Mozzjoni privata prezentata minni fit-8 ta Novembru 2011

Mozzjoni privata prezentata minni fit-8 ta Novembru 2011

Ovvjament kull persuna jista jkollha agenda inkluz gazzetta,  li wkoll jista’ jkollha agenda f’dak li tirraporta jew fil-mod kif tirraporta. Anke gurnalist individwali jista jkun ikollu agenda li mhux necessarjament tkun l-agenda tal-gurnal.

Fil-kuntest tal-istorja li dehret illum fl-ewwel pagna tas-Sunday Times u peress illi forsi l-gurnalist awtur tal-istorja, Ivan Camilleri, kien Brussel jew bnadi ohra  f’dak iz-zmien, tajjeb wiehed japprezza fl-ahjar interess tal-verita u rispett lejn il-qarrej illi  parti sostanzjali mir-riformi mhabbra gew imbuttati minni permezz ta’ mozzjoni privata prezentata fil-parlament kwazi sena ilu, fit-8 ta Novembru 2012 peress illi ma kienux qed jinghataw importanza xierqa mill-Ministru Carm Mifsud Bonnici. Il-mozzjoni tittratta 24 qasam ta riformi magguri fil-gustizzja u intern. 

Ir-riforma ewlenija kienet dik li jinqasmu d-dekasteri tal-gustizzja u intern f’zewg dekasteri separati minhabba kunflitt inerenti, liema qasma giet effetwata ftit gimghat wara  l-mozzjoni.

Nikkwota fost ohrajn l-punti 11 u 12 tal-istess mozzjoni :

11. revizjoni tal-ammont ta’ snin, u l-esperjenza rikjesti ghall-gudikanti, kif ukoll, il-procedura kollha kemm hi tal-mod tal-ghazla u l-eta tal-irtirar flimkien mal-kundizzjonijiet tax-xoghol tal-gudikanti.

12. ezami bir-reqqa tal-konsegweni tal-ezitu tal-ahhar procedura ta impeachment, tal-effikacja ta dan il-mekkanizmu u l-Kummissjoni ghall-Amministrazzjoni tal-Gustizzja kif jezisti fil-prezent bhala check and balance kostituzzjonali ta importanza, u jekk hemmx bzonn  ta revizjoni.

Dawn l-issues qatt ma kienu ittiehdu b’serjeta u kont jien li elevajthom fuq livell parlamentari. Fl-istorja tas-Sunday Times jinghad li CMB kien beda xi diskussjonijiet.

Issa kulhadd ghandu mohh. CMB kien ilu tmien snin fil-Ministeru tal-Gustizzja u Intern, il-mozzjoni prezentajtha f’Novembru 2011 u sa meta irrizenja fl-ahhar ta Mejju 2012  minn dan kollu kien ghadu ma sehh xejn. Xejn. Xejn u xejn.

Dawn fatti.

Apparti minn dan u peress li nkun konsultat dwar dawn il-materji, naf li l-istorja fiha element ta verita pero element iehor, forsi ikbar  ta inkorretteza dwar uhud mill-punti msemmija.

 

54 Comments
 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 20:33h, 15 August

  Franco, I repeat, iftah partit ghax sparat ser titla`.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 20:30h, 15 August

  X’gideb hu Siddartha?Please tell us

 • Siddartha
  Posted at 18:22h, 15 August

  ‘Top’ criminal lawyer jintuza biex jinxterdu l-gideb. Fejn qatt smajniha din?

  • Franco Debono
   Posted at 18:28h, 15 August

   @ sidharta :

   tista tindika x gideb qed tirreferi ghalih? nimmagina li ara kemm protestajt meta kien qed jinxtered tant gideb u insulti fil-konfront tieghi u tal-familja hux hekk?

   meta jien gejt insultat u attakkat ferocement jien taf x’ghamilt ghax nemmen fil-liberta tal-espressjoni? presentajt mozzjoni biex jitnehha l-libell kriminali. ghax jien favur l-liberta tal-espressjoni VERAMENY

 • Owl
  Posted at 05:27h, 13 August

  NO Franco Vote Labour

 • Muscat jaghsrek u jwarrbek, in- Nazzjonalisti jaghsruk u jsallbuk
  Posted at 23:53h, 12 August

  Franco ure d best

  • Thorny
   Posted at 05:17h, 13 August

   Il min ghasar u warrab Dr. Joseph Muscat ?????????

