Guido DeMarco

Guido DeMarco

Ilni hafna biex nikteb dan li gej u illum sibt ftit hin.

Kull avukat, inkluz jien, li jahdem fil-kriminal f’Malta ghandu rispett partikolari lejn Guuido DeMarco u ma jistax ikun mo0d iehor. Avukat li ta hafna lil professjoni kemm fil-Qrati ukoll bhala Ministru.

Inkitbu volumi kbar dwar dak li qal u ghamel Guido Demarco. Pero nixtieq naghmel zewg osservazzjonijiet.

L-ewwel : Guido kien persuna li verament ihobb lil Partit Nazzjonalista u dan esperjenzajtu personalment u xi darba nirrakkonta. Minn qalbu kien ihobb lil Partit. Guido kien hareg ma Ganado meta kien izghar pero imbagha meta kien fil-Pn sar wiehed mil-kolonni kbar nett.

It-tieni : darba meta ltqajt mieghu dhalt go qoxorti u  hrigt nirrifletti. Hassejt li Guido kien ikellmek anke permezz tal-pawsi u s-silenzji bejn il-kliem li jkomplu jaghtu ritmu u jsahhu l-argument jew narrattiva.

Tant kien bniedem rikk u ghani fl-esperjenzi u fl-umanita’ tieghu illi s-silenzju  fil-pawsi meqjusa li jifirxu l-kliem b’mod rpuzat kont thoss li kien ikun mimli sinifikat. Thossu jkellmek anke meta ma jkunx qed juza kliem, fil-waqtiet ta silenzju bejn il-kliem.  Guido kien bniedem kbir, mhux biss politiku u avukat ta statura izda anke bhala bniedem. Innutajt  dak in-nhar, b’mod partikolari dawk il-pawsi meqjusa bejn il-kliem u hassejthom ikellmuni. Sincerament laqtuni u bqajt ingorr dejjem din l-esperjenza.

Nixtieq li forsi min kien jafu aktar minni jista jaqsam esperjenzi simili fuq dan l-Blog.

Inkiteb hafna dwar dak li qal Guido. Guido kellu l-qawwa li jitkellem anke bil-pawsi silenzjuzi. Qawwa riservata biss ghal persunaggi l-kbar nett fl-istorja ta’ poplu.

 

33 Comments
 • vox popolo
  Posted at 13:22h, 17 October

  Min jaf x’kien jghid il-mibki Guido DeMarco li kieku llum jinsab
  fostna.L-ewwelnett jisma lil ibnu Mario jghid li ma jafx li l-parlament
  il-Gvern m’ghandhux maggoranza.Min jaf x’kien jghid?
  Min jaf x’kien jghid,li jara dan il-hmieg kollhu jigri fil-parlament?
  Gvern bla maggoranza u lanqas jindenja ruhu jiehu ‘vot’ ta’ fiducja
  halli jara x’mar jghid ibnu Mario?

 • Busufu
  Posted at 17:11h, 15 October

  Din int ktibtha, kummidjant? Jw il-ghost writer tieghek kitibha biex minghalik timpressjonana!

  • vox popolo
   Posted at 20:17h, 15 October

   Busufu (tixraqlek)

   Kemm int min wara l-muntanji siehbi, tahseb li Dr.Franco
   hemm bzonn jghid lillek kif ghandhu jiktieb?

 • memorja tajba
  Posted at 08:34h, 15 October

  L-opinjoni li ghandi jien u hafna bhali hi ferm differenti minn tieghek. Hawn Malta hawn hafna affarijiet li jarahom kulhadd imma kulhadd jilghaba li ma jeziztux u allura ma jsemmihomx. Jien u hafna nemmnu li Demarco wiret lil Censu Xerri u lilu wirtuh bintu u Manwel u issa fil-prezent ma nafx.
  Hag’ohra: Meta kont zghir dejjem kont narah ma erba’ jew hames tough guys/kriminali kull fejn imur biex jaghti l-impressjoni li kien mhedded. Din hija tattika tal-PN, bhal meta tara it-tabelli tal-kazini maghluqa f’xibka tal-hadid. tarahom illum u tarahom ghada, go mohhok jidhollok il-hsieb li bilfors hemm xi hadd qed kull darba ikissirhom. U dan min jista jkun jekk mhux l-avversarju?
  Meditate Gente, Meditate.

 • Alouette III
  Posted at 08:08h, 15 October

  Jien ma naf xejn fuq Dr.Demarco pero naf zgur li nannti kienet tikkanvassjah b ghajnejha maghluqa,u hu kien jirrispettaha ukoll.

  • sturdut
   Posted at 10:01h, 15 October

   naqra l-blogs u l-kummenti ta’ nazzjonalisti genwini u nibki kif irnexxielhom ikissru partit.

   • Chinese Jar
    Posted at 21:26h, 15 October

    What is a genuine Nationalist? Somebody who wears black and admires Mussolini?

    Even the Guido de Marco you’re talking about here started out with Strickland’s party.

