Egrant ta’ Muscat jew xi hadd qribu sew

Egrant ta’ Muscat jew xi hadd qribu sew

Altru milli kapitlu maghluq, jien qed nipprevedi li Egrant se tkun fost t-temi principali fl-elezzjoni MEPs ta tliet xhur ohra.

Illum kien hemm stedina minn Muscat fis-sens li kien lest jirtira l-libelli basta ta’ Galizia jirtiraw l-allegazzjonijiet Egrant. Ta’ Galizia baghtuh jixxejjer jekk fhimt sew.

Muscat ghandu jieqaf jilghab noli. Ilni nafu mill-Form 2C u qatt ma niftakru partikolarment brillanti. Nikkumpatuh li jinsab f’sitwazzjonijiet kontroversjali pero’ dan d-dawrien mal-lewza qed jghejji lil kuladd.

Daphne kella bizzejjed materjal f’idejha biex iggib l-Labour terrapien. Jien ghandi rispett lejn l-Labour u lejn eluf ta’ laburisti li lili wrewni u juruni rispett. Pero’ jien rispettat minn kulhadd ghax lil partit tieghi, l-Partit Nazzjonalista, kont ghidtlu l-verita’ li issa kulhadd irrealizza u japprezza. U hekk nibqa’ naghmel – l-verita’ hija li Daphne kella bizzejjed materjal f’idejha biex iggib l-Labour terrapien. Nghid dan metaforikament u b’hafna rispett.

Allura x’ma kelliex, jew x’kellha hazin? Ma kelliex strategija, jew strategija kompletament hazina u ma kenitx ukoll midhla bizzejjed mal-process gudizzjarju.

X’hin irid Pawlu Lia jista jaghmilli libel pero’ mill-fatti kollha li hemm fid-dominju pubbliku wiehed ghandu dritt jasal ghal-konkluzjoni politika u jargumenta li tenut kont tal-assjem tal-fatti kollha inkluz provi indizzjarji (circumstantial evidence) li tinsab fid-dominju pubbliku Egrant hija ta’ Joseph Muscat jew xi hadd qrib tieghu sew.

Dan huwa gudizzju politiku li jista jwassal persuna tivvota Labour jew le. Qed nghid dan bhala ezempju ghax biex wiehed jasal ghal-gudizzju politiku m’ghandux ghalfejn l-bicciet kollha tal-jigsaw puzzle, jista’ anke jkun hem bicciet mitlufin, pero diment li l-istampa tkun cara allura bizzejjed biex wiehed jasal ghal gudizzju.

Nemmen fuq kollox haga wahda – min qed jahseb li l-poplu kollu merhla moghoz qed jgharralu bl-ikrah.

Jezistu bizzejjed fatti fid-dominju pubbliku biex wiehed jikkonkludi argument li Egrant hija ta’ Muscat jew xi had qrib tieghu. U ghal votant intelligenti dan bizzejjed u zzejjed – kif jghidu t-Taljani basta e avanza.

Diment li ma ssirx investigazzjoni u jigi stabbilit ta’ min hi Egrant, skont l-provi accessibbli sa issa dan huwa l-gudizzju gustifikat bazat fuq argument validu – Egrant ta’ Muscat jew xi had qrib tieghu. Huwa fl-interess ta’ Muscat li ssir investigazzjoni jekk irid li xi darba d-dell jitlaq minn fuqu u dawk qrib tieghu.

L-inkjesta Egrant ma sabitx ta min hi Egrant, u lanqas ta’ min mhix, ghax ma jidher li eskludiet lil had. Kull ma sabet li ma sabitx. Kull ma sabet li ma sabitx bizzejjed provi biex tgid ta’ min hi jew mhix! U allura sal-llum minn dak li nafu had ma hu eskluz!

L-gudizzju politiku u l-gudizzju legali mhux l-istess!

Niehu opportunita’ nifrah lil Eccellenza Coleiro Preca li tant ghamlet effort biex tkun hi u had iktar li tmexxi l-Konvenzjoni Kostitutzzjonali. Barka u sliem.

X’hin irid Dr Pawlu Lia jista’ jaghmilli libel pero’ cert li mhux se jaghmel!

22 Comments
 • Malti anononimu
  Posted at 13:39h, 02 February

  Kemm ghandek ragun, Franco. Jahasra kemm hawn nies ghomja Malta, dak ir-ritratt ma setax ikun ahjar. Il-qtil ta Daphne wegghani imma dan il-blogg u l-kummenti tieghek jaghtuni taghma. Jien is-sitwazzjoni ddisprata li jinsab fih il-pajjiz taghni l-kuragg li nitlaq u ma nergax nigi lura, u dan ilu ftit snin ilu qabel ma hareg Dan kollu fil-berah. Nixtieqek ma tiqafhx tikkumenta, il-pajjiz ghandu bzonnok.

