Gonzi jghallimna

Gonzi jghallimna

Hafna mit-tragedji li graw lil Gonzi mhux biss kont ghamilt hilti biex niftahlu ghajnejh biex jevitahom, mhux biss proponejt riformi biex niskansah mill-hitan gholjin li ministri madwaru kienu qed isuquh ghal go fihom b’velocita’ eccessiva izda talli wissejtu fuq li wissejtu (www.riformagustizzja.com).

Ma jfissirx li Gonzi ghamel kollox hazin, tajjeb ghamel ukoll, lanqas ma jfisser li l-ministri ta’ Gonzi kienu kollha hziena, tajbin kien hemm ukoll, pero’ fuq kollox hemm taghlima kbira li kull gvern u kull partit ghandu jiehu minn dak li gara lil Gonzi.

L-ewwelnett huwa car li t-tkaxkira nobis li dabbar kienet vot ta’ sfiducja kbir mhux biss fih izda forsi aktar fil-ministri ta’madwaru li wara kollox hu kien ghazel u baqa’ jiddefendi.

Pero’ haga tal-iskantament li timmeraviljak, u hawn t-taghlima ghal kull gvern, li filwaqt li uhud minn dawk l-ministri keccew eluf ta’ nies mill-Partit Nazzjonalista bl-arroganza jew inkompetenza taghhom, biss pero ohrog l-ghageb KOLLHA regghu gew eletti uhud minn zewg distretti.

Haga li timmeraviljak. L-partit idabbar tkaxkira storika ta’ 36,000 pero l-ministri reposnabbli ghal dik t-telfa kollha jsalvaw gildhom u s-siggu ma jitilfu hadd minnhom!

Sempliciment inkredibbli. Probabbli dan ma japplikax biss ghal Gonzi izda huwa ta’ applikazzjoni generali. Jista jkollok ministru li b’arroganza jew inkompetenza jkun qed igerrex, jkecci u jbieghed  eluf ta’ nies mil-partit – l-aqwa li jindokra l-ghalqa tieghu. Aktar ma jithalla jaghmel hsara aktar ifarrak u jmkisser, pero jbati haddiehor mhux hu.

Lil Gonzi l-ministri ta’ madwaru wassluh ghal-telfa storika pero’ ohrog l-ghageb hadd minnhom ma tilef s-siggu . . . Ezempju –  Jista’ jkollox ministru li kull meta jiftah halqu jirridikola u jwaqqa’ l-Gvern ghaz-zuffjet, johrog ta’ imbecilli u jimbarazza lil shabu ministri u  jdahhal lil gvern go hajt kull pass li jipprova jaghmel, pero’ fl-istess hin japprofitta ruhu mil-posizzjoni tieghu idahhal nies jahdmu fid-dipartimenti li jaqghu tahtu left, right and centre. Ibqa’ cert li fl-elezzjoni s-siggu mhux se jitilifu, pero tistaghgibx jekk minhabba fih l-gvern jitlef l-elezzjoni – hekk gralu Gonzi.

L-moral tal-istorja – gvern ghandu jassigura li l-ministri tieghu ikunu ffukati fuq l-gid tal-kollettiv u mhux lesti jissagrifikaw l-gid tal-kollettiv basta komdi huma.

D-domanda li timmerita studju approfondit dwar s-sistema politika ta’ dan l-pajjiz hija – ghaliex hadd mill-ministri li wasslu lil-P.N. ghal-telfa kolossali fl-2013 ma tilef s-siggu tieghu fl-istess elezzjoni? U jekk dan  l-fenomenu jistax ikun ta’ applikazzjoni generali.

 

31 Comments
 • Mario
  Posted at 14:06h, 05 March

  Keep it up Franco. Hiereg maghna ghal elezzjoni? Int King u titla zgur ghax grazzi ghalik hlisna min Gonzi

  • Blue titanium soldier
   Posted at 20:31h, 06 March

   La il poplu tak ragun u ejjew nghidu li dawk li ivvotaw lilek (fiz zmien b’Gonzi mohhok mistrieh) ivvotaw lil labour, u jekk kont kapaci twaqqaf il qziez u forsi blemijl tieghek kien hemm nazzjonalisti li votaw il labour, allura mhux lahhar pass jonqsok u tiftah partit ghalik forsi flahhar ikolna nifs gdid fil parlament. Ma nafx xqed izommhok, jekk hawn nies leali lejk lil partit tieghek jivvotaw.

