tas-sahha u jghid li Gvern irrid ikollu management professjonali fl-isptarijiet ta Mater Dei u St. Philips. Sena qabel l-elezzjoni fi 2017 , Frank Portelli jinhatar bhala c-Chief Officer tal-isptarijiet.

   15. Ic-Caqnu jasal f’xifer ta falliment u Vassallo Builders jintervjeni billi jehodlu l-assi u d-dejn tal-kumpaniji kollha tieghu.

   16. Lawrence Gonzi ihabbar li wara negozjati mal-MEPA, Smart City se tiftah il-bibien taghha fi 2018 . Ma jikkumetax meta mistoqsi jekk se jibdewx jahdmu 5,600 impjegati gewwa Smart City

   17. L-ismart meters jibdew jahdmu fit-2016. L-Arriva toghli l-prezzijiet ghax is-sussidju tal-Gvern mhux jaghmel tajjeb bizzejjed biex ikopri l-operat taghha.

   18. 21 ta’ Settembru 2017. Lawrence Gonzi fuq il-Fossos , waqt il-meeting tal-Indipendenza jghid:

   ‘Ghadna kwalita tas-sahha li pajjizi ohra avvanzati jghiru ghalina
   Ghadna l-ahjar toroq.
   Komplejna bil-programm li nibnu skola fis-sena
   Ghadna l-aqwa Universita fl-Ewropa
   Malta u Ghawdex se jinghaqdu b’tunnel li hadd ma kien jimagina qabel
   Il-Poplu Malti huwa meqjus fost l-Unjoni Ewropea bhala l-aktar poplu kuntent
   Il-profesija tas-siehbi Austin li l-Partit Nazzjonalista se jsaltan ghal ghoxrin sena ser isehh Uliedi , iva ser issehh.

   Il-folla tinfexx tghajjat “ Irriduh , Irriduh ! !”

   ‘Iva’ jghidilhom Lawrence Gonzi ‘Flimkien Kollox Possibli’

   19. Ottubru 2017– Jiltaqghu f’laqgha sigrieta Lawrence Gonzi , Austin Gatt u Richard Cachia Caruana. Austin Gatt jhabbar li l-Partit Nazzjonalista qieghed b’distakk ta 15% skont il-polls tal-Partit. Huwa jinsisti ma Lawrence Gonzi li jirrizenja qabel l-elezzjoni halli l-Partit Nazzjonalista juri wicc gdid fl-elezzjoni li jmiss. Lawrence Gonzi jghidlu li Simon Busuttil mhux se jaccetta t-tmexxija qabel l-elezzjoni. Jintervjeni Richard Cachia Caruana u jsibilhom soluzzjoni. Jipproponi li Lawrence Gonzi jipprezenta l-bagit bit-tnaqqis fl-income tax ghal 25% u l-VAT ghal 16%. Jipproponi li Lawrence Gonzi qabel l-elezzjoni iwieghed li jekk l-Partit Nazzjonalista jigi elett , jirrizenja fi zmien sentejn u nofs – f’Marzu tat-2020 biex ikun precizi. B’hekk Lawrence Gonzi ikun serva perjodu total ta sbatax is-sena u jkun qabez ir-rekord ta Dumimku Mintoff – sittax is-sena u nofs u dak ta’ Eddie Fenech Adami ta’ sittax is-sena.

   20. Lawrence Gonzi jgholli t-tazza tal-inbid quddiemu u jghidihom ‘Cheers’ . Austin Gatt u Richard Cachia Caruana jghollu t-tazzi taghhom u jibissmu lejn xulxin konvinti li mis-sema l-isfel il-Partit Nazzjonalista jibqa suprem.

   • Morpheus
    Posted at 15:21h, 20 October

    Prosit siehbi qisek Nostradamus kont 🙂 ikun sfortuna kbira jekk dak li hlomt isir realta.

    • Kelli Nightmare Kerha
     Posted at 15:40h, 20 October

     @Morpheus
     Ghalhekk sejjatilha nightmare aktar milli holma. Nittamaw Morpheus li ma ssirx realta wara li l-poplu suppost rrealiza li ghamel ghazla hazin 4 snin ilu.

