L-Eku

L-Eku

imageDelia qal li hu dahal fil-politika biex jibdel u l- mument li l-politika tibdlu hi jitlaq. Mela jista jitlaq diga ghax diga biddel posizzjoni li dejjem kien favurijja. L-politika, jew l-injoranza taghha diġà bidluh.

Filwaqt li wara l-ahhar telfiet l-partit ghandu bzonn jibdel d-diska, Delia ttarrax bl-eku tad-diska l-antika !

Ghaliex? Ghax l-eku tarrxu! Ma ddistingwiex bejn l-hoss u l-eku u m’gharafx minn fejn kien gej l-eku.

Se nghid dan li gej mhux biex immur jew ma mmurx fil-PN izda bhala osservatur, u peress li semmieni hu stess. Kuntrarjament ghal Lu Bondi jien qatt ma tlabt li nerġa lura fil-PN u qaluli le.

Skont survey xjentifiku li kkummisjonajt riċentement persentagg kbir ta votanti Nazzjonalisti ihossu li kelli ragun fil-proposti u kritika bhala deputat Nazzjnalista u kelli ninghata aktar spazju. Aktar rizultanzi se nohroghom fil-jiem li gejjin.

Hafna Nazzjonalisti favurijja. Dawk kontra huma kontra GHAX l-partit kontra! Kif appena l-partit jibdel l-posizzjoni huma jibdluha wkoll. Huma l-eku tal-partit. Huwa fatt maghruf li jeżisti persentaġġ ta’ partitarji li jekk l-partit jghid Franco tajjeb huma jghidu tajjeb u jekk l-partit jghid Franco hazin huma jghidu Franco hazin. Din haga normali – jezistu f’kull partit madwar d-dinja.

Dak li tarrax lil Delia qabel ghadu lanqas beda kien l-eku tal-hoss li wassal l-partit f’dan l-istat. Minflok ma biddel l-hoss spiċċa f’gimgha  ittarrax hu!

Bhal bniedem li jispicca jemmen u vittma tal-gideb tieghu stess li originarjament ikun qal biex jinganna lil haddiehor u jispicca jemminhom hu stess !

Ghandi suspett li Delia u x-sharks li hemm iduru madwaru mhux jifthu l-partit iridu iżda jahtfuh – nies li ilhom ihufu fil-periferija tal-partit u issa qed ihejju l-assalt. Jekk jiġri dan l-PN mhux ma jirbahx elezzjoni iżda jispiċċa.

L-ftit partitarji li hemm kontrijja jibdlu l-posizzjoni kif appena l-partit jibdilha. Mhux huma qed jitkellmu – huma l-eku ta dak li qed jghid l-partit. Minflok Delia prova jbiddel r-rotta li dahhlet l-partit f’diversi telfiet, intrikeb u ngarr mill-kurrent sbaljat mahluq mil-partit stess. U dan mhux biss meta ghandi surveys li juru bil-maqlub ta’ dak li qal iżda meta teżisti mewġa ta nies li jirrikoxxu, speċjalment wara l-ahhar telfa, kemm kelli raġun qabel l-2013, meta kont deputat.

Ma neskludix li jkun hemm xi individwi li jheddu li jekk jigi dak Jew l-iehor huma jitilqu. Imma din Mhux l-hin kollu tigri f’partit? L-istess gara wara l-issue ta Ivan Bartolo fejn numru ta tesserati heddew li se jaghtu t-tessera lura. Ivan Bartolo huwa wiehed mill-aktar elementi validi fil-PN bhalissa.

Apparti minn hekk kulhadd f’kull partit ikollu persentaġġ ta’ nies li jkunu kontrih. Lanqas leaders tal-partiti ma jġibu 100% tal-voti u jkollhom fil-partit stess min hu kontrihom.

Fil-Blog li jmiss se nghidilkom ghaliex Adrian Delia la hu postu fil-futbol u lanqas fil-politika u kemm d-dikjarazzjonijiet li ghamel huma perikolużi u altament rresponsabbli u qed ikkonsidra nzommu responsabbli.

4 Comments
 • Carmen
  Posted at 00:57h, 04 July

  Proset ghalih dan delia flok jikritika il bidnija titfa dak lodju kollu hada kontrik, taf kemm ha jaqdu partit,dak mhux ghal kap ghax jitkellem qisu qed jipridka il poeziji,spicca il pn sfaxxa

 • John Doe
  Posted at 18:33h, 02 July

  They say ‘Once bitten, twice shy.’ PN was bitten was when the party suffered the greatest electoral loss in 2013 with Gonzi as leader, then it was bitten again recently with an even greater loss with Buzuttil as leader.
  PN HAS to get this one right otherwise it will become irrelevant. PN has a choice for a leader: Franco Debono or a Mistake (whoever that person might be).

 • Spa
  Posted at 17:37h, 02 July

  Bhalma dejjem ghamilt, kritikajtek u kritikajt l-atitudni hazina tieghek (specjalment li mort tigri fuq ONE TV u mort tigri fuq Xarabank sa ftit xhr ilu stess u ddahhak u tikteb favur tanker tal-gass li hu s-sors ta’ Egrant u l-korruzzjoni li kulhadd jaf dwarha).

  L-artiklu tieghek hawn fuq hu ta min’ jaghti kasu. Stramba kif mil-lejl ghan-nhar imma bdilt l-idea tieghek fuq Delia u ilek gimgha shiha bumbardament fuqu.

  Pero, li qed tghid int, fih hsieb. Taf x’ghandek taghmel.

 • andrew farrugia
  Posted at 16:34h, 02 July

  mela nsejt sur debono x ghamlulek tal pn meta kont qed tikritika l partit ,se terga wara dak li ghadejt minnu mela l bniedem ghal gosti tieghu lest anke jiprova l infern ,ghadni narak wahdek il parlament hadd ma jhares lejk kont nithasrek narak ,mela nsejt kemm qalu kontra tieghek nies hdejn ld dar centrali meta kienu mistoqsija jekk int ghandek tirezenja ,mela ma tafx sur debono meta int astjenet u waqajt gvern taf daqsi x gara mil pn wara 3 ta marzu 2013 fiex sab ruhu l pn ,tinsiex sur debono li nies dajjem ghandhom ragun ,nahseb li tizbalja bil kbir jekk tidecidi ghal unur il partit fih wisq intricci ,ghax baqau hafna zmien biex isib saqajjh ,inselimlek ,u holm hallih ghal min jiekol il karawwett jew ghal xi zewg ammorini