Issa li ghadda kollox

Issa li ghadda kollox

Issa li ghadda kollox ghandi hsieb nikteb sensiela ta’ blogs dwar l-eelzzjoni li ghaddiet u dak li gej.

Din kienet l-ewwel elezzjoni f’hajti fejn ma kont involut xejn. Ikkontestajt l-ewwel elezzjoni mal-PN fl-1998 ta’ 23 sena u tliet elezzjonijiet ta wara u minkejja li ma kkontestajtx l-elezzjoni 2013 b’xi mod kont wiehed mil-protagonisti. U allura din l-ewwel elezzjoni fejn ma kontx involut xejn. U allura stajt nosserva oggettivament.

Min rebah u min tilef?

Tilef l-PN. Ghaliex? Ghax ghamel kollox jew kwazi kollox hazin.

Strategija xejn jew kompletament sbaljata. Aktar milli rebah l-Labour, tilifha l-PN. Vera li l-Labour kellu performance tajba f’hafna oqsma pero’ l-maggoranza straordinarja anke fil-kuntest t’allegazzjonijiet gravi turi kemm l-poplu assolutament u b’qilla kbira ma riedx lil PN fil-gvern. L-poplu mwerwer mil-PN. Ghaliex naraw fi Blogs aktar ‘l quddiem.

L-PN ghandu bzonn aktar mhuh, specjalment wara li rema hafna minnhom, u hafna anqas mibeghda.

Izda se naghti ezempju ta’ strategija kompletament sbaljata. Wiehed mil-punti saljenti tal-kampanja kien l-isfida ta’ Muscat lil Busuttil – jekk Egrant jirrizulta hu kien se jirrizenja u jisfida lil Busuttil jiddikjara li jekk ma tirrizultax jirrizenja Busuttil.

Issa kieku l-PN kien mqar kapaci jirribatti din t-tattika  nemmen kien inaqqas d-distakk bin-nofs. Ghaliex? Ghax kellek kampanja bbazata fuq allegazzjonijiet mhux pruvati. U allura r-rizultat iddependa hafna fuq min ikkonvinca l-aktar.

Issa fejn kien l-weak point tal-isfida ta’ Joseph u li kieku gie attakkat dan l-weak point kien jikkrolla kollox?

Ghax l-akkuzat ma jistax jghid lil pulizija li jekk ma jkunx hemm provi kontra l-akkuzat, l-pulizija jrid jaccetta li jmur l-habs hu! Metafora ovvjament.

Joseph qatt ma seta’ jaghmilha dik l-isfida ghax hu BISS kien qed ikun investigat. Simon ma kienx investigat. Fil-fatt Simon kien qed jaghmel SEW ma jaccettax l-isfida. Pero qatt ma fiehem jew spjega ghaliex u kienet DIK n-nuqqas ta’ spjegazzjoni li hadmet kontrih. Dik l-isfida setghet issir BISS kieku t-tnejn kienu investigati! Mil-bqija ma setghet QATT issir.

Ovvjament l-elettorat mad-daqqa t’ghajn interpreta n-nuqqas ta’ commitment minn Simon bhala djghufija u li kellu x’jahbi jew li nqabad fuq sieq wahda, meta fil-verita Joseph kien qed jibbaffja bhal fil-poker. U bluff goff. Ghaliex ghax ladarba l-allegazzjonijiet ghadhom sub judice wiehed seta’ jilghab bl-argumenti kemm irid. L-politika hija dwar argumenti daqs kemm hi dwar fatti.

Anke jekk stess ma jirrizulta assolutament xejn mill-issue tal-Egrant Joseph ma kienx intitolat jaghmel dik l-isfida’ (blaffjatura) ! Dak hu l-punt kollu. Dan l-argument QATT ma sar. Inoltre r-rizenja ta Joseph ma tkunx xi bravura imma necessita’ li ma jistax jahrab minnha f’kaz li jittiehdu passi, mentri Simona ma jistax jirrizenja ghax fatti rappurtati minn haddiehor jirrultaw inveritjeri.

