L-Maltin ta’ barra u n-Nazzjonalisti ta’ barra

L-Maltin ta’ barra u n-Nazzjonalisti ta’ barra

Meta lura fl-2013 Muscat kien hatarni biex immexxi l-Konvezjoni Kostituzjonali minhabba l-kontribut tieghi fis-suggett, immedjatament – sitt snin ilu – kont hejjejt t-terms of reference u l-komposizzjoni tal-Konvenzjoni. L-Eccellenza, m’ghandix dubju mhux se zzid xejn.

Kont hsibt li naghti spazju anke lil dawk l-individwi ta’ nazzjonalista jew dixxendenza Maltija li jghixu ‘ l boghod minn xtutna – l’ hekk msejha Maltin ta’ barra.

U dan l-kuncett fakkarni f’realta’ ohra. Illum jidher li l-Partit Nazzjonalista minn surveys reliable tal-Maltatoday jgawdi nofs l-appogg tal-Labour. Naf bhala fatt li hafna Nazzjonalisti llum, li huma Nazzjonalisti konvinti, mhumiex jidentifikaw ruhhom mal-partit u dan rifless fis-surveys. Delia habib tieghi u naf li jixtieq li mmur lura fil-P.N. u allura ma jien qed nghid xejn kontrih. Qed nirrakkonta fatti.

Pero’ tezisti realta’ li tista titqabbel ma’ dik tal-Maltin li jghixu barra, ihossuhom Maltin pero’ jghixu band’ ohra. U l-istess l-P.N. – ghandek nies ta’ twemmin Nazzjonalist li mhumiex fil-P.N. – Nazzjonalisti ta’ barra biex nsejhulhom hekk.

Fl-elezzjoni li gejja tal-MEPs min se jirraprezanetahom lin-Nazzjonalisti ta’ barra? Eluf ta’ nazzjonalisti li mhux jidentifikaw ruhom mal-partit.

Ghad jigi zmien fejn n-Nazzjonalisti ta’ barra u dawk ta’ gewwa jinghaqdu. Pero’ sadanittant n-Nazzjonalisti ta’ barra jekk mhux se jmorru gewwa ghandom bzonn min jirrapprezentahom! U jekk had ma hu se jirrapprezentahom se jtiru ‘l boghod u jisparixxu darb’ ghal dejjem.

1 Comment
  • Kevin Cassar
    Posted at 22:41h, 05 February

    Nara admissibli analogija ohra ma dawn t hawn fuq, deputati nazzjonalisti fil PN u deputati nazzjonalisti barra l PN. U dan ilu nghid jien sa minn qabel l 2013, gie anka rifless kristallin fl islogan GonziPn 11 -il sena ilu. U tali problema ghadha prezenti llum, l unika differenza li llum qed tohrog fil berah.

    Visavis dak li ghalaqt bih, forsi qed timplika li tista twassal ghal din l ghaqda int?