Ghaliex Vanni mhux Carm jew Tonio ?

Ghaliex Vanni mhux Carm jew Tonio ?

Gvern Laburista b’kuraġġ minnufih implimenta wara konsultazzjoni pubblika l-abbozz ta’ Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti li jien kont prezentajt f’Jannar 2012 bhala deputat Nazzjonalista  u li qatt ma kien ittella’ ghad-diskussjoni minn GonziPN li tieghu Busuttil kien l-ewwel delegat speċjali imbaghad Vici-Kap. L-Ligi ġiet approvata mill-Parlament bi qbil unanimu u allura jidher li l-abbozz kien wiehed tajjeb u ghalekk wihed aktar jistaqsi – ghaliex gvern Nazzjonalista ma kient tellghu ghad-diskussjoni u biex isir Ligi kif fil-fatt sar minn Gvern Nazzjonalista;

Rivelazzjonijiet riċenti minn DB Group jistghu jitfghu daw importanti fuq din d-domanda. Jista jkun li qatt ma riedu jaghmlu liġi ghax kienu komdi jiehdu dnazzjonijiet. Ma ninsewx kif gie rivelat li l-ex ministru Joe Cassar kien qed jiehu ċerti donazzjonijiet minghand negozjant li minhabba fihom kellu jirriżenja mill-Parlament. iżda filwaqt li dan jsta’ jaghti xi tweġiba gahd-domanda ghaliex l-PN qatt ma ried jilleġisla dwar dan s-suġġett jifethu mistoqsijiet ohrajn – jekk l-PN kien qed jaċċetta, jekk mhux addirittura jitlob donazzjonijiet hoxnin minghand negozjanti kif spucca midjun b’dak l-mod? Fejn marru d-donazzjonijiet li rċieva?
Issa l-isess partit li tant irrezista regolamentazzjoni f’dan l-qasam irid ikun hu li jaghmel suġġerimenti dwar bidliet f’Ligi li qatt ma ried  li meta ddahhlet qed jara kif jaghmel biex idur magha. Huwa z-żmien i niddiskutu bidliet fil-Ligi inkluż finanzjament mil-Istat. Jien nghid li dan hu l-mument li iddedikaw riżorsi taghna biex NINFURZAW liġi li ghadna wara tant snin. Niffokaw kif di l-Ligi tiġi rispettata aktar milli kif se tiġi mibdula anke ghax hija Ligi tajba li qablu maghha z-żewġ partit fil-Parlament. Huwa z-mzien i nikkunsidraw finanzjament mill-Istat?
Jien nghid li eventwalment, meta l-partiti juru li qed jossrervaw l-Ligi wiehed jista jikkunsidra finanzjament mill-istat iżda mhux bhalissa. Ghax kif se ddur fuq t-taxpayer u titolbu jiffinanzja  partit li minkejja li irrizulta jiehu donazzjonijiet hoxnin minghand negozjanti xorta spicca b’dejn kbir ta’ miljuni ta’ ewro li had ma jaf fejn marru? Kif se ddur fuq t-taxpayer u titolbu jiffinanzja partit li wara li f’25 sena naqas li jillegisla favur trasparenza fil-finanzi tal-partiti qed jara kif jaghmel biex jew idur madwar l-Ligi permezz tac-cedoli jew jikser l-istess ligi outright (jekk dak allegat jirrizulta minnu). Biex dan l-pajjiz jkun f’posizzjoni jikkunsidra finanzjament mill-istat l-partiti jridu joffru serhan l-mohh lit-taxpayer li huma serji, onesti u trasparenti u rispettuzi lejn l-Ligi. Dan huwa l-moment li niffokaw kif ghandha tkun INFURZATA ligi tajba. L-ikbar zball li nistghu naghmlu huwa li naqghu fin-nassa ta’ min irid jiddevja l-attenzjoni u jcaqlaq l-lasti.
Izda mbaghad rigward l-Kummissjoni li se jahtru  wiehed jistaghgeb kif ma hatrux lil Tonio Borg jew Carm Mifsud Bonnici biex jaghmel proposti fuq Ligi Finanzjament tal-Partiti. L-Ligi storika li hemm illum hija hafna ahjar mill-vojt u l-bahh li hallew huma bhala minsitri responsabbli mis-settur. Ghaliex ma hatrux lilhom biex jippresjedu l-Kummissjoni? Fl-ahhar 15-il sena dawn kienu responsabbli mis-settur u wiehed kien jimmagina ghandhom hafna esperjenza kuntrarjament ghal Vanni Bonello li m’ghandux ebda esperjenza fis-settur u fil-politika. Ghaliex mhux huma? Wara kollox wiehed ghadu deputat u l-iehor huwa lecturer tal-Kostituzzjonal fl-Universita’ wara li fi zmienu kellna traskuragni totali ta’ riformi kostituzzjonali. 