 • il-PN se jitlef l-elezzjoni li jmiss bi 17,000 vot
  Posted at 23:51h, 12 August

  Franco, x’ qed tistenna tifforma partit. Kien hemm min fil- PN stqarr li jaqbel mieghek u did-darba hareg mix- xena.

 • Beppe Fenech Adami for next leader
  Posted at 23:48h, 12 August

  Austin Gatt lil BFA se jpoggi hemm.Illum Austin jikkontrolla l-partit b’mod assolut

 • Klikka Karnivora
  Posted at 22:10h, 12 August

  Kollega,

  Ix-xniegha persistenti hija li ser tibda partit nazzjonalista gdid li jipprezenta numru ta kandidati fl-elezzjoni li gejja. Jekk dan huwa minnu kuragg u j alla tirnexxi. Ghandek ic-cans tikteb l-istorja.

  Kuragg.

  Religio et patria

 • Marija
  Posted at 21:32h, 12 August

  Tridx naghmlu mozzjoni privata jien u int dott?

  • Franco Debono
   Posted at 21:43h, 12 August

   @ marija

   you might intend this comment as a harmless joke, but be careful because the Psychological Police of the Evil Clique might object and find fault with your humor and report to the Strategists of the Ways and Means

 • Alpha
  Posted at 21:05h, 12 August

  There are people in this world who use their God-given talents and acquired social status and priviliges for the good of fellow citizens. Then there are the Daphne Caruana Galizias, Andrew Borg Cardonas , Fichard Cachia Caruanas and Austin Gatts.
  Such, is life.

 • Data Protection
  Posted at 19:30h, 12 August

  franco, you aked questions to andrew borg cardona (i.m.beck) wheter a lawyer who was found guilty of breach by data protection commissioner should lose his warrant. did he answer you?
  were you referring to him as the lawyer found guilty by data protection commissioner?
  i think he should lose his warrant, that is very serious for a lawyer,
  is he part of the evil clique?
  vera jaghmilha ta paraventu ta RCC?
  once i had heard something that andrew borg cardona (i.m.beck) had been found guilty by data protection commissioner but am not sure if it is true or not.
  if it is true it’s very serious. instead of writing about stupid polo shirts he should answer about this serious issue
  did it happen when he was lawyer of ETC?

  • Alpha
   Posted at 21:06h, 12 August

   Was he also President of the Chamber of Advocates at the time?

 • g scerri
  Posted at 18:43h, 12 August

  Ilbieraħ għall-ħabta tat-20.30, Richard Kasper ta’ 31 sena u Everard Ooster Broek ta’ 40 sena, it-tnejn ta’ nazzjonalità Olandiża, riedu jagħmlu bravura biex jimpressjonaw xi tfajliet. Tghajt dawn semaw bil kas ta CLAUDIO GRECH li iffalsifika id card biex jimressjona.

 • Im Back
  Posted at 18:23h, 12 August

  Have you watched the scenes at Marsaxlokk today? I was referring to such kind of low people in my previous post. They are so thanks to the PNs 25 years in government. Like them, and even worse, there are many around! We can’t blame the PL for this situation, or else say that they are labour supporters.

 • nostradamus
  Posted at 18:23h, 12 August

  Dr debono in tirsisti u thambaq ar riformi u claudio grech jerda il liri.

 • district 5
  Posted at 18:16h, 12 August

  Austin Gatt lil min irid Kapo gdid tal_PN less…

 • 5 Distrett
  Posted at 18:06h, 12 August

  Dawn ghalekk ikundanawk biex ir riformi li proponet kienu kolla validi bil provi ghax issa qed isiru NO FRANCO VOTE LEJBER

  • Ex 5 distrett
   Posted at 22:07h, 12 August

   U mur gej bil no Franco vote Labour. VOTE LABOUTR QATT !!! Vote Labour get Karmenu Vella AST and all the shit of the 80’s straight back into your lap….

