Beyond economic repair

Beyond economic repair

Darba kien hemm  habib tieghi kien qal li l-P.N. kellu puncture. Minn dak z-zmien ‘l hawn spicca nqalghu r-roti, tghawweg c-chassis u l-vettura jista jkun spiccat total loss. Ghaliex? Issa dak jarawh huma. Wara kollox kulhadd jaf ghaliex . . . .

Issa tyre tibdlu kollox sew, pero jekk tittraskura l-affarijet fuq medda ta’ zmien imorru ghall-aghar u per ezempju tahbat, l-insurance taf tghidlek isma siehbi hawn ma nistghux nsewwu ghax biex nsewwu l-ispiza se tigi akbar ! L-insurance taf tghidlek isma siehbi hawn l-karozza tieghek beyond economic repair, ma jaqbillekx ssewwi, kwazi total loss, wara snin ta’ traskuragni mbagahd l-habta ghaxxqitlek l-bubun.

Issa hemmekk inti jkollok ghazla jew tisma’ mill-insrance u tmur ghal karozza gdida. Ghax wara kollox l-karozza qeghda hemm ghalik u mhux  int qiegehd hemm ghal karozza! Jew inkella tista’ tinhakem min-nostalgija u tghidlu le ta, dik l-karozza marbuta ma qalbi, ghax dik ghandi hafna memorji u dawn l-affarjiet kollha u tispicca skjav tal-karozza! Mhux l-karozza tkun hemm ghalimk imma int ghal karozza.

Jekk ma tismax mill-insurance  u tibqa’ tigru b’karozza li ma tissewwiex, li hija kwazi total loss u beyond economic repair x’ se jigrilek?

Se tonfoq hafna flus dejjem ssewwi u traqqa’ l-pannu bil-qargha Ahmar.

Se tahli hafna hin prezzjuz minn hajtek tasal tard kull fejn trid tmur ghax daqqa waqfitlek u u daqqa tatek xi inkwiet iehor.

Jekk ikollok puncture ibdlu, jekk ikollok daqqa zghira sewwiha, jekk ikollok daqqa zghira ohra u ohra u ohra sewwihom pero’ mbaghad jekk ikun car li l-karozza tkun total loss jew kwazi u beyond economic repair, ghozz l-memorji, ghozz rikordji pero ftakar li l-karozza qeghda hemm ghalik u mhux int ghal-karozza – itfagha mal-genb u ixtri ohra, tal-istess ditta, tixbaha kemm jista jkun pero’ tahlix hin prezzjuz minn hajtek tipprova ssewwi dak li ma jissewwiex.

Teghreqx fin-nostalgija – meta karoza tkun beyond economic repair tahlix hin issewwi fiha. Ixtri ohra. Elementari!

3 Comments
 • Nazzjonalist mit twelid
  Posted at 19:34h, 27 August

  Li tkun Nazzjonalist huwa dak li temmen u li thaddan. Sfortunatament il partit tieghi min wara Eddie qabad nizla u ma waqafx. Issa ahna ilkoll ahwa Nazzjonalisti blistess twemmin, min qabad negozju u min qabad iehor imma thossok fejn thossok komdu Nazzjonalist tibqa. Dik haga li ma jista johodielek hadd

 • Maronia
  Posted at 13:19h, 27 August

  Nahseb qed nifhem x qed tghid dott. Nahseb skont l ahhar surveys hawn persentagg sostanzjali li jew ma togobhom l ebda karozza biex ibiddlu ghax m hawnx wahda sura fis suq jew inkella ghazlu li ma jwiegbux ghax bellawilna li qed nghixu fl aqwa zmien.
  Fl aqwa zmien my foot! L aqwa zmien ghal labour imma ghax bla opposizzjoni ghaddej xkanat rih u tal PN l anqas jafu x laqghatom.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 11:06h, 27 August

  Naqbel mieghek perfettament imma is suq iried jiprovdilek ghazla. Il karozzi lohra iriedu ikunu fis suq inkella karozza imwasla ohra tibla😉