     Fil-kaz Morpheus tini l-pillola l-hamra ha nidhol fil-Matrix

     • Morpheus
      Posted at 16:19h, 20 October

      @Kelli Nightmare Kerha
      Ilna nghixu fil-Matrix fejn kollox jigi manipulat skond kif jaqbel lill-Oligarkija li hatfet il-Partit Nazzjonalista fejn bidlitlu ismu ghal-GonziPN. L-anqas Gaddafi, Sadam Hussein u Pol Pot ma kellhom Partit msemmi ghalihom.

     • Kelli Nightmare Kerha
      Posted at 16:30h, 20 October

      @ Morpheus

      Taf min qal din il-kliem ?
      “People shouldn’t be afraid of their government. Governments should be afraid of their people.”

      Karattru iehor li kisser The Matrix

     • Morpheus
      Posted at 17:14h, 20 October

      V huwa dak li qal ‘People shouldn’t be afraid of their government. Governments should be afraid of their people’. F’Malta fl-ahhar mill-ahhar iridu nsibu il-V jew Neo li jiehduha kontra l-Oligarkija. Franco (ghalkemm nistqar ma naqbilx mieghu politikament) huwa wiehed li ghalkemm ilum qieghed jigi mzebblah fil-futur irid ikun mnizzel fl-istorja bhalha l-persuna li kien il-bidu tat-tmiem ta’kif isir il-politika f’Malta.

     • Kelli Nightmare Kerha
      Posted at 17:36h, 20 October

      Hekk hu Morpheus – Ghadna bzonn xi Neo jew V.
      Naqbel mieghek 100% li Franco ghalkemm qed jigi mzebblah fil-prezent , fil-futur se jibqa mfakkar ghar-riforma kbira li nspira.

      Fil-fatt , hekk kif beda il-film V u jintqal dawn il-kliem ftakart fi Franco

      ‘For in the plot we find more than just a man, we find the idea of that man, the spirit of that man,and that is what we must never forget.

    • Demm Nazzjonalist
     Posted at 15:51h, 20 October

     @ Kelli Nightmare kerha, prosit tassew.Jien pero` kont innotajt li Tonio Borg never featured in your dream bhala Ministru..Mela kont diga taf bl-istorja ta` John Dalli probabli..U wisq nahseb li dak kollu li ktibt huwa iminenti hafna u l-cabinet lest.

     • Imhasseb
      Posted at 16:16h, 20 October

      @ Demm Nazzjonalist
      Le Demm Nazzjonalist jekk tinnotta sewwa jien kont qed nirreferi ghal wara l-elezzjoni li
      Tonio Borg ma jifformax parti mill-kabinet biex jiehu over meta John Dalli jispicalu t-terminu tieghu ta hames snin.

      QATT ma kont nobsor li John Dalli kellu jirrizenja qabel – Kienet Xokk Kbira ghaliha , nista nassigurak
      ‘Jinthlaq ftehim ma’ Tonio Borg biex icedi post ta’ Ministru u Vici-Kap waqt li jiehu il-post ta’ John Dalli meta jispiccalu t-terminu tieghu bhala Kummissarju.

   • Ceasar
    Posted at 15:58h, 20 October

    Miskin ibqa ohlom.

   • B.Attard
    Posted at 16:04h, 20 October

    @kelli nightmare kerha
    Qrajt b’attenzjoni dak li ktibt u ghandi nghidlek li TKEXKIXT!!!!!!!!
    Dan ikun wiehed mill-akbar kastigi li qatt jistgha jintefgha fuq malta taghna

    • Kelli Nightmare Kerha
     Posted at 16:42h, 20 October

     @ B.Attard

     Hekk hu !
     – Lawrence Gonzi ssir divin
     – RCC u Austin isiru aktar omnipotenti minn wara l-kwinti
     – Franco Debono , Jeffrey Pullucino Orland , John Dalli u Mugliett jisparixxu mix- xena politika
     – Il-Parlament kollu ibaxxu rasu ghal GonziPN
     – Hadd ma jazzarda jikkontrarja lil Gonzi aktar
     – Nibqghu ghal dejjem bombardjati bi Bondi Plus u Xarabank u r-rapportagg oggettiv ta Natalino Fenek
     – Nibghqu ghal dejjem nahdmu bil-Hbieb tal-Hbieb
     – U dawk li ilhom jiffangaw 25 sena jkollhom opportunita ta’ 5 snin ohra
     – MALTA KOLLHA SSIR GONZI-PN ghax ma jibqax lok ta oppozzizjoni

