Min jghid hekk huwa ‘Fake’

Min jghid hekk huwa ‘Fake’

Xi hadd qisu ha ghalih ghax Ivan Camilleri tat-Times iddeskrivieh bhala ‘fake’. M’ghandi ebda interess nidhol fil-mertu b’ebda mod. Ghandi rispett kemm lejn Owen u kemm lejn Ivan u nixtieqilhom kull gid. Pero nghid s-segwenti.

Kull min jghid li l-proposti dwar hatriet/dixxiplina/tnehhija tal-gudikanti joriginaw minn xi Rapport u mhux mil-Mozzjoni Privata dwar Riformi Magguri fil-Gustizzja u Intern tat-8 ta’ Novembru 2011 huwa ‘fake’, u jrid iqarraq bil-poplu Malti kull darba li jghidha specjalment meta R-Rapport nnifsu jirrikonoxxi dan f’pagni 39/40. Ikun qed imeri s-sewwa maghruf u b’hekk ikun ‘Fake’.

 

Parlament ta’ Malta – Mozzjoni Privata dwar l-Qasam tal-Gustizzja – Onor Franco Debono – 8 ta’ Novembru 2011 :-

11. reviżjoni tal-ammont ta’ snin, u l-esperjenza rikjesti għal ħatra tal-­ġudikanti, kif ukoll il-proċedura kollha kemm hi tal-mod tal-­għażla, u l-età tal-irtirar, flimkien mal-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-ġudikanti;

12. eżami bir-reqqa tal-konsegwenzi tal-eżitu tal-aħħar proċedura ta’ impeachment, tal-effikaċja ta’ dan il-mekkaniżmu u l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kif jeżisti fil-preżent, bħala check and balance kostituzzjonali ta’ importanza, u jekk hemmx bżonn ta’ reviżjoni;

6 Comments