Fuq l-monumenti pubblici

Fuq l-monumenti pubblici

Ghaddejja kontroversja kbira. Issa jiena se nistaqsi zewg domandi semplici.

1) Nista jekk ifettilli naqbad monument pubbliku li jikkommemora xi grajja storika nazzjonali u niddeciedi li nghammdu u nikkapparrah bhala monument ghal xi nannu jew buznannu li seta’ kelli u li kien xi President tal-kazin tal-banda ta’ Hal Xej Sew per ezempju.

2) Jekk xi hadd jaghmel hekk u jhoss li ghandu dritt jibda jinvadi l-monument pubbliku bi fjuri u kandelabri haddiehor ghandu dritt inehhilu kollox minn hemm kull darba li jerga jpoggihom?

Ghax jekk tal-ewwel hija liberta tal-espressjoni tat-tieni ghaliex mhix?

U monument pubbliku dedikat lil avveniment partikoari jista kull min jiftillu juzah ghal dak li jigih f’mohhu? U din xi tkun Rule of Law jew Ligi tal-Gungla?

Nistqasi

6 Comments
 • Jonathan Azzopardi
  Posted at 10:43h, 19 September

  Id Dottore is the best. Ejja King faqqalhom lil dal qabda hallelin

 • Catherine
  Posted at 09:20h, 19 September

  Dawk il fjuri huma simbolu ta protesta quddiem il qorti sakemm isir gustizzja. ghana min mar idoqq it tnabar strike tal guh fit tarag ta kastilja kolla huma forma ta protesta . Missieri kien eroj ghalija izda mhux ha fuq munument zgur ghax ma jamel lebda sens. Izda lfjuri li hemm quddiem il qorti jamlu hafna . Karen g u raymond c ghadhom sal lum minajr gustizzja ghax in nies kienu sikta. Izda jekk dal messag ta protesta jista jwasal ghal gustizzja huwa tajjeb hafna. Diga ghana sistema tkun ghadej kawza lqorti u matistax tiftah halqhek anka jekk tkun ghadej min infern . Dan jonqos joqtlu. Aktar nahseb dan kollu ghax kienet daphne . Ghax kieku kien haddiehor hadt ma jajt xejn. li tried permess li tiprotesta ga toqtolni min gewwa . Xinhu sens li riedt permess ? U jekk il permess ma johrog? Ee iriet noqod imur il qorti ha ngibu.

 • KC
  Posted at 06:28h, 19 September

  Eja min emm ha talalom l hama int postuk fl politka

 • Viva Albania
  Posted at 23:38h, 18 September

  Ma nistghax nifem ghalfejn propju kellhu ikun Gonzi li firma ghal monument meta hi kienet il kawza tat telfa tieghu. Forsi brispett tal barka li tahha biex tkisser lil individwu

 • Zibga
  Posted at 21:52h, 18 September

  Il monument ta Hal Luqa sostitut ideali

 • Blue titanium soldier
  Posted at 12:43h, 18 September

  Spot on. Jien kont behsibni niddedika ir rond about tal gudja ghal Raymond Caruana