Issa li ghadda kollox (3)

Issa li ghadda kollox (3)

L-ghazla bejn Muscat u Malta kienet t-tema centrali tal-kampanja. Zball gravi mil-P.N.

Kif diga spjegajt, r-rebha elettorali tindika performance tajba minn naha tal-gvern li l-elettorat approva, pero d-distakk jikxef realta’ dwar l-Opposizzjoni – l-poplu huwa mwerwer mil-Partit Nazzjonalista kif inhu llum. Kieku ma kienx hekk tal-inqas anke jekk stess kien jirbah l-Labour pero’ d-distakk kien jonqos xi ftit anke  meta wiehed jikkunsidra allegazzjonijiet serji u l-fatt li generalment tezisti tendenza li partit fil-gvern jitlef xi ftit l-appogg. Rebha mertu tal-Gvern, distakk tort tal-Opposizzjoni.

Diga indikajt sbalji starategici gravi li ghamel l-P.N. biex minflok naqqas d-distakk kompla ziedu.  Kienet elezzjoni bazata fuq allegazzjonijiet mhux pruvati u allura li jiholqu art fertili hafna ghal multiplicita’ ta’ argumenti bil-konsegwenza li issir issue kemm ta’ kredibilita’ kif ukoll ta’ perswazjoni – jirbah min ikollu l-aqwa argument, ghallinqas f’dan l-qasam.

Zball goff iehor li ghamel l-P.N. allura kien dik li jippostula u jipposizzjona c-centru tal-attenzjoni bhala l-ghazla bejn Muscat u Malta. Froga first class. Meta inti qed tpoggi lil Muscat u lil Malta kontra xulxin u fuq l-istess livell, apparti li tistona, izda lil Muscat, minghajr ma trid,  qed televah fl-istatura ! Qed tpoggi persuna fuq l-istess livell ta’ pajjiz shih. Vera qed tghid lil poplu biex jaghzel pero inti stess qed televah ghal dak l-livell u tifghu fl-istess league.

Allura x’seta’ kien argument ahjar? Issa jien qed nassumi, ghal grazzja tal-argument li tal-Egrant mhux se tirrizulta. Pero anke f’dan l-kaz, li ma jirrizulta xejn, anke l-logika tiddetta, li ladarba Muscat ghazel li jsejjah elezzjoni wara din u bhala konsegwenza ta’ din l-allegazzjoni, allura ma kienetx ghazla bejn Muscat u Malta izda l-ghazla ippostula Muscat stess – bejnu bejn l-whistleblower!

Kif se tindunaw lanqas biss se nidholil-mertu jekk l-allegazzjonijiet humiex veri jew le u l-argumenti jreggu anke jekk mhumiex veri.

Din kienet ghazla bejn Muscat u l-whistleblower, mela bejn Muscat u Malta!? Kellu jkun spjegat minn Busuttil li hu kien kompletament barra mill-issue, u anke jekk stess l-whistleblower ghal-grazzja tal-argument iffabrikat l-allegazzjoni, xorta Busuttil ma kellux l-icken responsabbilta’ tad-dikjarazzjonijiet bil-gurament li kienet ghamlet l-whistleblower!

Kwazi kien Muscat li ta piz lil allegazzjonijiet billi sahansitra sejjah elezzjoni bikrija! Imma dan ma giex spjegat. Seta ghamel LIBELL u waqaf hem! Ghalekk jezistu l-libelli! L-apniku holqu Muscat imma n-nies twerwru minn Busuttil ghax kellu strategija hazina.

Kien Muscat stess li ghazel li jmur ghal-elezzjoni wara dik l-allegazzjoni u l-kontijiet kellu jaghmilhom mal-whistleblower, ma kellux ghalfejn idahhal lil pajjiz u l-partit tieghu ghal-elezzjoni bikrija (li sa dak l-punt had ma kien jaf kif se tispicca!)

Li tghid li l-elezzjoni kienet ghazla bejn Muscat u Malta kien zball strategiku goff hafna. L-issue kienet bejn Muscat u l-whistleblower, strategija li kienet tnizzel lil Muscat u mhux televah fuq l-livell tal-pajjiz.

Kull darba li Muscat jsemmi l-Egrant, mhux talli Busuttil kellu jirrespingi bil-qawwa kollha l-isfida biex hu jirrizenja jekk ma tirrizultax, izda lil Muscat kellu jghidlu biex ma jdahhlux fiha, kif dahhal lil pajjiz shih u kellu jaghmel l-kontijiet mal-whistleblower, ghax wara kollox dik kienet issue personali ta’ Muscat mal-allegazzjonijiet tal-whistleblower.

Wara kollox kienet decizjoni esklussiva ta Muscat li jeskala l-allegazzjoni b’dak l-mod.

Ovvjament Busuttil kellu jispjega wkoll, haga li ma jidhirlix qatt ghamel, mill-ftit li segwejt, lihu kien ikun qed JONQOS kieku ma gabx ghall-attenzjoni tal-pubbliku in generali dawn l-allegazzjonijiet ta’ whistleblwer li anke gew konfermati bil-gurament, u li dan ma jrendihx responsabbli ghalihom.

