Servilizmu kolonjali

Servilizmu kolonjali

pastizzi”When my father was Speaker of the house in 1967 and they would entertain the Admiral of the fleet, the very first members of the diplomatic corps, the Governor General and the entire lot at home in Qrendi, my mother never served Tazzez tat-Te u Pastizzi.” – Anne Fenech.

Ghandi hafna rispett lejn Anne Fenech li nikkunsidra bhala esperta fil-qasam marittimu. Lbierah qajmet furur u dibattitu jahraq inkluz fuq media socjali b’dikjarazzjonijiet li ghamlett wara li l-Prim Ministru stieden Prim Ministri ohrajn ta’ tliet pajjizi ghal pastizzi u te’ go hanut tat-te’ r-Rabat maghruf ma kulhadd bhala tas-Serkin.

Uhud ddeskrivew dan l-attegjament bhala elitizmu. Ma naqbilx assolutament u minkejja li mad-daqqa t’ghajn tista’ tinghata din l-impressjoni aktar fil-fond jista’ jkun hemm sentimenti ohra. Mhuwiex sentiment ta’ superjorita’ izda ta’ inferjorita’. Nkun pulit biss meta u billi nbaxxi rasi quddiem xi haddiehor.

Meta wiehed iqis l-paragun li gabet aktar niddeskrivi s-sentiment taghha bhala servilizmu kolonjali kemm minhabba l-epoka li ghamlet riferenza ghaliha kif ukoll minhabba l-karattri li semmiet! Aktar nikkonferma kemm dak li gara f’dan l-pajjiz mill-2012 lil hawn huwa rivolta kontra l-ahhar tifkiriet tal-mentalita’ kolonjali li sawritna ghal elefejn sena, rivolta kontra l-establishment sew barrani jew lokali kif ukoll gharfien tad-dinjita’, l-hiliet u l-pride taghna bhala poplu sovran li nharsu lejn nazzjonijiet ohra minn lenti ta’ ugwaljanza u rispett.

Li tkun pulit u elite ma jfissirx li tissokkombi u tkun serv ubbidjent lejn min thoss li hu aqwa minnek, izda bil-maqlub.

Mal-Prim Ministru nhar s-Sibt ma kienx hemm l-Gvernatur jew l-Ammirall jew xi figure ohra b’konnotazzjonijiet altament kolonjali izda Prim Ministri ohrajn ta’ stati sovrani bhalna u li ahna ma nqisuna xejn inqas minnhom anzi jekk jista’ jkun b’sens ta’ rispett nippruvaw inkunu ahjar minnhom. Ahna m’ahna s-sefturi ta’ hadd!

Li tirrispetta l-awtorita’ hija haga, li tissokkombi hija hazin. Mill-2012 ‘l hawn u forsi anke minn ftit qabel, dan l-pajjiz wera li verament ihoss li hu pajjiz sovran, li l-poplu jahseb b’mohhu u mhux se jkun manipulati, li pajjizna ma jinzilx gharkubbtejh quddiem hadd izda jhossu daqs nazzjonijiet ohrajn – poplu li b’realizmu jemmen fih innifsu.

Pajjizna mill-2012 lil hawn  qed jghix zminijiet eccitanti – qed nhallu warajna darba ghal dejjem l-ahhar tifkiriet ta’ mentalita’ kolonjali fejn ma nhossuniex anqas minn haddiehor izda daqs jew ahjar minn haddiehor fejn r-rizultati hekk juru.

Qed nghixu zminijiet li fil-kotba tal-istorja se jitnizzlu b’ittri tad-deheb – the coming of age of a nation

7 Comments
 • Hashtag
  Posted at 23:40h, 06 February

  Anne Fenech and DCG represent the Elite and the establishment.
  If one follows what is happening around the world one could notice that societies are rebelling against the establishment. The PN is trying to sell us the Salvu concept to convey the message that it is an anti establishment party, while on the other hand out comes Anne Fenech who gives the game away by attacking the Maltese #pastizz.
  Don’t touch our #pastizz.

 • Carmen
  Posted at 18:49h, 06 February

  Qziez u nejk ghanda mrs Fenech

 • Signor si
  Posted at 15:06h, 06 February

  Kellu bzonn ghandek il- background ta’ Anne Fenech.

  • rfs
   Posted at 08:48h, 07 February

   il background ma tantx jimporta .. li jimporta lil poplu huwa l ISSA …. li ann fenech milli jidher qedgha tinqata minnu l present …. u qed tippreferi n nejk mill pastizzi li jikluwom il maltin kollha .. imma milli jidher ann fenech ma tiekolx ….. x jimporta l background ta persuna jekk ma taqax ghal livell tal poplu specjalment fil politika fejn il poplu jtellak u jnizzlek ….

  • Carmen
   Posted at 22:30h, 07 February

   Iss x’backround hey.marret tilaq il pastizz issa

 • kemm ngħid l-opinjoni
  Posted at 14:09h, 06 February

  Nemmen li billi wieħed jirrispetta l-pożizzjoni ta’ dak li jkun ma jkunx qiegħed juri inferjorità. Dan ħadd ma qal li wieħed għandu jivvenera xi mexxej jew ieħor iżda mhux tieħdu għand is-serkin b’kull rispett lejn kulħadd. Dan mhux ħarġa mal-bros kienet ħarġa mal-mexxejja u n-nisa tagħhom. Jekk jiġi Trump, Gentiloni jew May taqbel li teħodha għand l-isphinx ma jmurx taħseb li aħna nħossuna inferjuri? Jew jekk tiġi Beyonce, Lady GaGa jew Mick Jagger neħduhom għand il-Queens?

  Madanakollu xorta waħda naħseb qam storbju fuq ix-xejn. Anzi! Fuq pastizz!

 • #jesuispastizz
  Posted at 12:23h, 06 February

  Mrs Bouquet tiftahar bil-bone china u l-cake biex timpressjona kemm kienet isservi ammirali u high society fid-dar ta missierha l-Qrendi.
  Lanqas li giet servuta minnhom, mur ara kemm kienet tiftahar iktar kieku!