    I’m certain you didn’t know that.

 • Tumbak.
  Posted at 00:03h, 15 October

  Ghaziz habib.

  il hin bhalissa hu l-11.45pm. dhalt fil-Blog tieghek u qrajt dak li l-Inteligenzza tieghek hasset dak li Hu, Franco sa nlisinlek kelmtejn ta’ vera Habib u mhux ghax Int Avukat jew ghax Int Membru Fil-Parlament,
  Jien naf kemm int Abli, Naf ukoll Qalbek x’qedha Thoss, nifhem ukoll il Mumenti li ghadejt minnhom u hud minnhom forsi mhux ghax rid, imma jien sa nitfalek il kliem fuq xoftok biex meta tkun ghall kwiet oghqod XTARR dan li sa nghidlek.

  jekk tara dak li kitbulek fuq dak li ktibt int ghandek tintebah kemm huma dawk li jixtiequk fid-Debien, ghandek tinduna minn huma dawk li lilek jixtiequk Imfixkel u ma jkollok qatt mistrih, Hares harsa ma dwarek u sa fejn int irrispondejt b’dan il kliem { Oct 14, 2012 @ 23:15:47

  ghandek zball kbir. ktibtha b rispett lejn persuna li ghamlet hafna ghal pajjizna } hawn int kont qed tigi MNIGGES biex terga TOQMOSS, Habib ibqa Kalm u thalli lill hadd minn dawk li LILEK u lill Partit li tant thossu go QALBEK, billi ghax jafu li ‘ Int xi ftit Nervuz allura jimbxuk biex huma jibqaw GALLARIJA bhalma Qallhom il PrimMinistru ghax hekk jafu jghamlu, u int titlef il qaleb bil gbejna b’kollox ghas-spejjez tal-Pajjiz. jien naf ukoll li hassejt li huma jridu jghamlu xi uzu mill manuvri tieghek, u ghalhekk ZOMM SAQAJK MA L-ART U DAN IC-CANS IT-TIEH QATT.

  l-ahhar kelmtejn u nieqaf. Franc’ jekk int veru thobb lill Partit u l-Kostitwenti tieghek tghamilx hsara lilhom it-TNEJN F’DAQQA.

  FID-DINJA KOLLOX JITRANGA, b’ftit ghaqal u sens komun iva nimxu lejn REBHA OHRA ‘ ANKE BL-GHAJNUNA TIEGHEK U TA’SHABEK …

  Tislijiet Rispettuzi.

  • vox popolo
   Posted at 10:08h, 16 October

   Tumbak,
   M’intiex il-hames evangelista, ghalkemm ilbist dan ix-xetru, pero tinsiex
   li qed nghixu fl-2012. Anki waqt li Sidna Gesu Kristu waqaf l-Ewkaristija,
   jidher wiehed warajh qiesu bis-stallet ghall Fuqu.
   Ghala qed nghidlek dan kollhu?
   Li kieku l-PN rridt li Franco Debono jibqa fil-Partit, ma kellhomx jiehdu
   decizzjoni l-aktar infami, meta, qwazi SENA l-boghod min elezzjoni,
   iccahhduh milli jkun kandidat f-isimhom fuq il-5 distrett.
   Dan bhal dak li jidher blis-stallet wara Kristu.Dan li jidher wara Kristu
   safejn hu maghruf ma uzahx, imma l-partit nazzjonalista uzah, habib,
   kontra Franco, qatghu min xhur qabel, stallet infami u krudil!!!!!!
   Hekk il-PN riedu li kandidati bhal Manuel Delia jipprepara bis-shih
   halli jkun kandidat denju ta’ Franco Debono.
   Le siehbi,anzi Franco huwa tifel sincier, li kien iehor ga ha decizjoni
   iebsa li jitlob “siggu” independenti fil-parlament.

 • Suarez
  Posted at 23:47h, 14 October

  Mintoff u Guido….sa issa bla kompetizzjoni.

  • Chinese Jar
   Posted at 21:26h, 15 October

   X’inhi? Hemm Franco Debono.

 • ninnu
  Posted at 23:31h, 14 October

  Franco,……..illum vera qed tkun ta veru.Diskors bhal dan johrog biss minn fomm NAZZJONALIST b’qalb kbira.Dan hu l’still li ghandek tuza meta titkellem fuq il- kollegi tighiek.

 • ExPatriatus
  Posted at 23:22h, 14 October

  Nixtieq nghid Guido DeMarco kemm bhala President, bhala politiku u bhala persuna…. kien ukoll ihobb lill-Laburisti.

  Ta’ tifel Laburist li kont, f’Malta fid-disghinijiet, Dr. Demarco kien wiehed mil ftit nazzjonalisiti fil-poter illi kien jispirani – Gentlom u role model liema bhalu. J’Alla Malta jkolla mqar zewg persuni ohra bhal President Demarco fil-futur taghha.