     TAL-BIZA B.ATTARD

 • Vigilant
  Posted at 14:05h, 20 October

  So, if it was not for PL MP Joe Mizzi, we would be oblivious of what is happening in the Delimara BSWC extension Dbazwira. That was a few days ago.
  Now today, out of the sky comes Minister of Home Economics Tonio Fenech stating that the handing over of the extension will be delayed due to turbine damage.
  Heq hu bl’Omerta mux dejjem tigik tajba, Tonninu.

 • Imħasseb
  Posted at 14:05h, 20 October

  1. DAK LI JIĠRI , meta ma jkollox transparenza fit-tendering tal-Gvern

  2. DAK LI JIĠRI, meta il-Gvern jiffirma l-ewwel il-kuntratt , imbagħad jghaddih WARA lill-Awditur u l-Kumitat tal-Fondi Pubbliċi biex jigi skrutinizat

  3.DAK LI JIĠRI , meta ma jkunx hemm kontabilita – la mill-Ministeru , la mill-Enemalta , la mid-Dipartiment tal-Kuntratti u la minghand hadd

  4,DAK LI JIĠRI meta jkollok Gvern li jipproteġġi in-nies li suppost huma kontabbli milli jixhdu quddiem il-Parlament

  5.DAK LI JIĠRI meta jkollox xi hadd li ghandu kunflitt ta’ interess

  6. DAK LI JIĠRI , meta ma nagħtux kaz ta’ blacklisting ta’ kumpaniji barranin minn instituzzjonijiet internazzjonali

  7. DAK LI JIĠRI , meta jkollok l-agent tal-kuntrattur barrani jirreferi ghal Yellow Pages biex issib kuntrattur lokali .

  8, DAK LI JIĠRI, meta jkollok Pulizija li ma tinvestigax allegazzjonijiet ta’ undue influence ( bhal ma għamlet l-OLAF fil-kaz ta John Dalli)

  9. DAK LI JIĠRI , meta jkollok Gvern li dejjem ikollu ‘WALK-OVER’ fuq il-legilsativ , tant li ghandu s-sahha li jimblokka mozzjoni li tgawdi l-maggoranza tal-Kamra kontra tieghu.

  IMMA – il-Problema hija li dejjem nibqghu nirrepettu l-istess zbalji
  -FAIRMOUNT
  -ARMS U SMART METERS
  – ONORARJI
  -ARRIVA
  -PRIVATIZZAZZJONI TAL-PARKEGGI
  -IL-KIRJA TA SAINT PHILIPS

  Kemm se nibqghu sejrin hekk ? Meta se jqum il-poplu u jitlob kontabilita shiha tat-taxxi li qed ihallas ? Meta ?

  Franco , hemm bzonn f’gieh id-demokrazija li l-Parlament jieqaf ghal din l-arroganza sfrenata li ma tgharrafx tiehu responsabilita politika.

  U meta nghidu responsabilita politika , mhux nghidu li nassumu responsabilita u nkomplu business as usual.

  LE RESPONSABILITA POLITIKA TFISSER D-DICENZA LI TOFFRI R-RIZENJA

 • Imħasseb
  Posted at 14:03h, 20 October

  1. DAK LI JIĠRI , meta ma jkollox nuqqas ta transparenza fit-tendering tal-Gvern

  2. DAK LI JIĠRI, meta il-Gvern jiffirma l-ewwel il-kuntratt , imbagħad jghaddih WARA lill-Awditur u l-Kumitat tal-Fondi Pubbliċi biex jigi skrutinizat

  3.DAK LI JIĠRI , meta ma jkunx hemm kontabilita – la mill-Ministeru , la mill-Enemalta , la mid-Dipartiment tal-Kuntratti u la minghand hadd

  4,DAK LI JIĠRI meta jkollok Gvern li jipproteġġi in-nies li suppost huma kontabbli milli jixhdu quddiem il-Parlament

