Xi stabbilixxiet l-inkjesta Egrant?

Xi stabbilixxiet l-inkjesta Egrant?

Minn dak l-ftit li nafu sa issa l-inkjesta Egrant xi stabbilixxiet?

1) ta’ min hi Egrant? Le ghax ma sabitx bizzejjed evidenza.

2) ta’ min mhix Egrant? Lanqas ghax ma jidhirx li xi hadd gie eskluz espressament bhala xi hadd li Egrant zgur mhix tieghu.

Allura xi stabbilixxiet? Ma stabbilixxiet xejn partikolari dwar l-ownership ta’ Egrant u allura r-rizultat kien inkonklussiv.

Issa dak gudizzju legali.L-gudizzju legali kien inkonklussiv. Ovvjament ladarba l-gudizzju legali kien inkonklussiv wiehed intitolat jaghmel argumenti politici bbazati fuq l-fatti li jinsabu fid-dominju pubbliku sa issa meta mill-inkjesta kollha giet oubblikata bicca zghira biss. Uhud minn dawk l-argumenti politici jinsabu fi Blog precedent fuq dan s-sit.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.