 • Tama li nara Malta tinbidel
  Posted at 22:43h, 14 October

  Bniedem intelligent mhemmx dubju kien jirrispetta l-avversarju politiku tieghu. Kien naqra showy pero ! Imma Guido kien l-aktar Nazzjonalist rrispettat minn Mintoff. U nahseb li kieku kien hu l-Leader flok Fenech Adami , kien jintlahaq ftehim hafna qabel fuq il-krizi konstituzzjonali post 81 u ma kienx ikollna dak l-inkwiet u l-vjolenza li kien nqala u kien ghoddu gabna fi gwerra civili

 • XEWK
  Posted at 22:22h, 14 October

  Dr Debono fakkartni wkoll li whud fl-istess orarkija tal-lum lil Profs Demarco ma kienux inizzluh, u aktar hraxu meta wara li warrbuh bil-pulit, hargilhom lil ibnu Mario. Wegghux wisq ukoll, izda hu bil-kwiet u s-silenzju kien jiftiehem. May he rest in peace and pray the Lord for our beloved country.

  • ninnu
   Posted at 23:36h, 14 October

   Xewk…………ta xewk li int tkomplix ixxewwek.

 • Morpheus
  Posted at 22:16h, 14 October

  Taqbel jew ma taqbilx ma Dr Guido Demarco, wiehed irid jammetti li kien politikant li dejjem fittex il-gid tal-pajjiz, tant li kien wiehed li kien jitkellem ma’ Dom Mintoff biex tinstab soluzjoni biex Malta tkun iktar Demokratika. Il-grazzi ta’dan kien li xihadd li jippretendiha li hu xi alta socjeta ried jizfen meta Guido jew Mintoff ihallu din id-dinja, dawn affarijiet li m ghandna ninsewhom qatt.

 • Genn
  Posted at 21:44h, 14 October

  Since you admire him so much, what do you think would have been his reaction to your situation?

  • Franco Debono
   Posted at 23:17h, 14 October

   he would have disapproved. and he would have called me to speak to me bla hafna daqq ta trombi. bil kwiet.

   • ninnu
    Posted at 23:48h, 14 October

    He would have disapproved your behavior.He would have called you to speak to you bla hafna daqq ta trombi,bil kwiet………but would he have convinced you?

    • Joseph Vassallo
     Posted at 08:48h, 15 October

     Yes, he would have convinced you before things went too far. He was an expert in the politics of persuasion.

     • Franco Debono
      Posted at 08:49h, 15 October

      at the time of eddie, guido and louis galea it was a great party

     • Joe Vella
      Posted at 09:30h, 15 October

      waqajtilom ilivel dr franco ax nehejt lilLous gAlea kif tiftahar li amilt

   • genn
    Posted at 10:32h, 15 October

    Ultimately he would have had you completely isolated, Franco. Even more than Gonzi is doing. He would have also got you to shut up.

 • il-bjondija
  Posted at 21:25h, 14 October

  Prosit

 • mich
  Posted at 21:22h, 14 October

  ghalhemm ma ghandnix l-istess opinjoni politika xorta min dejjem kelli rispett kbir lejn Guido patriott ta vera

 • Thorny
  Posted at 21:17h, 14 October

  X’kien hlomt bih?

  • Franco Debono
   Posted at 21:18h, 14 October

   ilni biex niktibha!

  • Gamgam
   Posted at 23:12h, 14 October

   Thorny, kitibha ghax qed jipprova jwitti t triq fl eventualita li Mario jsir kap Tal PN, bil hsieb li jerga jaccetah fil partit. Ovjjament bhas soltu qed Johlom.

   • Franco Debono
    Posted at 23:15h, 14 October

    ghandek zball kbir. ktibtha b rispett lejn persuna li ghamlet hafna ghal pajjizna.

   • Malteser
    Posted at 00:06h, 15 October

    u sewwa jghamel Mario deMarco jerga jaccettah lura. Franco bniedem validu u bhalissa qed isalva l-politika Maltija. L0istorja ghad tikxef il verita kollha.
    Verament prosit ta din il ‘post’

    • Franco Debono
     Posted at 00:11h, 15 October

     nifhem l hsieb tieghek pero dan il-post huwa motivat BISS mir rispett lejn l Profs Demarco. u xejn aktar

     • Spiro the dragon
      Posted at 08:10h, 15 October

      Franco thalli l hadd jintimidak, zomm l boghod miz zewg kampanji tal partiti, thalli l hadd juzak u ghozz dak li temmen fih. l poplu u wisq aktar l membri li jhobbu lil PN u mhux l ucuh li juzaw l pn ghal skopijiet taghhom jifhmu l messagg tieghek wara z zmien. Tibzax Halli lil Gonzi jghid li d dinja catta u mhux tonda, z zmien itih parir kemm kien redikolu. L PN ghad jitnaddaf ibzax, jasal z zmien meta inti tkun rikonnoxxut bhala l bniedem li iggiliedt ghal partit u ghat twemmin fundamentali tieghu.