Simon kien qed jaghmel sew igib l-allegazzjonijiet ta whistleblower bil-GURAMENT ghall-attenzjoni tal-elettorat u kien jonqos kieku m’ghamilx hekk. L-kummenti politici QATT jew RARI jistennew l-ezitu tal-kawzi. L-iskandlu taz-zejt kien krucjali fl-ahhar elezzjoni pero ghada ma nqatghetx kawza wahda! Inoltre l-allegazzjoni partikolari m’ghamiliex hu u ma sostnihiex hu b’xhieda u jidher ukoll dokumenti allura GHALFEJN kellu jkollu jerfgha responsabbilta HU jekk ma tirrizultax? Argument fallaci.

U allura fejn zbalja Simon? Ghax ma spjegax li hu u Joseph ma kienux fl-istess keffa. Joseph kien investigat meta hu ma kienx u allura qatt ma seta’ jew kellu jaccetta dik l-blaffjatura aktar minn sfida. Simon m’ghamel xejn hazin li gab informazzjoni konfermata bil-gurament ghall-attenzjoni tal-elettorat pero naqas bil-kbir meta dddahhal go rokna minn Joseph. Rokna li facilment seta hareg minnha u KELLU johrog minnha f’sahhtu iktar minn min prova jdahhlu.

Ebda pulizija ma jista jaccetta li jekk ma jinstabux provi kontra l-akkuzat imur l-habs l-pulizija! Kulhadd jifhima din! Ghax l-pulizija u l-akkuzat mhumiex on the same footing jew fl-istess keffa!

Dik ma kienetx sfida u kieku jien kont niddeskriviha ta li hi – blaffjatura. Imma fl-elezzjonijiet, bhal fil-poker min jibblaffja jista jirbah! Joseph hareg minnha helu helu ghax l-avversarju ma kien kapaci jirribatti u jgib LILU fir-rokna. Joseph deher assertiv u sod meta fil-verita kienet blaffjatura ghax Simon seta’ hareg f’sahtu aktar minnu, pero hareg dghajjef u dik d-djghufija l-elettorat xammha tinten u bezaqha.

Din wahda mir-ragunijiet ghaliex l-PN tilef fuq l-aspett ta’ strategija. Hemm hafna aspetti ohra li nitkellem fuqhom aktar ‘l quddiem.

Qed nghid dan kollu bhala osservattur oggettiv, issa li ghaddiet l-elezzjoni . . .Nuza l-kelma blaffjatura bhala analizi biss u b’hafna rispett. Metafora mislufa mil-poker. Hija strategija ammessa u ammissibbli.

Dan kollu ifisser li Joseph uza strategija vincenti skont r-regoli, u kif kellu kull dritt filwaqt li l-avversarju kien dghajjef. L-elezzjonijiet jontrebhu wkoll bi strategija. Dan minn ewl d-dinja.

 Ghaliex m’ghidthomx qabel dawn l-affarijiet? Ghax jekk xi had jsitiednek ghall-ikel u xi haga fl-ikel ma toghgbokx tkun ragel taghlaq halqek u mhux tghid l-ikel tajjeb jew hazin. L-irgulija l-ewwel. Jekk xi had ried joqtlok bil-guh u xi hadd iehor ried jitimghek . . . . .min jaghlaqlek l-bieb u min jiftahulek . . .

24 Comments
 • Cittadin
  Posted at 21:13h, 13 June

  Ma nafx , il pn ghadu ma qabadtx art . nibqa insostni li m hemmx leader kapaci . jiddispjacini nara dan il partit li sar qisu il partit imlaqqat , bla ideat u l poplu qisu lanqas jikkalkula x inhu jghid dan il partit . Ghalekk il partit jekk veru irid il gid ghandu jigbed lura nies ta kwalita bhalek Franco u jiftah idejh ghal ideat u l pariri tieghek.

