Gimgha tajba ghal Simon Busuttil?

Gimgha tajba ghal Simon Busuttil?

Simon Busuttil m’ghaddiex minn zmien facli kemm kien ilu kap tal-P.N. u lanqas wara. Ovvjament sar kap fi zmien hazin ghal-P.N. u l-affarijiet komplew marru ghall-aghar. Biex nghidu kollox ma waqfux jiddegeneraw meta spicca minn kap.

Pero’ li kelli nghid din l-gimgha kienet wahda mill-aqwa li kellu fl-ahhar snin. Tkellimt ma’ nies l-Belt li mhumiex xi ammiraturi tieghu u hekk hasbuha wkoll.

L-Prim Ministru spicca kellu jiskuza ruhu mieghu fil-Parlament. L-Kap tal-Opposizzjoni, ftit gimghat wara li ried ikeccieh, spicca jiddefendih u jaqbez ghalih fil-Parlament. Kulhadd ifissdu u jincensah! U dan meta harget l-inkjesta Egrant u suppost kellha thammarlu wiccu infinitament u jkollu jisparixxi.

Schiavone biss kritikah imma dak tajjeb ikun kontrik ghax jispicca jsahhek! Bih barra l-Parlament l-P.N. ghamel 25 sena fil-gvern! Kif tela’ hu l-akbar tkaxkira. Li Schiavone kontrih hija ahbar tajba ohra ghal Simon !

Gimgha tajba hafna ghal Simon Busuttil?

1 Comment
  • Giacchino
    Posted at 11:07h, 14 October

    Is suppost ghanda sinifikat. Nistennew li linkjesta tigi publikata ghalina lkoll