Kemm kont ghal kwiet u ma kontx naf

About This Project

Irrid nistqarr li fl-ahhar sentejn apparti niffoka fuq l-professjoni kont iffukat sew fuq suggett relatat max-xjenza u ghadni.

Issa fettilli nerga’ nibda nikteb fil-Blog dwar temi politici u nfethu bibien s-sema. Fejn tobsor? Hawn daqs dawn issues ta’ nies fil-Parlament fuqiex wiehed jitkellem, kumment tieghi gab terremot? Jien nisma’ stehher ngib ghajnejja wara widnejja u ma nghid xejn. Noen of my business.

Kemm kont kwiet u ma kontx naf. X-xjenza ahjar u fit-territorju li joghgobni – l-logika u r-raguni.

Mhux ahjar taraw kif jahsbuha d-deputati fuq s-suggett? Dawk jirrapprezentaw l-poplu – jien illum ma nirrapprezenta ‘l had!

Grazzi tal-appogg massicc li rcevejt fl-ahhar granet. Sincerament grazzi mil-qalb, pero’ kemm kont kwiet u ma kontx naf, u isbah mill-kwiet m’hawnx!