 • H Mizzi
  Posted at 09:59h, 02 February

  U il- miljun ewro li gew akkuzati li hadu? X’sar minnhom? Nistennew u naraw.

 • cecil h jones
  Posted at 07:25h, 02 February

  Din m’ghandiex x’taqsam imma hija l-politika li tiddomina u nitghalmu minnha nistghu

  https://youtu.be/Oc4WiBRnAyQ

 • Marion
  Posted at 21:43h, 01 February

  L-ego tieghek tant hu kbir li tahseb li int biss intelligenti u xi rigal min ghand Alla lil Malta. Iddoq id-diska ta DCG issa wara li fottitlek karriera. Kieku kellha l-provi kienu johorguhom biex jirbhu l-elezzjoni, tahseb ghamlitu ghal good governance.Jien miniex la avukat u ma jien xejn pero naf naghzel min hu genwin u min mhux. U bil-haqq tissotovaluta lil hadd Franco

 • D. Borg
  Posted at 18:12h, 01 February

  Prosit Dr. Debono
  Int ktibt u esprimejt car u tond, dak li in-nies tal affari taghhom ilhom li fiehmu fuq is-saga Egrant.
  Intenni wkoll li kliemek bla tlaqlieq u straight to the point, jzeblah il maggioranza tal esponenti tal PN li jibzghu johorgu ghonqom u jlisnu pubblikament dak li huwa ovvju wkoll ghal hafna li ma ghandhomx interessi jew mhux moghmija bi mkatar partigiani.
  Grazzi

 • H. Mizzi
  Posted at 16:52h, 01 February

  Sa fejn nafu, id-dokumenti li gew prodotti bhala prova kienu ffalsifikati. Dan huwa fih innifsu reat. Ma tista qatt tiffalsifika dokument biex tipprova argument jew fatt u tibqa tinsisti li dak li qed tghid huwa verita. Il-verita qatt ma tigi ppruvata b’dokumenti foloz.

  • John Vella
   Posted at 01:53h, 02 February

   Il dokument falz kien maghmul min Moassak Fonseka, (illum wehlu il-habz).

   Dawn kienu jiffalsefikaw il-firma tad-direttur tal kumpanija. Din kienet il-prassi ghal kull kumpanija li tinfetah fil-Panama u ghaldaqstant ma teskludiex li Egrat Inc mhiex tal’ familja Muscat.

   Kumpaniji fil-Panama jinfethu biss ghal ghan wiehed, biex jinhbew il-flus. Min jahdem f’ dan il-mistier, bhali dan ikun jafu,
   Jigifieri jekk trid tahbi l-flus kelliemni. Niftahlek kumpanija il= Panama b’ direttur finta.

 • Ray Borg
  Posted at 16:38h, 01 February

  Kemm int king Dr Debono. Fl ahhar tkellimt . Kont ili nistenna. A very good reflection.

 • Denise
  Posted at 15:52h, 01 February

  Jien naqbel ma Dr Debono, kien l obligu principali Tal priim ministru li jsib ta min hi Egrant… Jekk mhux tieghu kien jinheles min kull dell kif insiru nafu ta min hi, sakemm issir dan wiehed ma jista jeskludi xejn

 • m. borg
  Posted at 15:14h, 01 February

  Fiona sa ftit ilu Franco kien qed jghid mod iehor, mhux sorprizz ghaliex bniedem opportunist idoqq id-diska skond l-okkazzjoni.
  Huwa car li Franco jrid jindiehess mal-PN ghal darb’ohra, issa li Simon gie skredidatt 3 darbiet u qed bil-mod il-mod jisparrixxi mix-xena.
  Taf x’qed jistenna Franco , tkaxkira ohra f’Mejju ghall-PN halli jippunta ghal pozzizjoni ta’ kap. hadd ma jista jghid li Franco mhux ambizzjuz.

  • Franco Debono
   Posted at 18:39h, 01 February

   Qed nghid l-istess haga

 • M B
  Posted at 12:16h, 01 February

  Min qed jghid “ghala Daphney ma hargitx bil-provi” ma ghandux idea. Dan mhux guri fejn ir-riskju li tibghat lil xi hadd il habs u jkun hemm dubju zghir kemm hu zghir li hu innocenti. Fil-kamp politiku tiggudika politiku bhal ma tiggudika impjegat prospettiv f’job interview (mhux se tiehu riskju b’xi hadd ghax “miskin 90% cans li dan kien seraq ta’, ma nimpjegahx biss jekk ikolli 100% provi). Argument pwerili li ma jaghmilx sens.

