Magistrati inkwirenti specjalizzati

Magistrati inkwirenti specjalizzati

Zgur li l-inkjesta Egrant gabet attenzjoni fuq l-funzjoni inkwierenti tal-magistrati. Ghal min mhux daqsekk tekniku magistrate ghandu zewg rwoli pricipali – dik li jmexxi l-inkjesti fejn jigu investigati reati kif ukoll dik li jiggudika l-kawzi.

Issa minghajr ma nidhol fil-mertu tal-inkjesta Egrant nfisha, anzi hafna qabel Egrant wahda mil-proposti li kont ghamilt jiena bhala parti mir-riforma tal-gustizzja – www.rifomagustizzja.com – kienet li dawn z-zewg rwoli li xi minn daqqiet huma inkompatibbli ma xulxin jigu separati b’mod li magistrate ma jilbsux zewgt ikpiepel izda wiehed – magistrat li jiddeciedi kawzi ma jaghmilx inkjesti filwaqt li magistrat inkwirenti ma jiddecidix kawzi.

Magistrat inkwirenti jinvestiga reati flimkien mal-pulizija mbaghad bhala gudikanti jiddecidi kawzi fejn l-pulizija jkunu parti mill-kawzi. Dan jista johloq sitwazzjonijiet infelici – moment qed tmexxi inkjesta spalla ma spalla mal-pulizija, moment wara  qed tiggudika kaz mressaq mil-pulizija. Inoltre bis-separazzjoni ta dawn r-rwoli se tohloq magstrati inkwirenti specjalizzati fl-investigazzjonijiet li rajna kemm jistghu ikunu kumplessi.

Finalment nemmen li l-fuzjoni taz-zewg rwoli fl-istess persuna tohloq pressjoni inkluz ta’ xoghol zejda fuq l-gudikant u nemmen bis-shih kif kont nemmen sa minn ghaxar snin ilku meta bdejt nfassal r-riforma mil-Parlament li dawn z-zewg funzjonijiet tal-magistrati ghandom ikunu separati.

Fil-kuntest tal-inkjesta Egrant nemmen li dan ghandu jigi dibattut . . .

1 Comment
  • Mario
    Posted at 07:20h, 25 August

    Bongu dott kemm niehu gost naqra l kitba tieghek ghax taf xi tghid. Xi hadd bhalek ghandna bzonn biex nirrangaw il mizien ghax ma tantx jawgura tajjeb milli qed nara.
    Kompli zommna nfurmati permezz ta din il blogg ghax il kelma tieghek aprezzata.
    Insellimlek u grazzi ta kollox.