Wiehed tajjeb ifakkar kif fl-1994 Gvern Nazzjonalista kien hatar l-Kummissjoni Galdes biex tippreżenta Rapport dwar l-Finanzjaent tal-Partiti liema rapport kien gie preżentat fl-1995 u i thalla ghoxrin sena fuq l-ixkaffa mil-PN ! Wiehed jiehu ghalekk din tal-Kummissjoni mahtura with a pinch f salt.
Rigward ssitwazzjoni fil-P.N.  . . . .
Kif jirrizulta ampjament anke mir-riżultati elettorali tal-PN wara Marzu 2013, kif ukoll minn skandi, kontroversji u diversi riżenji ta’ deputati Nazzjonalisti mill-partit jew mill-Parlament, l-problemi fil-PN gabuhom hux dawk li telqu mil-PN fl-2013 iżda dawk li BAQGHU hemm. Huma kienu qd jaqilghu l-inkwiet u huma ghadhom.
Dak li gara fl-ahhar ghaxar snin fil-PN u dak li ghadu qed jiġri sal-ġurnata mqaddsa tal-llum jien niġbru f’sentenza wahda – konsegwenza tal-monopolju li familja partikolari tippretendi li ghandha fuq l-partit tant li tittrattah bhala l-propjetà privata taghha u b’mod illi jippruvaw iwarrbu lil kull min jikkunsidraw li b’xi mod huwa ta’ theddida mhux ghal-partit iżda ghal-kontroll perpetwu taghhom fuq l-partit.
Bhala deputat jien stajt jew qghadt nsahhan s-siġġu kie jaghmlu uhud jew addirittura ma nersqx lejn l-Parlament kif kienu jaghl xi ohrajn, iżda b’lealtà lejn l-partit, l-pajiiz u l-poplu jien kont iddeċidejt li naghti sehmi – fassal Riforma tal-Gistizzja – www.riformagustizja.com – konfermata kollha fir-Rapport Bonello u issa kważi kollha implimentata, din l-Ligi dwar l-Finanzjament tal-Partiti u hafna proposti ghal Riformi ohrajn.
Dan kollu filwaqt li seta’ kien ta’ benefiċċju kbr ghall-partit ma kienx joghgob lil min jahseb u jippretendi li hu biss jaf u jfhem l ghandu dritt jibqa’ jsaltan fil-partit hal dejjem, L-PN illum huwa vittma ta’ min jahseb li hu ikbar il-partit u li ghandu dritt jibqa jikkmanda sal-eternita’ bili ma jaghti cans lil had u kif jara lil xi hadd irid jahdem jipprova iqacctu mal-ewwel. Ovvjament dan wassal gha faqar fil-partit mhux biss finanzjarju iżda wkoll ta’ ideat u riżorsi umani oltre deżert deologiku li difficilment wiehed jifhem fil-preżent x’inhu t-twemi tal-PN bhala partit
Rigward l-issue ta’ Mario Demarco jien ghandi mistoqsija – L-buon sens jghidli li Mario Demarco jew mid-DB Group stess peress li kienu klijenti tieghu, jew il-PN li tieghu huwa vici-Kap kien jaf li l-istess DB kien ilu snin jaghti donazzjonijiet il PN, allura, nistaqsi x’kellu jaghmel hu bhala avukat tad-DB Group jekk kien jaf li lanqas l-partit stess ma kien qed isib ebda diffikultajiet jaċċetta donazzjonijiet mill-istess negozjanti?
Xi hadd qed jippretendi li filwaqt li l-PN ghaddej xalata jitlob u jaċċetta donazzjonijiet mid-DB Group imbaghad irid jimponi fuq Mario Demarco li a jistax kun l-avukat ta-istess DB? hawn xi haġa li minix nifhem jekk dan huwa l-kaz !
 
3 Comments
 • J Galea
  Posted at 13:12h, 19 March

  Imma jekk din il-ligi hija tajba daqshekk, ghaliex il-PL ghadu jgib l-iskuzi kollha u huwa l-unika partit li ghadu ma irregistrax kif huwa obbligat li jaghmel?

 • Hadt l-ahbar
  Posted at 10:45h, 19 March

  Fuq TVM fil programm Hadd l Ahbar, Ramona Frendo qalet li meta Franco Debono kien qed isemmi familja fil partit Nazzjonalista li ghamlet il partit propjeta taghha, kien qed jirreferi ghal familja Mifsud Bonnici.
  Nghid lil Romina Frendo li tidher li ma ssegwix bizejjed ghax kulhadd jaf li l familja li qed jirreferi ghaliha Franco Debono hija l familja FENECH ADAMI.

  • M Borg
   Posted at 19:18h, 19 March

   Nahseb li Ramona kella ftit ragun ghaliex sa ftit ilu hekk kienet l-affari ta’ Mifsud Bonnici jmorru lura sa zmien Fortunatu Mizzi mhux bhal Fenech Adami li huma relativament godda ,u hawn ghandek ragun it.