Libelli u mandati

Libelli u mandati

Qamet kontroversja dwar libelli u mandati ta’ sekwestru.

L-ewwelnett r-Riforma fil-Ligi tax-Xandir u l-Istampa inkluz t-tnehhija tal-libell kriminali tellajtha fuq l-agenda Parlamentari madwar sitt snin ilu – www.riformagustizzja.com – bhala parti mir-Riforma Holistika tal-Gustizzja. L-ligijiet prezenti li jiffissaw valur massimu ta hdax-il elf ewro fuq r-reputazzjoni ta’ persuni huwa kwazi incentiv ghal min irid jabbuza. R-reputazzjoni ta’ hadd m’ghandha valur daqsekk baxx apparti mil-fatt li dawn l-ammonti gew stabbiliti qabel l-internet dahal fix-xena u allura d-diseminazzjoni illum hija ferm usa u l-hsara akbar.

Pero’ min qed jilmenta li gie kolpit minn sekwestru mal-kawzi ta’ libel ghandu soluzzjoni facli hafna fil-verita’. Jsostni dak li allega bi provi konkreti u probabbli li f’dik l-eventwalita’ min ghamel l-libelli u l-mandati jkun kostrett jirtirahom u addio mandati . .  .Inkella kulhadd ifajjar bl-addocc. Diga’ l-ammonti huma ridikoli u jincentivaw l-abbuz. Facli hafna jekk trid twaqqa’ l-mandati – ippublika minnufih l-provi  (jekk ikollok!) u probabbli min ghamel l-mandati jirtira!

Allahares kulhadd jfajjar bl-addocc u jaqla’ minn zniedu ghax ghandi sors qalli hekk u sors qalli hekk ghax kieku gungla nispiccaw. Min jallega mhux biss irid jasssigura ruhu mill-veracita ta’ dak li qed jallega izda wkoll li jista’ jsostni dak li qed jallega bi provi konkreti.

L-liberta tal-espressjoni hija sagra, pero l-abbuz taghha sagrilegg. Daqstant sagru huwa d-dritt ta’ kulhadd li jipprotegi lilu nnifsu minn allegazzjonijiet foloz jew mhux sostnuti. U Allahares ma kienx hekk ghax kieku gungla – u addio demokrazija.

D-demokrazija tfisser liberta’ tal-espressjoni daqskemm tfisser dritt li wiehed jipprotegi r-reputazzjoni tieghu – www.riformagustizzja.com.

Pero mbaghad wara kollox, minn mindu ‘la hawn li persuna tipprotegi r-reputazzjoni taghha minn allegazzjonijiet foloz jew mhux sostnuti billi jinvoka disposizzjonijiet legali u skont l-Ligi sar attak fuq d-demokrazija? Wiehed mill-aghar attakki fuq d-demokrazija huwa t-tixrid ta’ mibeghda u tixwix bi ksur tal-Ligi !

 

6 Comments
 • Alfred Grixti
  Posted at 15:06h, 11 February

  Proset Dr Debono …. il-kuncett Ewropew tal-liberta’ huwa msejjes fuq il-principju li l-liberta’ tieghi tieqaf fejn tibda tirfes il-liberta’ ta’ haddiehor (ara l-kitbiet ta’ John Stuart Mill u Voltaire) … dan huwa l-bazi tad-demokrazija fl-Ewropa fejn Voltaire kien jghid li nista’ ma nqablix mieghek imma lest li naghti hajti biex int tista’ tesprimi l-fehma tieghek … li minn dan nghaddu ghall-libertinagg li flok noqtlok bil-bullets noqtlok bil-gideb u qlajjiet huwa abbuz sagrilegu tal-liberta’ tal-esperessjoni … huwa faxxizmu elitist li ma ghandux postu f’ demokrazija ta’ vera.

 • Keith
  Posted at 17:03h, 09 February

  Prosit Franco,naqbel mijak 100%

 • rfs
  Posted at 14:37h, 09 February

  prosit … jekk ghandom il provi mela ma hemm biza u tghajjir ta xejn .. ma hemmx ghalfejn gabra minghand is sur thake li qed jghamel lol …. ma hemmx ghalfejn li simon busuttil jghid li nohduwa kontra l gvern il poplu malti .. min johoda kontra l gvern ? lol .. idahhal lil kulhadd fi hsibijietu dan il bniedem SB ..ajma hej fih x tafda jrid jindahal lil poplu malti issa x jghamel u jitkellem ghal poplu kollu minghajr il permess .. iva jekk ghandom il provi mela allura ma ghandomx ghaliex jibzaw .. punto e basta ….

 • Mario
  Posted at 13:12h, 09 February

  Hekk hu. M’hemmx xi nzied izjed ma dak li ktibt. Prosit.

 • Anthony
  Posted at 11:39h, 09 February

  Naqbel mija fil mija dr Franco anzi neghmen li anki fil parlament ghandu isir xi haga biex dak li jejdu tkun verita mhux jitfaw it-tajn u dak li ikun ma jistax jihu passi. Grazzi hafna.

 • Mariabugeja
  Posted at 07:27h, 09 February

  Proset Franco naqbel mijja fill mijja ma dak li ktiebt.Mela ghax ikollok ghalijja tghid li tird habba liberta tal kelma ,dak huwa abbuz.