Final Blow to Oligarchy is a privilege

Final Blow to Oligarchy is a privilege

Long live full democracy : liberty, equality and fraternity, meritocracy and justice

Gonzi knows that in the present circumstances the Budget is at worst irrelevant and at best a gimmick. And he knows it is useless because it will not go through.

And if he is so dumb to want to present it at all costs then he should do it AS QUICKLY AS POSSIBLE. Ok go ahead with Budget but do it NOW. Do not spoil Christmas for everyone just so you can inaugurate City Gate in the election campaign, between dissolution of parliament and elections! Let the moment of truth come quickly, let it come NOW. I am eager for this great opportunity. I am NOT afraid of the Oligarchy.

I know the inauguration of City gate is still far away, but the Maltese people deserve decent Christmas festivities, so present the Budget next week so I will tell you what to do with the Budget gimmick. He will drag his feet, spoil festivities only to be in time to inaugurate City Gate. |Mark my words.

Keep in mind Austin Gatt’s ARRIVA, BWSC, ARMS, FAIRMOUNT and CAR PARKS scandals.

Over the past months people have realised that my declarations correspond to the real way Lawrence ‘DCG’ Gonzi, his Clique and Oligarchy have been running Malta. If certain events didnt happen, people wouldn’t have seen Gonzi’s true colours and wouldn’t have ample proof of the existence of the Clique and the Oligarchy. Over the past months Gonzi has shown all he is interested is clinging to power and all have seen his true colours.

Desperately dreaming of better polls he unleahsed ‘Operation Kitchens’, the gretaest clientelistic spree Malta ever saw. The polls however got worse.

See how he tries to manoevre to defend the Clique, the strategies to bypass parliament and delay crucial votes, how he sacrifices the national interest to defend the indefensible mismanagement by the selected few. How he takes the merit of your hard work and blames you for or burdens you with his mistakes and failures.

No government has any sacrosant right to stay in power for five years. A Prime Minister stays in power ONLY as long as he has majority in parliament. Once he loses that majority he must go. That is democracy. Otherwise it would be a dictatorship.

And mps have a right and duty at times to vote against their government. memebrs of parliament are not party delegates but representatives of the people elected on a party ticket. Otherwise if any member of  Parliament  who disagrees with government were to resign, then no government would ever lose a vote of confidence in parliament, all the world over. The system of parliamentary democracy would collapse and become meaningles if Tonio Borg’s pathetic and erratic reasoning on Bondi+ were to be true.  

Gambler Gonzi has been dragging his feet, denigrating parliament, disrespecting the will of the electorate, losing MEP elections, losing local councils elections, losing a referendu, lo0sing a minister and an ambassodor in parliamentary no-confidence votes. He has been losing heavily at the polls constatntly and for months. He ended up as a coalition government with one of its own former mps.

Long live democracy. The Oligarchy has destroyed democracy. I will fight for the re-establishment of FULL DEMOCRACY : a decent parliament, a reformed justice system and an accountable administration, the separation of powers and the Rule of Law

Giving the final blow to the Oligarchy is a PRIVILEGE and an HONOUR, especially if Austin Gatt is a major issue.

 

For the benefit of the readers of the TIMES and SUNDAY TIMES this is the motion I filed in Parliament (Day 3) :

Illum  4 ta Ottubru 2012

 

Mozzjoni mressqa mill-Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

 

Peress illi Transport Malta harget tenders sabiex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta ghaxar snin f’liema sejha ma kien hemm ebda indikazzjoni dwar it-tariffi li se jkunu imposti u li kellhom ikunu stabbiliti mill-operatur innifsu,  liema process intlaqa min ghadab kbir mill-popolazzjoni Maltija in generali b’mod illi l-gvern kien kostrett u ma kellux triq ohra hlief li jissospendi dan il-process wara li l-Opposizzjoni ipprezentat mozzjoni numru 327 sabiex il-process jitwaqqaf u jien immedjatament iddikjarajt li kont se nappoggja dik il-mozzjoni fl-ahjar interess nazzjonali, skont il-kuxjenza u skont il-gurament tal-hatra tieghi u li jiehu kull deputat  f’din il-Kamra;

 

Peress illi kulhadd jirrikonoxxi illi dan il-process sar b’mod sbaljat, mghaggel u minghajr il-konsultazzjoni adegwata u fih ittiehdu decizjonijiet hziena u possibilment dan sar mill-istess nies li huma hatja tal-fjask tar-riforma tat-trasport pubbliku, inkluz il-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt li ghandu r-responsabbilta politika tal-istess dekasteru;

 

Peress illi ebda individwu m’huwa akbar mil-partit, jew mill-Parlament, u peress illi l-principji demokratici inkluz dak tal-kontabilita ministerjali huwa s-sinsla tat-twemmin politiku tal-Partit Nazzjonalista u ta’ kull partit iehor bi kredenzjali demokratici,  u peress illi l-lealta lejn  il-partit li f’ismu jigi elett deputat qed jigi uzat u abbuzat minn uhud, bhala mod kif ministri jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd, inkluz dan il-parlament, konxji li jistghu jabbuzaw minn lealta ghamja u irrazjonali minn backbenchers illi jibzghu isemmghu lehinhom minhabba magna ta terrur operata minn nies qrib il-Prim Ministru, u peress illi dan kollu qed jaghti impressjoni perikoluza illi hawn nies f’dan il-pajjiz li huma ‘l fuq mil-Ligi;

 

Peress illi hadd mhu akbar mil-kariga li jokkupa, u peress illi s-sistema politika f’Malta 2012 iddegenerat f’wahda aktar tixbah Oligarkija, bi tnaqqir kostanti ta principji demokratici matul is-snin, u bi Prim Ministru li kjarament huwa ostagg ta, jew komplici ma’ klikka ristretta hafna ta’ persuni li qatt ma jwiegbu ghal ghemilhom anke meta dan ikun sbaljat b’mod grossolan, evidenti ghal kulhadd u ta’ dannu kbir ghal pajjiz u l-poplu Malti, filwaqt li addirittura jippretendu li haddiehor ihallas ghan-nuqqasijiet taghhom;

 

Peress illi l-Prim Ministru dan l-ahhar qieghed ripetutament jiddikjara kwazi f’kull okkazjoni, illi kull deputat ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu izda dan il-principju l-Prim Ministru japplikah b’mod diskriminatorju ferm, peress illi naqas milli japplikah fil-konfront tal-Ministru Austin Gatt mill-anqas darbtejn f’din il-legislatura, fil-kaz tal-BWSC, fejn pajjizna se jkollu jitwikka b’estensjoni tal-power station tahdem bil-heavy fuel oil, fuel altament inkwinanti, kif ukoll fil-kaz tar-riforma tat-trasport pubbliku li gabet pajjiz u poplu shih gharkubbtejh ghal xhur shah minhabba mismanagement totali mill-Ministru Austin Gatt u nies ta Transport Malta fid-dekasteru tieghu;

Peress illi dan il-pajjiz mhux propjeta privata ta’ xi ministru u l-klikka ta’ madwaru izda tal-Maltin u l-Ghawdxin kollha u li din il-mozzjoni tikkoncerna l-issue tal-carparks kif esposta fil-mozzjoni numru 327 izda tikkoncerna wkoll it-thaddim tad-demokrazija f’dan il-pajjiz. 

Minkejja illi lili personali l-Prim Ministru bhala Kap tal-Partit ghaddieni minn sagrificcju sempliciment ghax sabiex nimxi skont il-kuxjenza,  mal-gurament tal-hatra jiena ma stajtx nimxi  skont il-whip meta dan il-Parlament iddiskuta l-mozzjoni ta’ sfiducja fil-konfront ta’Austin Gatt dwar ir-riforma tat-trasport pubbliku, kif ukoll meta ghadda vot ta sfiducja fil-konfront tal-Ministru Carm Mifsud Bonnici minhabba d-dizastru fil-qrati, fil-pulizija, fil-habs kif ukoll fil-qasam tal-immigrazzjoni liema istituzzjonijiet kienu qed jkunu protagonsisti ta’ incidenti negattivi inkluz mwiet u traffikar ta drogi fil-habs, mwiet ta suspettati waqt l-arrest, ksur ta drittijiet fundamentali, nuqqas ta drittijet inkluz dritt t’assocjazjoni lil membri tal-Korp tal-Pulizija, nuqqas kbir ta sigurta fil-Qrati, fejn sahansitra persuna giet mixlija li wettqet tentattiv t’omicidju volontarju go awla tal-qorti, kif ukoll kritika harxa  ghas-sitwazzjoni mwieghra fil-qasam tal- immigrazzjoni, minn organizzazzjonijiet internazzjonali u lokali kif ukoll minn persuni li jahdmu fil-qasam u l-immigranti nfushom u peress illi dan kollu ma kienx politikament accettabli;