  Fuq il petizzjoni li qedin jaghmlu biex simon jibqa kap , ghalija qedin jaghmlu zball kbir ghax bir rispett kollu ghalija , il poplu ura li ma jridux ! Jien li jien nazzjonalist kont nghejd li SB ma jiffitjax f dik il kariga u nahseb li kelli ragun !

 • Nicholas Borg
  Posted at 19:51h, 12 June

  I ve been warning up since 2013 to have Dr Debono back and I haven’t given up yet.

 • stephen spiteri
  Posted at 23:04h, 11 June

  l ewwel nett prosit ta din il pagna. ghamilt osservazzjonijiet tajbin hafna dr. debono. il punt tieghi hu dan, kieku kellhom dawn l allegazjonijiet kienu veritiera xorta ma kontx ser nibdel il partit mhux ghax nara ahmar biss imma ghax in naha l ohra minbarra li ma offrew l ebda alternativa kien ghad fadal l istess ucuh ta gvern korrot iehor, apparti il fatt li tellghu fuq il karru politiku nies bhal salvu mallia u marlene farrugia li meta smajta titkellem fl ahhar meeting ma tantx setghet thajjarni li nfittex alternattiva f dak li kienet qeghda tghid.

 • Roderick P
  Posted at 21:12h, 11 June

  I must admit, I’m warming up to the idea of having Dr Debono back in the PN.

 • Cittadin
  Posted at 06:40h, 11 June

  Il pn ma seta qatt jirbah l elezzjoni. L ewwel nett simon mhux konvincenti. Anki lili li jien nazzjonalist idejjaqni nisimghu jitkellem . Fil kampanja elettorali tkellem biss fuq koruzzjoni. Baqa sejjer wisq fit tul. Dik l isfida tar rizenja kompliet tefatu lura hafna . fuq il proposti qisu lanqas hu stess ma kien jafhom ! Insomma fuq kollox irridu naccetttaw li ma kellniex leader biex tirribati lil JM. U anki il lingwag li usa simon madux tajjeb ghall lum. BARRA HABS HMIEG etc . wisq negattiv !

 • Love travel
  Posted at 18:45h, 10 June

  Jien kont wahda minn dawk li ivvutajtlek fit 2013 Dr Debono u issa li ghadda z zmien forsi nista nifem li kellek ragun f certu affarijiet. Ghalkem xorta ma naqbel qatt mieghek li wara li ghajjejt tmaqdar lil PN issa qed taccetta dal gvern korrott. Imma dak affarik u ma jinteressanix. Dal-punt li ghamilt int ghogobni u naqbel mieghek. Simon ma kienx jider konvincenti meta Joseph kien jaghmillu dik l-isfida u kuljadd jaf kemm il-PM li ghandna jekk m’ghandu xejn tajjeb ghandu kunfidenza kbira ma l-udjenza u SB gab ftit min din il-kunfidenza fl-ahhar erba gimghat tal-kampanka. Imma ma.kienx buzzejed u jiena kull darba li kont nisimghu jaghmillu dik l-isfida l-istess bhalek kont nahseb

 • madgoal
  Posted at 16:26h, 10 June

  Il-PN ma seta jaghmel xejn biex jirbah l-elezzjoni ghal dawn ir ragunijiet li ser insemmi

  a) 4 snin mhux bizzejjed biex iddawwar 36K
  b) il-pl ilhu jixtri nies mill ghada ta l-elezzjoni li ghaddiet…u hafna minnhom bmod korrot li jafu li jekk jitla il-pn ha jqaccathom il-barra (lou Bondies)
  c) il-mod bif saret l-elezzjoni qabel tlestew l-inkjesti ma kellux tiri fis senter
  d) 36K
  e) minhabba hafna affarijiet li jien ma naqbilx maghhom (passporti, skyhigh building etc. l-ekonomija sejra tajjeb)
  f) l-ghajta tal korruzjoni kienet counter productive ghax il-poplu Malti huwa korrot di natura
  g) kien hemm hafna nies (ex laburisti) li kienu jivvutaw u jafdaw fil pn ghax kienu jibzaw li il-labour jibghat lil pajjiz lura li issa regghu daru ghax indunaw li il-labour huwa pro business
  h) kien hemm xi nazzjonalisti li minghand il-pn dejjem jitkarbu u ma hadu xejn u taht il-labour hadu
  i) kien hemm nazzjonalisti li genwinament sejrin tajjeb taht il-labour u jibzaw li il-pn jerga jissikka ic-cintorin

