Salvu Mallia (2)

Salvu Mallia (2)

Salvu Mallia ghadu bilkemm rifes fuq l-ghatba ta’ partit u diga’ qed jddikjara li lest jivvota kontra l-istess partit. Min-naha tieghi, jien, li kieku xi darba kelli nerga’ nkun membru ta’, jew deputat f’isem partit politiku nivvota dejjem mal-linja tal-partit ghal zewg ragunijiet fost ohrajn.

L-ewwel ghax ghal hajja wahda hrigt ghonqi bizzejjed, b’sagrificcju personali kbir, ghal gid ta’ dan l-pajjiz u fl-interess nazzjonali u nhalli issa ghal haddiehor jekk ikun ihoss jiehu dawk l-posizzjonijiet.

It-tieni ghax dawk l-posizzjonijiet hadthom f’cirkostanzi gravi ta’ skandli, korruzzjoni u theddid ghad-demonrazija li dan l-pajjiz qatt ma kien ra bhalhom u li difficilment u allahares nergghu naraw bhalhom.

3 Comments
 • Save me
  Posted at 12:23h, 27 September

  Salvinu hi ma tghid xejn ghal dak l ilsien hazin ta Daphne?

 • Carmen
  Posted at 13:34h, 22 September

  Jiena lil salvu ma narahx tajjeb ghal politka,ma kontx nistenna lil kap ta loppozizjoni li jacettah ,lanqas bsarta biss.L-ewwel nett ma narahx edukat kif jitkellem, tieni anki kif jilbes u bdik il gizirana m ghonqu issikata ta dik leta ma jogobnix.ma narahx prezentabli.Ghalija il pn il vera qed jacetta kollox biex jacetta lil salvu.

 • K Ellul
  Posted at 00:17h, 19 September

  Dr . Franco, sallum int ghamilt daqs kemm ghamlu dawk kollha f daqqa u iktar. Ghax waqt li dawk kienu reqdin fil parlament, int kont tqajjem lil kullhadd bl energija u l proposti li ressaqt. U biex inkunu ghidna kollox….. kif tibda titkellem, Malta kollha kienet titlaq min idha biex tisma. Il gazzetti jhabbruk u l ahbarijiet mixghula bik.
  Alltru milli kont torqod!
  Taf iggennen lil kulhadd bl entuzjazzmu u energija.
  Ohrog maghna Dottor Franco.