L-politika tal-inkejja

L-politika tal-inkejja

illum assistejna ghal possibilment wahda mill-akbar paprati fl-istorja politika Maltija fejn f’by-election s-siggu ta Beppe  (P.N.) spicca mar ghand l-Partit tal-Orangjo.

Dan hu l-prezz li l-PN qed ikollu jhallas ghal-politika tal-inkejja u mibeghda li tant prattika fl-ahhar snin.

Mela fl-2013 waqqfu lil JPO milli jikkontesta l-elezzjoni generali, fl-2017 hadulhom zewg siggijiet Marlene u Godfrey.

Lil Marlene u Godfrey jien nawguralhom, lili qatt m’ghamluli xejn.

Pero’ ghal PN din paprati nobis – partit niexef mill-ideat u Mhux mitlufa ghal snin f’daghdigha ta’ mibeghda.

Forsi hemm min qed jghid hu go fik  lil JPO, pero zgur li l-aghar li mar minn dan kollu ma kien hadd hlief l-Partit Nazzjonalista.

Mill-politika tal-inkejja u l-mibeghda l-aghar li mar min prattikaha.

Fil-Blog fil-fatt hemm celebrazzjoni ta mazokizmu sfrenat tifrah li zewg siggijiet tal-P.N. marru ghand partit iehor tal-Orangjo l-aqwa li tinki lil JPO ! L-ghajn u l-qofol tal-politika tal-inkejja li kissret partit u gabitu gharkubbtejh

3 Comments
 • helen mifsud
  Posted at 15:46h, 22 June

  ghal linqas haduhom tnejn patriotti ta veru u fraht ghalihom

 • Paul G
  Posted at 00:12h, 22 June

  Franco inti kapaci tkun politiku ikbar milli tiga kont. U ma haqqek xejn inqas min pozizzjoni ta’ vici-kap tal-PN (imbghad xi darba Ministru kbir wkoll) JEW worst case kap ta partit izghar (anke jekk jkun is-sitt 6 wiehed issa, imma tkun ikbar mil-PD + AD + MPM maghqudin fdaqqa).

  Pero thalliex il-hafna emozzjonijiet prezenti jwaqquk fi zbalji ta gudizzju….

  1) JPO irrizenja mil-P.N. hu u mhux tkecca wara li pretenda li jkun Ministru wara farza bhal tal-Mistra. Kieku vera habba Divorzju u Civil Unions kull ma ried jistenna li jiehdu over Simon u De Marco li jahsbuha bhalu u bhal eluf ohra Moderati li ivvutaw PN

  2) L-idea ta koalizzjoni mhux hazina (e.g. Germanja / UK) u nies bhal Godfrey u Marlene huma nodfa, sereni u mhux injoranti. Ma tistax tirrifjuta l-ghajnuna u l-appogg ta nies hekk. Inkella wiehed jkun qed JINGHALAQ u jirrepeti l-izbalji li saru ma nies BHALEK, John Bundy u Lou Bondi.

  3) Min naha l-ohra ma jfissirx li taccetta kollox u bl-addocc bhal ma jaghmel PL taht JM. Jrid jkollok naqa filtering ta dicenza. E.g. ma nara xejn hazin li helsu bil-pulit min-nies bhal John Dalli u Castaldi Paris meta saru mazra tal-misthija. Ma naqbilx biss mal-attakki li saru wara.

  4) Wiehed jrid japrezza wkoll l-mod efficenti u serju li uzaw fuq Giovanna Debono. Kellu bzonn rajna l-istess kodici ta etika fuq Konrad Mizzi, Keith Schembri u Austin Gatt (li pero ma ntrabtux mieghu u bilkhemm ghadek tisma bih)

  • John
   Posted at 20:15h, 22 June

   Agree 100%