  apparti zbagli venjali bhal Marlene u Salvu Mallia

  • Salvu
   Posted at 18:33h, 10 June

   Sa frattant Simon qalilna li ha nnaqsu d distakk. Jew dahaq binha jew mar zmerc

 • Kevin
  Posted at 15:04h, 10 June

  Herqan ghal iktar hsibijiet minn tieghek Dr.Debono fuq din l-elezzjoni.

  Ma naqbilx mieghek fuq il-metafora tal-ikel il-ghaliex il-hazin nittama li jibqa hazin irrelevanti jekk xi hadd hux qieghed jittiemek jew le. Nahseb dik li titlob li l-irgulija wkoll.

  Li tkiedni wkoll hu li dan il-punt li ghadek kif ghamilt f’dal blog hu validu mmens u in ‘hindsight’ jidher vera semplici. Pjutost l-osservatur kommun ukoll gharafha u forsi ghamel riferenza zghira fit-tahdit ta kuljum imma hadd ma artikola sew b’dan il-mod u hadd mill-PN artikolahulu minfloku.

  Il-PN jinsab verament f’dak l-istat allura ? Li hadd ma kien kapaci jaghraf din il-linja ta’ argumentazzjoni u jaqbez fuqha ? Specjalment meta tqis li Muscat dam l-isbah erba’ gimghat jhambah u jahlef li jitlaq jekk jinstab hjiel. Sitwazzjoni tal-biza’. U Dr.Busuttil m’ghandux jerga jitfa il-kariga fuq hekk biss.

  Grazzi.

 • Franco Leader
  Posted at 13:19h, 10 June

  Allura issa Simon ha jittama li ma jinstab xejn fl inkjesta ghax jekk jinstab li vera kien hemm korruzzjoni u xorta ma rnexxielux irebbah elezzjoni lil Partit Nazzjonalista……il vera jkun AJNJURANT!
  Ejja dott Debono kompli uri kif ikun Leader ta stoffa li jrebbah elezzjoni.

 • Carmen Camilleri
  Posted at 13:19h, 10 June

  Dr Simon Busuttil wiegbu meta ghamillu l isfida biex jirrezinja.Qallu nirrezinja jekk lil Keith Schemers ma jsibulu xejn. Ghax ta egrant mhux hu hareg biha

  • Franco Debono
   Posted at 13:40h, 10 June

   Not enough and not effective

  • Rosric spiteri
   Posted at 15:20h, 10 June

   Vera li ta l egrant ma harigx bija simon busuttil imma simon nizel in nies fit toroq…. la ma qallux jirrezenja in nies ma emmnuhx

 • Pierre Pizzuto
  Posted at 09:26h, 10 June

  Naqbel mieghek 100%. Meta konna naraw xarabank hekk kont nghid, din li qatt ma rribatta dik l-isfida dehret hazin ma’ l-elettorat. Kieku kont Dr.Busuttil kont nirribatti billi nghidlu li kif tridni nirrizenja jekk il-magistrat ma jsib xejn wara li kulhadd ra x’gara Pilatus bank fil-Lejl ta’ qabel fejn il-provi gew mnehhija? Ma jfissirx li jekk il-magistrat ma jsib xejn verament m’hemm xejn. Wara kollox int indagat mhux jien, m’ghandix fuq xiex nirrizenja! Ipotetikament imma risposta

 • bernhardth
  Posted at 09:04h, 10 June

  Issa nkunu nafu min hu giddieb franco debono pero min se jinqabad jigdeb ha jirrizenja ha jzomm Kelmtu il qorti se tkun qed tghid il Verita minghajr xkiel u minghajr hadd ma jtellef fl investigazzjoni

 • Agnes Bonnici
  Posted at 08:09h, 10 June

  PERO Franco..Joseph qatt ma ta l isfida li Simon imur il habs. Sfidah jirizenja jekk jinstab li dak li qed jghid hi GIDBA biex jirkeb fuq l imhuh li jibilghu kollox u jidistabbilizza l pajjiz.

