L-proposta ta’ Salvini

L-proposta ta’ Salvini

Tkellimt matul s-snin dwar hafna temi politici pero’ ftit fuq l-immigrazzjoni.

L-ewwel nett jekk taghsar l-hafna li ntqal dwar l-immigrazzjoni fl-ahhar ghaxar snin sugu johrog ftit li xejn. Dibattitu kwazi inutli ghax sugu xejn u b’sugu nfisser soluzzjonijiet prattici. Probabbli ghalekk minix dilettant wisq tas-suggett ghax nhobb soluzzjonijiet prattici mhux diskors li ma jwassal mkien.

T-tieni – rridu nirrikonoxxu li fil-verita’ ftit li xejn ghandna say, nistghu ndumu niddibattu sal-eternita’ – rridu nsegwu ligijiet internazzjonali u Ewropej li m’ghamilniex ahna, ma nistghix nibdlu wahedna pero’ rridu sempliciment nobdu. Kemm dibattiti u paroli – xi bdilna? – xejn jew kwazi!

Snin shah ta dibattiti u diskussjonijiet u niddubita caqlaqniex punt jew virgola.

T-tielet – Salvini qed jaghmel proposta interessanti u fattibbli, lil hinn mir-retorika u proposti fantasjuzi li ma jwasslu mkien. Talbiet ghall-azil jigu processati fuq l-bahar. Hija wahda mil-aktar proposti prattici u ta’ sustanza li qatt smajt u qed niddikjara minn issa li jekk se nerga’ nkun fil-politika se nahdem biex tigi esplorata din l-proposta.

Fl-ahharnett, r-raba’ punt – riflessjoni zghira. Dawn n-nies, jew uhud minnhom qed jaharbu minn pajjizi b’hafna problemi u wiehed irid japprezza l-aspett uman u nemmen li r-rispett lejn s-sahha u l-hajja jigi dejjem l-ewwel u qabel kollox f’rispett shih lejn l-obbligi internazzjonali tal-pajjiz. Min haqqu l-protezzjoni ghandha tinghatalu u ma dan m’hemmx kompromessi. Pero’ hemm min ma jkunx intitolat u dak abbuz.

Pero’ kif ghidt, riflessjoni zghira – fi zmien r-rivoluzzjoni Franciza per ezempju l-poplu kien ghaddej minn oppressjoni u tbatija wkoll minghajr drittijiet u mifni bil-mohqrija. X’kien jigri kieku l-Francizi ta’ dak z-zmien harbu u telqu lejn pajjiz iehor? Kieku llum probabbli m’ghandniex d-drittijiet fundamentali u s-sistemi ta’ gvernijiet demokratici li ghandna madwar l-Ewropa u d-dinja!

Fl-Ewropa tirrenja s-saltna tad-dritt ghax fl-imghoddi kien hemm min ma harabx u affaccja l-problemi, l-gwerer, tbatija u mohqrija biex b’hekk illum ahna nistghu ngawdu drittijiet.

L-weghda tieghi hija din – li jekk nerga’ nkun fil-politika – dwar l-immigrazzjoni ftit diskors u bis-sugu mhux hafna paroli fil-vojt u retorika li ma twassal mkien u t-tieni li nesploraw l-proposta prattika u sensata ta’ Salvini.

10 Comments
 • joseph gaffarena
  Posted at 12:46h, 17 September

  Jekk miniex sejjer zball Franco, kien wiehed minn dawk l avukati li iffirma kontra il pushbacks .

  • Franco Debono
   Posted at 15:02h, 17 September

   Nsellimlek. Ghandek zball pero’

 • Catherine
  Posted at 23:20h, 16 September

  Sena wara lohra wara lohra kullhadt jidiskuti kullhadt jajt tijaw hmm le qatt hadt sal lum ma sab soluzzjoni . U din hija realta . Pero nistaw nibdew naghmlu affarijiet bhal aktar pulizija fit toroq tal marsa hamrun . Jitneha min hemm dak id day center biex almenu tnehi lbiza ta nies il malti laktar li dejqu fejn hemm groupi bhekk tista tnehi lbiza li timxi fi triq. Qorti tkun aktar harxa u min jizbalja barra halli taghti ezempju hemm barra li hawn kif tizbalja thalas mhux taghmel li triedt. U nispera li nies jitghalmu li ahna ghana din il problema mhux ghax thalna fl ewropa ahna naghmlu parti mil united nation.

 • Nazzjonalist mit twelid
  Posted at 22:47h, 16 September

  Ghandek argumenti ta valur, postok hu fil politika. Jien inkun warajk

 • Rose Fenech
  Posted at 21:29h, 16 September

  I totally agree with this suggestion. I sincerely hope that you will return to politicics because you will give fresh hope to the island

 • Mike vella
  Posted at 21:26h, 16 September

  Malta qed jigu hafna immigranti li mhumiex persegwitiati minhabba it twemmin taghhom imma semplicemnt biex jahdmu u jergaw jitilqu lura lejn pajjizhom meta ikollom flus bizzejjed. Dawn ghandhom jigu maghzula fuq il bahar u jintbaghtu lura minnu fih.

 • Charles Abela
  Posted at 21:21h, 16 September

  Jien nahseb il proposta ta salvini hija lunika soluzjoni vijabli jew inkella irridu nibnu swar mal kosta kolla

 • Kenneth
  Posted at 21:09h, 16 September

  ”qed niddikjara minn issa li jekk se nerga’ nkun fil-politika front row se nahdem biex tigi esplorata din l-proposta.”

  U jekk tghamel il pass ha ssibni warajk ghax tohrog b ideat li z zewg partiti li ghandna l anqas biss joholmu.
  Ejja Dott Franco Debono ghandek wisq x tista toffri.

  Applikazzjoni processati fuq il bahar jghamel hafna sens u naqbel mieghek li ta min ikompli jiddiskuti.
  Nawguralek

 • Blue titanium soldier
  Posted at 20:26h, 16 September

  Voldieri dwar limigrazzjoni illegali ma tantx hemm xtghamel? Qighed nifem seww?

  • Franco Debono
   Posted at 20:53h, 16 September

   Wara snin ta’ diskussjonijiet u paroli xi bdilna? Inqas kliem u aktar fatti. L-proposta ta’ Salvini tista tiswa’ daqs ghaxar snin dibattiti bla ezitu