Red alert

Red alert

Fis-survey tal-llum jidher li Muscat igawdi d-doppju tal-fiducja ta’ Delia. Full stop.

Issa dan xi jfisser. Li Muscat minn fuq huwa mertu tieghu. D-distakk mhux mertu tieghu izda jirrifletti fuq l-Opposizzjoni. Minkejja l-isforzi genwini li nemmen qed jaghmel Delia, l-P.N. ghadu mhux qed ikun inklussiv.

Izda aktar minn hekk, xi kunsiderazzjonijiet generali –

1. Gvern perfett la ezista u lanqas se jezisti PERO’ anke kieku jezisti XORTA Opposizzjoni kredibbli u b’sahhitha hija essenzjali ghad-DEMOKRAZIJA li hija l-oghla valur f’socjeta’.

2. Dan jista jkun l-aqwa zmien ghall-Labour, pero’ f’pajjiz fejn m’hemmx Opposizzjoni dak huwa l-aghar zmien ghad-demokrazija. Qed nghixu l-AGHAR ZMIEN ghad-demokrazija. Ngib ezempju u nsellem lil Juventini kollha. L-Juventus rebhu l-league seba’ darbiet wara xulxin pero l-Italja ma dahlux fil-World Cup! issa jew ghax l-Juventus tajbin hafna jew ghax qed jilaghbu max-xejn u l-livell tal-futbol fl-Italja tbaxxa. L-aqwa zmien ghal Juventus, l-aghar zmien ghal futbol fl-Italja. L-aqwa zmien ghal xi partit, l-aghar zmien ghad-demokrazija fil-pajjiz u allura ghal pajjiz, ghallinqas f’dan l-aspett tant importanti.

3. Lanqas fl-80s ma kien hekk l-pajjiz ghax jekk Gvern kien qed jabbuza kien hawn Opposizzjoni kredibbli u alternattiva ghal gvern.

4. L-akbar tellief huwa l-poplu li mhux jinduna li hu l-akbar tellief. L-problema llum mhux l-politici izda poplu letargiku u lluppjat. Kuntent l-poplu kuntent kulhadd. Iddevertu! Have a lovely Sunday. Hadd u hadd, inkluz jien, ma hu lest johrog ghonqu ghal-poplu llupjat. Iddevertu.

5. F’pajjiz normali fejn johrog survey li l-Gvern ghandu appogg d-doppju tal-Opposizzjoni jkun hemm paniku u alarm shih biex l-poplu jaghmel hiltu kollha biex ikollu Opposizzjoni soda. Dak li jkun jitlaq kollox minn idejh u jaghti priorita li dan s-sitwazzjoni t’emergenza. Ghax din hija emergenza. Kif diga ghidt anke kieku l-Gvern kien perfett, li ovvjament mhux. Pajjiz minghajr Opposizzjoni pajjiz spiccut u fqir. Din zgur mhux tort tal-Gvern – l-poplu jrid jistenbah u JIPPROVDI Opposizzjoni – l-ewwel u qabel kollox fl-interess tieghu stess!

6. Dan kollu jista jirrifletti xi ftit fuq l-gvern u xi ftit fuq l-opposizzjoni pero’ l-ktar jirrifletti ikrah ferm fuq socjeta fqira li mhix kapaci tipprovdi lilha nfisha alternattiva, socjeta niexfa mill-ideat u bla hegga li ghallinqas ikollha zewg alternattivi jekk mhux aktar! L-istorja ghad trid tiggudika bi kliem iebes hafna lis-socjeta Maltija tal-llum, mhux biss lil gvern jew l-Opposizzjoni – lis-socjeta nfisha! Fl-ahhar mill-ahhar partiti, movimenti u protesti mis-socjeta jridu jinbtu u jibdew!

Fl-ahhar mill-ahhar huwa l-poplu l-akbar tellief. Jekk mhux se jiccaqlaq hu mhux se jiccaqlaq hadd! Have a lovely Sunday dears . . . .

10 Comments
 • Kevin
  Posted at 08:01h, 12 March

  What can we do? All we can do is elect another party thereby democratically removing PL from the helm. But then in favour of which party are we going to cast our vote? Do you think that the majority of the reasonable electorate has the guts to allow Toni bezzina to take decisions, or some Ivan Bartolo? Lool

  We only have to discriminate between scylla and charybdis.
  Dunque ntella l joseph anke jekk naf bic cert li ha nkun qed nlaqqat mill frak li jhalli Konrad.