Peress illi soddisfatt illi s-sagrificcju li ghaddejt minnu u l-ingustizzji qarsa li thallast bihom wara l-vot ta’ sfiducja fil-Ministru Carm Mifsud Bonnici,  kienu krucjali sabiex ghallinqas gew sblukkati numru ta riformi estensivi li kienu ilhom jigu blukkati ghal snin mill-istess Ministru, u illi kienet r-rizenja tieghu illi fethet berah il-bibien sabiex sitwazzjoni li ddegenerat tibda tigi rimedjata, u illi dan qatt ma seta jsehh, u ghaldaqstant dan huwa rilevantissimu ghal din il-mozzjoni, u illi l-istess posizzjonijiet li hadt kienu krucjali u strumentali sabiex gew rimedjati l-isbalji goffi hafna li saru fir-riforma tat-Trasport publiku li swiet miljuni lil dan il-pajjiz;;

Peress illi jiena u kull deputat elett mill-poplu mhuwiex delegat tal-partit li f’ismu gie elett, izda rapprezentant tal-poplu elett f’isem partit politiku, liema distinzjoni qed tkun ofuskata minhabba l-fatt li l-partiti politici u l-finanzjament taghhom f’Malta illum 2012, ghadhom mhux regolati mil-Ligi, minkejja li l_GRECO ilu snin jigri wara Malta u minkejja  li jien stess prezentajt Abbozz illi ilu xhur fuq l-ixkaffa, kif ukoll minhabba kultura u sistema politika perikoluza li sviluppat tul l-ahhar snin, u peress illi l-lealta lejn il-Partit mhijiex xi mezz sinistri kif ministri jistriehu fuq din il-lealta’ biex jabbuzaw minnha u jghaddu bhal romblu minn fuq kulhadd inkluz il-Parlament u l-Poplu u peress illi kull deputat ghandu d-dover illi jaqdi l-funzjonijiet tieghu skont il-kuxjenza, u l-gurament  ta’ lealta lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta’ Malta;

Peress illi l-kultura ta rizenji ministerjali hija kompletamenti inezistenti f’Malta 2012, u peress illi l-Prim Ministru minflok ma applika u inforza l-principju fundamentali tal-kontabilita politika ikkundanna lil min talabha, u peress illi dan qed ikompli jsahhah il-percezzjoni illi d-demokrazija hija serjament mhedda b’dan l-attegjament,  u peress illi ghalekk huwa aktar urgenti u impellenti illi dan il-Parlament sovran jezercita s-supremazija tieghu fl-ezercizzju legittimu tal-iskrutinju politiku tal-ezekuttiv;

 

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ma irrizenjax mil-kariga lanqas meta l-vot ta sfiducja fil-konfront tieghi m’ghaddiex sempliciment grazzi ghal-casting vote tal-Ispeaker u peress illi jidher car illi l-Prim Ministru li huwa sod maz-zghir huwa dghajjef fil-konfront tal-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt u ma japplikax fil-konfront tieghu il-principju li kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu;

 

Peress illi l-iskrutinju tal-ezekuttiv mill-Parlament huwa element ewlieni tas-separazzjoni tal-poteri u tas-Saltna tad-Dritt (Rule of Law), fis-sens illi mhux talli hadd mhu akbar minn partit, izda hadd mhu akbar minn dan il-Parlament, mill-Poplu u hadd mhu ‘l fuq mil-Ligi u kulhadd, inkluz Ministri tal-kabinett ghandu jwiegeb ghall-azzjonijiet tieghu;

 

Illi f’kull kaz il-lealta lejn partit li f’ismu deputat ikun gie elett hija aspett wiehed biss mis-sistema politika ta’ dan il-pajjiz u ghandha tigi inkwadrata u mifhuma fil-kuntest ta’ principji u regoli hafna oghla u iktar fuindamentali bhas-separazzjoni tal-poteri, il-kontabilita’, il-ministerial responsibility, is-saltna tad-dritt, is-supremazija  ta’ dan il-parlament fil-kuntest ta’ kostituzzjoni aktar suprema.

 

 

Peress illi f’kaz ta mismanagement, decizjonijiet hziena u specjalment gross mismanagement, bhal f’dan il-kaz,  mhux talli l-persuna politikament  responsabbli ma tezonerax ruhha mir-responsabbilta’ politika billi tissospendi, tirrimedja jew tittanta tirrimedja sitwazzjoni, izda tali tentattivi mhux biss huma konferma tal-mismanagment innifsu, talli l-istess persuna li amministrat hazin m’ghandiex tkun hi stess li tirrimedja s-sitwazzjoni li hi stess precipitat bid-decizjonijiet hziena jew traskuragni taghha, specjalment meta dik l-istess persuna tkun diga kienet involuta fil-mismanagement tal-BWSC, tal-Arriva u issa f’dak tal-Car Parks u ohrajn,  u ghaldaqstant l-uniku rimedju stabbilit u accettat fid-demokraziji parlamentari Ewropej huwa dak tar-rizenja;

 

Peress ili dan il-pajjiz m’ghandux ikun imcahhad mis-servizzi ta’ persuni validi, f’kull livell ta management, minhabba li persuni arroganti, jimblukkaw certi karigi, billi ma jerfghux il-konsegwenzi ta’ ghemilhom u ma jirrizenjawx u b’hekk inoltre ikunu qed jusurpaw karigi, illi f’kaz ta rizenja, jistghu u ghandhom jigu sussegwentement okkupati minn persuni aktar idonei, u peress illi dan huwa bi ksur totali tal-principji tat trattament ugwali, il-gustizzja u l-meritokrazija;

Illi filwaqt li l-politika minn natura taghha tinnecessita element ta’ strategija pero mill-banda l-ohra hija politkament inaccetabbli t-tattika perikoluza li qisha infiltrat is-sistema politika  fejn riformi u mizuri riparatorji u meljoramenti kif ukoll rimedji ghal sitwazzjonijiet inkwetanti, u hrug ta tenders ta portata kbira jithallew ghal ahhar xhur jekk mhux gimghat qabel l-elezzjoni minhabba esigenzi elettorali b’mod illi persuni milquta ikunu ghaddew minn snin ta’ tbatija minhabba l-kapricci elettorali, jew jintuzaw bhala lixka ghal voti u dan meta pajjizi ohra ghandhom ligijiet cari li jipprojbixxu dan l-attegjament fil-perjodu qabel l-elezzjonijiet sabiex l-elezzjonijiet ikunu verament hielsa u bla mittiefsa, u niehu opportunita nheggeg il-promulgazzjoni ta Ligijiet simili f’pajjizna;

Peress illi dan il-Parlament huwa suprem u ghandu mhux biss id-dritt, izda l-obbligu li jiskrutinja l-operat tal-ministri mahtura mil-Prim Ministru inkluz li jghaddi vot ta sfiducja fil-konfront ta ministru jew tal-gvern, u peress illi kull ministru ghandu l-obbligu jaghti rendikont ta’ ghemilu quddiem dan il-Parlament u ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu inkluz ta’ imgieba u  mismanagement li jkun politikament inaccettabli u li ggib maghha responsabbilta politika;

Peress illi wara l-kontroversji kbar tal-Arriva u tal-BWSC u issa din tal-Car Parks jidher illi jezisti periklu reali u fondat illi l-MinistruAustinGatt jekk se jibqa jokkupa l-istess kariga, jista,minngurnata ghall-ohra ikun involut f’kazijiet ohra ta mismanagement;

Peress illi d-duttrina tal-individual ministerial responsibility, li taghmel parti mill-Kostituzzjoni taghna hija intiza u mahsuba sabiex ministru jgorr u jiffaccja r-responsabbilta ta’ ghemilu, u ma jkomplix jimbarazza l-kumplament tal-gvern;

Peress illi l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jerfa l-konsegwenzi ta’ghemilu partikolarment ta dak li huwa politikament responsabbli ghalih u fil-kaz partikolari, il-process hazin u sbaljat tal-hrug ta tenders minn Trasport Malta biex jigu operati 34 car park f’Malta ghal perjodu ta’ ghaxar snin, liema process gie issa sospiz mill-gvern, b’mod li juri li anke l-istess gvern jirrikonoxxi li seta kien hemm nuqqsijiet;

Ghaldaqstant  tenut kont tad-duttrina tal-individual ministerial responsibility, kif ukoll tenut kont tad-dikjarazzjoni ripetuta tal-Prim Ministru illi kulhadd ghandu jiffaccja l-konsegwenzi ta ghemilu, ghaldaqstant din il-Kamra ghanda tirrisolvi illi minhabba dawn ir-ragunijiet principalment fosthom illi l-Ministru huwa responsabbli ghal process sbaljat fil-management tal-issue tal-Car Parks u ragunijiet ohrajn li se jirrizultaw dettaljatament fl-istadju tad-dibattiment ta’ din il-mozzjoni l-Ministru Agostino Pio (Austin) Gatt ghandu jkun ikkundannat u ccensurat minn din il-Kamra u l-istess Ministru ghandu  jerfa l-konsegwenzi naturali ta vot ta sfiducja minn din l-istess Kamra.

 

 

 

 

 

 

Onor Dott Franco Debono B.A., LL.D., M.P.

4 t’Ottubru 2012

 

 

 

 

 

156 Comments
 • MR
  Posted at 08:45h, 08 October

  Well Said Dr. Debono, lest li nhallas prezz esorbitanti biex inkun fis-sitwazzjoni tieghek, u jkolli il-privilegg li naqta’ ras din l- evil oligarchy.