  • Owl
   Posted at 05:30h, 13 August

   Allura min ghandu l-iktar hmieg austin gatt jew karmenu vella.
   U bejn Leo Brincat u Claudio Grech min ghandu l-iktar hmieg.
   U bejn CMB u AST min ghamel l-iktar frejjeg.

 • Arroganti
  Posted at 18:02h, 12 August

  Dan li kien imdahal f ta Dalli?Mela veru ghalekk ghamel hekk imhabba De Marco ghax franco ser jappogja lil Chris Said

 • Guinness world records
  Posted at 17:58h, 12 August

  NEW WORLD RECORD HERMAN SHCIAVONE L IKTAR WIEHED LI HAREG GHAL ELEZJONI U MA TELGHA QATT IMMA HA GABBANA

 • Lejali
  Posted at 17:56h, 12 August

  Bilfors ma isemmuk tat times inti idikjarajt li se tappogja lil CHRIS SAID

 • Thorny
  Posted at 16:15h, 12 August

  Ghid il-JPO jerga jiprezenta’ din il-mozzjoni, dak Indipendenti u Gonzi jisma’ minnu “OR ELSE!”

 • EX PN
  Posted at 14:59h, 12 August

  Dan Camilleri li huh ma nafx kemm il miljun nefa f direct orders biex ha l ufficji st lukes tal malta enterprise u wara irrezenja mil ewwel????

 • Frank Zammit
  Posted at 14:45h, 12 August

  Ivan Camilleri gie Malta min jeddu u fuq missjoni specifica tat times. Dik li jghin llil siehbu Mario Demarco Jsir kapo tal PN. Kemm tahsbu lil tat times boloh. L aqwa assets jafu juzawhom sew. Tinsewx min elimina lil Dalli bies Lawrence isir kapo. L-istorja dejjem tirrepeti ruha!!!!!!!

 • Im Back
  Posted at 14:36h, 12 August

  Unfortunately Malta is inundated with stupid people, the type that their sight make you feel like catching an aeroplane and leave for good. Many Maltese lack the most basic of educational skills and etiquette rules. After 25 yrs in government, with all its pomposity on educational reform, it is the PN to blame about this horrendous situation. Malta deserves better. It’s useless to live in a Villa, drive a nice car, be well off, etc, when the environment is suicidal – to say the least. PN dissapointed us all! Time to be shoved directly to the opposition benches.

 • EX PN
  Posted at 14:35h, 12 August

  Dan xi tip ta tpattija min tat times ghax inti ghidilna li se tappogja lil CHRIS SAID?tat times jappogjaw lil MARIO DE MARCO kullhadd jaf

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:29h, 12 August

  Tigi framed fuq xi haga li ma tkunx ghamilt,jibdew jixghelu id dwal biex thossok osservata, jibghatulek e-mails oxxeni, iffarkulek familja, jitolbuk biex tmut to be continued

 • ta kafkaf
  Posted at 14:29h, 12 August

  francos
  fuq il website ta maltatoday hemm artiklu interessanti dwar nepotismu fil ministeru ta Cassar li kumbinazzjoni il-kugin tieghu lahaq xi kap tal-isptar….

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 14:18h, 12 August

  Tghid lil hu John Dalli riedu jgennuh ukoll meta semgha il-vucijiet il-habs?min kellu access ghal habs?Is-sistema faxxista hija li l-ewwel tigi ittimbrat bhala mignun.Imbghad tintbghat il pulizija.to be continued

 • Ta birzebbuga
  Posted at 14:07h, 12 August

  Ara lill-mara ta’ Ivan Camilleri mill-ewwel sabulha xoghol ma dar l ewropa gewwa malta. X kumbinazzjoni hu!

 • Zigli Borg
  Posted at 13:26h, 12 August

  Franco, Ivan Camilleri u Mario de marco the best.

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:25h, 12 August

  Mhux isem Franco ser jitnizzel fl-istorja imma isem xi hadd iehor tafx.

