Parir genwin lil Adrian Delia

Parir genwin lil Adrian Delia

In vista ta’ dak kollu li gara u li qed jigri u li m’ghandiex intenzjoni f’dan l-blogpost nidhol fil-mertu tieghu, nemmen li l-ahjar haga li jista’ jaghmel fic-cirkostanzi hija li jitlob vot ta’ fiducja mill-Kunissliera tal-Partit fil-Kunsill Generali, li huwa l-aktar organu rapprezentattiv fi hdan l-P.N.

Ma rridx nidhol fil-mertu tal-allegazzjonijiet lanqas remotement. Assolutament u bl-ebda mod. Nappella biss lil kulhadd li f’dak li jghid u jikteb jgib rispett MASSIMU lit-tfal li huma minuri u li ghandu jkollhom protezzjoni u rispett MaASSIMU u TOTALI minn KULHADD.

Jekk jitlef l-vot ta’ fiducja l-konsgwenzi ghandom ikunu ovvji pero’ jekk jirbah l-issue dwar l-leadership ghandha tigi meqjusa deciza, rizolta u kulhadd ghandu jimmobilizza ruhu wara l-Kap hekk konfermat ghall-anqas fir-run up ghall-elezzjoni tal-MEPs ftit xhur ohra.

Dan l-pajjiz ghandu bzoon urgenti ta’ Opposizzjoni b’sahhitha u kredibbli, mhux biss fl-ahjar interess tal-poplu kollu izda ghax sahansitra hafna Laburisti genwini wkoll jixtiequ dan b’sincerita u onesta’.

Dan l-pajjiz zghir li diga huwa l-uniku pajjiz fl-ewropa b’zewg partit biss fil-Parlament ma jistax jghaddi minghajr Opposizzjoni b’sahhitha u kredibbli. Dan huwa wkoll fl-interess tal-partit fil-Gvern li jkollu min izommlu r-riedni sabiex ma jillaxkax.

7 Comments
 • Tino Panzavecchia
  Posted at 10:39h, 09 January

  Nahseb li Dan huwa punt veru important in u ta mind jahseb fuqu biex jigi arrest. Fair comment.

 • Sergio tanti
  Posted at 22:57h, 07 January

  Bla dubju Adrian Dellia Kap

 • Giorgio Peresso
  Posted at 19:07h, 07 January

  I am 75 yrs old. That is the PN I remember

 • Giov DeMartino
  Posted at 17:55h, 07 January

  Il-parir genwin ga tajthulu jien. Dr Delia Ibghat lil kulhadd isaqqi …..u int u l-mara mhudu t-tfal ghand in-nanniet, morru d-dar, hudu zewg grokkijiet u idhlu orqdu. X’hin tqumu roddu s-salib, irringrazzjaw ‘l Alla li jkun fethilkom faccata gdida u halluh ihabbat il-bahar. Ma ghandkomx xi triduh dan l-inkwiet

 • fernando Grech
  Posted at 15:23h, 07 January

  I agree 100%

 • Vincienne
  Posted at 15:08h, 07 January

  I fully agree Dr.Debono

 • Elizabeth Azzopardi
  Posted at 13:14h, 07 January

  L-ewwel darba li qed naqbel mieghek. Parir bis-sens.