 • drinub
  Posted at 00:40h, 08 October

  Dejjem nghidlek KURAGG……!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ghandna bzonn kinsa papali fis sistema guridika u parlamentari flimkien ma regolatur tal partiti !! Forsi Dawn il ministri li jahsbu li malta issir taghhom bil vot taghna jirrelaziaw il kontra. QUM JA POPLU MALTI, QUM U TAGHALLEM ISMGHA U ISMGHA KOLLOX HALLI IKOLLOK OPINJONI FUQ IL FATTI MHUX LI IBELLAWLEK !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  KURAGG FRANCO KURAGG.

 • Chris Agius
  Posted at 23:13h, 07 October

  I always thought that in my lifetime, the only fearless politician who fights for his beliefs was Dom Mintoff. You have proved me wrong and thank God for that. I know personally what it means to take it against the party machine and sincerely hope that Maltese and Gozitans, stop being led by the nose by their respective parties, and become more open minded.
  I think your issue is not personal motives, as some would have us believe but a sincere and justified anger, at how things are being run in this country. I sincerely hope that your personal courage and sacrifice will eventually give more much needed space and voice, for internal criticism within all political parties.
  Political parties have become monsters who expect elected MPs to toe the line at the cost of total banishment and destruction. This must end.
  I am Labour but I admire your mettle. Good luck!

  • Chinese Jar
   Posted at 00:25h, 09 October

   Compared to Dom Mintoff and admired by Mintoffians…Dr Debono, you should be SO proud.

 • karlos
  Posted at 22:58h, 07 October

  mintinx dinduna li kif gonzi iresaq il budget is sejah elezjoni bla ma jkollu bzon il vot tieghek. . Vera basla.

 • Massimo Borg
  Posted at 21:17h, 07 October

  Is sena l-ohra fiz zmien il festi onorevoli hallejlt il Malta f’limbu….x’se jsir …!! Dis sena qalbek qed tinghafas ghal festi tal Milied ???

 • Malteser
  Posted at 20:33h, 07 October

  Dr. Debono, just one request…more than that, a prayer to you…”Deliver us from evil.” f’idejk dott. Malta tkun tahfulek.

  • Chinese Jar
   Posted at 00:26h, 09 October

   Keep a sense of proportion and don’t make yourself ridiculous with such hyperbole. Deliver us from evil – qisna qeghdin nghixu taht Pol Pot.

 • Marie Lucia
  Posted at 18:00h, 07 October

  Franco,you are A STAR and an absolute luxury for Malta!!

  • BETTER FUTURE
   Posted at 04:41h, 08 October

   Hear! Hear! The time is nigh! Go for it Franco. Cleanse the party once and for all. A new beginning awaits the faithful.

 • ta kafkaf
  Posted at 17:22h, 07 October

  Franco

  you are a shining light, you are way beyond your times in this time-stood-still conservative omerta island ….I was not a fan of Mintoff but you remind me a bit of him in a positive way..you do what you think is best you are not afraid of the VERY STRONG forces that have, and may, turn against you. I’m sorry to say that I think not even the Opposition have the guts to say what you say (which is the truth that nobody has so far denied). We will not let you down as the election approaces..we will keep following you and supporting you. Floating voter, of 8 general elections.

 • kajju
  Posted at 16:23h, 07 October

  Franco taqbel ma Joseph Muscat:
  1. li mhux ha jirrispetta id-decisjoni tal-qorti fuq l-issue tat-taxxa fuq il-karozzi
  2. li insista li jkollu id-dritt jiddeciedi hu min jider fuq il-media publika mil-partit tieghu stess
  3. li ghadu sal llum ma qalilniex bil-pjanijiet tieghu ghal futur ta dan il-pajjiz
  4. li ghadu imdawwar minn nies tal-passat (mhux daqshekk sabih) fi hadan il-partit tieghu
  5. Li juza il-media tieghu biex l-ewwel jiddemonizza imbghad iqaddes persuna skond l-esigenzi tieghu (ex. John Dalli, JPO etc)
  6. Li jinheba mil-passat tieghu billi jichad lil passat tieghu u sahansitra jabbanduna il-kulur sinonimu mieghu.

  Ha nieqaf ghax nibza li jew ma gibbiex jew tirrispondini billi ma tirrispondinix u ma rridx noqghod nittajpja ta xejn.

  Risposta please anke jekk ma ggibix fuq il-blog ibatili e-mail!

  • Franco Debono
   Posted at 17:58h, 07 October

   ma austin gatt ma naqbilx. hu imbotta biex jien nhallas ghall isbalji tieghu.

   • kajju
    Posted at 19:56h, 07 October

    U ejja din risposta?

    Risposta ta konvenjenza Franco! Nafu li ma taqbilx ma Austin Gatt. Jien mhux li ghandi grazzja mieghu lanqas ta.
    Imma trid tirrispondini jekk tkun serju. X’inhi il-problema?

  • Bonzi+
   Posted at 21:38h, 07 October

   tajba din tal-kajju
   1. ma jridx li eluf ta maltin bhalu jiehdu lura t-taxxa mhallsa b’mod ingust fuq il-karozza li xtraw.
   2. irid li x-xandir nazzjonali (gatekeeper ta gonzipn) f’kampanja elettorali jibdel policy li ilha tahdem ghal snin twal li l-partiti jaghzlu lil min jitkellem f’isimhom.
   3. jikkritika lil pl ghax ma xandarx il-programm elettorali u ma jghid xejn fuq il-fatt li il-programm elettorali ta’ gonzipn ghadu misteru.
   4. jikkritika in-nies fil-pl u ma jsemmi xejn dwar l-oligarkija li ddawwar lil Lawrence ‘DCG’ Gonzi.
   5. jitkaza bil-media tal-pl u jinsa li l-media tal-partit tieghu tul il-krizi tal-gvern ta’ Sant pengew lil Mintoff bhala ‘hero’ meta sa ftit zmien qabel kienu jabbinaw ma ismu l-aghar agettivi possibbli
   6. jghid li l-pl jahbi l-passat tieghu meta l-partit tieghu donnu tilef il-memorja dwar meta ogezzjona ghal diversi mizuri socjali li dahhal il-pl, dwar meta fit-twelied ta’ l-airmalta sejjah l-ajruplani taghha bhala ghasafar tac-comb, dwar meta mar barra biex iheggeg investituri ma jinvestux f’pajjizna etc etc.

 • nina
  Posted at 15:09h, 07 October

  Ghazziz Dr Franco. nixtieq nohodlok ftit hin biex honestament u sincierament in saqsi ghallix gonzi dahhak bil partitarji tal pn li tant huma leali lejh. ma nahsibx li ivvotawlu biex it teom 1euro 14c biex umbat hu. u shabu hadu 500euro fil gimgha.
  Ma nahsibx li ivvotawlu lill gonzi biex jibni parlament ta 80miljun euro fejn il poplu
  mhux ha gawdi xejn minnu li tela bil giri umbat sptar tal cancer fejn {barra minn fuq
  kullhadd} igawdi il poplu kollu, adu trabb, u forsi lahhar haga li insemmi ax em hafna aktar, il partitarji ivvutawlu biex joghlli il il kontijiet mola is sema, biex umbat biex ikompli {ha biex jitnejekk bihom} jivvotta BIL QALB biex ma jorhsux il kontijiet. Dan ihobbhom lill dawk hutna li tawh il fiducja tahhom? kullhadd ghandu dritt sagrosant jappoggja lill minn irrid. u nirrispetta l opinjoni ta kullhadd, li ma nirrispettax huwa li meta nofs il poplu it tik il fiducja u int, iva int u shabek Dr Gonzi
  gejt taqa u tqum, ax ma ivvottawlikx biex tiehu int u shabek tiehdu u tiehdu hu il poplu thallih bin nieqes. grazzi u sorry ax hadd fit tul.
  ]

 • Louis
  Posted at 14:58h, 07 October

  Wanting to vote against the budget before even seeing the budget is a most irresponsible act. What is wrong with you Mr.Debono? The Government may not be perfect but because you didn’t become minister isn’t a reason to put this country in jeopardy. I hope he calls an election soon, I am looking forward to see what a Labour Government would do – good or bad. I’m also looking forward to not seeing you around.

  • Franco Debono
   Posted at 15:13h, 07 October

   with austin gatt forming part of the government i will vote against the budget
   in the current circumstances the budget is completely irrelevant especially if we are weeks away from election as PM said then first election and then budget

   • Louis
    Posted at 15:41h, 07 October

    Austin Gatt was democratically elected and subsequently appointed minister. Now don’t give me your “I got ‘this many’ votes i should also be minister” – because that has made you such a hypocrite. Ministers are not appointed by popularity but by capability.

    Finally, with regards to the budget that you claim is irrelevant, the Prime Minister today made it clear you will have to vote against it (and not abstain) in order to be responsible for the government’s failure. Let’s see you do it.

    • Franco Debono
     Posted at 15:47h, 07 October

     louis are you familiar with joe cassar?

     austin gatt s capability includes that of not resigning and Arriva, BWSC, fairmount, car parks and ARMS besides others.