 • Angus Black
  Posted at 12:09h, 12 August

  Franco, tant int meghdi bik innifsek li anke s-snin qed thawwad. Il-mozzjoni privata tieghek kienet f’Novembru 2011 u mhux 2012 ghax ghadna ma wasalniex hemm, imma naf ghax id-data ta Novembru 2012 wehlet f’mohhok!
  Issa ghamilha ta bravu, waqqa l-gvern biex tohrog ta ragel u jitla min jitla jista jistma l-mozzjoni tieghek daqs bicca karta li tqartas fiha (biex ma nkux pastas u nissuggerixxi hag’ohra).
  B’hekk ismek mhux talli ma jissemmiex f’xi artiklu ta xi gazzetta bhal dak ta Ivan Camilleri, imma anqas f’xi mozzjoni simili mressqa minn xi hadd iehor (forsi minn naha tal-LP), wara l-elezzjoni.
  Xi tkun hadt b’daqshekk? Forsi tilbes xi flokk b’messagg, “Jien waqqajt gvern”? Jew forsi, “No Franco, no PN”?
  Haga li ftit ma nnutawx hi, li f’kull artiklu li tikteb, u kull darba li titkellem ma gurnalist, ‘jien’ tissemma l-hin kollu. Kollox jiddependi minn Franco, u minghajru x-xemx ma titlax ghada.
  Kemm int babbu, Franco! Hadd m’hu ndispensabbli, inkluz int.

  • Alpha
   Posted at 12:50h, 12 August

   U mur ara x’ikun gara jekk Dr. Franco iwaqqa il-gvern? Duminku Mintoff hekk ghamel fl 1998, u min Salvatur sar Traditur u issa irrijabilitawh u qed jistennew li jaghmluh Santo Subito ukoll. Duminku mid-dehra, mhux l uniku wiehed li qad kien hawn f’dan il pajjiz ,li ghandu il- bajd.
   Ghejdilhom Dr Franco. U ghal min qed jixxennaq, min jaf kemm hawn mummies li jixtiequ li ghandhom it-tfal kapaci, bravi , intelligenti ,sbieh u bil-bajd bhalek.

  • finish line
   Posted at 14:26h, 12 August

   @agnus black
   Id-data fil-heading tajba qeda (2011). Tfittix ix-xaghra fl-ghagina. Tidher li inti mill-istalla tas-sahhara, tghedew bic-cucati. Ghalfejn qed tghid sarkastikament li kollox jiddependi minn Franco? Kollox jiddependi minn GonziPN jekk il-gvern ikomplix jew le. Dr Debono qed jaghmel xogholu u minn irrid li aktar ikun hawn vaganzi fil-parlament milli seduti, issa affarih se jigri. Tal-PN dillittenti li jwaqqu l-gvernijiet u mhux Franco. Dawn il-kliem ma ninsewhom qatt: ” Irnexxielna nwaqqu gvern fi zmien 18 -il xahar” Joe Saliba, Segretarju PN.

  • EX PN
   Posted at 14:44h, 12 August

   Jiena nistaqsi lilek ANGUS BLACK x ha GONZI jew min tah il pariri mozzioni tajjba bhal din issa gie ippruvat li kienet tajba jaghmilha wara li ghamel gwerra ma Franco u qala din il hama kolla barra milli kecca balla nies mil partit bhali

  • Mikiel Il-Gurdien
   Posted at 16:18h, 12 August

   Franco ihawwad?

   Hekk qalek RCC biex tghid?????

  • Hobbu hobbu
   Posted at 19:44h, 12 August

   Angus Black l-anqas int nahseb ma inti ndispensabbli, ghax fuq ix-xwiek qieghed int u shabek, dalwaqt, jew kemm fadal l-izjed tmien xhur, forsi?

 • Demm Nazzjonalist
  Posted at 12:00h, 12 August

  Jien ma nistax nifhem ghaliex Chris jinghata zewg ministeri u Franco u Arrigo xejn.Tghid ghal Arrigo u ghal Jesmond kien hemm xi persuna li kellu ghalihom personalment?U ma jkompliex jehel RCC .

