F’dik l-elezzjoni Manuel Delia kien gab 445 vot

F’dik l-elezzjoni Manuel Delia kien gab 445 vot

Ma’ Manuel Delia sa fejn naf jien dejjem kelli relazzjoni tajba imma ma jirrezistux t-tentazzjoni jxewxu ghal xejn b’xejn. Issa zgur ma jistax jikkritika dak li ktibt fuq Egrant ghax fuq l-istess frekwenza ta’ dak li ilu jghid hu stess imma minn angolu differenti hafna.

Ghaziz Manuel ma nistax nifhimkom. Tridu taqbdu glieda ma’ kulhadd ghalxejn b’xejn.

Pero’ nghidlek dan.

1. Nahseb inti intelligenti bizzejjed biex tapprezza li xi kariga li nghatajt fil-gustizzja kienet ghax kont jien stess li fassalt l-istess riforma – www.riformagustizzja.com

2. Dak r-ritratt qieghed ghal-qalbi hafna gahx dawk nies genwini li gew ghalija d-dar ftit metri boghod biex jifirhu mieghi wara xhur ta’ tghajjir u insulti u theddid mil-P.N. Dawk kienu nies li jirrispettawni vera ghax kienu jirrispettawni wkoll anke meta ghal snin twal kont nimmilita fil-P.N.

3. F’dik l-elezzjoni jien kelli dritt mmur niccelebra ma’ MIN IRRID ghax l-P.N. lili ma kienx hallieni nikkontesta l-elezzjoni waqt li lilek halliek tikkontesta u gbart erba’ mitt vot. Min jaf kieku tikteb dwar dan? Fl-elezzjoni ta’ qabel jien kont ikkontestajt, gibt lefejn vot, meta kien hem Ninu, Louis u Helen – meta kkontestajt int ma kien hemm hadd minn dawn. Nifhem ghaliex lilek dak r-ritratt ma jgiblekx memorji sbieh ghax ma kontx qtajt xi figura sabiha

4. L-aghada tal-elezzjoni 2017 ma mort niccelebra mkien, kont Blue Lagoon nghum u fil-kampanja elettorali lanqas tniffist, pero’ l-P.N. xorta tilef b’40,000

5. Jien kif ghidtlek gieli naqra l-Blog tieghek u ninnota kif dak li tghid int illum hafna minnu huwa l-istess haga li jien kont nghid ghaxar snin ilu fil-Parlament, jidher naqblu fuq hafna affarijiet

6. L-Laburisti hallihom fil-liberta’. Meta riedu jaqblu mieghi merhba bihom, meta le, diment li b’moderazzjoni sliem u paci. Ghandhom dritt jaqblu mieghi jew ma jaqblux. Nhallu lil kulhadd fil-liberta’ tieghu. Hafna Laburisti lili kienu jirrispettawni mhux biss meta hadtha kontra l-P.N. izda anke qabel meta kont fil-P.N.

Billi din d-darba ma qbilnies ma jfissirx li ma nirrispettawx lil xulxin imma la int hassejt li ghandek tikteb jien hassejt li ghandi nwiegbek.

Nsellimlek.

3 Comments
 • Joseph Buttigieg
  Posted at 15:11h, 04 February

  Qed taghmillu reklam lil Franco wkoll Colin!!

 • Joseph Mark Buttigieg
  Posted at 10:10h, 03 February

  Ha naraw kemm se jirrispettawk issa l-Laburisti wara li kkritikajtilhom il-Kink?

  U tabilhaqq, ghalfejn qed tifthu issa halqek? Fejn kont fl-eqqel tal-glieda kontra din il’korruzzjoni sfrenata Franco?

 • Colin
  Posted at 19:32h, 02 February

  Franco, tinheliex ma dan. U jekk tigi lura fil-PN hu hsiebhu mal-ewwel.