Demarco u Hillman

Demarco u Hillman

1. Kieku Mario Demarco kellu l-kontroll fuq t-Times li qed jigi allegat li ghandu kien isir Kap tal-P.N., jitla’ sparat, b’velocita’ qawwija.

2.Min qed jallega li Hillman b’xi mod influenza l-agenda editorjali tat-Times ghandu idea tar-ras taz-zonqor ta’ Steve Mallia (l-editor tas-Sunday) jew ghandu xi skop jiskolpa lilu nnifsu mill-hsara kbira li ghamel lil P.N. u jipprova jwahhal f’haddiehor? Nistaqsi.

M’hemmx ghalfejn nghid li m’ghandi ebda interess jew raguni niddefendi t-Times u m’ghandix ghalfejn nidhol f’dettall. Pero’ tajjeb wiehed jsitaqsi u jkun oggettiv.

9 Comments
 • bla kliem
  Posted at 14:10h, 28 March

  Min ser jislef il-flus lil Partit Nazzjonalista ser jkun stmat daqs dak li ma jislifx ?

 • Disset
  Posted at 18:27h, 23 March

  Niftakar Reno kien ihobb jistieden lil Franco Debono.
  X’gara issa biex ghadu qatt m’ghamillu stedina f’dawn l’ahhar tlett snin?
  Ser tkun kandidat ghal elezzjoni li jmiss?

 • Turu Garfunkel
  Posted at 17:42h, 22 March

  Daphne Caruana Galizia is a friend of Mario Demarco’s. How will she react to the suggestion that Dr. Demarco pack his political bags?

  The plot thickens – and will thicken further. We await with bated breath.

  • blue titanium soldier
   Posted at 20:51h, 22 March

   Ezat dottore ha tghidilna xse tghamel? Ha thallina bil vot fuq lixkaffa jew ha taqtalna xewqitna u intuh lilek ???

   • Mallia
    Posted at 15:26h, 23 March

    Segwejt Times Talk u nahseb li ghalkemm Mallia orrajt, fil verita ghandna bzonn xi hadd bhal Franco ghax hu ghandu what it takes

   • NAZZJONALIST
    Posted at 15:57h, 23 March

    Jien l-iblah ergajt tajtu lil Partit Nazzjonalista fl-ahhar elezzjoni ghax ma stajtx nghamel il-pass li ntigh PL. Mur ara mbilli hadna tkaxkira, li kien hemm idejjaqni, hemm ghadu.

 • Ma nghamlux mod......
  Posted at 14:28h, 22 March

  Ma nghamlux mod li x-xibka ta hazen ghada going strong hux!

 • blue titanium soldier
  Posted at 22:37h, 21 March

  Bravo dottore , kompli ghid il verita ghax is sewwa jerbah zgur. Keep up your good work 🙂