 • johann ferriggi
  Posted at 11:02h, 12 August

  jien ma nistax nifhem x wicc ghandha l amministrazzjoni tal P.N.jwarrbu bniedem bhalek franco,bil wicc tost kollu jaghmel proposti mressqa minnek (on board)ghad diskussjoni ghax jaf li huma mehtiega .Dan jwassal ghal konkluzjoni itieghi personali illi l mutur tal partit fil gvern kien propju F.D.inharsu ftit lejn l istampa kolla ta kif graw u sehhu l avvenimenti kollu jindika li kellek ragun,nispera li kull min hu deputat ihares lejn l interess nazzjonali l ewwel u bhalma darba ghidt inti stess fuq XARABANK minnghalija jannar 2010,il poplu u d drittijiet tieghu l ewwel

  • johann ferriggi
   Posted at 11:12h, 12 August

   Nerga nsostni li jkunu min ikunu u kemm ikunu jekk ma jkunx hemm inti fil lista tal kandidati ghal elezzjini li jmiss JIEN U HAFNA OHRAJN MILL 5 DISTRETT M AHNIEX SE NIVVOTAW BHALA SOLIDARJETA MIEGHEK GHAX NEMMNU LI DAK LI GHAMILT U GHADDEJT BIS SAGRIFICCJU KOLLU LI JGORRU MAGHHOM CERTU DECIZJONIJIET,INHOSS ILLI DEJJEM KIENU FAVUR IC CITTADIN LI M GHANDUX LEHEN IMMA BIS SAHHA TIEGHEK GHALLINQAS HLOQT KUXJENZA

 • Guinness world records
  Posted at 10:37h, 12 August

  NEW WORLD RECORD HERMAN SHCIAVONE L IKTAR WIEHED LI HAREG GHAL ELEZJONI U MA TELGHA QATT

  • Hobbu hobbu
   Posted at 19:36h, 12 August

   Il-mara tieghu kient harget min floku minghalijja, telghat? Ma kienx hareg ghax kellu l-gabbana x’jiehu hsieb biex jitma l-familja li tghatu permess jibqa fuq art tal Gvern inkella l-familja tmut bil guh, mhux hekk?

 • Lejali
  Posted at 10:06h, 12 August

  Inkomplu nikonfermaw li ghal darba ohra kellek ragun Dot Franco

 • Jane Tanti
  Posted at 10:04h, 12 August

  Dan Ivan Camilleri ghamel hekk biex ikompli iqabbad in nar bejn gonzi u franco biex jagevola lil DE MARCO ghal kap tal partit

 • De Vito
  Posted at 08:35h, 12 August

  Xebgha jparla fil vojt Ivan Camilleri kontra l management tat times ghax gabuh lura minn brussell?
  Walk your talk Sur Camilleri u jekk ghandek titlaq mit times itlaq. Ghamel bhal huk, Alan Camilleri – parti ohra tal-klikka. L-ewwel kisser il Malta Enterprise u mbaghad telaq inkiss inkiss mill pajjiz.

 • e van
  Posted at 08:31h, 12 August

  Ivan Cammilleri dan l ahhar kien ilu jgerger kontra l gvern.
  L iskop ta din l istorja issa propju illum huwa sabiex jurta lil Franco Debono. Ghalhekk ma semmiehx, u biex b hekk Franco Debono jiribella ghax il gvern qed jghamel ir riformi tieghu minghajr ma jaghtih kreditu.

  B hekk Ivan Camilleri jkun qed jghamel dak li jixtieq- jwegga l gvern billi jkeskislu lil Franco Debono.

 • finish line
  Posted at 08:25h, 12 August

  John Dalli nahseb li jaf fejn kien is-sur Ivan Camilleri u ma min kien jaghmilha.

 • Xejn Xejn Xejn
  Posted at 08:16h, 12 August

  Ivan Camilleri, do your research well !

  • anthony
   Posted at 18:10h, 12 August

   16 yrs for P.L was a long way man but what about 25 yrs for P.N some one tells me