Issa li ghadda kollox (2)

Issa li ghadda kollox (2)

L-lingwagg tal-attivisti.

Wahda mill-akbar problemi li nemmen li ghandu l-PN illlum u li wasslitu ghal telfiet konsekuttuvi huwa l-atteggjament tal-attivisti – mhux kollha ovvjament, hemm hafna moderati – pero’ ta’ dawk li jidhru l-aktar u jaghmlu l-aktar storbju.Qishom partitarji tal-lemin estrem.

Xi hadd sqihom hafna mibeghda. Jitghallmu mantras bl-amment li jkunu argumenti ridikoli li kif taffaccjahhom dwarhom jimmutaw u lanqas ikunu jafu jwiegbu.

Imma l-aghar huwa l-vokabularju – terribbli u orrend. Meta tinduna li ghal partitarju average  kull min ma jaqbilx mieghu huwa skip, zibel, imbarazz jew traditur tinduna li l-problema tkun enormi u profonda.

L-problema min qed jisqihom din l-mibeghda li l-elettorat huwa mxebba’ biha. Ghal xi attivisti Nazzjonalisti li tghajjar lil kull min ma jaqbilx mieghek ‘zibel’ hija kwazi xi haga chic !

L-problema tista tghid li hija sintetizzata f’Wayne Hewitt. M’ghandi xejn kontrih u jista jkun li fuq bazi personali tifel sew pero politikament militanti u extremist.

Kemm gab voti lil PN? Mitejn. U kemm tellef bl-atteggjament tieghu? L-Bambin biss jaf. Jista jkun utli. Iva. Jekk jibdel l-atteggjament.

Dawn l-attivisti jridu jirrealizzaw u jikkunsidraw li l-atteggjament, l-lingwagg u l-vokoabularju taghhom minflok jigbed nies lejn l-partit qed ikeccihom ‘l boghod, u li jista jkun wahda mill-problemi ewlenin tal-partit.

Fid-dawl ta’ din t-telfa fejn sahansitra t-tmexxijja irrizenjat, huma wkoll iridu jassumu responsabbilta’, jaghmlu pass lura u jikkunsidraw jekk wara li l-muzika taghhom mhu toghgob lil hadd, wasalx z-zmien li jibdlu d-diska !

4 Comments
 • Paul Busuttil
  Posted at 10:47h, 12 June

  This is the best analysis for the Pn regards the second straight heavy defeat .
  Many People where angry the Dr Debono in 2013 for the election lost but now ? who’s fault is ? or it mean that the 2013 defeat was a defeat that the Pn Clique created for them self . They built there own grave and no one from inside the Pn can reduce the gap between the two parties . Unfortunately the party that we all use to love lost it image .
  Dr Debeono back in 2011 tried to make the pn change its direction and be back on track but personal interest refused to take credit of this guy and they can only blame them self for everything that happened to the Pn during these past years. Dr Debono stand for the rights , he showed that he is a Patriot of Malta and that no one is bigger that Malta . He showed that Malta comes first and before everything and that the truth always win . Time passed and Malta gave him the knowledge that he was right , that he fighted for us all Maltese . With all respect to Simon and all others that are involved in the Pn Deputies only Dr Debono can save the image of the Pn , make a true sweep from inside out of the past that destroyed the Pn and be back again on track as the real and true leader for the Pn as a present Opposition leader and be ready for the best innovate ideas with facts better then the Pl leader to win the next general election . Dr Debeno now is the time for your real life challenge . Go for it , make public your intention to make the nomination for the Pn Leader and trust me you will win it . I with all my family who are Pn life members will vote and campaign for you only. if you won’t be the next leader well for the pn means a worse loose of more then 50k next election .
  Thanks

 • Kevin
  Posted at 11:40h, 11 June

  Mitt darba u elf, Dr.Debono.

  Hewitt xempju ta kif m’ghandix tkun il-politika. U biex tghaxxaq hu jahseb li din it-tip ta attitudni u lingwagg hu xi haga li tiftakar biha tant hu hekk li fuq Facebook ghamel il-post li tiddeskrivi il-Kastilja bhala “Kankru korrott” sponsored halli tidher mal-erbat irjieh u specifikament talab li jixtieq li jgibuha il-One. Din x’politka hi ?

  http://josannecassar.com/opinion/why-is-wayne-hewitts-vote-so-important/

  Skond dan l-artiklu Hewitt kien qal hekk “the Nationalist Party needs to fall, perhaps twice in a row, to come up stronger”. Issa qed nifhmu. Chapeau!

 • Frank Bowman
  Posted at 10:36h, 11 June

  Franco, jien nahseb li Int kapaci fix-xoghol tieghek u ragunar ta’ sistemi tal qrati. Jekk ser tkompli tihu it-triq tal-politika … ser tbghati – ghax mhux kullhadd lest jaccetta il-punto di vista tieghek. Anke jekk huwa logiku. Isma minni, il-PN ghandu bzonn re-haul shiha, u meta tghamel re-haul trid taqla il-parts il-hzina u t’armihom, umbghad dbiddilhom b’godda. Hafna fil-PN ma’ rridux hekk! …. ghandhom interess personali (flus jew habbi) li jibqu hemm. imbarra li il-PN ghandu problema gbar ta finanzi, biss dawk jistaw jitrangaw b’pijan futurisk, hemm il-problema ta grieden – trid tibdel xi nies fil-Kunsill, trid tfassal administrazzijoni gdida u nadifa – u anke energetika …. insomma re-haul li jihu zmien u glied/gwerrer f’hdan il partit, umbghad trid tibda tahdem ta oppozizijoni tajba billi tikritika hafna il-Gvern u tigi b’idejat ahjar min tieghu, u l’aktar t’ipprepara ruhekk ghal taqbida ta elezzijoni – biex al lanqas takwista dawk il 40,000 vot li ntilfu m’habba Simon. Grazzi li qad taqra din