Another brick in the wall – teachers ribelluzi

Another brick in the wall – teachers ribelluzi

Dan l-Blog mhux dwar l-politika jew l-politici izda dwar s-socjeta’. Socjeta’ f’certi aspetti ta’ taht fuq. U mhux tort tal-politici.

Naghti ezempju. Wiehed mis-simboli tar-ribelljoni, ribelljoni f’sens posittiv, huma l-istudenti kemm minhabba l-eta’ kif ukoll minhabba l-ispirtu avventuruz tat-tfulija/zoghzija li jrid jisfida u jibdel.

Issa lokalment rari tisma’ li studenti jipprotestaw ghal xi haga. Per ezempju naf hafna zghazagh ihossuhom uzati u esperimentati bil-vot sittax izda hadd ma jitkellem.

Bil-maqlub. T-teachers dawk s-simboli tal-konservattivizmu u status quo li soltu l-istudenti jirribelkaw kontrih ghadom kif rribellaw wahda u tajba heddew bi strike u gabuha zewg.

X’inhu jigri? Ma nafx.

Forsi diska ohra tal-Pink Floyd – Comfortably Numb . . .

2 Comments
 • Cicca
  Posted at 13:01h, 07 October

  Ignorance is Bliss

 • Kenneth
  Posted at 10:16h, 07 October

  Student ribelluz huwa student li jaf jahseb u jarbel.
  L ghalliema jghamlu sew jghallmu din il hila lil istudenti taghhom u jrawmu fihom il kapacita li jiehdu azzjoni skont dak li jemmnu huma u mhux skont dak li jemmen haddiehor ghalihom.
  Education m ghandiex tigi mfixxkla ma training.
  Nghatu t tahrig lil annimal biex jobdi u edukazzjoni analitika lit tfal taghna.