     ‘in order to be responsible for govt’s failure’ ? are you serious.

     the people responsible for govt failures are dolores cristina, austin gatt, joe cassar, CMB and gonzi himself for letting them destroy (political sense) with impunity

     • Louis
      Posted at 15:59h, 07 October

      Fair enough Dr.Debono, you feel the cabinet has been inadequate and noninclusive, but this is the party that four and half years ago you signed up for knowing full well what to expect.

      I just thought a Government MP tries to change things from the inside and has the power to do so. Maybe I’m naive but your incapability to persuade responsibly and discreetly ministers on certain issues is your fault and has shown what a weak politician you are. I am just generalizing here not attacking you, but as a sceptic when it comes to politicians motives I thought you could have gone about your work faster and more efficiently if you decided to pull in the same direction as the government.

     • Franco Debono
      Posted at 18:26h, 07 October

      ah! interesting. ministers failures are my fault because i didnt manage to convince them otherwise, according to you!!!!!!!

      this is one of the most pathetic arguments i ever heard in my life. and funny too ..

      incredible .. . .

     • Louis
      Posted at 16:01h, 07 October

      Just to clarify when I wrote “in order to be responsible for Govts failure” – I simply to be the one responsible for toppling the incumbent gov. Every government in the world has failures Dr.Debono, you just need to evaluate the successes too.

     • Franco Debono
      Posted at 17:49h, 07 October

      yes. any ministers resign in every government. if people resigned ther wouldnt have been problems

     • Fiesta
      Posted at 16:42h, 07 October

      You’re losing, Franco, and you know it. You will cause an election, granted. But…. where will that leave you. Nowhere. With enough time to run your lawfirm perhaps.

     • Franco Debono
      Posted at 17:48h, 07 October

      the fight against the oligarchy

     • Joe Vella
      Posted at 17:53h, 07 October

      kiku lkandidati mtektkin ma jitilawx kiku mandnix problemi

 • Nick
  Posted at 14:54h, 07 October

  You’re bat crap crazy. From lingering at the counting hall only to hear you’ve failed, to practising law just as all the other 100 graduates per year do. You’re nothing, and you will never be anything. People like you cause a stir, but exist solely as a living example of ridiculous, petty human beings. Desperate Labourites pat you on the back and buoy you. You are a failure.

  You are nothing. I cannot emphasise it more than that.

  • Malta ma Nifhmekx
   Posted at 15:15h, 07 October

   Nick ,

   Did you listen to John Dalli on Bla Agenda ?

   • Franco Debono
    Posted at 15:20h, 07 October

    taghtix kazu lil nick. . . isma minni

    • Malta ma Nifhmekx
     Posted at 15:32h, 07 October

     Ninharaq Franco meta nara mentalita bhal ta Nick li iva fis-sena 2012 , 48 sena wara li hadna l-indipendenza , ghad issib min jigi jghidlek fuq dan il-blog li min qed jappogjak huwa laburist ddisprat.

     John Dalli ghamilha cara il-bierah fuq Bla Agenda li l-principji tieghu qatt ma jistghu jaghmluh ‘Socjalist’.

     Ma qbilt xejn mal-percezzjoni tieghu ta kif jara Socjalist. Imma xorta ammirajt il-fatt li ghandu mohh indipendenti li tassew jghid bla tlaqliq dak li sar hazin indipendentament mit-twemmin politiku li jhaddan.

     Nixtieq li dan Nick jghidli jekk John Dalli ukoll huwiex mignun fil-fehma tieghu?

     Meta se tiftah mohhok Malta ?

   • bulldog
    Posted at 16:39h, 07 October

    Dr.Franco Debono mhux sew Nick jista jghamel ritratt ta Dr.Joseph Muscat u hadt izjed ma ghamel ritratt ghax jekk ma tnehhiex nghamel wiehed ta Gonzi mghannaq ma Gaddafi jekk ittini permess inti sintendi, allura jew rittratti ghal kulhadd jew nghamel kif ghadlek.

    • Franco Debono
     Posted at 17:47h, 07 October

     sakemm ma jkunx libelluz tista hux

   • john borg
    Posted at 22:27h, 07 October

    John Dalli huwa Guda iehor…li jmissu jitkellem, fost hafna skandli ohra, huwa kif kien ta l-Popeye Village – mitqla deheb – lill-kanvazer tieghu Manwel Bonnici u lil huh! Dak li jmirru jghidilna John Dalli. U kif int, Franco Debono, issa qieghed tiddefendih…mela insejt kemm hdimt kontih?

  • Titan
   Posted at 23:29h, 07 October

   @nick
   x’democristian fik hey Nick fejn kont 1996-98 fil qamar jew kont qed torok idejk tistenna
   lil Alfred Sant jaqa mill gvern,ma nahsibx li kellek xi dmugh niezel min ghajnejk dak in nhar, allura hu pacenzja u ikkrepa this is life .

   • Franco Debono
    Posted at 08:34h, 08 October

    nahseb li dan ghadu student b din ir rabja kollha!!!

  • David Caruana
   Posted at 08:31h, 08 October

   Indannat u mahruq bizzejjed Nick? Jaqaw qieghed fil-club tas-sahhara? Dak il-club li jirrikjedi li jkollok zewg kunjomijiet u li aqqas tkun taf titkellem/tikteb bil-malti biex tkun accettat?

   Billi tirrepeti il-kelma ‘nothing’ ma jfissirx li ha ssir realta’, izda jekk trid tibqa’ tghix f’illuzjoni, merhba bik.

   Dawk li intom tittikkettaw bhala ‘nothing’ ghad ipoggukom f’posthom lil nies bhalkom.

 • Malta ma Nifhemekx
  Posted at 14:52h, 07 October

  Dr Franco

  Smajtu lil John Dalli l-bierah fuq Bla Agenda ? Mhux inti biss qed tgerger fuq l-oligarkija. Hadt gost nisimghu jitkellem b’mod apert , umli u genwin.

  Hafna ahjar minn Dr Frank Portelli fuq Dissett ( L-istazzjoni ta Aaron Attard , Natalino Fenech , Lou Bondi , Peppi u Pierre Portelli) . Il-ftit li smajtu lil Doctor Frank tghidx kemm tkaza bl-attagjament tieghek Franco li qed tiehu kontra l-Prim Ministru allavolja jhalli lok li jista jkollok xi ftit ragun. Le aghmel bhalma jaghmel hu – l-ewwel erba snin joqghod jikkritika il-Gvern sakemm imbad jrazzan ftit ilsienu qabel l-elezzjoni wara li jakkwista xi deal m’ghand il-Gvern.

  Insomma jiena wara li smajt lil John Dalli ghad nirrifletti naqra jekk kienx ikun ahjar kieku kien hu l-leader tal-Partit Nazzjonalista. U li kieku kien hemm John Dalli Prim Ministru , forsi dawn l-affarijiet ma kienux issehhu. (Min jaf ?)

  1) RCC ma kienx jithalla joqghod jimmauvra u jhedded minn wara l-kwinti. RCC kien jaghmel xoghlu biss ta ambaxxatur ta’ Malta ghal-Unjoni Ewropea

  2) Austin Gatt ma kienx joqghod jilaghba tal-bully u jithalla jaghmel froga wahda wara l-ohra. Zgur li John Dalli ma kienx ihallih jistahba wara l-collective responsibility tal-Kabinet meta jkun rridu jaghti kont ta’ eghmilu.

  3) Lou Bondi ma kienx jibqa ghaddej b’dik l-arroganza sfrenata fuq l-istat tax-xandir. Wisq probabli kien jhossu dicenti li jirrizenja minn Wheres Everybody wara r-rapport falz tal-investigatur li kien jinqdew bih tal-Wheres Everybody

  4) John Dalli nahseb li ma kienx jiddejjaq jikkundanna pubblikament il-mibgheda li qegdhin jizraw Daphne Caruana Galizia,Borg Cardona u bloggers ohrajn vicin il-GonziPN. U wisq probabli kien ukoll jiddissassoccja il-Partit minnhom.

  5) John Dalli forsi ukoll ma kienx ihalli l-AirMalta tasal sal-qiegh u tiddependi bilfors fuq barrani biex isalva l-linja nazzjonali tal-ajru. Nahseb li John Dalli kien ikun aktar Nazzjonalist minn Tonio Fenech li jaghraf nies Maltin mhux cwiec fil- kapacita taghhom li jmexxu l-azjendi taghna.

  6) Forsi ukoll lt-tenders tal-Gvern mhux dejjem imorru ghand l-istess nies

  7) Carmelo Mifsud Bonnici u Joe Cassar ma kienx ikollhom bzonn ta mozzjoni biex ikunu accountable ghal performance taghhom

  8) Ic-civil kien forsi jkun aktar accountable fl-efficjenza tas-servizzi pubblici

  9) Iz-zieda fis-salarji tal-Kabinet taf kienet ssir b’mod aktar transparenti u miftuh u ma kienx jinqala l-furja li qamet

  10) L-estenzjoni tal-power station kienet forsi tibda tahdem bil-gas mal-ewwel

  11) Ma kienx ikun hemm il-kunflitti kbar li nqalghu daqshekk fil-miftuh fil-Partit Nazzjonalista tul dawn l-ahhar erba snin.