 • Charles Mifsud
  Posted at 09:14h, 05 March

  Imbaghad ikun tard wisq siehbi! Ivvota u GHAZEL il-kandidati li thoss li huma adatti aktar minn ohrajn.

 • Chris sammut
  Posted at 22:13h, 03 March

  Il problema hija facli hafna biex tifem dwar il Pn…. il poplu nazjonalista jinsab irabjat u ghadu irabjat, b’hekk waslu it telfiet il kbar tal PN ,minhabba dawk il-kanditati u li fiz-zmienhom kienu Ministri li sawtu nies b emilom … fallew in nies b emilom ….. kisru familji b emilom … tefaw in nies il habs minhabba li ma halsux il vat … u dan kollu tort tal aroganza li kellom ghalhekk waslu it-tkaxkiriet !!!. issa ghadom mhux kuntenti ghamlu min kollox kontra l kap il gdid Delia … ghamlulu kull tip ta hsara!!!! li hija iriperabli …. u ghadom jistennew u jixtiequ fil-fond ta qalbhom li jaqla tkaxkira biex jergaw jipruvaw iwarbuh …nies bla qalb u bla kuxjenza , dak li huma … izda l poplu nazjonalist vera mhux lil Delia qed jistenna jitwararb, izda lil dawn in-nies li jinqdew taht il bandiera nazjonalista …. jipretendu li l partit taghhom…. u ahna in-Nazjonalisti vera ghadna nistennew li dawn jisparixxew darba ghal dejjem min dan il partit, umbadd jiehu ruh il partit … jekk ikollu iwarab Delia l oppozizjoni tispicca darba ghal dejjem .. ikun min ikun wara Delia .

 • Joseph Borg
  Posted at 17:58h, 03 March

  l-ewwel jinbidlu l-istrategisti li hemm fl-oppozizzjoni, imbaghad tkun tista tibda tghix mill-gdid. Mela s-socjeta!!

 • Mark Schembri
  Posted at 16:43h, 03 March

  Naf li l-agenda tieghek hi li tikkummenta fuq is-sitwazzjoni f’Malta- izda jien ikolli nghid li jekk tara c-cirkostanzi kontemporanji f’pajjizi u kontinenti ohrajn ukoll ghaddejjin minn affarijiet tal-manikomju! Bejn Trump Brexit Salvini Kim ecc m’inix nara normalita’ ta’ barra minn hawn!

 • Jake Zammit
  Posted at 16:23h, 03 March

  Sakemm idum hemm Delia, jien li vvutajt PN dejjem, m’inix ser nivvota.

  F’tal-MEPs li gejjin ser nibqa d-dar halli forsi tant jaqilghu tkaxkira kerha li Delia BILFORS ikollu jitlaq.

  Imbaghad jitla’ kap gdid bla skandli u bla ‘baggage’, u nivvota kemm trid.

  • Charles Mifsud
   Posted at 09:13h, 05 March

   Imbaghad ikun tard wisq siehbi! Ivvota u GHAZEL il-kandidati li thoss li huma adatti aktar minn ohrajn.

  • Il-Verità
   Posted at 01:06h, 06 March

   Ħażin tagħmel!
   Ivvota dejjem, imma mhux lil min iridek tivvota Delia, Schiavone, Puli & Co.
   Iktar ma l-Oppożizzjoni ikkola rappreżentanti (ġusti) fl’EU, iktar hemm mezz biex niggieldu il korruzzjoni rampanti f’kull livell. U mela nħalli lil brigata Muskatjana taħtaf l-uniku bastjun ta ġustizzja li fadal!
   Mela qed niġġennu?

 • TONY AGIUS
  Posted at 16:17h, 03 March

  Jekk mhux se jitilqu erbgha min-nies mill-oppozizzjoni, qatt ma jiehdu ruh. M’hemmx strategija. Min suppost qed jghin u jithallas l-iktar, iktar qieghed ifixkel! Mhux is-socjeta esterna, imma s-socjeta interna… hemm fejn hu l-izball!

 • Joe Demicoli
  Posted at 13:03h, 03 March

  Hawn laburisti validi mimsija jew ghar min hekk mormija ghal skapitu ta hafna opporunisti nazjonalisti.