Ghax fil-kampanja elettorali ma tkellimtx

Ghax fil-kampanja elettorali ma tkellimtx

Hafna staqsew ghaliex, minn protagonist ewlieni ftit snin qabel,fil-kampanja elettorali 2017 ma tkellimtx u bilkemm tniffist.

Hemm raguni wahda u semplici hafna. Jien kont gejt nkarigat biex immexxi l-Konvenzjoni Kostituzzjonali u din ghalija kienet tragward importanti wara snin nifformula riformi kostituzzjonali li hadd ma kien jitkellem dwarhom fil-pajjiz.

Allura hassejt li ghandi noqghod nosserva sabiex meta nsejjah lil-partijiet, l-partiti u s-socjeta civili ghal Konvenzjoni nkunu nistghu nimxu harir.

Ovvjament r-rizultat elettorali 2017 kulhadd jaf x’kien u immedjatament kelli mewga ta sapport minn Nazzjonalisti biex immure lura fil-partit. Altru milli joggezzjonaw ghalija biex immexxi l-Konvenzjoni! Mal-Partit Laburista ovvjament kelli relazzjoni tajba hafna wkoll.

Mela ghax ma bdejniex?

Ghax qajla kont naf li l-Eccellenza taghha l-President kienet dahhlitha f’mohhha taghmilha hi! Auguri Eccellenza. B’ta’ haddiehor galantoma . . ..

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.