  12) U forsi f’dawn is-sitwazzjonijiet John Dalli kien ikun aktar ragel li jsejjah l-elezzjoni milli joqghod jimmauvra s-seduti tal-Parlament biex jippostponi u jtawwal mozzjonijiet kontra l-Gvern.

  Ma nafx forsi hemm xi immaginazzjoni ohra ?
  Tama Fi Franco dejjem li jiggieled l-oligarkija

  • kajju
   Posted at 15:11h, 07 October

   Franco kien qara is-sinjali taz-zminijiet hazin u ivvota lil Gonzi flok lil Dalli!

   Xi dnub kieku………

 • Mr quest
  Posted at 14:45h, 07 October

  Dr Debono, what does “elected on a party ticket” means to you ? Will you vote in favour of the budget if Dr Austin Gatt resign before the budget ? (yes or no please )

  I will be glad if ; 1) this question is published 2) this question is answered fully.

 • 3....2....1......
  Posted at 14:45h, 07 October

  Wenz, kellek erba snin u nofs biex twettaq dak kollu li se twieghed fil-budget u ma wettaqtux. Mhux se nergghu nixtru hut fil-bahar min-ghandek Wenz. Issa troppo tardi. Hemm grupp ta’ nies ferm aktar kompetenti mill grupp ghajjien tieghek lest biex imexxi l-Malta ‘l quddiem. Malta jixirqilha l-ahjar team. Int taf x’ghidtilha lil ambaxxatrici Amerikana dwar it-team fjakk tieghek ghax hsibt li m’hu jisimghek hadd.

 • Gardell ta Malta
  Posted at 14:25h, 07 October

  Franco, I bet after election, you look forward to focus on your legal work, watch some Fiorentina games, enjoy a beer, a good meal and some good music………

  • Franco Debono
   Posted at 14:27h, 07 October

   and democracy

   • kajju
    Posted at 14:42h, 07 October

    Ara li zzommu dal blog ta wara l-elezzjoni!

    Inkunu nistghu inkomplu nitkellmu!

   • Fullstop
    Posted at 14:47h, 07 October

    Hehe……..Democracy in Malta……Same Stage Different Actors and the cycle goes on

    • il-Bully
     Posted at 15:53h, 07 October

     @ Fullstop
     Right on, Fullstop. As they say, we change the players but not the rules or same stage different actors or the rich get richer and the poor get poorer.
     . . . and the cycle goes on and we still live in dream of hope and change.

     • Carmel Said
      Posted at 01:48h, 08 October

      And you will be consigned to the dustbin of political history….where you belong!!!

     • David Caruana
      Posted at 08:41h, 08 October

      @ Carmel Said

      Aqqas ha tindanna u tiehu go fik meta l-quddiem, uliedek jew in-neputijiet tieghek isibhu isem Franco fuq il-kotba tal-iskola taghhom.

      Karma tati li kulhadd dak li haqqhu 😉

  • P.Zammit
   Posted at 15:10h, 07 October

   @Franco …tell us when you are going to organize the party to celebrate your departure from the Nationalist party.

   • konvinta
    Posted at 21:48h, 07 October

    Meta jirezenja Wistin.

 • Martin tal Bahrija
  Posted at 13:55h, 07 October

  No Franco no vote!

  • sturdut
   Posted at 14:32h, 07 October

   no franco no vote me neither. “I am eager for this great opportunity. I am NOT afraid of the Oligarchy.” Kemm int ragel kbir u b’ 2 galettini (synonym for biscuits). Qatt qatt qatt f’Malta ma kien hawn ragel hekk.

 • Yeah Right!
  Posted at 13:53h, 07 October

  Franco li qed taghmel inti kollu tajjeb.
  Jien nista nitqies ruhi ex-PN (u l- familja tieghi ukoll)…u aktar ma jmur aktar se jkun hemm nies bhali. Nahseb li inti u nies ohra (J Dalli/ JPO/J Mugliett…etc) kontu cari bizzejjed fuq is- sitwazzjoni tal PN, bhalissa.

  Pero nixtieqek tkun aktar car fuq il-partit tieghek…irrid niddeciedi al futur.

  • sturdut
   Posted at 14:33h, 07 October

   iddeciedi issa. ivvota biss lil franco debono

   • il-Bully
    Posted at 18:50h, 07 October

    @ sturdut
    I have said it a long time ago. NO vote PN; No vote the new White flag party with lot of names.
    If someone in my area of the 7th District come out as an NP ta’ veru (NATIONALIST PARTY ta’ veru) the type of Nerik Mizzi or Borg Oliver who both died with no riches, he has my vote otherwise I go to vote and spoil my vote, at least I show I am no sucker.

 • Kapo gdid tal-PN
  Posted at 13:45h, 07 October

  Naqbel mieghek Franco, ahjar immur ixolji il-parlament ghax ser jaqa waqa ghan-nejk. Ghandek ragun Franco. Jien wiehed min dawk li mhux ser nirraguna li int waqqajt gvern, IMMA li l-oligarkija kella tbaxxi rasa ghad-demokrazija grazzi ghalik.

 • floater voter
  Posted at 13:40h, 07 October

  Jiena wiehed min dawk li ivvutajt ghal-PN fl-ahhar elezzjoni. Franco Debono kixef xibka li jien ma kontx naf biha. Issa, jaghmel budget jew le ma taghmilx differenza ghalija. Jista jghid hafna affraijiet u jwied fil-bagit imma fir-realta ma huwiex ser iwettqu. In the meantime il-pajjiz qed jeghreq u il-busnesspeople jaraw il-hwienet jitbattlu……

 • mhux ser nivvota pn ghal-ewwel darba
  Posted at 13:32h, 07 October

  “We are weeks away from a general election, where the people will be asked to make a decision. I urge the people to judge us on what we have done over the last for years. We have brought jobs, education, we have enhanced our reputation, We have survived the Libya war, achieved economic growth and record tourist numbers.” (Gonzi, 2012)

  Survived the Libya war? Incredible but true. Mr.Prim Minister many Maltese people are on the throughs of the poverty line, and you speak about survival?

  • sturdut
   Posted at 14:33h, 07 October

   ivvota lil franco imma. la PN u lanqas PL.

   • konvinta
    Posted at 21:52h, 07 October

    Fuq il vot tieghi…..FRANCO!

 • Mera
  Posted at 13:30h, 07 October

  Franco se tkun il-persuna li ssalva lill-PL (ghax ic-cans li jitla` fil-Gvern se jkunu kbar) u se tkun salvajt il-PN (ghax se ttih cans jerga jirriforma ruhu)…u tkun salvajt id-demokrazzija ironikament!!! l-istorja hekk ghad tghid fuqek!

  • sturdut
   Posted at 14:34h, 07 October

   l-istorja ghad tghid ukoll kemm franco kien kap ta’ partit u prim ministru bil-biscuits

 • Mera
  Posted at 13:26h, 07 October

  Wasal il-mument tal-verita Franco…wasal il-hin tan-knock out…issa jew hu imiddek jew int twasslu fil-qiegh tal-istorja!

 • Tonio micallef
  Posted at 13:24h, 07 October

  Franco, he will drag on and on no matter what. Only you can save the maltese people from a Christmas election after a failed budget after the 12th of november! Since gonzi is saying that the budget is the moment of truth, a vote of confidence, you should expediate matters and present a motion of no confidence in the government NOW. You’re saying that you will be proud to bring down the oligarchy. So do it and spare the Maltese people and us, hundreds of businesses who are already feeling the pinch of stagnated business because of uncertainty, from experiencing a christmas with an election atmosphere that halts everything else in the country.

 • Fullstop
  Posted at 13:09h, 07 October

   STATUS QUO 

  X’ GHANDHOM KOMMUNI DAWN? Gaddafi daqt jaghlaq sena mejjet……. u ahna ghadna sejjrin bil-finanzjament tal-partiti……. il-ligi eletorali……..L-ineficcjenza tal-qrati……..tal- isptar……..… BWSC………Oligarkija………….ARRIVA………Arms………Austin Gatt………….Joe Cassar……….etc………etc… . . . . .
  JPO li fuq li-kaz tal-mistra tellifli l-ammirazzjoni li kelli lejh PERO b’inqas parolli ghadda ghal-fatti: Morna ghad-divorzju u ghadda!! Morna ghal vot kontra RCC u TGHAJJRU wkoll !! U l-akbar mossa kienet l-irrezenja u gie deputat indipendenti………JPO parla hafna inqas u ghamel “delivery” ikbar!

 • salvino sciberras
  Posted at 12:32h, 07 October

  Sa mejju li gej tkun history

  • Melvin
   Posted at 12:48h, 07 October

   Kullhadd ghad ikun History tinsiex li il History fiha zewg nahat in-naha it-tajba u in-naha il-hazina Grazzi salvino

  • zurrieq_blues
   Posted at 13:00h, 07 October

   U anke GonziPN ikun history. U nies bhalek ma jibqghux ipecilqu fil-vojt. Gd luck Salvino u happy dreams!!