  • Franco Debono
   Posted at 08:23h, 10 June

   Uzajt metafora. Tixbiha

   • joseph Dimech
    Posted at 09:31h, 11 June

    vera li jien ma nistax nghid lil pulizja li qed jnvestigani li jekk ma jsib xejn imur il-habs, imma kont skorret meta uzajt dik it-tixbiha. il-poplu jixraqlu nies li ma jipruvawx ipingulu stampa differenti min dik li hi. l-istampa hi li jien nakkuza lilek li sraqt jew li qtilt u nitlob inkjesta. u niccelengjak ukoll li iggib provi li mux veru. int minn naha tieghek ma tistax ticcelengja lil min jinvestiga li jekk ma jsib xejn imur hu il-habs. imma tista u ghandek kull dritt ticcelangjani ingorr ir-respnsabilta u repurkussjoniet kollha jekk ma jinstab xejn. ghax inkun ghamilt akkuza falza u malafama. ftit ilu kien hawn kaz malta fejn tfajla kienet fkarozza u ingibed vidjo waqt li saru certu atti. ma nafx xkien l-atti ghax il-vidjo ma wasalx ghandi, pero intqal li anke min rah u ghamlu share hu hati daqs kemm hu min gibdu u postjah l-ewwel darba. allura bl-istess argument nistaqsi jekk xi hadd johrog statement (veru jew falz) u terza perusna tirrepetih u johrog fil-berah li dak l-istatement ikun falz, it-terza persuna suppost tigi akkuzata li xerrdet informazjoni qarrieqa. hekk jew mhux hekk?

 • Nicholas Borg
  Posted at 23:21h, 09 June

  Dawk huma il-kwalitajiet li il-leader tal-PN ghandu jipposedi biex il-partit jimxi l-quddiem, plus idejologiji novattivi u moderni mhux dejjem l-istess. Il-quartieri saret qisa, b’kull rispett dar tax-xjuh.

  • Paul Vella
   Posted at 10:59h, 10 June

   Kwalitajiet ta leader?? Ghall min qieghed tghid?

 • Rosric spiteri
  Posted at 19:56h, 09 June

  An excellent introduction…
  Add more subjective comments about why pn lost… by time people will notice that you are the best… people will be convinced that what you did in 2013 is for the best of the country… u noticed the breakdown of pn party before the maltese citizens did… so u will be a hero to build the party again

 • Blue titanium soldier
  Posted at 19:54h, 09 June

  Better late than sorry jghid il proverbju. Dan li ktibt hawn u pass ta ragel, miktub issa, qabel jew wara ma tghamilx differenza. Laqwa li ktibt issa kellhom bzon jifmhu li ahna mexxej ghadna bzon hu min hu laqwa li mexxej mhux imexxuh

 • George Ebejer
  Posted at 19:28h, 09 June

  Ezzat qijat tejt jiena ma blajt xejn pero jiena zhajr ma nitax nejt xejn
  imsoma Malta hafna nies ma jifmux fil Politika u meta il Mexxej majkunx jaf kif ifem lil linjorant jitlef kif gralu A.S veru ……. inbat li dahal phal G,M S,M u M,F tilef iktar nies min tijaw dak kien punt ihor ukoll veru Dotore
  u punti hora uma ili qabat u qal hfna Proposti minajr studju ta xejn imsoma inhali fidejk
  u jek terga tkun fil Politika Mhur Partit ghalik blisem Partit Soledarjeta
  reg george