   Dik tkun is siegha tal prova. Hemm tkun taf kemm ghandek nies leali lejk. Hu go u ara

 • Francesca Agius
  Posted at 10:38h, 05 March

  “The human mind treats a new idea the same way the body treats a strange protein; it rejects it.” – P. B. Medawar

 • #hotpotato
  Posted at 10:34h, 05 March

  Suggett hot potato. Pjaciri is in our blood 😉

 • Annon
  Posted at 09:14h, 05 March
 • Blue titanium soldier
  Posted at 00:54h, 05 March

  https://m.youtube.com/watch?v=V44iNLiSH8A

  Tiftakru dan iz zmien dot?

  • Gerald
   Posted at 09:34h, 05 March

   Zmien Glorjuz ghal partit u ghal Malta. Niftakru b’nostalgija u ghafsa ta qalb.
   Eddie kien fi zmien meta l-pajjiz kellu bzonn salvatur iehor wara li qabel kellu lil Mintoff.
   L-istorja cirku. Mintoff salva l pajjiz mil-hakma ta l-inglizi, Eddie salva l-pajjiz mil-madmad tal-klikka kriminali li kienet inhollqot madwar Karmenu iz-Zero u FRANCO salva n-Nazzjon mil- klikka evil li kienet qed tirrenja bil-barka ta Gonzi.
   Issa ha nghidlek….. dan il-gvern ahjar joqghod attent min ta madwaru ghax l-istorja dejjem tirrepeti ruhha. Dejjem.
   Jiddependi kemm il-leader ikun gharef u jiehu d-decizjoni ghaqlijja fil-mument opportun bla ma joqghod ikaxkar saqajh. Ghax l-istess haga terga tigri.
   Kull partit glorjuz ta darba, f’tebqa t’ghajn jista’ jisfaxxa.

   • Joanne
    Posted at 12:07h, 09 March

    Jiena maritli l fiducja f kulhadd 😐😐

 • Ian Vella
  Posted at 00:38h, 05 March

  Issa ghidt wahda li Gonzi jghallimna! Min irid jitghallem imma, ghax Simon ghadu ma tghallem xejn affattu ghax ghandu erba mieghu flokk iqaflathom il-barra wara li nqabdu jizbaljaw ha jerga jghamel bhal ta qablu Gonzi u jaqbez ghalihom.
  Ma nafx meta jiehdu t-tghalim dawn in-nies. Kollhom rapporti li ma jiswew xejn ghax qed jergghu jirrepetu l -istess zbalji. Johorgu dikjarazzjoni kontra bini fl’ODZ u min jiktibha stess jinqabad jghamel il-kontra.
  Dawn in-nies ma jitghallmux.
  Il-muzew kienu jghallmuna li qabel narfu li ghamilna dnub, jissobina u nitolbu mahfra ghalih ma nirkuprawx.
  Hekk ukoll il PN, qabel jaraf fejn zbalja, jissobih sincerament u mhux ghal pozi u wara jitlob mahfra lil min naqas, u f’mohhi qed jigi bhalissa Dr. Franco Debono ghax fir-rigward tieghek naqas fuq li naqas il-PN, qabel isir dan, il PN ma jirkupra QATT.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 20:48h, 04 March

  Dottore
  Int diehel maghna tghid kelma jew ha thallina inparlaw wahedna.
  Jekk ittina loppinjoni tieghek dwar li qed nghidu ahna fuq il blog tieghek stess tkun qieghed tonorana

 • Joe
  Posted at 18:07h, 04 March

  Ismani wahda Franco hi. Il punt tieghek fimnih u mhux ha nghid li mhux qed tghid sew, imma l anqas m hu sewwa li jkun haqqek ftit imbuttatura wara li tkun ghamilt tant ghal deputat, u meta tigi ghas si u no ma ssibu mkien! Kieku int xi tghid? Tghati l ghajnuna tieghek u meta tigi bzonn l ghajnuna int ma ssibx l istess?