  • J.Muscat
   Posted at 13:00h, 07 October

   Most probably LG and company will be history before that.
   To be Frankly, might there be some other couple of millions for us mortals to.

  • Konfuz
   Posted at 13:10h, 07 October

   Kos hux.. ahna l-Maltin vera kburin bil-progess li ghamilna… imma jekk ghamilna progress f’diversi oqsma zgur li ghad fadlilna hafna x’naqdfu fuq il-mentalita fanatika taghna… f’kollox hekk ahna bhala poplu… u jekk hu football, u jekk hi l-festa tar-rahal jew il-kazin tal-banda, u jekk hu religjon, u jekk hu izjed u izjed il-politika…

   ahna iktar kuntenti nibqghu mghammda bil-bandiera li nxejru milli nbaxxu rasna u nghidu li dak li nappoggjaw ghamel jew qed jaghmel hazin… jien naf, ezempju kuntenti nghidu ‘u iva allura jien hadt ewro u sittax-il centezmu zieda imma l-kabinett jahasra ha hames mitt ewro zieda’… fost hafna u hafna affarijiet ohra…ta’ l-iskantament hux?… x’ahna allura bhahen?… u holl xaghrek u gib iz-zejt jekk ikun hemm min jurina bil-hazen ta’ dak li ahna b’mod fanatiku nappoggjaw!

   • konvinta
    Posted at 13:17h, 07 October

    Kemm qed tghid sewwa jahasra. Ahna Maltese gemgem……..

    • J.Muscat
     Posted at 13:20h, 07 October

     as if we don’t have on what to gemgem…………

    • konvinta
     Posted at 21:55h, 07 October

     Imm mbaghad ma nafux nahsbu fuq politika.
     Ghamilna l politika ,passatemp.

  • Morpheus
   Posted at 13:12h, 07 October

   It depends on which side of history one becomes history, Dr Gonzi will go down in History as the first Prime Minister in Malta who lost total control of his Government and because of his stubborness we will be having an election in Christmas whilst Franco Debono will go down in history as the voice who along with the absolute majority of the Maltese families said enough is enough.

  • David Caruana
   Posted at 13:40h, 07 October

   Ir-riformisti jagħmluha u mhux ikunu ‘history’. Kien hemm bżonn bniedem b’biżżejjed ‘cojones’ biex jeħlisna minn dal-kankru ta’ oligarkija.

   Niftakarhom jgħidu li Mintoff ried iżomm lill-poplu injorant. Illum ngħid li dil-farsa ta’ PNPL qegħda żżomm il-poplu injorant – injorant li l-politika m’għandiex tkun daqsekk polarizzata.

   Il-liġi elettorali tagħna hija qarrieqa u korrotta fiha innifisha. Il-partiti politiċi jagħmlu li jridhu u l-fatt li l-media ewlenija tappartjeni jew hija affiljata mal-partiti l-‘kbar’ turi biċ-ċar li PNPL iridu kontroll assolut fuq moħħ il-poplu.

   Nispera li fl-elezzjoni li jmiss, il-poplu jerġa’ jieħu r-riedni f’idejh u jivvota għal partiti ż-‘żgħar’ u/jew għal kandidati indipendenti. Hekk biss nistgħu natuhom messaġġ ċar li DEJJAQTUNA U QAŻŻISTUNA – IL-POPLU HUWA SOVRAN

   • 3....2....1......
    Posted at 14:49h, 07 October

    bix-xorti li hadd ma jaghti kasek.

  • sturdut
   Posted at 14:34h, 07 October

   u int tkun waqaft tarda

 • Manuel u Kenneth. Gieli tkellmu fuq il-mowbajl?
  Posted at 12:28h, 07 October

  Bondi plus. Dalwaqt. TVM2.

  • malta
   Posted at 13:02h, 07 October

   xed tajd

  • PnBiS
   Posted at 14:05h, 07 October

   Tal-PBS qazzu l A**A anqas naqa hin at tfal ma hallew fuq tvm x hin jigi biex jistriehu naqra quddiem it tv wara il homework u il museum issibu lil Peppi igib xi laburist u iduruh u joqghod jejdilnha fuq l istrajk tat tobba u terga issibu filghodu jaqaw il PBS mahtuf min klikka ukoll??????illum filghodu fuq tvm kien hemm zewg prezentaturi u wiehed mil PN u wiehed mil PL kif tal Pl tkellhem fuq SMART CITY JOBS qabzu fuqu it tlieta bdew jajdulu li xorta ghawn ix xoghol fl IT tal misthija li prezentaturi fuq TVM jaghmlu dawn il pastazati

 • kenneth, kif se nibqghu issa?
  Posted at 12:23h, 07 October

  Bondi plus. Dalwaqt.

 • Alouette III
  Posted at 12:21h, 07 October

  Din ghalik Dr.Debono:
  Ili nsegwi il-blogg tieghek
  naqbel hafna ma li taghmel
  x qed tistenna biex ittajru
  dak li bid-dardir qed jaghmel

  U kemm se ddum tatih cansis
  il-poplu xeba jistenna
  jew int temmen il-proverbju
  li min jistenna jithenna

  Tahlix hin aqsam il-kamra
  Fittex aghmel dmirek sewwa
  halli l-poplu ghalenija
  jghajjat viva x-xilep gewwa.

 • simon busuttil the best
  Posted at 12:18h, 07 October

  Did darba se novvota lejber ghax ghalijja simon biss ragel u tal-pn qed jahdmu kontrih ukoll wara li qal fuq il maltatoday dalodu

  • Demm Nazzjonalist
   Posted at 12:29h, 07 October

   @Simon Busuttil The Best.Dalghodu hemm diceriji li Dalli hiereg ghal-elezzjoni.Ma tahsibx li jista` jkollu xi tir li johrog ghall leadership John Dalli jekk il-PN jitlef?Nistennew u naraw

  • Eddy Privitera
   Posted at 12:51h, 07 October

   Jekk John Dalli johrog ghal-elezzjoni ma GonziPn, ikun qieghed igiddeb lilu nnifsu. Ma nahsibx li hu daqshekk naive. Imme jekk johrog, nahseb li ghax hu konvint li GonziPN se jitlef. U jekk jitla fil-parlament – li niddubita wara dak kollu li qal dwar Gonzi u l-Klikka – jahseb li jkun f’pozizzjoni li jikkontesta ghat-tmexxija flok Gonzi !

 • L-Ghawdxi
  Posted at 12:18h, 07 October

  Dott,
  Come on Franco. Pull the plug and present a no confidence vote in the government. That way you will surely save our Christmas! Action please and less talk. Kuragg!!

  • Franco Debono
   Posted at 12:24h, 07 October

   where is gonzi? he shoudl go to president.

   gonzi has made a farce of our system. it is clear he hasnt got my support

   • malta
    Posted at 12:45h, 07 October

    gonzi kif adt int rasu ibsa , ahna lesti nigu warajk fil parlament u nuruh li ma rriduhx

    • Franco Debono
     Posted at 12:48h, 07 October

     tigu xejn. oqoghdu d dar. jine qatt ma hadt gangs fejn immur

     • malta
      Posted at 12:55h, 07 October

      mela amel xolok int imma ahna warajk !

     • sturdut
      Posted at 14:37h, 07 October

      ahna support il-hin kollu naghtuk. + li lesti nejnuk u nikkanvazjawk. viva franco.

     • konvinta
      Posted at 21:58h, 07 October

      Franco, ghandek hafna nies li jappogjawk.
      Viva Franco!

   • L-Ghawdxi
    Posted at 17:29h, 07 October

    It seems that Gonzi is not heeding your advice. As our defender of democracy and for our sake to have a nice Christmas seems that only you can do the thing. Why are you afraid? Call it a day and pull the plug. Jew inkella int paroli biss u senza cucci!

    • Franco Debono
     Posted at 17:46h, 07 October

     how can anyone pull the plug if gonzi does not get votes to be taken in parliament!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Chinese Jar
    Posted at 01:36h, 08 October

    Dr Debono, I hate to say this, but you really need a wife.

    • Franco Debono
     Posted at 08:31h, 08 October

     RCC hasnt got wife and he is your idol

     • Chinese Jar
      Posted at 00:35h, 09 October

      Chinese Jars don’t have idols. But this Chinese Jar has a wife.

 • g seguna
  Posted at 12:18h, 07 October

  domanda ta cuc…. lil prim ministru xbajt tajru u taqlalu, u tghidlu li ghanu l hazen ma dwaru etc etc… kulhadd jaf x ghid insomma… ghallura nghid jiena ghala ma taghmilx mozzjoni ta sfiducja fieh mal l ewwel milli toqghod tnaqqarlu wiehed wiehed il ministri? jigifieri jekk il is sur gatt u dr cassar iwarbu, goniz jigi tajjeb? spjegali ghax ma nistax nifmek.
  cioe mhux ma nistax nifmek ta… ghax jien ghalijja int m ghandekx il guts twaqqa l gvern. trid lil gonzi jaghmillek xoghlok. din ghalijja hijja kollha kem hi farsa mil bidu sa l ahhar bejn tnejn min nies u xejn izjed.

