Iqabbadhom ugigh ta’ zaqq

Iqabbadhom ugigh ta’ zaqq

Gibduli l-attenzjoni li Norman Vella sar xi dermatologu – espert tal-gilda.. Hsibt li forsi wara d-disfatti elettorali fl-elezzjonijiet generali u tal-Parlament Ewropew u wara l-esperjenza katastrofika fix-Xandir Nazzjonali, kien se jiehu cans fil-kura tal-gilda, izda mbaghad indunajt li qaluli hekk ghax kiteb artiklu dwari fejn qal, metaforikament u probabbli b’nofs cajta, li xi Nazzjonalisti meta jisimghu ismi jqbadhom l-hakk.

Issa l-ewwel nett jien minix espert tal-msaren ghax kieku probabbli  nghidlu li bhala bniedem li assocjat mal-akbar zewg telfiet Nazzjonalisti fl-ahhar hamsin sena u assocjat ma xandir pubbliku li ghamel ghajb kbir lil amministrazzjoni Nazzjonalista ta’ qabel l-2013, mhux hakk biss iqabbadhom lin-Nazzjonalisti izda brim kbir fl-istonku u jkun ahjar ma nidhlux fl-isviluppi ta’ wara minhabba l-intejjen reminixxenti wkoll tal-istat katastrofiku ta’ Partit Nazzjonalista li Norman Vella – u mhux jien- huwa protagonist fih.

Mhux talli ma nqabbadhomx hakk lin-Nazzjonalisti, talli wara li rcevejt eluf ta’ messaggi wara l-ahhar elezzjoni jhegguni biex mmur lura fil-partit jew sahnsitra nikkontesta ghat-tmexxija ikkummisjonajt survej professjonali u xjentifiku minn fejn irrizulta li aktar minn 70% ta’ dawk li vvutaw P.N. fl-ahhar zewg elezzjonijiet ihossu li kelli ninghata aktar spazju biex nahdem fil-Parlament, 53% tan-Nazzjonalisti jemmnu li kelli ragun fil-proposti u kritika tieghi meta kont deputat (b’25% biss jahsbu li ma kellix ragun), filwaqt li aktar kinn 40% tal-votatnti nazzjonalisti jarawni bhala kandidat validu ghal xi kariga fit-tmexxija tal-P.N.

Mhux talli ma nqabbadhomx hakk, talli dawn huma rizultati inkredibbli meta wiehed iqis l-ostitlita’ murija mil-PN. fil-konfront tieghi fl-ahhar snin. Dan s-survey ghandu jigi analizzat sew mil-P.N. ghax jitfa dawl importanti fuq l-istat tal-partit illum – partit li warrab hafna li setghu kellhom talent jew kienu validi.

Norman isemmi l-atteggjament tieghi.

Issa l-ewwel nett l-poplu Malti ikkundanna lil partit li kkundanna lili darbtejn in fila f’telfiet ta’ 35 u 40 elf. R-riformi kbar u storici li proponejt jien illum saru ligijiet li minnhom jibbenefika l-poplu Malti kollu. Jien kburi li fassalt Riforma Holistika tal-Gustizzja, kburi li mbuttajt l-qasma storika bejn l-misniteri tal-Gustizzja u Intern li fethet t-triq ghal kumplament tar-Rirforma tal-Gustizzja, kburi li ktibt l-Ligi tal-Finanzjamet tal-Partiti u tkellimt favur ambjent u infrastruttura ahjar fin-nofs n-nhar ta’ Malta minn Mxlokk u Mscala saz-Zurrieq. Jien kburi li qajjimt kuxjenza dwar r-rwol tal-membru Parlamentari bhala membru ta’ legislature li tiskrutinja l-gvern. Dan kollu waqt li Norman Vella kien ghaddej bi krucjata kontrijja!

Allura x’atteggjament qed jikkritika? Jekk xejn ma sabbatx saqajja bizzejjed ghax-Riformi baqghu ma twettqux. Twettqu immedjatament mal-bidla fi-gvern . . .L-atteggjament zbaljat kien ta’ minn oppona u mblokka dawn r-riformi storici mhux ta’ min proponiehom!

Wahda mill-akbar problem tal-Partit Nazzjonalista hija li ilu ghal dawn l-ahhar snin jigdeb lilu nnifsu u dan l-atteggjament huwa sintesizzat fil-kitba ta’ Norman Vella. Minflok iwahhal f’kulhadd barra fih innifsu l-P.N. irid jibda jghid l-verita’ lilu nnifsu – min holoq l-problemi u min provda soluzzjonijiet li gew injorati. Qabel jaghmel hekk ma jistax jibda jiehu ruh.

Bizzejjed wiehed ifakkar li jien ilni mhux attiv fil-PN ghal dawn l-ahhar erba snin u l-PN tilef l-ahhar elezzjoni b’35.

