Another reason why people are losing trust in politics

Another reason why people are losing trust in politics

Everybody in this country seems to agree that people are fastly losing trust in politicians due to a number of factors, including corruption telenovelas. Recent surveys show close to thirty percent of those polled trust none of the two main parties.

Another reason is this. In normal mature democracies dissenters are not only respected, tolerated, and considered as healthy for democracy. In Malta, unfortunately, they are disciplined and crucified.

If we really want to restore trust in politics, this is one of the main issues to be tackled, along with the others. Not only is Malta the only country with only two parties in Parliament, but the system is also geared to create and allow just yes-men.

With a population of some thirty thousand inhabitants San Marino has a multi-party system, with numerous parties in which no one party often has a chance of gaining power alone, and parties must work with each other to form coalition governments.

This is what happened in the House of Commons in the last legislature.

”. . . . And this Parliament follows from the most rebellious in post-war history.

Government MPs over the last five years voted against their party line in more than a third of Commons divisions (35 per cent).

That easily beat the previous record of 28 per cent, held by the Blair/Brown government from 2005-2010.

There were a total of 110 occasions during 2010-2015 when seven or more Conservative MPs voted against the party line.

Of the top seven most rebellious MPs in the last Parliament, all have been re-elected.” – The Telegraph 11 May 2015

 

 

18 Comments
 • ahseb mitt darba u aqta darba
  Posted at 22:24h, 15 March
 • X'inhu l-ahjar
  Posted at 14:37h, 14 March

  X’inhu l-ahjar ghal Franco Debono?
  Li jitla l PL jew li jitla l PN fil gvern?
  Jekk ta l- inqas jitla l PL, ikomplu isiru ir riformi li thabat hafna ghalihom dott Franco Debono.
  Jekk jitla PN………oh DIO MIO!!

 • Taf x naf
  Posted at 13:28h, 14 March

  Taf x naf li Marlene Farrugia qalet li ha tghamel partit u taf xi jfisser dan hux? Nazzjonalisti mxebbghin u ftit inqas laburisti mxebbghin jivvutaw lilha allura tkun qed tisraq mil voti tal PN, mentri jekk tghamel partit int Dott Debono, l iktar li tisraq voti jkunu ta PL u ftit ohra tal PN.
  Dan barra ta dawk il floating voters kollha ovvjament.
  Issa jekk int tiddeciedi li ma tohrogx ghonqok ghal politika ghax thoss li ghamilt bizejjed, taf xi jfisser?
  Ifisser li l partit laburista ha jerga jkun fil gvern.
  F kelma wahda, jien nahseb li l PN jghamlu sew jekk jifmu dan u jfittxu jirrimedjaw dak li kissru mil aktar fis possibli.
  U lil Marlene nghidilha……. Qed juzawk. Bhalissa qed tiswilhom tajjeb, ghada jarmuk.
  Ghandhom storja fuq hekk.

 • Vi jew va
  Posted at 13:14h, 14 March

  “If we really want to restore trust in politics, this is one of the main issues to be tackled, along with the others. Not only is Malta the only country with only two parties in Parliament, but the system is also geared to create and allow just yes-men.” By Franco Debono

  Mela int qed tghid li s sistema qeda tali mod li tohloq u tifavorixxi yes- men u fl istess waqt tghid li possibli f elezzjoni jitla partit iehor barra li ga ghandna.
  Kieku jitla partit iehor fil parlment jispiccaw il yes-men, imma kif qed tghid int stess dan mhux possibli habba s sistema ( the system)

 • Glass ball
  Posted at 12:22h, 14 March

  Tahseb li l moviment laburista ha jerga jerbah l elezzjoni ?

 • Nistaqsi
  Posted at 11:51h, 14 March

  Qed tghid li kollox possibli u li partit jista jgib il kwota biex itella kandidat akkost li bil ligi ellettorali prezenti hafna jemmnu li impossibli.
  Jekk int daqsekk cert li possibbli ghalfejn qed tghid pubblikament li m ghandekx hsieb li tohloq partit?
  Ma tistax targumenta li ma tinteressakx il politika, ghax tqum u torqod fil politika u hlief fuq hekk ma titkellimx.
  Words are easy dottor Debono its actions which speak louder then words. Tghidilniex li kellek tghamel ghamiltu, ghax nafu u jien u hafna naprezzaw…… Imma lpassat ghadda u issa ejja nharsu l quddiem.
  Allura int trid toqod hemm cicci beqqi tara u TOSSERVA x qed jigri u ma tghamel xejn.
  Taf x kien jghidli xi hadd?? Dont start what you cant finish!!
  Sahhiet.

