Pre-gudizzju

Pre-gudizzju

L-Parlament Ewropew se jistharreg l-Panama Papers f’kumitat apposta. Se jistharreg, jiggifieri ghadu ma stharrigx u jfisser li sal-llum dik l-indagni ghadha ma saritx fil-konfront ta’ min seta’ kien involut. Allura kif qatt seta’ l-Parlament Ewropew jiggudika sahansitra lil min zgur ma kienx involut, jekk lanqas l-indagni li ghandu jaghmel ghadu ma ghamel fil-konfront ta’ min seta’ kien involut? Dan huwa kaz car ta’ pre-gudizzju fejn wiehed jiggudika qabel ikun jaf l-fatti. U issa jekk jirrizulta li hadd m’ghamel xejn hazin?
Kif setghu jiggudikaw lil Leo Brincat jekk ghadhom lanqas stabbilew x’ghamel Konrad Mizzi ?

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.