  • Franco Debono
   Posted at 12:25h, 07 October

   gonzi ghax mhux qed jithassar lil poplu u jmur ghand il president?

   he can advise a dissolution ANYTIME

   • malta
    Posted at 12:52h, 07 October

    why dont you do that yourself ?

    • g seguna
     Posted at 14:57h, 07 October

     apputu Franco… jekk ha nkejlu bir riga tieghek, kif iddikrivejt li gonzi inti, dak li ghamel hu hafna izjed gravi min kull arriva, car parks u power stations ghax skont inti qieghed parti min klikka ta hazen li jaghmlu kolox ghalijom!! ghallura is sens komun tieghi jghidli li jekk ghandek tisfiducja persuna mhu hadd hlief dr gonzi u b hekk tolqot hafna izjed minn ghasfur wiehed ghax b hekk tnehhi li kul min ma taqbilx meighu inti. imma izjed ma jaddi iz zmien izjed qed nemmen li int kul m int taghmel hi vendikazzjoni ghax ma hadtx dak li ridt. u ha nerga nistaqsik… jekk austin warrab… int ha terga tigi ok mal prim (wara dak it tajjir kollu!!!!) ma nafx… din loghba u in nejka hi li ahna l poplu qed nisfnu fin nofs!!!!!

 • Joe Vella
  Posted at 12:13h, 07 October

  Femili naqa din dr franco ax smajta dalodu u qas stajt nifima. qed jejdu li int trid twaqa ilgvern bix jitla muscat ax kontu hbib liskola u bek int ikolok izjed poter ax iqedek fuq xi kumitat suret inis kif jixraqlek. imbad xi had qal li bmuscat filgvern ilpajjiz imur ilbahar u tizdid ilkriminalita u bek int ikolok izjed klijenti. jin ma nafx ilmin andi nemmen. xi tejd int?

  • Joseph Vella
   Posted at 12:39h, 07 October

   Il-Gvern se jaqa imhabba Austin Gatt u il fjaskiet li ghamel u il politika hazina li ghazel GONZI PN fimt issa.Forsi flok bordijiet jaghmlu president kif ghamel lil George Abela Is sur GONZI.IL-Kriminalita tizdied??jien sa fejn naf jien il kriminali fejn il bieb tad dar centrali rathom il Gang ta AUSTIN

  • jerry
   Posted at 12:56h, 07 October

   jew jaghmlu magistrat jew Imhallef

   • Franco Debono
    Posted at 12:58h, 07 October

    NOT INTERESTED. got busy practice

    • Salgister
     Posted at 13:25h, 07 October

     Mistoqsija Dr. Debono. Ghadek membru fil-PN? Jekk iva, x’qieghed izommok milli titlaq minn membru? Ghax allavolja ggustifikat f’li qieghed tghid u taghmel, naraha kuntradizzjoni li qieghed f’Partit li int mhux qieghed hemm gew kuntent? Jekk il-PN li ghandna llum, mhux il-PN li kien zmien ilu, x’qieghed izommok milli titlaq u tissepara minnu? Jew ghadek tispera li terga tigi rijabilitat?

    • christopher
     Posted at 18:34h, 07 October

     hahahah….busy practic….ijja….bilmod……kos hux….andek busy practice…….u il hin kollu tghamel ubdate fuq dan il blokk……ijja busy….lolz

     • Franco Debono
      Posted at 19:33h, 07 October

      jezisti l mobile. .

     • christopher
      Posted at 11:49h, 08 October

      nsejt li tijak iidoqq mitfi…sorry…..hahahaha

   • bulldog
    Posted at 17:16h, 07 October

    If you are not interested into becoming a Magistrate and perhaps later a Judge than I highly esteem your character of a true man of cause. That proofs the point that you did not have any intention of fitting in or ever sought a top position in this Government. That shows you are indeed a man with a good cause with great effort to deal with Totalitarianism to achieve Meritocracy and Democracy.

    • Franco Debono
     Posted at 17:49h, 07 October

     i have ABSOLUTELY no intention of becoming judge or magistrate at my age. i want to be a lawyer. i love my profession and thanks god have quite busy practice.

 • Fullstop
  Posted at 12:11h, 07 October

  “Long live democracy. The Oligarchy has destroyed democracy. I will fight for the re-establishment of FULL DEMOCRACY : a decent parliament, a reformed justice system and an accountable administration, the separation of powers and the Rule of Law.”

  Din is-silta hija bhal bicca fillet tajba imsajjra minn kok tajjeb, pero l-uniku cans li tigdem bicca u permezz li xxomm ir-riha………………….. xejn izjed xejn aktar.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:07h, 07 October

  Franco , Gonzi ser jipprezenta l-budget u sewwa jaghmel.Inti titsa` tivvota kontra u titnizzel fl-istorja.Teskludiex il-fatt li jekk ikun budget tajjeb, Gonzi jista` johrog qawwi izjed grazzi ghaliek.Kif jghid il-Malti, :kull deni hudu b’gid”.

  • zurrieq_blues
   Posted at 13:03h, 07 October

   M’hemmx dubju li se jkun budget tajjeb la jaf li mhux ser jghaddi

   • Franco Debono
    Posted at 13:05h, 07 October

    the biggets gimmick in maltese history mil konti ruggieru sal llum

    • Not feeling part of PN anymore
     Posted at 17:35h, 07 October

     Tpaxxiehx Franco. Show him that you care about us more then they care for their seat and present a motion of no confidence in government before he presents the farce budget. I am a nationalist as you but this party is not the same one as i remember under the good hands of eddie. Gonzi is to blame full stop.

 • RC
  Posted at 12:05h, 07 October

  There was some speculation that you may backtrack on the comments you made in the previous months and somehow vote in favor of this budget. I hope that you do as you say and if the opportunity arises, rid us of this government. I still feel that the PM will keep dragging his feet and stay in power at least till the Valletta entrance and parliament are inaugurated.

 • Morpheus
  Posted at 12:05h, 07 October

  With this morning’s blog, Dr Franco Debono has made it amply clear once and for all, that he will vote against the budget, I quote from this morning’s entry ‘Gonzi knows that in the present circumstances the Budget is at worst irrelevant and at best a gimmick. And he knows it is useless because it will not go through’.
  The ball is now in Dr Gonzi’s court, to take the right action, Dr Gonzi should become his own man and a statesman, he should go to the President and advice for elections. The good of the country, the families and the business community demands elections as soon as possible. It is only the oligarchy and the clique that don’t want an election, otherwise we will be having an election or an election campaign during the Christmas season, which will spell the death sentence to the business community.

 • kajju
  Posted at 12:04h, 07 October

  Unfair Franco. Mela kumment stil ta DCG fuq persuna bhal ta’

  il-gaylord qed jinkwieta ghax mhux se jibqa jiehu retainers

  gibtu imbghad tieghi thallihom waiting for moderation. Issa gib dan u halli l-iehor waiting for moderation ta!

  Tikkonferma li ghandi ragun!

  • Kallu
   Posted at 16:16h, 07 October

   Franco ukoll kellu ragun imma x ha?? fuq dan kollu mhux xi kumment tal pappagalli tirepeti wara DCG taghmel int dejjem l istess diska staqsejtu din id darba (imma int trid lil joseph fil gvern) Kajju

 • karm
  Posted at 11:55h, 07 October

  La darba GonziPN jerga jigi lura ghal PN, kif misthoq u xieraq, u la darba il PN jitnaddaf mil hmieg u kallijiet li rabba dawn l ahhar 25 sena, jien cert li Franco Debono jerga jintlaqa fil PN li tant ghandu ghal qalbu u jhobb biex ikompli bil missjoni tijaw fir riformi u issues ohra importanti li ghandu bzon dan il pajjiz!

  Dan jien kunvint u cert minnu, u cert li anka Franco jafu dan. Ghalhekk qied jibqa jiggieled kontra l oligarkija u jinsisti li nergaw lura ghal pajjiz demokratiku biex hu jkun jista jerga jghati il kontribut tijaw lejn il pajjiz!

  • jerry
   Posted at 12:57h, 07 October

   Karm,

   Ghandek aptit ticcajta dalghodu?

 • Sean Borg
  Posted at 11:40h, 07 October

  PROSIT FRANCO J’ Alla f dan il-pajjiz ikollhna MPs li jahdmu bhalek u ghandhom l-ideat tieghek u mhux lewwel u qabel kollox li qeghdin komdi fil-parlament, nibza li nies bhalek kif il-partit (ta kull naha) jinduna bihom jipprova jtajjarhom kif ghamlu lilek ghax il-partiti iridu puppets u mhux nies li jwasslu il-vuci tac-cittadin. Franco wara l-elezzjoni inti mhux ha tkun MP ghax il-partit ma jridekx tohrog fuq ismu pero wegibni din . X’ se jigri? ha nergghu mmorru ghas-sistema democratika dittatorjali kif kellhna qabel ghax ma narax min lest johrog ghonqu kif hrigtu inti. Jekk hu hekk mela kienet hanqa li ntilfet fid-dezert

 • Alouette III
  Posted at 11:37h, 07 October

  Lil par idejn sodi:

  U dalghodu jien smajt ohra
  li kont stiedint lil Gaddafi
  minfloku nissuggerilek
  l sieheb siehbek zeppi l-hafi

  Franco qallek fuq il-bagit
  aghmlu issa ghax thallas qares
  jekk tara wicc Alla inti
  jarawh zgur il-klieb u l-qtates

  Ibqa cert xhin tkun hdejn Pietru
  mhux se tmur il-purgatorju
  tal-hnizrija li qed taghmel
  ghax se jkaxkrek id-dimonju!