 • fiona
  Posted at 11:35h, 01 February

  M.borg!
  issa imma qijjed tejd hekk ghax ma jaqbilx ghal widnejk, jekk qalek franco sinjal li vera! allura meta qal kontra nazzjonalisti kien qal il-verita franco biss, ma nkunuwx injoranti u laqgha ta zewg partiti ghax n hekk inkunu qeddin jamlu li jridu binha habib!!!!

 • Mario Camilleri
  Posted at 11:21h, 01 February

  Skużi Franco, mela Ċikku jitressaq il-qorti b’akkuża li seraq. Fil-qorti jirriżulta li Ċikku ma kienx il-ħalliel!
  Allura skontok, Ċikku għandu jibqa akkużat u jġorr it-titlu ta’ ħaliel sakemm ikun stabbilit min kien li seraq.
  Sa fejn naf jien l-akkuża kienet li Ċikku seraq u l-ġudizzju tagħtu ‘l qorti li Ċikku mhux il-ħalliel li ġie akkużat bis-serqa!
  Mela l-kwestjoni hija il-persuna u l-att, Ċikku, ħalliel! Cikku mhux ħalliel, punto e basta!

 • Pablo Mallia
  Posted at 11:15h, 01 February

  Kif qatt seta issib xi haga meta il magestrat kien imdawwar min pulizija tal qalba. Bhal tiefel li irrid jahbi lil huh, jekk issib xi haga innehhi evidenza mhux jaddilja lil ommu. Irridu nistennew sakem wiehed min tal qalba li kienu f inkjesta jitkelmu otherwise nafu ta min hi imma provi ma hargux

 • David C
  Posted at 10:58h, 01 February

  Fl-ahhar politikant kredibli u b’vuci soda li kapaci jieqaf u jghid l-affarijiet ezatt kif inhuma. Imma ghalfejn kullhadd sieket jew jibza jitkellem? Sirna daqshekk immexxijien mid dio denaro?

  Kuragg u tibza qatt tiggieled ghal verita, ghax inti tirraprezenta ‘il-votanti intelligenti’.

  Malta ghandha bzonnok! Grazzi Franco.

 • Charles Attard
  Posted at 10:35h, 01 February

  C.Attard
  Ghal min ma jafx l-istorja, tajjeb li nfakku li Winston Churchill beda l-kariera politika tighju fil-parit Konservativ umbaght mar mal-partit Liberali. Pero wara rega qaleb ghal mal Konservativi fejn spicca kap tal-partit u prim ministru fi zmien il-gwerra. Issa min irid jifhem ….. jifhem..

 • S Borg
  Posted at 10:29h, 01 February

  Ghandek ragun, il-poplu jaf, izda ma jridx jaf.
  Ghal gvern populist m’hemmx kunsill ghax jaghtihom dak li jridu waqt li ta’ fuq ikomplu jiffangaw waqt li jzommu l-poter. Muscat l-aqwa student tal-Kullegg ta’ Makkjavelli, mhux ta’ San Alwigi.

 • A Muscat
  Posted at 08:29h, 01 February

  M. Borg – lil dawn se turihom i!-bieb ukoll? Jew dawn OK ghalik ghax ghadhom jilghaqu? Stagno Navarra; Castaldi Paris; Jean Pierre Micallef; Cyrus Engerer; Il-Vatikanista Zammit; Il-Buzu; John Dalli etc.

 • Randolph Azzopardi (the one and only)
  Posted at 03:18h, 01 February

  Ara lilek u l-pawlu lia fl arena tal gladjaruri haha inhallas 100 euros biex narakom. Imma zomm joseph ma naqsek fxejn bhal gonzi anzi tak li ma takx gonzi. Ma jafux bik lamerilani franco. Bhal dak li qallu xi hadd ser jaghti kas dak li tighd drajnik issa jew tiehu li trid jew taghmel xenata

 • M borg
  Posted at 00:08h, 01 February

  Daphney kell zokk, ghaliex it-familja taghha ma hargux dawn il-provi.? Franco sar iz-zmien li terga lura lejn il-maqjel tad-Dar Centrali issa bic-cans li tilhaq kap jekk taghme; sfida lil Delia.
  Dejjem ghidtha ma nafdax turncoats bhalek lanqas b’roll ta’ toilet paper. Il-bieb miftuh tista titlaq meta trid mhux ghaliex qatt ikkonsidrajnik gewwa,
  Int u Marlene Farrugia pezza wahda.