  5.DAK LI JIĠRI meta jkollox xi hadd li ghandu kunflitt ta’ interess

  6. DAK LI JIĠRI , meta ma nagħtux kaz ta’ blacklisting ta’ kumpaniji barranin minn instituzzjonijiet internazzjonali

  7. DAK LI JIĠRI , meta jkollok l-agent tal-kuntrattur barrani jirreferi ghal Yellow Pages biex issib kuntrattur lokali .

  8, DAK LI JIĠRI, meta jkollok Pulizija li ma tinvestigax allegazzjonijiet ta’ undue influence ( bhal ma għamlet l-OLAF fil-kaz ta John Dalli)

  9. DAK LI JIĠRI , meta jkollok Gvern li dejjem ikollu ‘WALK-OVER’ fuq il-legilsativ , tant li ghandu s-sahha li jimblokka mozzjoni li tgawdi l-maggoranza tal-Kamra kontra tieghu.

  IMMA – il-Problema hija li dejjem nibqghu nirrepettu l-istess zbalji
  -FAIRMOUNT
  -ARMS U SMART METERS
  – ONORARJI
  -ARRIVA
  -PRIVATIZZAZZJONI TAL-PARKEGGI
  -IL-KIRJA TA SAINT PHILIPS

  Kemm se nibqghu sejrin hekk ? Meta se jqum il-poplu u jitlob kontabilita shiha tat-taxxi li qed ihallas ? Meta ?

  Franco , hemm bzonn f’gieh id-demokrazija li l-Parlament jieqaf ghal din l-arroganza sfrenata li ma tgharrafx tiehu responsabilita politika.

  U meta nghidu responsabilita politika , mhux nghidu li nassumu responsabilita u nkomplu business as usual.

  LE RESPONSABILITA POLITIKA TFISSER D-DICENZA LI TOFFRI R-RIZENJA.

 • Kalang
  Posted at 14:02h, 20 October

  @ Jon Mifsud. Ma nahsibx li ha jorqod il-Labour fuq din ghax kien Joe Mizzi li kixef kollox ghax kieku għadna ma nafu xejn fuq din il-hnizrija!!!

 • Nuffata
  Posted at 13:48h, 20 October

  Tajjeb kieku qed tghid imma imbaghad jigi Tonio Borg u bil-filibustering kollu jwaqqaf kollox u nibqghu mixjin qiesu mhu qed jigri xejn. Pajjiz rieqed raqda nobis. Mur gib dawn l-affarijiet jigru f’pajjizi veru demokratici! X’sar minnhom dawk tal-Page 13 tat-Times? Kieku kemm jitkbu , jeqidru w jrewhu. Imma Alla j’bierak taht GonziPN kollox joghod. Imm’Alla hawn wiehed bhal Dr Franco. Ghall-inqas meta xi darba tinkiteb kif suppost l-istroja jaghmlu riferenza ghalik!

 • Thorny
  Posted at 13:47h, 20 October

  HADD ma jbullek ma saqajk int … ghalhekk immorru id-Dar Centrali in-nies, hemmhekk issibu ma min ibulu!

  T’astjenhiex din id-darba!

 • Jon Mifsud
  Posted at 13:43h, 20 October
 • Vigilant
  Posted at 13:43h, 20 October

  Could you please post just one topic a day hi..

  Ostra, Franco mandekx kwit! But I love you for it 🙂

  Its no surprise that the Oligarchy see you as their Arch Enemy!

  • Chinese Jar
   Posted at 14:10h, 21 October

   Post just one topic a day, Dr Debono, otherwise your Labour supporters will get confused. It’s too much to ask them to deal with more than one topic a day.

   • Franco Debono
    Posted at 14:45h, 21 October

    chinese jar. ..we could have been such good friends. . me and you. . .

 • Thorny
  Posted at 13:38h, 20 October

  : )

  Trid idahhaq nahseb Franco, ma tarax…

  Ara kemm tghidu , kieku anki fi zmien Mintoff kienet issir imma fi zmien GONZI MA SSIRX!

 • Joe Vella
  Posted at 13:23h, 20 October

  mux al xihaga dr franco tuza dan ilklim tqil kolu mux fer aw min muwix avukat bravu bhalek u jispica ma jaqra xejn

 • BETTER FUTURE
  Posted at 13:16h, 20 October

  Minn f’ommok lil’Alla!