Muscat kontra l-whistleblower u Busuttil izomm ‘l barra mhux Muscat kontra Malta u qisu l-allegazzjonijiet ghamilhom Busuttil. Dan kien zball ikrah hafna li m’ghandix dubju tellef lil P.N. elfu ta’ voti soecjalment ta’ floaters, kategorija ta’ votanti ferm sensittivi ghal issues bhal dawn.

Ma kenitx issue ta’ ghazla bejn Muscat u Malta, izda issue bejn jekk temminx lil Muscat jew jekk temminx l-whistleblower . . . . U dan kien jibdel d-djalettika kollha tal-argument, ghax fil-politika hafna drabi, kuntrarjament ghal-Qorti int prezunt hati salv prova kuntrarja, mentri fil-Qorti prezunt innocent. M’ghandix dubju li b’din l-istrategija Muscat kien isib ruhu f’diffikultajiet kbar, ghaliex kienu jinfethu berah l-bibien tas-suspett li fl-arena politika huwa bazi legittima ghal gudizzju.

Kellha tigi postulata bhala ghazla bejn Muscat u l-whistleblower. Izda Muscat sab  l-istrategija hazina tal-P.N. issalvah. Kuntrarjament ghal-Qorti, ghal-P.N. is-suspett kien bizzejjed izda raw kif ghamlu biex spustjaw l-focus ghal ghazla bejn Muscat u Malta minflok bejn Muscat u l-whistleblower! Dan l-argument seta’ kien ferm msahhah mill-fatt li Muscat ma stenniex l-ezitu tal-inkjesta li kien bazi t’argument f’sahhtu hafna li kellu x’jahbi. U allura l-sitrategija ta’ ghazla bejn Muscat u l-whistleblower kienet trendi sew ghal PN!

Issa kif diga ghidt dawn l-argumenti jreggu, anke jekk ma jirrizulta xejn u li wiehed kien qed jassumi, ghal grazzja tal-argument li tal-Egrant mhux se tirrizulta bl-aktar mod assolut.

Dan ifisser li l-P.N uza strategija li kompliet tellfitlu l-voti u ma serviet ghalxejn hlief biex televa lil Muscat fl-istatura ta’ pajjiz!  L-elezzjonijiet jintrebhu wkoll bi strategija. Dan minn ewl d-dinja. Inkredibbli kif kull zball li ghamel Muscat sab lil P.N isalvawh.

 Ghaliex m’ghidthomx qabel dawn l-affarijiet? Ghax jekk xi had jsitiednek ghall-ikel u xi haga mqar zghira fl-ikel ma toghgbokx tkun ragel taghlaq halqek u mhux tghid l-ikel tajjeb jew hazin. L-irgulija l-ewwel. Jekk xi had ried joqtlok bil-guh u xi hadd iehor ried jitimghek . . . . .min jaghlaqlek l-bieb u min jiftahulek . . .

3 Comments
 • Paul Busuttil
  Posted at 21:34h, 13 June

  This is the best analysis for the Pn regards the second straight heavy defeat .
  Many People where angry the Dr Debono in 2013 for the election lost but now ? who’s fault is ? or it mean that the 2013 defeat was a defeat that the Pn Clique created for them self . They built there own grave and no one from inside the Pn can reduce the gap between the two parties . Unfortunately the party that we all use to love lost it image .
  Dr Debeono back in 2011 tried to make the pn change its direction and be back on track but personal interest refused to take credit of this guy and they can only blame them self for everything that happened to the Pn during these past years. Dr Debono stand for the rights , he showed that he is a Patriot of Malta and that no one is bigger that Malta . He showed that Malta comes first and before everything and that the truth always win . Time passed and Malta gave him the knowledge that he was right , that he fighted for us all Maltese . With all respect to Simon and all others that are involved in the Pn Deputies only Dr Debono can save the image of the Pn , make a true sweep from inside out of the past that destroyed the Pn and be back again on track as the real and true leader for the Pn as a present Opposition leader and be ready for the best innovate ideas with facts better then the Pl leader to win the next general election . Dr Debeno now is the time for your real life challenge . Go for it , make public your intention to make the nomination for the Pn Leader and trust me you will win it . I with all my family who are Pn life members will vote and campaign for you only. if you won’t be the next leader well for the pn means a worse loose of more then 50k next election .
  Thanks

 • Raymond Attard
  Posted at 13:35h, 13 June

  Ghaziz Franco,

  Jekk int temmen ( li jien konvint minn dan ) ” fit-twelid ta’ kostituzjoni ta’ Malta fl-Ewropa” ghazla wahda ghandek – dik li tkompli tahdem bhal m’ghamilt f’dawn l-ahhar 4 snin qrb il-Movument li waqqaf Joseph Muscat.
  “Jekk xi had ried joqtlok bil-guh u xi hadd iehor ried jitimghek . . . . .min jaghlaqlek l-bieb u min jiftahulek . . .” kliem meqjum hafna. Il-movument fethalek il-bieb u nt ragel biz-zejjed u ta’ principju li tkompli fejn hallejt. Li ghamilt kien ta’ gid kbir ghal pajjiz.
  Nawgura;ek fit-tkomplijja tal-hidma tieghek ghal gid ta’ art twelidna.

  Tislijiet,

  Ray Attard.