  • Blue titanium soldier
   Posted at 20:41h, 04 March

   @ Joe
   Mhux ovja li nippretendu xahaga lura allinqas jekk mhux pjacir serhan il mohh.
   Ahseb u ara meta iwheduk ziemel u iqabzulek il hmar
   Xtahseb Dot din suppost fihmta int habieb 😉

 • Guzeppi
  Posted at 22:31h, 03 March

  jghallmuk it tfal b ghageb li jghallmek Gonzi. issa tajjeb li nghamlu xi haga fuq dik l esperjenza u bhal ma Gonzi ma setax jew ma kellux il kuragg u il kwalita li ghandu jkollu leader billi jwarrab min madwaru nies li kienu qed jaffgu bil konsegwenza li taffeg il gvern mieghu, ejja ma nitghaffgux ahna llkoll billi neredikaw il kilba li nahsbu fil gid personali qabel nahsbu fil gid komuni.
  Gonzi kellu persuni madwaru li ghamlu gaff wara gaff u fallew f iktar min progett wiehed, pero xorta baqaw isibu ruhhom fuq siggu fil parlament.
  is sigriet taghhom kien IL PJACIRI
  xiri ta voti bil pjaciri. bhalissa ghaddej kas il qorti t ghawdex fuq hekk.
  issa hekk sew?
  ma rridx inkun komplici ntella kandidat fil parlament,mhux ghax kapaci jirraprezentani imma ghax ghamilli pjacir

 • Blue titanium soldier
  Posted at 21:12h, 03 March

  Gonzi skont l-opinjoni tieghi kien prim ministru tajjeb u jekk inqiesu kollox kellu naqa mewg kontrih imma bhal kap ta partit falla bil kbir. Ma ninsewx li lil Alfred kull ma ghaddieh 1500 vot.
  Issa il problema kibret seww wara it telfa kbira li kont parti minnha.
  Issa ghandna problema ikbar b Simon imma din id darba mhux se nkun parti la mir rebha u lanqas mit telfa ghax il vot han zommu jien.
  Lil labour ma nivvota qatt imma jekk alla hares jirbah Simon ma nridx inkun parti mil frejjeg li zgur jghamel il partit b Simon kap.
  Biex tmexxi partit trid tkun kap u kap ta vera. La il klikka ghada gol kwartieri trid tkun kapaci tikkontrollhom.
  Skuzani Dot jekk bdan il kumment qieghed nisserva bil blog tieghek ghax naf li min gol kwartieri jghatu kas dan il blog u il Blue titanium soldier jghafu min hu. Biex tisma dan il kliem min ghand nazjonalist bhali huwa sinjal li ghal gol hajt miexi il partit.
  Lil dawk is spijji kollha li tqabdu inklus daphne jien u hafna nazzjonalisti genwini bhala sakhem imexxi Simon ma nivvotawx.
  U jekk joghogbok dot ta lahhar
  Din ghalik austin, taf kemm jien leali lejn il partit imma flistess hin taf kemm ma nahmlekx u daqs kemm nixtieq li tinkixef il korruzjoni ta dan il gvern daqsek nixtieq li tinkixef tieghek halli in nazjonalisti ta vera bhali jifmhu ghaliex hadna din it tkaxkira.
  Jekk il partit vera jried li jinbidel lewwel u fuq kollox iried jitlob skuza lil Franco Debono.

 • Blue titanium soldier
  Posted at 17:05h, 03 March

  Dottore il klikka baqat tirrenja sa lahhar. Dak li il poplu ielu ma jtellaw elett min 1996 xsar minnhu? Dak li kisser il partit u dak li qassam il jobs. Ha thallijilu ghaddeja lixxa?

 • Vince Piscopo
  Posted at 14:08h, 03 March

  Wasal iz-zmien li f’Malta nibdew nahsbu li naddottaw is-sistema Amerikana fejn nivvotaw ghal Partit imbaghad dak li jkun mahtir mexxej jahtar l-kabinett tieghu. B’hekk l-Ministri m’hemmx ghalfejn ikunu politici u f’certa oqsma delikati l-mexxej ikollu mane libera li jahtar teknocrats li jkunu tabilhaqq esperti fis sugett u mhux jiddependu minn hafna konsulenti u POTs.

 • M Borg
  Posted at 13:12h, 03 March

  Qed tistghageb ghaliex regghu gew eletti certi elementi li kienu kissru l-PN, mela kemm hi isbah l-istess elementi sabu ruhhom f’karigi gholjin ukoll.