 • kajju
  Posted at 11:33h, 07 October

  QUOTE: “gonzi cannot blame anyone except himself anp people around him.

  THEY WERE COMMITING ONE FIASCO AFTER ANOTHER” UNQUOTE

  So be it FRANCO you have just agreed with what I am trying to tell you. Hence there is no reason why you will not move a VOTE OF NO CONFIDENCE in the GONZI tomorrow morning.

  Make no mistake it will take top priority. A vote will be taken next week and YOU will do what the country needs to be done.

  So you better go and prepare your MOZZJONI for tomorrow. It does not need to be so long; everybody knows the reasons you would be presenting it for!

  Thank you once again.

  • Franco Debono
   Posted at 12:00h, 07 October

   very simple : gonzi is PM tomorow morning he can go to President and advise dissolution. he is Pm not me. I have made my positions clear.

   the ball has been in his court for months

   • kajju
    Posted at 12:31h, 07 October

    STATUS QUO!

    I GIVE UP!

   • information seeker
    Posted at 14:29h, 07 October

    Gonzi has not lost a vote of confidence. So he does not need to go to the President. You have stated a lot of things but you have never voted against a vote of confidence in the government.

    When that happens, he will go. Say as much as you want, the ball is and will remain in your court

   • P.Zammit
    Posted at 19:09h, 07 October

    @Franco… you don’t understand do you ? YOU have to shoot the ball !!

    • Franco Debono
     Posted at 19:33h, 07 October

     i do not decide when votes are taken in parliament. he can get austin gatt no confidence vote and tie it to vote of confidence if he likes.

     ball is in his court

 • il-gaylord qed jinkwieta ghax mhux se jibqa jiehu retainers
  Posted at 11:16h, 07 October

  X’ipatpat fuq in net u jivvomta fuq joe muscat. Nesa li fenech adami heles minnu baghtu amnaxxatur??

 • Jonathan
  Posted at 11:14h, 07 October

  The privilege is not only Dr. Debono’s. It will be the privilege of the Maltese citizens to send Gonzi off.

 • Gardell ta Malta
  Posted at 11:12h, 07 October

  why do you use a lot of ‘peress’ in motions?

  • Franco Debono
   Posted at 11:15h, 07 October

   they are called premises
   peress illi. . .
   peress illi. . .

   ghaldaqstant . ..

   • Fiesta
    Posted at 22:43h, 07 October

    Tghallem mill-mistoqsija, Franco.

 • kajju
  Posted at 10:59h, 07 October

  Bongu Franco fl-ahhar qomt?

  WHEN will you use your privelege to give the final blow to the GOVERNMENT?

  You expect Gonzi to do your work! Now you have said it yourself it will be an Honour for you to give GONZI the final blow.

  We expect you to move a vote of NO CONFIDENCE IN GONZI tomorrow morning! NOW TRY TO STICK TO YOUR OWN WORDS!

  • Franco Debono
   Posted at 11:01h, 07 October

   how sad! din propaganda tal biki tafx. jekk gonzi se jkaxkar saqajh se jkisser festi tal milied.
   mela jgib il budget maljar halli ma jkomplix jghaddi l pajjiz min kalvarju

   • kajju
    Posted at 11:12h, 07 October

    What is your problem? Anybody in his right frame of mind would do what GONZI is doing. He is expecting you to do what you have just said.
    Give him your last blow and make no mistake he will call an election immediately.
    It is so strange that you attribute the consequences of your actions to GONZI. How can you say that it would be GONZI’s fault should we have an election close to Christmas!
    Bring your Honour to our attention tomorrow morning! I will be the first to applaud you but don’t expect others to DO what you say needs to be done!

    • Franco Debono
     Posted at 11:17h, 07 October

     gonzi just wants to blame someone. he cannot do that because everyone knows it is his fault!!
     that is his only expertise : blaming others – john dalli, Pl, franco debono, the people of malta in divorce referendum. . .

     • kajju
      Posted at 11:21h, 07 October

      Din RISPOSTA Franco?

      Is it an HONOUR or are you scared that GONZI might blame you!

      In any case there will be people who praise you and those who will blame you. This is normal in politics.

      You should be LED by what you thing is the RIGHT thing to do. Do not think about the rest!

      You are the one who can make sure that our Christmas will not be ruined!

     • Franco Debono
      Posted at 11:22h, 07 October

      gonzi cannot blame anyone except himself anp people around him.

      THEY WERE COMMITING ONE FIASCO AFTER ANOTHER

     • Cynical intelligence
      Posted at 12:27h, 07 October

      Kajju…..the elected decision maker is not Franco but Lawrence. If Lawrence is weak to be out maneuvered by a back bencher can you imagine what the rest are doing? I am not seeing anyone special trying to stick their neck out to solve the situation, so then, what weight do the arguments put forward by Franco have?? This situation could have easily been worked out and solved months ago, but then again, if you never played ‘chess’ you cannot expect to win it on every game!!!

     • malta
      Posted at 12:37h, 07 October

      Ghaziz Franco jin smajt li kellek theddid , tatix kas sihbi , kompli ahdem al l aqwa tal-pajjiz u thallijx nies jimmanipulawk , naqbel li ada andek tamel no confidence motion fuq gonzi u min jeqred hallih jeqred wahdu !

    • jerry
     Posted at 13:03h, 07 October

     Franco

     You are wrong. People are blaming you for this farce! Don’t say that you are representing your constituents because you have long lost it….me for one.

     You are doing this out of pique because you weren’t given a ministerial role you think you deserve and now because you weren’t allowed to contest the next election. What you are doing is puerile.

     You must be ashamed of yourself. If you don’t like it you should have left. Robert Arrigo was elected from 2 districts unlike you and unlike you he was elected on the first attempt in the last election and not like you on your third attempt!

     • Franco Debono
      Posted at 13:05h, 07 October

      why did PN ban JPO from contesting next election when he had already declared long ago he wasnt contesting.

      PN = the party of pique. that is what they could get in return.

      do not surprise yourself. we are all humans common mortals

     • bulldog
      Posted at 17:24h, 07 October

      Who are all these people who are blaming Franco, Jerry? The Oligarchy and the clique, and some blue eyed boys. The majority of the Maltese voters surely do not blame Franco at all, in this regard we blame JPO and Mugliett as well, do we? Run Jerry cause Tom is looking for you, No wonder your name is jerry cause it seems you are fond of cartoons of Tom and JERRY.

     • Franco Debono
      Posted at 17:47h, 07 October

      they dont even get votes to be taken in parliament!!!!!!!!!!! so mps can vote

 • information seeker
  Posted at 10:56h, 07 October

  Long live democracy. The Oligarchy has destroyed democracy. I will fight for the re-establishment of FULL DEMOCRACY : a decent parliament, a reformed justice system and an accountable administration, the separation of powers and the Rule of Law

  Giving the final blow to the Oligarchy is a PRIVILEGE and an HONOUR.

  You will bring down this government, but you will not be there to bring about a reformed justice system and an accountable administration, the separation of powers and the Rule of Law.

  You are not going to be allowed as a candidate on the PN ticket. So how exactly are you going to accomplish this? Please enlighten us.

  • J.Muscat
   Posted at 11:06h, 07 October

   Most probably it will take more time, but ultimately the PN will re-establish it’s basic roots and most surly Dr.Debono WILL be part of the PN then. When that time comes I am sure that the lost sheep will all return and Dr.Debono will have a leading role. He deserves it more then those other candidates who don’t have the guts to speak up now.
   It is your privilege to do what you have to do Dr. Debono but it is our honour to be supporting you, now and later.

   • Fiesta
    Posted at 22:45h, 07 October

    Sure, in Cuckooland,, J.Muscat.

  • bulldog
   Posted at 17:31h, 07 October

   Information seeker at least he will get rid of Totalitarianism, that is his aim, proofs that he has no intention of becoming an MP as long as the Clique and Oligarchy are demolished within the PN.

 • J.Muscat
  Posted at 10:52h, 07 October

  don’t worry Dr.Debono there is no need to spell it out to the Times readers I’m more then sure that they follow your blog regularly. By the way, for all those who usually criticize you here,one question. Have you heard John Dalli speak yesterday. Isn’t it the same things Dr.Debono was saying. Maybe now Austin Gatt will ask him to resign as well.

 • konvinta
  Posted at 10:52h, 07 October

  Long live Franco :). Very well done!

 • josephine
  Posted at 10:42h, 07 October

  you left me speachless (in a positive way) this morning with this article

  • Alouette III
   Posted at 12:34h, 07 October

   X hin naqra l-kummenti tieghek Sur Joe Vella jkolli nitfi l-arja kkundizzjonata.Ahjar tmur titghallem ilsien pajjizek.