Is-safra ta’ Joseph

Is-safra ta’ Joseph

Qed titqajjem kontroversja bbazata fuq s-segwenti premessi zbaljati – Prim Ministru li ghandu dhul ta’ 68,000 ewro fis-sena mar btala (li ghaliha hallas hu) fej nefaq 11,000 ewro f’lukanda.

Ghaliex qed titqajjem kontroversja fejn m’hemmx? Ghax qed tinghata l-impressjoni li dan l-Prim Ministru ghandu tmitax-il sena u s’issa f’hajtu hadem sena wahda biss!

Filwaqt li 11,000 ewro minn 68,000 ewro jistghu jidhru persentagg gholi, wiehed irid jqis dan kollu f’kuntest usa’. L-ewwel nett fl-erba’ snin li ilu Prim Ministru dawk isiru 272,000 ewro. U allura xi had li f’erba’ snin kellu introjtu ta’ 272,000 ewro hekk xi haga straordinarja li jhallas lukanda ghalih, martu u zewg uliedu ta’ 11,000 ewro? L-persentagg issa huwa ferm izghar.

Izda mbaghad ukoll wiehed irid jikkunsidra li fl-eta’ ta’ 43 sena din l-istess persuna kella introjtu ghal madwar ghoxrin sena ohra. Inoltre jirrizulta wkoll li l-persuna koncernata hija tifel wahdu, b’missieru fin-negozju.

Issa ha nerga nistqasik – tahseb li hemm xi haga straordinarja li PM li jaqla 68,000 f’sena imur btala u jhallas lukanda ta’ 11,000 ewro ghalih, martu u zewg uliedu? Jekk wiehed jieqaf jabbina l-ammont ta’ 11,000 ewro ma’ dak ta’ 68,000 ma hemm xejn straordinarju!

1 Comment
  • Blue titanium soldier
    Posted at 20:59h, 16 March

    Huwa diffiċli wieħed jemmen kif jista’ Prim Ministru li jaqla’ madwar €60,000 fis-sena, jonfoq parti sostanzjali minnhom f’sitt ijiem fuq lukanda biss.”

    Dr. Jason Azzopardi