 • Mentalita
  Posted at 11:54h, 03 March

  Jghidu li what goes around, comes around.
  Issa jew tista tifhem li hokkli dari u nhokklok dahrek, jew jekk tkun matur u tara’ lilhinn min mniehrek tifhem li deputat mhux bilfors li jkun popolari ghal raguni genwina.
  Deputat jista jkun popolari ghax jaqdik.
  Issa x jiswa li jaqdi ammont ta votanti biex mbaghad ma jkunx tajjeb f’xogholu fil-parlament!
  Trid tinbidel il-mentalita antika f’mohh il-Malti li tant sar jiftahar li hu modern u liberali.
  Dawn huma l-affarijiet li jghamluna moderni u liberali: ideat li jilliberawna min rabta ghal vot u l-pjaciri.

  • doreen
   Posted at 12:09h, 03 March

   sewwa qed tghid nispera li haduha it tghallima li darba ohra jaghti lil back benchers eluf ta euros f konsulenzi halli jalqilhom halqhom u ma jaghmlux kif ghamilt int good to know

   • Franco Debono
    Posted at 12:20h, 03 March

    Jien dan ghamilt – http://www.riformagustizzja.com

   • Blue titanium soldier
    Posted at 18:11h, 03 March

    Jekk int familjari ma dan il blog taf bizzejjed khemm kont ghadu ta Franco specialment fiz zmien lelezjoni li ghaddiet. Imma il bambin tghani xorti li nintaqa ma dan il politikant kbir u illum nifhem li Franco kellhu ragun biex ibieh.

    • Mentalita
     Posted at 22:16h, 03 March

     Niftakrek sew Blue. Welcome back!

     • Blue titanium soldier
      Posted at 14:56h, 04 March

      Insellimlek Mentalita

   • Carmen
    Posted at 18:49h, 03 March

    Xtghalima triedom jihdu doreen? dawk ma jitalmux,u xghamel hazin dottore ghax tah puzizjoni,ma kienx jixraqlu la kapaci?

 • Carmen
  Posted at 10:04h, 03 March

  kollox suppost kif qed tghajd int dottore imma Gonzi la ha hsieb lilek u wisq iktar il-ministri li kellu ma kienux jihdu hsieb nies tghahom u nies hekk iridu li taqdihom mhux bil – ministru favorit .ikun qed jigdeb meta xi hatd jghajd li imur jivvota ghalxejn.ghalxejn noqod dar.

  • Kelly
   Posted at 12:32h, 03 March

   Nies genwini jezistu u kif. Kull m’hemm bzonn li ssir kampanja min nies t’hemm fuq biex jedukaw. Jibdew billi jghatu ezempju ghax l-ezempju jkaxkar.

   • Blue titanium soldier
    Posted at 14:53h, 04 March

    Sur Kelly insellimlek,
    Nies genwini bhali u bhalek hawn kemm trid imma il genwinita trid tibda mil lghola rank. Li jahsbu ghal buthom lili ma idejjaqni xejn basta ihalluna naqalaw lejxien xieraq tghana. Jien liktar li jdejjaqni il qziez u il ksuhat u larroganza li kellhom nies bhal austin u ta madwaru. Qabel ma jinseww dak is SIGRIET FAHXI li minnhu holqu KLIKKA il partit ma JINBIDILX

    • Kelly
     Posted at 20:57h, 04 March

     In nies ta Austin!
     Issa ghidt sewwa. Dawk kienu jghamlu li jridu u l arroganza taghhom kienet marufa sew.
     Imma fehmni naqra din fejn int ghidt
     ”Qabel ma jinseww dak is SIGRIET FAHXI li minnhu holqu KLIKKA il partit ma JINBIDILX”

     Naprezza jekk tellabora iktar.

     Sahhiet

     • Blue titanium soldier
      Posted at 11:11h, 05 March

      Il gudja bdiet il klikka habieb

    • Kelly
     Posted at 11:49h, 05 March

     Nahseb fhimtek. Tat-tkexkix.

 • Ovvjament
  Posted at 09:19h, 03 March

  Ovvjament jekk tinbidel is-sistema ellettorali, din il-problema tigi eliminata.
  Sakemm l-elettorat jibqa’ jivvota ghal kandidat ”favorit” tieghu, nibqghu b’din il-problema.
  Hemm xi vot ghal-bejh!