Breaking – Kunsillier Nazzjonalista mistenni jikkontesta mal-Labour

Breaking – Kunsillier Nazzjonalista mistenni jikkontesta mal-Labour

miktub minn Mercedes Mifsud

Raymond Caruana ex-kunsillier Nazzjonalista li f’kummenti mal-gurnal Kulhadd iddikjara li kien irrizenja mil-Partit Nazzjonalista ftit granet ilu, ghadu kif iddikjara ma’ dan s-sit permezz tat-telefon li huwa mistenni jkun kandidat mal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali fi zmien erba’ xhur. Jidher li ghandu l-backing tat-tmexxija.

Raymond Caruana kellu prestazzjoni tajba hafna u kien gab kwazi elf vot, l-akbar ammont ta’ voti ghal-P.N. fl-ahhar round ta’ elezzjonijiet, gej minn familja tradizzjonalment Nazzjonalista akkanita u ilu snin twal attiv fil-Partit Nazzonalista sa minn eta’ zghira.

Huwa kien appoggja lil Adrian Delia apertament fl-elezzjoni ghal Kap tal-P.N.

Ricentement esponenti Laburisti taw parir pubbliku lil Adrian Delia biex jagixxi minnufih fil-konfront ta’ dawk li mhux jappoggjawh. Jidher pero’ li Caruana se jkun qed isegwihom b’mod iehor billi effettivament jaghmel bhalhom u jinghaqad mal-Labour.

13 Comments
 • George Robinson
  Posted at 23:41h, 22 January

  Lis Sur Joseph Galea nghidlu l -passat hallieh maghluq la hadt me kellu l figolli biex jaqbad il hatjin, u l-mejtin ghatihom o Mulej il-Mistrieh ta’ dejjem… fosthom Karen Grech, ghax dawk kienu vittmi ta’ gwerra bejn partit u iehor u dak iz-zmien nisperaw li ma nergghux naraw bhalu. Il kumment qares li ghandi ghal hafna nies illum huwa li t-tradizzjoni saret if you can’t beat them …join them….. ax ghal poter anki l-fehma politika lesti li jibdlu certa nies. Ma nafx fejn ser naslu …..viva Malta u l-Maltin…lil din l-art helwa omm li tatna isimha.

 • Anthony Micallef
  Posted at 03:35h, 22 January

  Prosit Mr DEbono int kuragguz u bli qed taghmel qed taghti lezzjoni il-partit spiccut nazzjonalist. Awguri

 • Theodore Galea
  Posted at 21:58h, 21 January

  Ghalhekk Adrian Delia fetah il binien. Sabiex ikunu jistghu johorgu l membri tal partit.Kisruh partit.

 • . Monica fenech
  Posted at 17:06h, 21 January

  Sry ta, ma nkunx jien li wiehed bhalu nafdah bil vot tieghi imma ta.!!!!!!

 • Albert Debono
  Posted at 15:22h, 21 January

  Welcome siehbi fil familia kbira

 • Kelly
  Posted at 22:51h, 20 January

  Dan kien canvasser kbir ta Adrian Delia. U……sema minn Jean Pierre Debono. He did not shut up.

 • Viva Albania
  Posted at 22:41h, 20 January

  Il parir ta esponent laburist 😂

 • Joseph Galea
  Posted at 22:25h, 20 January

  Raymond Caruana sparawlu u qatluh fil-Kazin tal-PN fl-1986.

 • Noel Mifsud
  Posted at 21:52h, 20 January

  Ghandna l bieb miftuh ghal kulhadd. L problema li izjed qed jitiqu milli jigu

 • raymond camilleri
  Posted at 21:28h, 20 January

  Mhux hekk !¬ prosit ta ! minflok jitlaq wiehed jitilqu nofs in nies fil partit bil voti tahhom u li jgibu mahhom b kollox . jekk .. u nerga nghid jekk Delia ghandu ragun …. anke ghall gid tal PN u l pajjiz ghandu jirrizenja malajr kemm jista jkun saboex il pn jibda t triq li jkun alternattiva ghal PL xi darba !

 • Jack Sciberras
  Posted at 21:19h, 20 January

  Is-sindku tar-Rabat ħiereġ mal-PN?

 • rita
  Posted at 21:15h, 20 January

  jigima min qieghed jaghmel gid il malta

 • Joe Azzopardi
  Posted at 15:28h, 20 January

  Heqq, “min ma jaqbilx maghna il-bieb jaf fejn hu”
  Raymond sabu l-bieb