 • Min ma jbiddilx iqammel
  Posted at 10:06h, 14 March

  Għal mistoqsija tal-ILLUM dwar jekk dan il-moviment jew forza hux se jikkontesta l-elezzjoni li jmiss, Farrugia wieġbet li, “iċ-ċans huwa li iva, noħorġu għall-elezzjoni.”

  http://www.illum.com.mt/ahbarijiet/politika/44623/36000_vot_huma_seba_siijiet_filparlament_jew_aktar__franco_debono#.VuZvJdm9LCR

  Milli jidher Franco Debono m’ghandux interess jerga johrog ghal-politika!
  Hassra.

 • Kapitlu gdid
  Posted at 00:18h, 14 March

  Whilst some stories consist of just one chapter, others cosnsist of many, one chapter ends another one begins.

  Can’t wait to read the next chapter. This story is getting interesting and I bet I know how it will proceed.

  FRANCO DEBONO WAQQAF PARTIT

  IL- PARTIT TA FRANCO DEBONO QED IKAXKAR IL-VOTI KOLLHA.

  IL-PARTIT TA FRANCO DEBONO REBAH SIGGIJIET FIL-PARLAMENT U BHALISSA GHADDEJJIN ID-DISKUSSJONIJIET MA MIN HA JGHAMEL KOALIZZJONI.

  FRANCO DEBONO REBBIEGH

 • Smash TV
  Posted at 00:00h, 14 March

  Ghaziz Dottor Franco Debono,
  Tahseb li kieku jkollok programm fil gimgha fejn tkun tista twassal il-messagg u tilhaq iktar lin-nies, tahseb li ma jkunx success successun?
  Kieku nghidlek li Malta tixghel jekk il meetings flokk tghamilhom fuq barra, kulhadd ikun jista jisimek mil kumdita ta daru.
  Nghidlek li jekk ma tinbidilx il-ligi ellettorali ukoll ghandek cans.
  U iktar ma toqrob l-elezzjoni, iktar ikun jidher kemm ghandi ragun.

 • Xmuni
  Posted at 23:40h, 13 March

  Xi hadd qal li Franco Debono kien irrelevanti.
  Dak ix-xihadd sar Irrelevanti.
  Simon Busuttil qed isemmi closed chapter.
  Simon Busuttil ma jridx wisq biex ikun hu closed chapter.
  Is-surveys qed juru li xejn m’hu popolari u li ma fadalx wisq biex jibda jinghalaq il-bieb.
  Skandlu wara l-iehor mil-PL u Simon xorta ma jistax jirkupra.
  Nghidlu biex NEVER SAY NEVER!!!!!

 • Magri
  Posted at 22:27h, 13 March

  I am of the opinion that Franco Debono should not be a candidate of either big parties, he should give birth to a party to voice the opinion of those 30% who have lost trust in traditional politics.
  I am sure that with more then two parties in parliament, our democracy will be strengthened and the monopoly eradicated.
  The third party elected in parliament would keep the government in check and corruption would be just a bad memory.
  Yes Franco Debono, I am convinced that an other party in parliament is the only remedy to this sick situation.

 • Leli
  Posted at 21:35h, 13 March

  Everybody in this country seems to agree that people are fastly losing trust in politicians due to a number of factors, including corruption telenovelas.

  You can say that again!

 • blue titanium soldier
  Posted at 17:36h, 13 March

  “Of the top seven most rebellious MPs in the last parliament all have been re-elected”
  In Malta we have one these MPs but to be re-elected one has to be a candidate for one of the leading parties or he can always surprise with a new party.
  Unless this rebellious MP takes a shot we will never know if he would be re-elected.
  My sincere opinion is a big YES with flying colours.

  • Leli
   Posted at 21:33h, 13 March

   Franco, go for it and set up your own Party. Come on, Malta needs you.

  • YES
   Posted at 23:47h, 13 March

   Yes zgur mhux forsi.

  • X'inhu l-ahjar
   Posted at 14:42h, 14 March

   Yes What blue?
   Possibbli ghadek blue? Mela qed izzomm in-nifs?

   • blue titanium soldier
    Posted at 20:56h, 16 March

    YES Franco would be re-elected if he was a candidate for the next election.
    Regarding if i’m still blue, proudly YES until Franco launches his own party. There is a possibility that i won’t vote but i will never vote P.L.