L-bniedem li jrid jipponta subghajh lejja fuq hakk u mhux hakk kien kandidat u protagonist fl-ahhar zewg elezzjonijiet  filwaqt li jien ilni erba’ snin mhux attiv fil-P.N. Mela jekk jien nqabbadhom l-hakk hu x’iqabbadhom? Ugigh kbir fl-imsaren?

Ghax mhux biss kien kandidat izda kellu programm fuq n-NET. Trid tkun vera ma tsithix biex tkun wiehed mill-hatja ewlenin ta’ zewg telfiet kolossali u tipponta subghajk lejn haddiehor, li, wara kollox dan kolu kien prevedieh hames snin ilu u ppreskriva soluzzjonijiet u prekawzjonijiet biex ma jsehhx. Minflok turi dispjacir li ma tajtx kaz min fetahlek ghajnejk, twahhal fih! Minflok tirrikonoxxi li kieku smajt minnu kont trvita l-problem, twahhal fih meta ma kien jaht xejn. Kif jista jibda jiehu r-ruh l-P.N. b’atteggjament bhal dan?

Jien ma nixtieqx nidhol f’argumenti ma Norman Vella u meta ikkontesta ghal MEP u ghal generali kelli opportunita’ tad-deheb biex npattilu l-hsara li kien ghamilli meta kont deputat, pero jien nahfer u ninsa. Sa ricentment kellimtu fuq t-telefon bi hbiberija meta cempilli hu stess pero’ dawn nies li qishom jehdew jaghmlu hasra lil ghajrhom. Ma nistax nifhem ghaliex. Jien hekk maghgun – nahfer. Meta partitarju Nazzjonalist heddidni b’hajti hfirtlu u meta kien se jitressaq l-Qorti rtirajt l-kwerela – illum ahna hbieb.

Meta H schaivone gideb fuqi stajt hadt passi bil-Pulizja pero llimitajt ruhi ghal passi interni fil-partit. Schiavone ma thalliex jikkontesta l-elezzjoni nake meta jien ma kontx ghadni deputat u l-Parlament kien xolt. Pero mhux kulhadd qalbu tajba bhali. Wara 30 sena jikkonetsta elezzjonijiet l-gustizzja tad-destin riedet li jigi elett f’dan l-aghar moment fl-istorja tal-P.N. – liema sitwazzjoni taghha huwa l-mascot.

Wasal z-zmien li l-PN ma jibqax jghix gidba u jibda jghid l-verita lilu nnifsu.  Ovvjament ma tirdx tkun xi genju biex, wara zewg telfiet kolossali tapprezza kemm kelli ragun f’li kont qed ngid fil-partit u fil-Prlament u li kieku l-partit ta kaz u thallejt nahdem kieku s-sitwazzjoni ma kenitx tiddegenra b’dan l-mod. Dan kollu jirrizulta anke mis-survey li diga’ ghamitl riferenza ghalih.

Ghaldaqstant ghad-domanda ta’ Norman Vella – kemm hawn bhal Franco, jidher li n-Nazzjonlaisti jixtiequ jkun hawn hafna aktar bhal Franco u jirringrazzjaw ‘l Alla li bhal Norma hawn wiehed biss ghax kieu l-PN li b’Norman wiehed qieghed hazin ghageb, b’aktar minn wiehed ikun ferm aghar. Jien kont s-soluzzjoni, Norman u ohrajn bhalu  kienu l-problema.

Ifisser li Norman m’ghandux post fil-PN? F’cirkostanzi normali jifhem li huwa piz u jghosfor bil-mod. Pero’ jien nemmen li ghandu kontribut x’jaghti JEKK KEMM-IL DARBA l-atteggjament tieghu (mhux tieghi) li huwa l-problema, jinbidel.

Ma nistax nghid kif qal fuqi li s-sustanza tal-proposti tieghu hija tajba ghax proposti qatt ma naf li ghamel!

Minflok ingustament jipponta subghajh lejn haddiehor Norman Vella irid jirrikonoxxi l-isbalji tieghu – naf li jista jaqbdu ugigh ta zaqq, u mhux hakk biss,  imma dik hija parti mill-process ta tisfija – atrimenti jekk jibqa ma jissaffiex, hu u anke l-P.N.  se taqbdu infezzjoni u t-telfa li jmiss se tkun ferm akbar.

Qed nikteb dan kollu b’nofs qalb jekk mhux kontra qalbi izda b’self defense, ghax attakkani hu,   u kif fhimt li ghamel hu drabi, nohrog l-id tal-hbiberija jien ukoll wara li kif xieraq niddefendi ruhi.

Din se tkun qed tintbaghat bhala right of reply lil Newsbook

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.